Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 18.oktobrīNr. 542

protokols Nr. 15, 51. punkts

Par nekustamā īpašuma Tukuma ielā 30, Jūrmalā daļas iznomāšanu

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Tukuma iela 30, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 026 4805, kas sastāv no ēkām ar kadastra apzīmējumu 1300 026 4805 001 un 1300 026 4805 004 un zemesgabala ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2012.gada 30.oktobra lēmumu nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000080164.

Atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 81.pantam un Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 7.jūnija Instrukcijai Nr.2 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības mantas iznomāšanas kārtība” Jūrmalas pilsētas domes Centralizētās grāmatvedības aprēķinātā Tukuma ielā 30, Jūrmalā telpas Nr.23 11,3 m2 platībā nomas maksa – 7,11 EUR mēnesī, telpas Nr.24 2,5 m2 platībā nomas maksa – 7,11 EUR mēnesī, telpas Nr.28 4,10 m2 platībā nomas maksa – 7,11 EUR mēnesī, telpas Nr.29 14,70 m2 platībā nomas maksa – 7,11 EUR mēnesī, telpas Nr.30 51,50 m2 platībā nomas maksa – 15,58 EUR mēnesī, telpas Nr.41 3,50 m2 platībā nomas maksa – 7,11 EUR mēnesī, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli. Tādējādi kopējā telpu nomas maksa mēnesī ir aprēķināta – 51,13 EUR, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

Minēto telpu uzturēšanai piesaistīta zemesgabala Tukuma ielā 30, Jūrmalā daļa 370,11 m2 platībā.

Zemes vienības Tukuma ielā 30, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 026 4805, kadastrālā vērtība uz 2018.gada 1.janvārī aprēķināta 9689 EUR apmērā. Zemesgabala daļai 370,11 m2 platībā nomas maksa mēnesī ir aprēķināta 2,33 EUR, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

Ņemot vērā, ka šobrīd minētās telpas netiek izmantotas, un lai nodrošinātu ēkas racionālu apsaimniekošanu tās būtu lietderīgi iznomāt. Līdz ar to Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2018.gada 14.augusta sēdē (protokols Nr.8-2-3/21) tika nolemts organizēt nekustamā īpašuma Tukuma ielā 30, Jūrmalā daļas nomas tiesību izsoli.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 12. un 23.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 17.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 7.jūnija instrukcijas Nr.2 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības mantas iznomāšanas kartība” 13. un 14.punktu, Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2018.gada 14.augusta sēdes lēmumu Nr.5 (protokols Nr.8-2-3/21) un Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2018.gada 12.septembra sēdes lēmumu (protokola Nr.1.2-21/9 ), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Iznomāt nekustamā īpašuma Tukuma ielā 30, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 026 4805 001 daļu, kas sastāv no telpām Nr.23 11,3 m2 platībā, Nr.24 2,5 m2 platībā, Nr.28 4,10 m2 platībā, Nr.29 14,70 m2 platībā, Nr.30 51,50 m2 platībā, Nr.41 3,50 m2 platībā un zemesgabala daļu 370,11m2 platībā (turpmāk – Iznomājamais objekts), uz pieciem gadiem saimnieciskās darbības veikšanai.

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma Tukuma ielā 30, Jūrmalā daļas nomas tiesību izsoles nolikumu saskaņā ar 2.pielikumu.

3. Noteikt Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas sākumcenu, noapaļojot uz augšu līdz veselam skaitlim euro, tas ir 54,00 EUR mēnesī (kas veido 95,64% no telpu nomas maksas un 4,36% no zemes nomas maksas), papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli un izsoles soli 6 EUR.

4. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai 2 (divu) nedēļu laikā sagatavot paziņojumu saskaņā ar 1.pielikumu (Publikācija par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederoša īpašuma iznomāšanu) un ievietot Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

5. Apstiprināt Iznomājamā objekta nekustamā īpašuma nomas līguma projektu (3.pielikums).

6. Uzdot Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijai organizēt Iznomājamā objekta nomas tiesību izsoli un pieņemt lēmumu par Iznomājamā objekta nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.

7. Īpašuma pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai sagatavot un organizēt nekustamā īpašuma nomas līguma noslēgšanu ar izsoles uzvarētāju.

8. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt nekustamā īpašuma nomas līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums
Jūrmalas pilsētas domes
2018.gada 18.oktobra lēmumam Nr.542

(protokols Nr.15, 51.punkts)

Publikācija

par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederoša īpašuma iznomāšanu

  1. Iznomājamā objekta nosaukums

Nekustamā īpašuma Tukuma ielā 30, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 026 4805, sastāvā esošas ēkas, kadastra apzīmējums 1300 026 4805 001, telpa Nr.23, Nr.24, Nr.28, Nr.29, Nr.30, Nr.41 un zemesgabala daļa (turpmāk – Iznomājamais objekts).

  1. Iznomāšanas mērķis – saimnieciskās darbības veikšanai.
  1. Iznomājamā objekta tiesību izsoles veids

Pirmā mutiskā izsole ar augšupejošu soli.

Izsoles solis – 6 EUR (seši euro).

Ar mutiskās izsoles nolikumu var iepazīties uz vietas Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļā, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā 465.kabinetā un Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv/Izsoles.

  1. Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas sākumcena

4.1. Ēkas (kadastra apzīmējums 1300 026 4805 001) daļai 87,60 m2 platībā – 51,13 EUR mēnesī;

4.2. Zemesgabala daļai 370,11 m2 platībā – 2,33 EUR mēnesī.

Īpašuma nosacītās nomas maksas sākumcena, noapaļojot uz augšu līdz veselam skaitlim euro - 54,00 EUR mēnesī, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

Iznomājamā objekta (šīs publikācijas 4.1. līdz 4.2.punktā noteikto ēkas daļas un zemesgabala daļas) ikmēneša kopējā nosacītā nomas maksas sākumcena ir 54,00 EUR mēnesī (kas veido 95,64% no telpu nomas maksas un 4,36% no zemes nomas maksas), papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli.

  1. Maksimālais iznomāšanas termiņš

Pieci gadi.

  1. Informācija par Iznomājamu objektu

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Tukuma iela 30, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 026 4805 ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2012.gada 30.oktobra lēmumu nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000080164.

  1. Iznomājamā objekta nomas tiesību izsoles pretendentu pieteikšanās

7.1. Pretendents, kurš vēlas nomāt Iznomājamo objektu, Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, ne vēlāk kā piecas darba dienas pirms pretendentu atlases dienas, t.i. līdz 2018.gada ________ plkst.17.00,  iesniedz šādus dokumentus:

7.1.1. Juridiskai personai:

7.1.1.1.Jūrmalas pilsētas domei adresēts izsoles pieteikums par piedalīšanos izsolē ar apliecinājumu nomāt Iznomājamo objektu saskaņā ar Izsoles nolikumu, obligāti norādot nosaukumu (firmu), reģistrācijas numuru, juridisko adresi, saziņai e-pasta adresi un kontakttālruni;

7.1.1.2.reģistrācijas maksas samaksu apliecinošs dokuments;

7.1.1.3.nodrošinājuma samaksu apliecinošs dokuments;

7.1.1.4.pilnvarotās personas pārstāvības tiesības apliecinošs dokumenta kopija, uzrādot klātienē oriģinālu;

7.1.1.5.nomas laikā plānotās darbības Iznomājamā objektā.

7.1.2. Fiziskai personai:

7.1.2.1.Jūrmalas pilsētas domei adresēts izsoles pieteikums par piedalīšanos izsolē ar apliecinājumu nomāt Iznomājamo objektu saskaņā ar Izsoles nolikumu, obligāti norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, saziņai e-pasta adresi un kontakttālruni;

7.1.2.2.reģistrācijas maksas samaksu apliecinošs dokuments;

7.1.2.3.nodrošinājuma samaksu apliecinošs dokuments;

7.1.2.4.pilnvarotās personas pārstāvības tiesību apliecinošs dokumenta kopija, uzrādot klātienē oriģinālu;

7.1.2.5. nomas laikā plānotās darbības Iznomājamā objektā.

7.2. Pieteikuma dokumenti jāsagatavo valsts valodā. Pieteikuma dokumentiem jābūt cauršūtiem tā, lai nebūtu iespējams nomainīt lapas, uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamo auklu jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts sanumurēto un cauršūto lapu skaits (ar cipariem un vārdiem), ko ar savu parakstu, tā atšifrējumu, amata nosaukumu, vietu, datumu un pretendenta zīmoga nospiedumu (juridiskām personām) apliecina pretendents vai persona, kurai ir atbilstošas pārstāvības tiesības. Apliecinājuma izvietojumam ir jāsaskaras ar cauršūto lapu uzlīmi.

8. Iznomājamā objekta nomas tiesību pretendentu atlases un izsoles laiks un vieta

Nekustamā īpašuma Tukuma ielā 30, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 026 4805, sastāvā esošas ēkas, kadastra apzīmējums 1300 026 4805 001, telpu Nr.23, Nr.24, Nr.28, Nr.29, Nr.30, Nr.41 un zemesgabala daļas nomas tiesību izsole notiks 2018.gada __________________, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, mazajā zālē, plkst.11.00.

9. Nomas līguma projekts

Ar nomas līguma projektu var iepazīties uz vietas Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļā, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā 465.kabinetā un Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

10. Iznomājamā objekta apskate (laiks)

Iznomājamo objektu var apskatīt darba dienās no plkst.10.00 – 15.00, iepriekš sazinoties ar Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļu, tālrunis 67093915, 20282909.


2.pielikums
Jūrmalas pilsētas domes
2018.gada 18.oktobra lēmumam Nr.542

(protokols Nr.15, 51.punkts)

Mutiskas izsoles nolikums

nekustamā īpašuma Tukuma ielā 30, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 026 4805 sastāvā esošas ēkas, kadastra apzīmējums 1300 026 4805 001,
telpām Nr.23 Nr.24 Nr.28, Nr.29, Nr.30, Nr.41 un zemesgabala daļas nomas tiesību izsolei

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Izsole tiek rīkota pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumiem Nr.97 ”Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” un Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”.

1.2. Mutiskas izsoles nolikums (turpmāk – Nolikums) nosaka kārtību, kādā mutiskā izsolē tiks piešķirtas nomas tiesības uz Jūrmalas pilsētas domes nekustamā īpašuma Tukuma ielā 30, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 026 4805, sastāvā esošas ēkas daļas, kadastra apzīmējumus 1300 026 4805 001, telpām Nr.23 ar platību 11,3 m2, Nr.24 ar platību 2,5 m2,  Nr.28 ar platību 4,10 m2, Nr.29 ar platību 14,70 m2, Nr.30 ar platību 51,50 m2, Nr.41 ar platību 3,50 m2 un zemesgabala daļu ar platību 370,11 m2 (turpmāk – Īpašums).

1.3. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Tukuma iela 30, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 026 4805, ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2012.gada 30.oktobra lēmumu nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000080164.

1.4. Iznomātājs – Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357, Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015.

1.5. Īpašuma paredzētais iznomāšanas veids – saimnieciskās darbības veikšanai.

1.5. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.

1.6. Izsoles mērķis – Īpašuma iznomāšana par iespējami augstāku nomas maksu.

1.7 Īpašuma nomas tiesības tiek izsolītas uz pieciem gadiem.

1.8. Īpašuma nosacītās nomas maksas sākumcena (turpmāk - Sākumcena), noapaļojot uz augšu līdz veselam skaitlim euro, tas ir 54,00 EUR mēnesī (kas veido 95,64% no telpu nomas maksas un 4,36% no zemes nomas maksas), papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

1.9 Izsoles solis - 10% apmērā no Sākumcenas, noapaļojot Izsoles soli uz augšu līdz veselam skaitlim euro, tas ir 6,00 EUR (seši euro).

1.10. Īpašuma nodrošinājums 10% apmērā no Sākumcenas, noapaļojot nodrošinājumu līdz veselam euro, tas ir 6 EUR (seši euro), kas līdz Pieteikumam dalībai izsolē (turpmāk –Pieteikums) iesniegšanai jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, norēķinu kontā LV20PARX0002484571019, akciju sabiedrība “Citadele banka”, kods PARXLV22 ar norādi “Īpašuma nodrošinājums par piedalīšanos nekustamā īpašuma Tukuma ielā 30, Jūrmalā, daļas nomas tiesību izsolē”. Par Īpašuma nodrošinājumu Jūrmalas pilsētas dome rēķinu neizraksta.

1.11. Izsoles reģistrācijas maksa - 50 EUR (piecdesmit euro) apmērā, kas līdz Pieteikuma iesniegšanai jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, norēķinu kontā LV20PARX0002484571019, akciju sabiedrība “Citadele banka”, kods PARXLV22, ar norādi “Izsoles reģistrācijas maksa par piedalīšanos nekustamā īpašuma Tukuma ielā 30, Jūrmalā, daļas nomas tiesību izsolē”. Izsoles reģistrācijas maksa Pretendentiem netiek atmaksāta.

2. Izsoles sagatavošanas kārtība

2.1. Izsoli organizē Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisija (turpmāk – Komisija), kas izveidota ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.februāra lēmumu Nr.35 “Par Jūrmalas pilsētas domes nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju”.

2.2. Īpašuma nomas tiesību pretendentu (turpmāk – Pretendents) atlasi veic Komisija, izvērtējot iesniegtos Pieteikumus.

2.3. Ja uz Izsoli ir pieteicies un atlasīts vismaz viens Pretendents, tiek rīkota Īpašuma nomas tiesību izsole (turpmāk - Izsole) (Jūrmalas pilsētas domes telpās Jomas ielā 1/5, Jūrmalā) sludinājumā norādītajā vietā un laikā.

3. Izsoles dalībnieki un izsoles izsludināšana

3.1. Sludinājums par Izsoli un Nolikums tiek publicēts Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv un Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā. Sludinājumā tiek norādīta šāda informācija:

3.1.1. nomas objekta veids, atrašanās vieta, kadastra numurs, platība, lietošanas mērķis, cita nomas objektu raksturojoša informācija, ja nomas objekts ir kultūras piemineklis – atzīme "kultūras piemineklis";

3.1.2. nomas objekta nosacītā nomas maksa;

3.1.3. iznomāšanas termiņš;

3.1.4. citi iznomāšanas nosacījumi, tai skaitā nepieciešamie kapitālieguldījumi nomas objektā, nomas objekta iznomāšanas mērķis, tiesības nodot nomas objektu vai tā daļu apakšnomā, kas nedrīkst radīt nepamatotus ierobežojumus Īpašuma nomas tiesību Pretendentu konkurencei;

3.1.5. Iznomātāja noteiktie nosacījumi Pretendentam, kas nedrīkst radīt nepamatotus ierobežojumus nomas tiesību Pretendentu konkurencei;

3.1.6. Izsoles veids un norāde par pirmo vai atkārtoto izsoli;

3.1.7. nomas tiesību Pretendentu pieteikšanās termiņš, kas nav īsāks par piecām darbdienām;

3.1.8. Izsoles datums, laiks un vieta, Izsoles solis, kā arī Izsoles norises kārtība;

3.1.9. nomas līguma projekts;

3.1.10. nomas objekta apskates vieta un laiks.

3.2. Ar Nolikumu un nomas līguma projektu var iepazīties uz vietas Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļā, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā 465.kabinetā (tālrunis 67093915, mob.20282909) un Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

3.3. Īpašumu var apskatīt dabā, iepriekš sazinoties ar Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļu, tālrunis 67093915, 20282909.

3.4. Pretendents var būt fiziska vai juridiska persona vai to apvienība, ja tā atbilst visām šādām prasībām:

3.4.1. tai nav maksājumu parādu (t.sk. pilnībā vai daļēji neapmaksāti Iznomātāja izrakstīti rēķini) pret Iznomātāju, kas izriet no jebkāda veida iepriekš nodibinātām tiesiskām attiecībām. Minētie nosacījumi attiecas arī uz Pretendenta biedru (ja Pretendents ir apvienība vai personālsabiedrība) un dalībnieku, kā arī patieso labuma guvēju Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma izpratnē;

3.4.2. tai nav pasludināts maksātnespējas process, tiesiskās aizsardzības process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

3.4.3. ja pēdējā gada laikā no Pieteikuma iesniegšanas dienas Iznomātājs nav vienpusēji izbeidzis ar to citu līgumu par īpašuma lietošanu tāpēc, ka Pretendents nav pildījis līgumā noteiktos pienākumus, vai nav stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata tiek izbeigts cits ar Iznomātāju noslēgts līgums par īpašuma lietošanu nomas tiesību Pretendenta rīcības dēļ;

3.4.4. tā saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt nomā Īpašumu;

3.4.5. tā veic normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrētu komercdarbību vai saimniecisko darbību;

3.4.6. tā Nolikumā noteiktajā termiņā un kārtībā iesniegusi Pieteikumu dalībai izsolē;

3.4.7. tā nav sniegusi nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību Nolikuma prasībām.

3.5. Persona uzskatāma par nomas tiesību Pretendentu ar brīdi, kad Komisija ir saņēmusi šīs personas Pieteikumu un tas ir reģistrēts Nolikumā noteiktajā kārtībā.

3.6. Iznomātajam ir tiesības Īpašumu neiznomāt nomas tiesību Pretendentam:

3.6.1. ja tam ir bijuši vismaz trīs maksājumu kavējumi, kas kopā pārsniedz vienu maksājumu periodu;

3.6.2. ja Iznomātājam zināmi publiskas personas nekustamā īpašuma uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu maksājumu parādi;

3.6.3. ja nomas tiesību Pretendentam ir jebkādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret Iznomātāju.

4. Pieteikuma noformēšana un iesniegšanas kārtība

4.1. Pretendentam, kurš vēlas nomāt Īpašumu, personīgi, vai ar pilnvarotas personas starpniecību, Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, ne vēlāk kā piecas darba dienas pirms Izsoles dienas, jāiesniedz šādi dokumenti:

4.1.1. Juridiskai personai vai to apvienībai:

4.1.1.1. Pieteikums dalībai Izsolē (sagatavo saskaņā ar paraugu 1. pielikumā);

4.1.1.2. reģistrācijas maksas samaksu apliecinošs dokuments;

4.1.1.3. Īpašuma nodrošinājuma samaksu apliecinošs dokuments;

4.1.1.4. pilnvarojumu pārstāvēt juridisko personu, ja juridisko personu pārstāv persona, kurai nav pārstāvības tiesības; pilnvarā ir jābūt norādītam, ka persona tiek pilnvarota piedalīties Īpašuma nomas tiesību Izsolē;

4.1.1.5. nomas laikā plānotās darbības Īpašumā apraksts;

4.1.1.6. piekrišana, ka Iznomātājs kā kredītinformācijas lietotājs ir tiesīgs pieprasīt un saņemt kredītinformāciju, tai skaitā ziņas par nomas tiesību Pretendenta kavētajiem maksājumiem un tā kredītreitingu, no Iznomātājam pieejamām datubāzēm.

4.1.2. Fiziskai personai vai personu grupai:

4.1.2.1. Pieteikums dalībai Izsolē (sagatavo saskaņā ar paraugu 1. pielikumā);

4.1.2.2. reģistrācijas maksas samaksu apliecinošs dokuments;

4.1.2.3. Īpašuma nodrošinājuma samaksu apliecinošs dokuments;

4.1.2.4. notariāli apliecinātu pilnvarojumu pārstāvēt fizisko personu Īpašuma nomas tiesību Izsolē, ja personu pārstāv pilnvarnieks; pilnvarā ir jābūt norādītam, ka persona tiek pilnvarota piedalīties Īpašuma nomas tiesību Izsolē;

4.1.2.5. nomas laikā plānotās darbības Īpašumā apraksts;

4.1.2.6. piekrišana, ka Iznomātājs kā kredītinformācijas lietotājs ir tiesīgs pieprasīt un saņemt kredītinformāciju, tai skaitā ziņas par nomas tiesību Pretendenta kavētajiem maksājumiem un tā kredītreitingu, no Iznomātājam pieejamām datubāzēm.

4.3. Pieteikuma sastāvā iekļautajiem dokumentiem jāatbilst prasībām, kas dokumentu un to atvasinājumu noformēšanai noteiktas spēkā esošajos normatīvajos aktos.

4.4. Pieteikuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Ja Komisijai nepieciešams pārliecināties par dokumenta oriģināla juridisko spēku vai dokumenta atvasinājuma (kopijas) pareizību, Komisija dokumentu salīdzināšanai var pieprasīt, lai tiek uzrādīts dokumenta oriģināls, kas atšķirības gadījumā būs noteicošais dokuments. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.

4.5. Pieteikuma dokumenti jāsagatavo valsts valodā. Ārvalstīs izdotiem dokumentiem vai dokumentiem svešvalodā jāpievieno zvērināta tulka apliecināts dokumenta tulkojums valsts valodā.

4.6. Visi pēc Nolikuma 4.1.punktā minētā termiņa saņemtie Pieteikumi, netiks pieņemti un tiks nodoti atpakaļ iesniedzējam.

4.7. Saņemtie Pieteikumi tiek reģistrēti Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā, norādot Pieteikuma reģistrācijas numuru un saņemšanas datumu.

4.8. Pieteikums netiek reģistrēts, ja tam nav pievienoti visi 4.1.punktā minētie dokumenti.

4.9. Izsoles Pretendents ir atbildīgs par iesniegto dokumentu un tajos uzrādīto ziņu patiesumu. Iznomātājs neatbild par sekām, kas rodas, ja atklājas, ka uzrādītās ziņas bijušas nepatiesas. Iznomātājam iesniegtie dokumenti Pretendentiem atpakaļ netiek izsniegti.

4.10. Iznomātājs un Komisija līdz Izsoles sākumam nedrīkst izpaust Pretendentu skaitu un jebkādas ziņas par Pretendentiem.

5. Izsoles norise un kārtība

5.1. Mutiska Izsole notiek Jūrmalas pilsētas domes ēkā (Jomas ielā 1/5, Jūrmalā).

5.2. Izsoles laikā filmēt un fotografēt bez Komisijas atļaujas ir aizliegts.

5.3. Pretendenti, uzrādot Komisijas protokolistam personu apliecinošu dokumentu, tiek reģistrēti Dalībnieku sarakstā un tiem tiek izsniegtas reģistrācijas kartītes ar kārtas numuriem atbilstoši Pieteikuma iesniegšanas secībai. Dalībnieku sarakstā reģistrētais Pretendents kļūst par Dalībnieku. Dalībnieks ar parakstu apliecina, ka iepazinies ar sludinājumu par Izsoli, kā arī ar Nolikumu, tai skaitā tā pielikumiem un tiem ir saprotama Izsoles norises kārtība. Dalībnieku sarakstā ieraksta katra Dalībnieka vārdu un uzvārdu vai nosaukumu, kā arī Dalībnieka pārstāvja vārdu un uzvārdu.

5.4. Izsole atzīstama par nenotikušu un rīkojama jauna Izsole šādos gadījumos:

5.4.1. nav saņemts neviens Pieteikums dalībai Izsolē;

5.4.2. uz Izsoli nav ieradies neviens no iepriekš reģistrētajiem Pretendentiem;

5.4.3. visu Pretendentu Pieteikuma dokumenti neatbilst Nolikuma prasībām;

5.4.4. neviens Pretendents neatbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām Pretendentiem;

5.4.5. ja Izsolei piesakās vairāki Pretendenti un neviens no viņiem nepārsola Sākumcenu;

5.4.6. ja neviens no Pretendentiem, kurš ieguvis tiesības slēgt nomas līgumu, nenoslēdz to noteiktajā termiņā.

5.5. Ja Izsolei piesakās tikai viens Dalībnieks, Izsoli atzīst par notikušu un ar vienīgo Dalībnieku slēdz nomas līgumu, ja tas nosolīs vienu soli no Sākumcenas.

5.6. Izsoli saskaņā ar Nolikumu vada Komisijas priekšsēdētājs vai cits viņa nozīmēts Komisijas loceklis (turpmāk – Izsoles vadītājs).

5.7. Izsoles gaita tiek protokolēta.

5.8. Izsoli atklāj Izsoles vadītājs. Uzsākot Izsoli, Izsoles vadītājs paziņo Komisijas sastāvu, Īpašuma nosaukumu, raksturo to, nosauc Sākumcenu, kā arī Izsoles soli.

5.9. Izsoles vadītājs, pārliecinās par Dalībnieku ierašanos pēc Dalībnieku saraksta un, ja konstatē, ka uz Izsoli ieradušies visi reģistrētie Dalībnieki, tiek uzsākta Izsole. Ja Izsoles vadītājs konstatē, ka kāds no reģistrētajiem Dalībniekiem nav ieradies uz Izsoli, uzskatāms, ka Dalībnieks ir atteicies no dalības Izsolē.

5.10. Solīšanas sākumā Izsoles vadītājs lūdz Dalībniekus apstiprināt gatavību nomāt Īpašumu par Sākumcenu. Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību nomāt Īpašumu par Sākumcenu, uzskatāms par atteikušos no dalības Izsolē.

5.11. Solīšana notiek tikai pa vienam Izsoles solim. Izdarot solījumu, Dalībnieks solīšanas procesā paceļ savu solīšanas karti ar numuru, apstiprinot, ka viņš palielina solīto nomas maksu par Nolikumā 1.9.punktā noteikto Izsoles soli. Izsoles vadītājs paziņo mutvārdos Dalībnieka nosolīto nomas maksu un Komisijas protokolists to ieraksta Izsoles gaitas sarakstā. Katrs šāds solījums Dalībniekam ir saistošs apliecinājums nomāt Īpašumu par nosolīto nomas maksu.

5.12. Komisijas protokolists sagatavotajā Izsoles gaitas sarakstā atzīmē katra Dalībnieka piedāvāto nomas maksu, nomas maksas atzīmēšanu turpinot, kamēr to paaugstina.

5.13. Kad neviens no Dalībniekiem vairs nepiedāvā augstāku nomas maksu, Izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo solīto nomas maksu, katru reizi to fiksējot ar āmura piesitienu. Pēc trešā āmura piesitiena uzskatāms, ka Dalībnieks, kas solījis pēdējo augstāko nomas maksu, ir ieguvis tiesības slēgt Īpašuma nomas līgumu (turpmāk – Izsoles uzvarētājs).

5.14. Ja vairāki Dalībnieki vienlaicīgi ir piedāvājuši vienādu nomas maksu un vizuāli nav iespējams izšķirt, kurš piedāvāja pirmais, Izsoles vadītājs turpina Izsoli paaugstinot pēdējo solīto nomas maksu par Izsoles soli. Ja neviens no Dalībniekiem vairs nepiedāvā augstāku nomas maksu Īpašums tiek iznomāts Dalībniekam ar mazāko solīšanas kartes numuru.

5.15. Izsoles vadītājs uzaicina Izsoles uzvarētāju nekavējoties ar savu parakstu Izsoles gaitas sarakstā apliecināt tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai. Ar šo brīdi Īpašuma nomas maksa tiek uzskatīta par noteiktu.

5.16. Ja Izsoles uzvarētājs neparakstās Izsoles gaitas sarakstā, uzskatāms, ka viņš atteicies nomāt Īpašumu par nosolīto cenu.

5.17. Ja iestājas Nolikuma 5.15.punktā minētie apstākļi, Izsoles vadītājs par Izsoles uzvarētāju pasludina to Dalībnieku, kurš nosolījis iepriekšējo augstāko cenu.

5.18. Izsoles gaitas sarakstu paraksta Komisijas locekļi un visi Dalībnieki. Pēc Izsoles gaitas saraksta parakstīšanas Izsoles vadītājs pasludina Izsoli par slēgtu.

6. Nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšana un nomas līguma slēgšana

6.1. Lēmumu par Izsoles rezultātu apstiprināšanu pieņem Komisija. Lēmums par Izsoles rezultātiem tiek publicēts 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Izsoles rezultātu apstiprināšanas Jūrmalas pilsētas pašvaldības tīmekļvietnē www.jurmala.lv.

6.2. Komisijas lēmums par nomas tiesību Izsoles rezultātu apstiprināšanu stājas spēkā pēc Izsoles protokola parakstīšanas. Protokolu paraksta visi Komisijas locekļi 5 (piecu) darba dienu laikā.

6.3. Izsoles rezultātu apstiprinājumu var liegt tikai tad, ja, rīkojot Izsoli, pieļauta atkāpe no Nolikumā paredzētās Izsoles kārtības vai atklājas, ka Izsoles uzvarētājs ir tāda persona, kura nevar slēgt darījumus vai kurai nebija tiesību piedalīties Izsolē.

6.4. Pašvaldības īpašumu nodaļa pēc lēmuma par rezultātu apstiprināšanu pieņemšanas organizē Īpašuma nomas līguma (2.pielikums) noslēgšanu ar Izsoles uzvarētāju. Izsoles uzvarētājs termiņā, kas nav garāks par 15 (piecpadsmit) darba dienām no Īpašuma nomas līguma projekta nosūtīšanas dienas, paraksta un klātienē iesniedz Iznomātājam parakstītu Īpašuma nomas līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu parakstīt Īpašuma nomas līgumu šādā adresē: Jomas ielā 1/5, Jūrmalā. Ja šajā punktā minētajā termiņā Izsoles uzvarētājs Īpašuma nomas līgumu neparaksta, iesniedzot vai neiesniedzot attiecīgu atteikumu, ir uzskatāms, ka Izsoles uzvarētājs no Īpašuma nomas līguma slēgšanas ir atteicies.

6.5. Pašvaldības īpašumu nodaļa attiecīgi piedāvā slēgt Īpašuma nomas līgumu nākamajam Dalībniekam un 10 (desmit) darba dienu laikā pēc minētā piedāvājuma nosūtīšanas nodrošina minētās informācijas publicēšanu internetā Jūrmalas pilsētas pašvaldības tīmekļvietnē www.jurmala.lv.

6.6. Dalībniekam, kurš piedāvājis nākamo augstāko nomas maksu, atbildi uz minēto piedāvājumu rakstveidā vai elektroniski jāsniedz 10 (desmit) darba dienu laikā pēc piedāvājuma saņemšanas dienas. Ja Dalībnieks, kurš nosolījis nākamo augstāko nomas maksu, piekrīt parakstīt Īpašuma nomas līgumu par paša nosolīto augstāko nomas maksu, tas 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc piedāvājuma saņemšanas paraksta Īpašuma nomas līgumu un iesniedz to saskaņā ar Nolikuma 6.4.punktu. Pašvaldības īpašumu nodaļa 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Īpašuma nomas līguma parakstīšanas publicē šo informāciju Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

6.7. Ja nākamais Dalībnieks, kurš piedāvājis nākamo augstāko nomas maksu, atsakās slēgt Īpašuma nomas līgumu, nākamajiem Dalībniekiem netiek piedāvāts slēgt Īpašuma nomas līgumu, un Izsoli atzīst par nenotikušu.

6.8. Ja Dalībnieks, kurš nosolījis nākamo augstāko nomas maksu, pirms Izsoles rezultātu spēkā stāšanās dienas rakstveidā paziņo par to, ka turpmāk nav ieinteresēts parakstīt Īpašuma nomas līgumu, tad Iznomātājs pēc Izsoles rezultātu stāšanās spēkā piedāvājumu parakstīt Īpašuma nomas līgumu attiecīgajam Dalībniekam nesūta, izņemot, ja šis Dalībnieks līdz Izsoles rezultātu spēkā stāšanās dienai rakstveidā atsauc savu iesniegumu, izsakot piekrišanu parakstīt Īpašuma nomas līgumu pēc tā saņemšanas.

