Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 18.oktobrīNr. 545

protokols Nr. 15, 54. punkts

Par valstij piekrītoša dzīvokļa īpašuma Ērgļu ielā 4 – 32, Jūrmalā,
nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā

Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 26.novembra noteikumiem Nr.1354 „Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā” (turpmāk – Noteikumi Nr.1354) Valsts ieņēmuma dienests 2018.gada 21.septembrī ir iesniedzis Jūrmalas pilsētas domei (turpmāk – Dome) lūgumu Nr.4.5.1-6/61940 (reģistrēts ar lietas Nr.1.1-28/9953), izvērtēt dzīvokļa īpašuma Ērgļu ielā 4 – 32, Jūrmalā, pārņemšanu Jūrmalas pašvaldības īpašumā, atbilstoši Noteikumu Nr.1354 32.4.apakšpunktā norādītajam.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Ērgļu ielā 4 – 32, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 5315, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.32 un pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 30/1000 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes (turpmāk- Dzīvokļa īpašums), nostiprinātas Vārds Uzvārds zemesgrāmatas nodalījumā Nr.6538 32.

Rīgas rajona tiesas Jūrmalas tiesu nams 2017.gada 21.decembrī ir izsniedzis izpildu rakstu lietā Nr.11816005615 ar kuru ir atzīts, ka dzīvokļa īpašums Ērgļu ielā 4 -32, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 901 5315, ir valstij piekrītoša manta un ar 2018.gada 17.septembra aktu Nr.017591 ir pieņemts valsts uzskaitē.

Dzīvokļa īpašums atrodas divpadsmit stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā (kadastra apzīmējums 1300 009 1204 001), kas ir sadalīta četrdesmit trijos dzīvokļa īpašumos, tai skaitā nedzīvojamās telpas, uz ko īpašuma tiesības Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.6538 apakšnodalījumos ir nostiprinātas privātpersonām (fiziskām un juridiskām personām).

Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.6538 32 II.daļas 2.iedaļas ierakstā Dzīvokļa īpašums aprobežots ar nosacījumiem par ēkas apsaimniekošanas un uzturēšanas līgumu, un pienākumiem maksāt iemaksas sabiedrībai un ievērot iekšējās kārtības noteikumu prasības. Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.6538 32 VI.daļas 1.,2. iedaļas ierakstā 3.1.ierakstīta atzīme – ķīlas tiesības nodrošināšanai 2,176.53 EUR.

Ņemot vērā zemesgrāmatā atzīmju veidā nostiprinātos tiesību nodrošinājumus un aprobežojumus Dzīvokļa īpašuma pārņemšana pašvaldības īpašumā nav lietderīga.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 21.panta otro daļu Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmo punktu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes un Attīstības un vides jautājumu komitejas 2018.gada 10.oktobra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nepārņemt Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā dzīvokļa īpašumu Ērgļu ielā 4 - 32 , Jūrmalā, ar kadastra numuru 1300 901 5315.

2. Uzdot Īpašumu pārvaldes vadītājam informēt Valsts ieņēmumu dienestu par pieņemto lēmumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF