Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 18.oktobrīNr. 547

protokols Nr. 15, 56. punkts

Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 1A, Jūrmalā,
nodošanu Jūrmalas pilsētas Lielupes
pamatskolas valdījumā

Jūrmalas pilsētas pašvaldībai pieder nekustamais īpašums Aizputes ielā 1A, Jūrmalā, ar kadastra Nr. 1300 004 6301 (Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000072702), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 004 0152 38621 m2 platībā, 2 (divām) nedzīvojamām ēkām (skolas) ar kadastra apzīmējumu 1300 004 6301 001 un 1300 004 6301 002, 2 (divām) palīgceltnēm ar kadastra apzīmējumu 1300 004 6301 003 un 1300 004 6301 004 (turpmāk – Īpašums).

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2016.gada 20.oktobra lēmumu Nr.490 “Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 1A, Jūrmalā, nodošanu valdījumā” (turpmāk – Lēmums Nr.490), ar 2016.gada 23.novembra nodošanas – pieņemšanas aktu Nr.1.1-42/5539 Īpašuma daļa ir nodota valdījumā Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolai tās nolikumā noteikto izglītības programmu īstenošanai.

Dome 2015.gada 3.decembrī pieņēma lēmuma Nr.498 “Par Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolas reorganizēšanu” (turpmāk – Lēmums Nr.498), ar kuru tika nolemts reorganizēt Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolu par Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolu (turpmāk - Skola) un noteikts, ka Lielupes vidusskolas 10. līdz 12. klases un tajās īstenoto izglītības programmu īstenošanas funkcijas tiek pievienotas Jūrmalas Valsts ģimnāzijai (turpmāk – Ģimnāzija), nosakot to īstenošanas vietas adresi Aizputes ielā 1A, Jūrmalā, un veicot attiecīgus grozījumus Ģimnāzijas nolikumā. Lai nodrošinātu Lēmuma Nr.498 izpildi, pamatojoties uz Lēmumu Nr.490 ar 2016.gada 24.novembra nodošanas – pieņemšanas aktu Nr.1.1-42/5541 daļa Īpašuma tika nodota Ģimnāzijas valdījumā tās nolikumā noteikto izglītības programmu īstenošanai.

Ar Domes 2018.gada 23.augusta nolikumu Nr.34 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 8.maija nolikumā Nr.19 “Jūrmalas Valsts ģimnāzijas nolikums”, tika veikti grozījumi Jūrmalas Valsts ģimnāzijas nolikumā, kas nosaka, ka Ģimnāzija pārtrauc īstenot izglītības programmas adresē Aizputes ielā 1A, Jūrmalā.

Domes Īpašumu pārvaldē ir saņemta Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldes vēstule, ar lūgumu nodot Skolas valdījumā šobrīd Ģimnāzijas valdījumā esošās telpas Aizputes ielā 1A, Jūrmalā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu, kā arī ņemot vērā Attīstības un vides jautājumu komitejas 2018.gada 10.oktobra atzinumu (protokols Nr.1.2-21/10), lai nodrošinātu vienotu un racionālu Īpašuma apsaimniekošanu un pārvaldīšanu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Ar 2018.gada 1.novembri nodot Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas, reģistrācijas Nr.90000051576 , valdījumā uz nenoteiktu laiku tās nolikumā noteikto izglītības programmu īstenošanai šādu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu nekustamā īpašuma daļu Aizputes ielā 1A, Jūrmalā:

2. Nr. p/k

Nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība / daudzums

Uzskaites vērtība uz 01.10.2018. (EUR)

Atlikusī vērtība uz 01.10.2018. (EUR)

1.

Zemes gabals (kopējā platība 38621 m2)

1300 004 0152

0,35 domājamās daļas

116098,50

116098,50

2.

Pamatceltne (skola):

3.stāva telpas (telpu grupa 004).

1300 004 6301 002

1083,8 m2

94500,78

74270,94

3.

Pamatceltne (skola):

2.stāva telpas (telpu grupa 002);

3.stāva telpas (telpu grupa 003).

1300 004 6301 001

784,1 m2

748,1 m2

187235,42

150045,25

2. Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolai nodrošināt šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ievērojot Jūrmalas pilsētas domes pieņemtos lēmumus un norādījumus, tostarp 2016.gada 9.jūnija noteikumus Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi”.

3. Uzdot Jūrmalas Valsts ģimnāzijai nodrošināt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nodošanu Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas valdījumā ar 2018.gada 1.novembri, noformējot un parakstot nodošanas – pieņemšanas aktu atbilstoši šī lēmuma pielikumā pievienotajam paraugam un reģistrējot to Jūrmalas pilsētas domes lietvedības sistēmā.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums

Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 18.oktobra lēmumam Nr.547

(protokols Nr.15, 56.punkts)

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS

Jūrmalā

2018.gada __.____________

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.oktobra lēmumu Nr.___ „ Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 1A, Jūrmalā, nodošanu valdījumā”,

Jūrmalas Valsts ģimnāzija, reģistrācijas Nr.90000051487, tās direktores Sandras Rones personā, kura rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 8.maija nolikumu Nr.19 “Jūrmalas Valsts ģimnāzijas nolikums”, nodod, un

Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskola, reģistrācijas Nr. 90000051576, (turpmāk – Valdītājs) tās direktores Initas Vankas-Treifeldes personā, kura rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija nolikumu Nr.28 “Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas nolikums”, ar 2018.gada 1.novembri pieņem valdījumā šādu Jūrmalas pilsētas domes īpašumā esošu un Jūrmalas Valsts ģimnāzijas valdījumā nodotu nekustamā īpašuma daļu Aizputes ielā 1A, Jūrmalā:

Nr. p/k

Nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība / daudzums

Uzskaites vērtība uz 01.10.2018. (EUR)

Atlikusī vērtība uz 01.10.2018. (EUR)

1.

Zemes gabals (kopējā platība 38621 m2)

1300 004 0152

0,35 domājamās daļas

116098.50

116098.50

2.

Pamatceltne (skola):

3.stāva telpas (telpu grupa 004).

1300 004 6301 002

1083,8 m2

94500,78

74270,94

3.

Pamatceltne (skola):

2.stāva telpas (telpu grupa 002);

3.stāva telpas (telpu grupa 003).

1300 004 6301 001

784,1 m2

748,1 m2

187235,42

150045,25

Īpašums tiek nodots Valdītājam uz nenoteiktu laiku tā nolikumā noteikto izglītības programmu īstenošanai, nodrošinot vienotu un plānveidīgu Īpašuma uzturēšanu un izmantošanu .

Valdītājs apņemas ar Nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdi kā krietns un rūpīgs saimnieks pārvaldīt un apsaimniekot šajā aktā minēto Īpašumu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ievērojot Domes pieņemtos lēmumus un norādījumus, tostarp Domes 2016.gada 9.jūnija noteikumus Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi”.

Nodošanas – pieņemšanas akts ir reģistrēts Domes lietvedības sistēmā, parakstīts 3 (trīs) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku - viens eksemplārs glabājas Jūrmalas Valsts ģimnāzijā, viens Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolā un viens Jūrmalas pilsētas domē.

NODEVA

Jūrmalas Valsts ģimnāzijas

Direktore

__________________ S.Rone

PIEŅĒMA

Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas

Direktore

________________ I.Vanka-Treifelde


Lejupielāde: DOC un PDF