6.9. Izsole tiek atzīta par spēkā neesošu un tiek rīkota jauna Izsole šādos gadījumos:

6.9.1. Izsole izziņota, pārkāpjot šos noteikumus;

6.9.2. tiek noskaidrots, ka nepamatoti noraidīta kāda Pretendenta vai Dalībnieka piedalīšanās Izsolē vai nepareizi noraidīts kāds pārsolījums;

6.9.3. tiek konstatēts, ka ir bijusi noruna kādu atturēt no piedalīšanās Izsolē;

6.9.4. Izsolē starp Dalībniekiem konstatēta vienošanās, kas ietekmējusi Izsoles rezultātus vai gaitu;

6.9.5. izsolāmo Īpašumu iegūst persona, kurai nav bijušas tiesības piedalīties Izsolē;

6.9.6. Dalībnieku reģistrācija vai Izsole notiek citā vietā un laikā nekā norādīts sludinājumā;

6.9.7. Dalībnieku reģistrācija vai izsole notiek citā vietā un laikā nekā norādīts sludinājumā.

6.10. Dalībnieku, kuri nav ieguvuši nomas tiesības, bet kuri, izpildot visas Nolikuma prasības, piedalījās solīšanā, iemaksātais Īpašuma nodrošinājums tiek atmaksāts, 10 (desmit) darba dienu laikā no nomas līguma noslēgšanas dienas vai no dienas, kad tiek pieņemts lēmums par Izsoles atzīšanu par nenotikušu vai spēkā neesošu, pamatojoties uz Dalībnieka iesniegumu.

6.11. Īpašuma nodrošinājums tiek atmaksāts nomas tiesību Pretendentiem, kuri netika pielaisti dalībai Izsolē sakarā ar Pieteikuma vai Izsoles Pretendenta neatbilstību, 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no nākamās dienas pēc publikācijā par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederoša īpašuma iznomāšanu iesniegšanas termiņa beigām, pamatojoties uz Pretendenta iesniegumu.

6.12. Dalībnieka Īpašuma nodrošinājums netiek atmaksāts šādos gadījumos:

6.12.1. ja Izsoles norises laikā kāds no Dalībniekiem atsakās piedalīties solīšanā vai nesola;

6.12.2. ja Dalībnieks, kurš ieguvis tiesības slēgt Īpašuma nomas līgumu, no tā parakstīšanas ir atteicies;

6.12.3. ja Dalībnieks neapstiprina gatavību nomāt Īpašumu par Sākumcenu;

6.12.4. ja Izsoles uzvarētājs atsakās parakstīties Izsoles gaitas sarakstā.

7. Maksājumu veikšana

7.1. Maksāšanas līdzeklis par Īpašuma nomu ir euro (100% apmērā).

7.2. Iznomātā Īpašuma nomas maksa, pievienotās vērtības nodoklis un nekustamā īpašuma nodokli, tiek maksāts pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes izrakstīto rēķinu. Samaksātais Nolikuma 1.10.punktā Īpašuma nodrošinājums tiek atskaitīta no pirmā izrakstītā nomas maksas un pievienotās vērtības nodokļa rēķina.

7.3. Nomas maksas maksājumi, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli, tiek veikti reizi ceturksnī, par kārtējo ceturksni maksājumus veicot līdz iepriekšējā mēneša 15.datumam.

8. Sūdzības iesniegšana

8.1. Sūdzības par Komisijas darbību Dalībnieki var iesniegt Iznomātājam rakstveidā ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Izsoles.

8.2. Pretenzijas par to, ka ir bijusi noruna atturēt Dalībnieku no piedalīšanās Izsolē, var pieteikt Dalībnieki, iesniedzot attiecīgus pierādījumus. Pretenzijas jāiesniedz rakstveidā Iznomātājam ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Izsoles.

8.3. Ja atkārtota Izsole notiek tādēļ, ka ir bijusi noruna atturēt Dalībnieku no piedalīšanās Izsolē, atkārtotajā Izsolē nevar piedalīties tie Dalībnieki, starp kuriem šī noruna pastāvējusi. Šie Dalībnieki solidāri sedz atkārtotās Izsoles organizācijas izdevumus un Iznomātāja zaudējumus.

9. Komisijas tiesības un pienākumi

9.1. Komisijai ir šādi pienākumi:

9.1.1. vērtēt Pretendentus un to iesniegtos Pieteikumus saskaņā ar Nolikumu un citiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem;

9.1.2. pieņemt lēmumu par Izsoles rezultātu, vai tās izbeigšanu;

9.1.3. atbildēt uz Pretendentu jautājumiem.

9.2. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu:

9.2.1. par Pretendentu reģistrēšanu vai nereģistrēšanu Izsolei;

9.2.2. par Pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu vai Izsoles izbeigšanu;

9.2.3. par Izsoles pārtraukšanu;

9.2.4. par Izsoles rezultātu apstiprināšanu.


1.pielikums nekustamā īpašuma

 Tukuma ielā 30, Jūrmalā daļas

nomas tiesību izsoles nolikumam

JŪRMALAS PILSĒTAS DOMEI

Ar šo, es/mēs apliecinu (–ām), ka vēlos (-lamies) piedalīties nekustamā īpašuma Tukuma ielā 30, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 026 4805, sastāvā esošas ēkas, kadastra apzīmējums 1300 026 4805 001, telpa Nr.23, Nr.24, Nr.28, Nr.29, Nr.30, Nr.41 un zemesgabala daļas nomas tiesību izsolē

 

Apliecinu, kas esmu iepazinies ar Izsoles Nolikumu un nekustamā īpašuma nomas līguma noteikumiem un piekrītam visiem Izsoles Nolikuma un nekustamā īpašuma nomas līguma noteikumiem.

Pretendents: _________________________________________________________________

Juridiskās personas reģ. Nr. _____________________________________________________

(Fiziskas personas, personas kods)

Juridiskā un faktiskā adrese:_____________________________________________________

(Fiziskai personai dzīvesvietas adrese)

_______________________________ tālrunis_________________________

e-pasta adrese: _______________________________________________________________

Persona, kura ir tiesīga pārstāvēt nomas tiesību pretendentu vai pilnvarotā persona:

_____________________________________________________________________________

plānotās darbības iznomājamajā objektā _____________________________________________

PIELIKUMĀ:

o reģistrācijas maksas samaksu apliecinošs dokuments;

o nodrošinājuma samaksu apliecinošs dokuments;

o pilnvarotās personas pārstāvības tiesības apliecinošs dokuments kopija;

o nomas laikā plānotās darbības iznomājamajā objektā.

Ar šo piekrītu, ka Jūrmalas pilsētas dome kā kredītinformācijas lietotājs ir tiesīgs pieprasīt un saņemt kredītinformāciju, tai skaitā ziņas par nomas tiesību pretendenta kavētajiem maksājumiem un tā kredītreitingu, no iznomātājam pieejamām datubāzēm.

Ar šo apliecinu, ka man ir skaidras un saprotamas nekustamā īpašuma Tukuma ielā 30, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 026 4805, sastāvā esošas ēkas, kadastra apzīmējums 1300 026 4805 001, telpas Nr.23, Nr.24, Nr.28, Nr.29, Nr.30, Nr.41 un zemesgabala daļas nomas tiesību izsoles noteikumos noteiktās prasības pieteikuma sagatavošanai, nomas līguma priekšmets, nomas līguma noteikumi un iznomātāja izvirzītās prasības nomnieka darbībai, kā arī piekrītu pildīt izsoles noteikumiem pievienotajā nomas līguma projektā noteiktās saistības un pienākumus.

