Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 18.oktobrīNr. 546

protokols Nr. 15, 55. punkts

Par nekustamā īpašuma Dubultu prospektā 42,
Jūrmalā, nodošanu atpakaļ valstij

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 4.februāra rīkojumu Nr.87 „Par valsts nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dubultu prospektā 42, nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā” (turpmāk – Rīkojums Nr.87) Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā bez atlīdzības ir nodots nekustamais īpašums Dubultu prospektā 42, Jūrmalā, kas sastāv no: zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 010 2501, ar kopējo platību 1533 m2 un divām būvēm ar kadastra apzīmējumiem 1300 010 2501 001 un 1300 010 2501 003, pašvaldības funkciju nodrošināšanai – gādāt par iedzīvotāju izglītību, rūpēties par kultūras dzīves attīstību un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību. Rīkojuma Nr.87 2.2.apakšpunkts noteic, ka nekustamais īpašums Dubultu prospektā 42, Jūrmalā, bez atlīdzības jānodod valstij, ja tas vairs netiek izmantots minēto pašvaldības funkciju nodrošināšanai.

Atbilstoši Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.–2020. gadam 2.daļas „Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II.nodaļas „Rīcības plāns" h) apakšnodaļas „Jūrmalas pilsētas investīciju plāns 2018.-2020. gadam” 103.punktam nekustamajā īpašumā Strēlnieku prospektā 30, Jūrmalā ir izbūvētas Jūrmalas Mūzikas skolas un Jūrmalas Centrālās bibliotēkas ēkas.

Bibliotēka, kas atradās nekustamajā īpašumā Dubultu prospektā 42, Jūrmalā, ir pārcelta uz nekustamo īpašumu Strēlnieku prospektā 30, Jūrmalā, līdz ar to, nekustamais īpašums Dubultu prospektā 42, Jūrmalā, nav nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai – gādāt par iedzīvotāju izglītību, rūpēties par kultūras dzīves attīstību un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību.

Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļa 2018.gada 10.septembrī ir nosūtījusi vēstuli Nr.1.1-33/3342 Attīstības pārvaldei, Kultūras nodaļai un Izglītības pārvaldei ar lūgumu sniegt viedokli par turpmāko nekustamā īpašuma Dubultu prospektā 42, Jūrmalā, izmantošanu pašvaldības funkciju nodrošināšanai.

Domes Attīstības pārvalde, Kultūras nodaļa un Izglītības nodaļa ir izvērtējusi nekustamā īpašuma Dubultu prospektā 42, Jūrmalā, platību un telpu tehnisko stāvokli, un uzskata, ka nav lietderīgi plānot investīcijas konkrētajā īpašumā pašvaldības funkciju nodrošināšanai, un atbalsta nekustamā īpašuma Dubultu prospektā 42, Jūrmalā atgriešanu valstij.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta. pirmā daļa noteic, ja nodotais nekustamais īpašums vairs netiek izmantots Ministru kabineta lēmumā par valsts nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības atvasinātas publiskas personas īpašumā norādīto funkciju vai deleģēta pārvaldes uzdevuma veikšanai, atvasināta publiska persona šo īpašumu bez atlīdzības nodod valstij.

Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta pirmo daļu, 43.pantu, Ministru kabineta 2009.gada 4.februāra rīkojuma Nr.87 „Par valsts nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dubultu prospektā 42, nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā” 2.2.punktu, kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra lēmumu Nr.612 „Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmuma Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” pielikumā “Jūrmalas pilsētas Attīstības programma 2014.–2020.gadam” 103.punktu un Attīstības un vides jautājumu komitejas 2018.gada 10.oktobra atzinumu (protokola Nr.1.2-21/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt, ka nekustamais īpašums Dubultu prospektā 42, Jūrmalā, nav nepieciešams likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktā un 5.punktā minēto pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai.

2. Nodot valstij Finanšu ministrijas personā bez atlīdzības nekustamo īpašumu Dubultu prospektā 42, Jūrmalā.

3. Uzdot Domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt nekustamā īpašuma Dubultu prospektā 42, Jūrmalā, nodošanu un Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesību dzēšanu zemesgrāmatā.

4. Šī lēmuma izpildi uzdot kontrolēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF