Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 18.oktobrīNr. 548

protokols Nr. 15, 57. punkts

Par 2003.gada 22.maija Pilnvarojuma līguma Nr.01-16/636 izbeigšanu
un nekustamo īpašumu Edinburgas prospektā 89 un Engures ielā 4A,
Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas Centrālās bibliotēkas valdījumā

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Engures ielā 4A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 1202, kas sastāv no zemes gabala 1736 m2 platībā un ēkas (kadastra apzīmējums 1300 020 1202 005) (turpmāk – Īpašums1) ar Jūrmalas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas 2008.gada 19.maija lēmumu nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai (turpmāk – Pašvaldība) Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000434025.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Edinburgas prospektā 89, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 007 4203, kas sastāv no zemes gabala 1445 m2 platībā un bibliotēkas ēkas (kadastra apzīmējums 1300 007 4203 001) (turpmāk – Īpašums2) ar Jūrmalas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas 2008.gada 6.maija lēmumu nostiprinātas Pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000432442.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Dubultu prospektā 42, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 010 2501, kas sastāv no zemes gabala 1533 m2 platībā, bibliotēkas ēkas (kadastra apzīmējums 1300 010 2501 001) un palīgceltnes (kadastra apzīmējums 1300 010 2501 003) (turpmāk – Īpašums3) ar Jūrmalas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas 2009.gada 30.aprīļa lēmumu nostiprinātas Pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000135912.

Ministru kabineta 2009.gada 4.februāra rīkojuma Nr.87 “Par valsts nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dubultu prospektā 42, nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā” 2.2.apakšpunktā ir noteikts, ja Īpašums3 vairs netiek izmantots pašvaldības funkcijas – gādāt par iedzīvotāju izglītību, rūpēties par kultūras dzīves attīstību un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību nodrošināšanai, tas bez atlīdzības nododams valstij.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2003.gada 14.maija lēmumu 332 “Par pašvaldības nekustamā īpašuma Jūrmalā, Engures ielā 4A nodošanu apsaimniekošanā” starp Domi un Centrālo bibliotēku 2003.gada 22.maijā noslēgts Pilnvarojuma līgums Nr.01-16/636 (turpmāk – Līgums) par Īpašuma1 nodošanu Centrālās bibliotēkas apsaimniekošanā. Pamatojoties uz Domes 2013.gada 4.jūlija lēmumu Nr.407 “Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā” 2013.gada 25.jūlijā noslēgta Vienošanās par grozījumiem Līgumā, papildinot Līgumu ar Īpašumu2 un Īpašumu3.

Šobrīd, pamatojoties uz Domes 2018.gada 11.septembra rīkojumu Nr.1.1-14/309 “Par Dubultu kultūras un izglītības centra ēku pārvaldīšanas uzdevumiem” līdz attiecīga domes lēmuma pieņemšanai, Centrālās bibliotēkas pārvaldīšanā un apsaimniekošanā nodota bibliotēkas ēka Strēlnieku prospektā 30, Jūrmalā (kadastra apzīmējumu 1300 010 2713 001), līdz ar to atbrīvojot Īpašumu3, kas vairs nav nepieciešams Centrālās bibliotēkas funkciju nodrošināšanai.

Dome 2018.gada 18.oktobrī pieņēma lēmumu Nr.546 “Par nekustamā īpašuma Dubultu prospektā 42, Jūrmalā, nodošanu atpakaļ valstij” .

Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 5.punktu, 15.panta pirmās daļas 4. un 5. punktiem, un ņemot vērā Domes 2016.gada 14.jūlija noteikumu Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi” 7.punktu un Attīstības un vides jautājumu komitejas 2018.gada 10.oktobra atzinumu (protokola Nr.1.2-21/10), lai nodrošinātu Centrālās bibliotēkas apakšstruktūrvienības - Bulduru un Kauguru bibliotēkas, ar telpām tās uzdevumu un funkciju veikšanai, kā arī nodrošinātu racionālu pašvaldības īpašumu apsaimniekošanu , Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Ar 2018.gada 1.novembri izbeigt starp Jūrmalas pilsētas domi un Jūrmalas Centrālo bibliotēku 2003.gada 22.maijā noslēgto Pilnvarojuma līgumu Nr.01-16/636.

2. Ar 2018.gada 1.novembri nodot Jūrmalas Centrālās bibliotēkas, reģistrācijas Nr.90000056450, valdījumā uz nenoteiktu laiku šādus Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošos nekustamos īpašumus:

2.1. Edinburgas prospekts 89, Jūrmala, kadastra Nr.1300 007 4203, šādā sastāvā:

Nosaukums

Kadastra apzīmējums

Uzskaites vērtība EUR uz 01.10.2018.

Uzkrātais nolietojums EUR uz 01.10.2018.

Atlikusī vērtība EUR uz 01.10.2018.