___________________________

datums

______________________________________

(ieņemamais amats, vārds, uzvārds, paraksts)


3.pielikums
Jūrmalas pilsētas domes
2018.gada 18.oktobra lēmumam Nr.542

(protokols Nr.15, 51.punkts)

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOMAS LĪGUMS

Jūrmalā 2018.gada ______.____________

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas numurs 90000056357 (turpmāk – IZNOMĀTĀJS), tās izpilddirektora Edgara Stobova personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 27. septembra lēmumu Nr.____ “Par nekustamā īpašuma Tukuma ielā 30, Jūrmalā daļas iznomāšanu”, no vienas puses, un

_____________, personas kods / reģistrācijas numurs ________________, kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas tās ________________ (turpmāk – NOMNIEKS), no otras puses, turpmāk katrs atsevišķi vai abi kopā saukti arī PUSE/-ES,

pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2018.gada _______________ lēmumu Nr.__ (protokols Nr._______) (lēmuma noraksts 1.pielikumā), savā starpā noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. IZNOMĀTĀJS iznomā un NOMNIEKS pieņem nomā Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esoša nekustamā īpašuma Tukuma ielā 30, Jūrmalā daļu, kas sastāv no zemesgabala daļas 370,11 m2 platībā, ēkas, kadastra apzīmējums 1300 026 4805 001, telpām Nr.23 11,3 m2 platībā, Nr.24 2,5 m2 platībā, Nr.28 4,10 m2 platībā, Nr.29 14,70 m2 platībā, Nr.30 51,50 m2 platībā, Nr.41 3,50 m2 platībā (turpmāk – OBJEKTS) saskaņā ar 2.pielikumā pievienoto telpu plānu un 3.pielikumā pievienoto zemesgabala plānu.

1.2. IZNOMĀTĀJS apliecina, ka viņam uz Līguma noslēgšanas brīdi ir tiesības slēgt Līgumu un uzņemties tajā paredzētās saistības. IZNOMĀTĀJS apliecina, ka OBJEKTS līdz Līguma noslēgšanai nav nevienam atsavināts, nav ieķīlāts un tam nav uzlikts aizliegums.

1.3. OBJEKTA lietošanas mērķis ir:

1.4. IZNOMĀTAJAM ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2012.gada 30.oktobra lēmumu nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Tukuma ielā 30, Jūrmalā , kadastra Nr.1300 026 4805, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 026 4805 un nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 4805 001 un palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 4805 004, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000080164.

1.5. NOMNIEKAM ir zināms OBJEKTA tehniskais stāvoklis Līguma noslēgšanas brīdī, pret ko tam pretenziju nav. NOMNIEKS pieņem OBJEKTU tādā stāvoklī, kādā tas atradīsies uz nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdi (4.pielikums).

2. PUŠU SAISTĪBAS

2.1. IZNOMĀTĀJA tiesības un pienākumi:

2.1.1. IZNOMĀTĀJA pienākums ir netraucēt un ar jebkādām darbībām nepasliktināt nomnieka darbību saistībā ar OBJEKTA lietošanu, ja tā atbilst Līgumā paredzētajiem noteikumiem;

2.1.2. IZNOMĀTĀJS nav tiesīgs iznomāt visu vai jebkādu OBJEKT A daļu citām personām vai jebkādā citā veidā neapgrūtināt OBJEKTU bez NOMNIEKA iepriekšējas rakstiskas piekrišanas;

2.1.3. IZNOMĀTĀJS nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies NOMNIEKAM, ja NOMNIEKS nav ievērojis ugunsdrošības normas, instalāciju un komunikāciju lietošanas un uzturēšanas vispārīgos noteikumus;

2.1.4. IZNOMĀTĀJS nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies NOMNIEKAM vai trešajām personām paša NOMNIEKA, tā darbinieku, pilnvaroto vai trešo personu darbības vai bezdarbības rezultātā;

2.1.5. IZNOMĀTĀJS neatlīdzina NOMNIEKAM nekādus NOMNIEKA OBJEKTAM veiktos uzlabojumus un labiekārtošanas darbus, ja par to iepriekš nav bijusi rakstiska vienošanās ar IZNOMĀTĀJU;

2.1.6. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības veikt kontroli pār OBJEKTA lietošanu atbilstoši Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, pieaicinot ar rakstveida paziņojumu NOMNIEKU, bet tā neierašanās gadījumā - bez viņa klātbūtnes, par ko tiek sastādīts akts;

2.1.7. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības OBJEKTA vai tā aprīkojuma bojājuma gadījumā NOMNIEKA vainas dēļ, sastādot aktu, pieprasīt NOMNIEKAM bojājumu novēršanu vai atlīdzināšanu. NOMNIEKAM jānovērš bojājumi vai jāatlīdzina bojājumu vērtība naudā 15 (piecpadsmit) dienu laikā no apsekošanas akta sastādīšanas dienas;

2.1.8. ārkārtēju avāriju vai dabas stihiju gadījumā IZNOMĀTĀJAM ir tiesības iekļūt OBJEKTĀ bez iepriekšēja brīdinājuma un saskaņošanas ar NOMNIEKU;

2.1.9. IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs prasīt NOMNIEKAM nekavējoties novērst tā darbības vai bezdarbības dēļ radīto Līguma noteikumu pārkāpumu sekas un atlīdzināt radītos zaudējumus;

2.1.10. IZNOMĀTĀJS neuzņemas atbildību par NOMNIEKA vai trešo personu mantu, kas atrodas OBJEKTĀ.

2.2. NOMNIEKA tiesības un pienākumi:

2.2.1. NOMNIEKS ir tiesīgs veikt telpu pārplānošanu, konstrukciju uzstādīšanu vai jebkādus citus ieguldījumus tikai ar IZNOMĀTĀJA rakstisku piekrišanu un saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem;

2.2.2. NOMNIEKS ir tiesīgs nodot OBJEKTA lietošanas tiesības trešajai personai tikai ar IZNOMĀTĀJA rakstisku piekrišanu, apakšnomas līgumā iekļaujot Līguma noteikumus. NOMNIEKAM jāiesniedz IZNOMĀTĀJAM 3 (trīs) cauršūti un parakstīti oriģināli apakšnomas līguma eksemplāri. OBJEKTA apakšnomas līgums stājas spēkā ar reģistrācijas brīdi pie IZNOMĀTĀJA;

2.2.3. NOMNIEKAM ir pienākums parakstīt Līgumu 10 (desmit) darba dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas;

2.2.4. NOMNIEKAM ir pienākums nodrošināt OBJEKTA lietošanu atbilstoši Līgumā noteiktajam mērķim un prasībām;

2.2.5. NOMNIEKAM ir pienākums maksāt IZNOMĀTĀJAM nomas maksu un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktos nodokļu maksājumus;

2.2.6. NOMIEKAM ir pienākums pēc Līguma noslēgšanas stāties visās nepieciešamajās līgumattiecībās par OBJEKTA teritorijas apkopšanu, atkritumu izvešanu, elektroapgādi, gāzes, ūdens un siltuma apgādi, telefona sakariem u.c. pakalpojumiem un informēt par to IZNOMĀTĀJU 7 (septiņu) dienu laikā pēc šo līgumu noslēgšanas ;

2.2.7. NOMNIEKAM ir pienākums ievērot OBJEKTA lietošanas tiesību aprobežojumus, arī tos, kas nav nostiprināti zemesgrāmatā;

2.2.8. NOMNIEKAM ir pienākums nodrošināt sanitāri higiēnisko, ugunsdrošības, vides aizsardzības noteikumu un citu valsts un pašvaldības institūciju prasību ievērošanu;

2.2.9. NOMNIEKAM ir pienākums atbilstoši Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem saglabāt un uzturēt labā stāvoklī OBJEKTU, pie tā piederošos daudzgadīgos stādījumus, ceļus un tajā esošās iekārtas, inženiertīklus un komunikācijas;

2.2.10. NOMNIEKAM ir pienākums Līguma darbības laikā veikt OBJEKTA telpu kārtējo remontu par saviem līdzekļiem;

2.2.11. NOMNIEKAM ir pienākums ievērot aizsardzībā esošo objektu aizsargjoslu un aizsargzonu izmantošanas režīmu;

2.2.12. NOMNIEKAM ir pienākums avārijas situāciju gadījumā veikt visus nepieciešamos pasākumus tās novēršanai un bez kavēšanās paziņot IZNOMĀTĀJAM un institūcijai, kas nodrošina attiecīgo komunikāciju apkalpi vai avāriju novēršanu;

2.2.13. NOMNIEKS atlīdzina IZNOMĀTĀJAM vai trešajām personām zaudējumus, kas tiem radušies NOMNIEKA vainas dēļ;

2.2.14. Līguma ietvaros saņemtos fizisko personu datus NOMNIEKS izmanto un uzglabā tikai saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām un no Līguma izrietošo saistību pienācīgai izpildei. NOMNIEKS apņemas informēt IZNOMĀTĀJU par jebkuru trešo personu pieprasījumu izsniegt personas datus, kā arī neizsniegt tos bez saskaņošanas ar IZNOMĀTĀJU, un pēc Līguma saistību izpildes iznīcināt dokumentus, kas satur personas datus, atbilstoši normatīvo aktu prasībām .

3. MAKSĀJUMI UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1. PUSES vienojas par OBJEKTA ikmēneša nomas maksu atbilstoši nosolītajai nomas maksai – ________ EUR (_____________ euro un __ centi) (ko veido 4.36% no zemes nomas maksas un 95.64% no telpu nomas maksas), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

3.2. NOMNIEKS papildus OBJEKTA nomas maksai maksā pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.3. NOMNIEKS veic maksājumus šādā kārtībā:

3.3.1. Līgumā noteikto OBJEKTA telpu nomas maksu, pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli, pamatojoties uz IZNOMĀTĀJA izrakstīto rēķinu, ar pārskaitījumu: Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr. 90000056357, akciju sabiedrība “Citadele banka”, kods PARXLV22: kontā LV37PARX0002484571004 (nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm) un kontā LV31PARX0002484571015 (telpu nomas maksa). Telpu nomas maksas maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī par kārtējo ceturksni maksājumus veicot līdz iepriekšējā mēneša 15.datumam;

3.3.2. Līgumā noteikto OBJEKTA zemesgabala nomas maksu, pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli, pamatojoties uz IZNOMĀTĀJA izrakstīto rēķinu, ar pārskaitījumu: Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr. 90000056357, akciju sabiedrība “Citadele banka”, kods PARXLV22, kontā LV64PARX0002484571003 (nekustamā īpašuma nodokli par zemi); kontā LV58PARX0002484571014 (zemes nomas maksa). Zemes nomas maksas maksājumi veicami reizi ceturksnī par kārtējo ceturksni maksājumus veicot līdz iepriekšējā mēneša 15.datumam.

Pirmais maksājums tiek veikts 2 (divu) nedēļu laikā no Līguma noslēgšanas brīža. Samaksātais Īpašuma nodrošinājums tiek atskaitīts no pirmā izrakstītā nomas maksas un pievienotās vērtības nodokļa rēķina.

3.4. NOMNIEKAM ir pienākums savlaicīgi veikt maksājumus par OBJEKTA nomu. Ja NOMNIEKS nav saņēmis IZNOMĀTĀJA izrakstīto rēķinu, tas nevar būt par pamatu nomas maksas nemaksāšanai vai maksājumu kavēšanai.

3.5. Papildus nomas maksai NOMNIEKS maksā maksu par komunālajiem un citiem pakalpojumiem, tajā skaitā:

3.5.1.  par patērēto elektroenerģiju saskaņā ar skaitītāja rādījumiem pēc AS „Latvenergo” noteiktajiem apmaksas tarifiem par strāvas patēriņu un stiprumu, saskaņā ar izsniegto rēķinu tajā norādītajā termiņā;

3.5.2. par patērēto ūdeni un kanalizācijas pakalpojumiem saskaņā ar ūdens skaitītāja rādījumiem pēc faktiskā patēriņa un noteiktajiem tarifiem, maksājot saskaņā ar izsniegto rēķinu tajā norādītajā termiņā;

3.5.3. par sadzīves atkritumu izvešanu kā apakšlietotājam proporcionāli telpas platībai, saskaņā ar izsniegto rēķinu tajā norādītajā termiņā;

3.5.4. par dabas gāzes patēriņu kā apakšlietotājam proporcionāli telpas platībai, saskaņā ar izsniegto rēķinu tajā norādītajā termiņā.

3.6. Nomnieks ir atbildīgs par atsevišķu skaitītāju izvietošanu, ja tas iespējams, lai uzskaitītu Līguma 3.5.punktā sniegto pakalpojumu apmēru. Ja atsevišķus skaitītājus nav iespējams uzstādīt, tad Nomniekam jāveic norēķini kā apakšlietotājam proporcionāli telpas platībai, saskaņā ar izsniegto rēķinu tajā norādītajā termiņā.

3.7. Maksājuma dokumentos NOMNIEKAM jāuzrāda maksājuma mērķis, rēķina numurs, datums un cita nepieciešamā informācija.

3.8. Par samaksas dienu tiek uzskatīts datums, kad IZNOMĀTĀJS ir saņēmis maksājumu norādītajā norēķinu kontā kredītiestādē.

3.9. Ja Līgumā noteiktie maksājumi tiek kavēti, NOMNIEKS maksā IZNOMĀTĀJAM nokavējuma procentus par katru nokavējuma dienu šādā apmērā no kavētās maksājuma summas:

3.9.1. par telpu nomas maksājumu kavējumu - 1% (viena procenta) apmērā;

3.9.2. par zemesgabala nomas maksājumu kavējumu – 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā;

3.9.3. par komunālo un citu pakalpojumu maksājumu kavējumu - 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā .

3.10. Līgumā noteiktie kārtējie maksājumi tiek uzskatīti par samaksātiem tikai pēc iepriekšējo (nokavēto) maksājumu un nokavējuma procentu samaksāšanas.

3.11. Līguma darbības laikā IZNOMĀTĀJAM ir tiesības, rakstiski nosūtot NOMNIEKAM attiecīgu paziņojumu, vienpusēji mainīt OBJEKTA nomas maksas apmēru bez grozījumu izdarīšanas Līgumā:

3.11.1. ja Centrālās statistikas pārvaldes sniegtais patēriņa cenu indekss attiecībā pret pēdējo nomas maksas izmaiņas dienu pārsniedz 10 Nomas maksas paaugstinājumu nosaka, sākot ar otro nomas gadu atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes sniegtajiem patēriņa cenu indeksiem;

3.11.2. ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek no jauna ieviesti vai palielināti nodokļi vai nodevas. Minētajos gadījumos nomas maksas apmērs tiek mainīts, sākot ar dienu, kāda noteikta attiecīgajos normatīvajos aktos;

3.11.3. reizi gadā nākamajam nomas periodam, ja ir mainījušies IZNOMĀTĀJA OBJEKTA plānotie pārvaldīšanas izdevumi;

3.11.4. ja normatīvie akti paredz citu nomas maksas apmēru vai nomas maksas aprēķināšanas kārtību.

3.12. IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs piemērot NOMNIEKAM maksu par faktisko OBJEKTA lietošanu divkāršā apmērā no LĪGUMĀ noteikto nomas maksājumu apmēra dienā (gada nomas maksājumi/365) par katru kavējuma dienu, kā arī pieprasīt NOMNIEKAM segt visa veida izdevumus, kādi IZNOMĀTĀJAM radīsies, ja LĪGUMA darbībai beidzoties, NOMNIEKS kavē OBJEKTA nodošanu IZNOMĀTĀJAM vai nodod to neatbilstošā kārtībā.

4. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, GROZĪJUMI UN IZBEIGŠANA

4.1. Līgums stājas spēkā no tā abpusējās parakstīšanas brīža un tiek noslēgts uz 5 (pieciem) gadiem.

4.2. Līguma termiņš var tikt mainīts, PUSĒM savstarpēji rakstiski vienojoties.

4.3. Parakstītais Līgums pilnībā apliecina PUŠU vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par Līguma noteikumiem. Jebkuri grozījumi Līgumā stājas spēkā tikai pēc tam, kad tie noformēti rakstiski un tos parakstījušas abas PUSES.

4.4. Līguma darbība izbeidzas, ja:

4.4.1. beidzoties Līguma termiņam;

4.4.2. IZNOMĀTĀJS ir zaudējis OBJEKTA īpašuma tiesības;

4.4.3. ēka (būve) gājusi bojā;

4.4.4. NOMNIEKS ir ieguvis īpašuma tiesības uz OBJEKTU.

4.5. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties un izbeigt Līgumu, rakstiski informējot NOMNIEKU 2 (divas) nedēļas iepriekš, neatlīdzinot NOMNIEKA zaudējumus, kā arī NOMNIEKA taisītos izdevumus, ja:

4.5.1. NOMNIEKS nepilda vai pārkāpj Līguma noteikumus;

4.5.2. NOMNIEKS 10 (desmit) dienu laikā pēc IZNOMĀTĀJA rakstiska brīdinājuma saņemšanas turpina pārkāpt Līguma noteikumus;

4.5.3. NOMNIEKS bojā vai posta OBJEKTU vai arī izmanto OBJEKTU mērķiem, kādiem tas nav paredzēts;

4.5.4. OBJEKTS bez IZNOMĀTĀJA piekrišanas tiek nodots apakšnomā;

4.5.5.  NOMNIEKAM ir bijuši vismaz trīs maksājumu kavējumi, kas kopā pārsniedz vienu maksājuma periodu, tai skaitā NOMNIEKS nemaksā nekustamā īpašuma nodokli vai tā kompensāciju un citas nomas līgumā iekļautās izmaksas vai nenorēķinās par nekustamā īpašuma uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem (piemēram, siltumenerģija, dabasgāzes piegāde, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana, sadzīves atkritumu izvešana), elektroenerģiju, sanitārtehniskajiem un tehniskajiem pakalpojumiem vai sakaru pakalpojumiem;

4.5.6. OBJEKTS nokļuvis avārijas stāvoklī;

4.5.7. Līguma neizpildīšana ir ļaunprātīga un dod IZNOMĀTĀJAM pamatu uzskatīt, ka viņš nevar paļauties uz NOMNIEKA saistību izpildīšanu nākotnē.

4.6. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības, rakstiski informējot NOMNIEKU 3 (trīs) mēnešus iepriekš, vienpusēji izbeigt Līgumu, neatlīdzinot NOMNIEKA zaudējumus, kas saistīti ar Līguma pirmstermiņa izbeigšanu, ja OBJEKTS IZNOMĀTĀJAM nepieciešams sabiedrisko vajadzību nodrošināšanai vai normatīvajos aktos noteikto publisko funkciju veikšanai.

4.7. Ja NOMNIEKS vēlas vienpusēji pirms termiņa izbeigt Līguma darbību, tam par to 2 (divus) mēnešus iepriekš rakstveidā jāpaziņo IZNOMĀTĀJAM. Šajā gadījumā IZNOMĀTĀJS neatlīdzina jebkādus NOMNIEKA izdevumus, ieguldījumus un zaudējumus.

4.8. Izbeidzot Līgumu, NOMNIEKS nodod OBJEKTU IZNOMĀTĀJAM vai tā pilnvarotajam pārstāvim ar nodošanas - pieņemšanas aktu termiņā, kāds norādīts paziņojumā par Līguma pirmstermiņa izbeigšanu vai dienā, kad Līgums izbeidzas. Ja šajā punktā noteiktajā termiņā OBJEKTS netiek nodots ar nodošanas - pieņemšanas aktu, IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs to pārņemt vienpusēji, par ko sastāda vienpusēju aktu, neatkarīgi no tā vai NOMNIEKS OBJEKTU ir atbrīvojis vai nav.

4.9. NOMNIEKAM ir tiesības demontēt un izvest visas savas iekārtas, aparatūru, kā arī izdarītos OBJEKTA telpu uzlabojumus, ja tie ir atdalāmi, nenodarot telpām bojājumus un netraucējot telpu un ēkas funkcionālo pastāvēšanu. Viss, kas atradīsies OBJEKTĀ pēc Līguma izbeigšanās, tiks uzskatīts par pamestu mantu, kuru IZNOMĀTĀJS var izlietot pēc saviem ieskatiem.

4.10. Visi NOMNIEKA veiktie neatdalāmie OBJEKTA telpu uzlabojumi bez papildu atlīdzības paliek IZNOMĀTĀJA īpašumā, ja PUSES nav rakstiski vienojušās par citu kārtību.

4.11. Jebkādi apstākļi un Līguma izbeigšana nevar būt par pamatu jau agrāk esošo parādu nesamaksāšanai.

5. CITI NOTEIKUMI

5.1. PUŠU strīdi tiek izskatīti PUSĒM savstarpēji vienojoties, bet, ja vienoties nav iespējams, strīdus jautājumi izskatāmi Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

5.2. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību.

5.3. Ja kāda no PUSĒM maina adresi vai citus rekvizītus, kas minēti Līgumā, tam 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski jāinformē otra PUSE, pretējā gadījumā tā sedz visus zaudējumus, kas nodarīti otrai PUSEI ar nosacījuma neizpildi.

5.4. Visi paziņojumi, brīdinājumi un atgādinājumi tiek nosūtīti uz Līgumā norādītajām PUŠU adresēm, kur to pienākums ir sūtījumus saņemt.

5.5. Ja IZNOMĀTĀJS tiek reorganizēts vai likvidēts vai NOMNIEKAM ir saistību un tiesību pārņēmējs, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši PUSES tiesību pārņēmējam.

5.6. PUSES nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par Līguma saistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ viena PUSE rakstiski informē otru 7 (septiņu) dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku Līguma izpildes kārtību vai izbeigšanu.

5.7. Visiem jautājumiem, kas nav noregulēti Līgumā, PUSES piemēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

5.8. Līgums sagatavots uz 5 (piecām) lapām un pielikumiem uz __ (________) lapām 2 ( divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, viens – IZNOMĀTĀJAM, viens – NOMNIEKAM.

5.9. Līgumam kā neatņemamas tā sastāvdaļas pievienoti:

1.pielikums – Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2018.gada _______________ lēmuma Nr.__ (protokols Nr._______) iz raksts uz 1 (vienas) lapas;

2.pielikums – Telpu plāns 1 (vienas) lapas;

3.pielikums – zemesgabala plāns 1 (vienas) lapas.

6. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

IZNOMĀTĀJS

Jūrmalas pilsētas dome

Nod. maks. reģ. Nr.90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

__________________________

E.Stobovs

NOMNIEKS

____________

____________

Deklarētā/juridiskā adrese: ____________

Tālr.: _________

____________________

____________


4.pielikums

2018.gada ___. __________

Nekustamā īpašuma nomas līgumam Nr. __________

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS

Pamatojoties uz 2018.gada _____.______________ noslēgto Nekustamā īpašuma nomas līgumu Nr. ____, Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas numurs 90000056357, tās izpilddirektora Edgara Stobova personā, nodod un ________________________, personā ______________________ pieņem nomā nekustamā īpašuma Tukuma ielā 30, Jūrmalā, daļu kas sastāv no ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 4805 001 telpām Nr.23 11,3 m2 platībā, Nr.24 2,5 m2 platībā, Nr.28 4,10 m2 platībā, Nr.29 14,70 m2 platībā, Nr.30 51,50 m2 platībā, Nr.41 3,50 m2 platībā un zemesgabala daļas 370,11 m2 platībā.

Pieņemot nekustamo īpašumu, konstatēts:_________________________

Jūrmalā, 2018.gada ___.___________

PIEŅEM NODOD
Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors
_______________________ ________________________
( ) ( Edgars Stobovs )

Lejupielāde: DOC un PDF