Platība, m2

Zemesgabals

1300 007 4203

33 925.53

33 925.53

1445

Bibliotēkas ēka

1300 007 4203 001

148 734.13

90 575.11

58 159.02

542,80

2.2. Engures iela 4A, Jūrmala, kadastra Nr.1300 020 1202, šādā sastāvā:

Nosaukums

Kadastra apzīmējums

Uzskaites vērtība EUR uz 01.10.2018.

Uzkrātais nolietojums EUR uz 01.10.2018.

Atlikusī vērtība EUR uz 01.10.2018.

Platība, m2

Zemesgabals

1300 020 1202

34 235.72

34 235.72

1736

Ēka

1300 020 1202 005

33 511.67

10 872.01

22 639.66

307,3

3. Uzdot Jūrmalas Centrālajai bibliotēkai:

3.1. nodrošināt šī lēmuma 2.punktā minēto nekustamo īpašumu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ievērojot Jūrmalas pilsētas domes pieņemtos lēmumus un norādījumus, tostarp 2016.gada 9.jūnija noteikumus Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi”,

3.2.  līdz 2018.gada 1.novembrim ar pieņemšanas – nodošanas aktu nodot Jūrmalas pilsētas domei nekustamo īpašumu Dubultu prospektā 42, Jūrmalā.

4. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai:

4.1. ne vēlāk kā līdz 2018.gada 1 novembrim organizēt lēmuma 2.punktā minēto nekustamo īpašumu nodošanu Jūrmalas Centrālās bibliotēkas valdījumā, noformējot nodošanas – pieņemšanas aktu atbilstoši šī lēmuma pielikumā pievienotajam paraugam,

4.2.  nodrošināt nekustamā īpašuma Dubultu prospektā 42, Jūrmalā, uzturēšanu līdz īpašuma nodošanai atpakaļ valstij.

5. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt šī lēmuma 3.2. un 4.1.punktos minētos nodošanas – pieņemšanas aktus.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums

Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 18.oktobra lēmumam Nr.548

(protokols Nr.15, 57.punkts)

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS

Jūrmalā 2018.gada __.____________

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2018.gada 18.oktobra lēmumu Nr.___ “ Par nekustamo īpašumu Edinburgas prospektā 89 un Engures ielā 4A, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas Centrālās bibliotēkas valdījumā” ,

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357, tās izpilddirektora Edgara Stobova personā, nodod, un

Jūrmalas Centrālā bibliotēka, reģistrācijas Nr.90000056450 (turpmāk – Valdītājs), tā direktores Sarmītes Brences personā, kura rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 20.aprīļa nolikumu Nr.1 “Jūrmalas Centrālās bibliotēkas nolikums”, pieņem valdījumā šādus Jūrmalas pilsētas domes īpašumā esošos nekustamos īpašumus (turpmāk – Īpašumi):

1. Edinburgas prospekts 89, Jūrmala, kadastra numurs 1300 007 4203, šādā sastāvā:

Nosaukums

Kadastra apzīmējums

Uzskaites vērtība EUR uz 01.10.2018.

Uzkrātais nolietojums EUR uz 01.10.2018.

Atlikusī vērtība EUR uz 01.10.2018.

Platība, m2

Zemesgabals

1300 007 4203

33 925.53

33 925.53

1445

Bibliotēkas ēka

1300 007 4203 001

148 734.13

90 575.11

58 159.02

542,80

2. Engures iela 4A, Jūrmala, kadastra Nr.1300 020 1202, šādā sastāvā:

Nosaukums

Kadastra apzīmējums

Uzskaites vērtība EUR uz 01.10.2018.

Uzkrātais nolietojums EUR uz 01.10.2018.

Atlikusī vērtība EUR uz 01.10.2018.

Platība, m2

Zemesgabals

1300 020 1202

34 235.72

34 235.72

1736

Ēka

1300 020 1202 005

33 511.67

10 872.01

22 639.66

307,3

Īpašumi tiek nodoti Valdītājam, lai nodrošinātu Jūrmalas Centrālās bibliotēkas apakšstruktūrvienības – Bulduru un Kauguru bibliotēkas, ar telpām.

Valdītājam ir zināms šajā aktā minēto Īpašumu stāvoklis, pret ko tam pretenziju nav. Valdītājs pieņem valdījumā minētos nekustamos īpašumus tādā stāvoklī, kādā tie atrodas šī Nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdī.

Valdītājs apņemas ar Nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdi kā krietns un rūpīgs saimnieks pārvaldīt un apsaimniekot šajā aktā minētos Īpašumus atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ievērojot Domes pieņemtos lēmumus un norādījumus, tostarp Domes 2016.gada 9.jūnija noteikumus Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi”.

Nodošanas – pieņemšanas akts ir reģistrēts Domes lietvedības sistēmā, parakstīts 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku - viens eksemplārs glabājas pie Valdītāja, otrs Jūrmalas pilsētas domē.

NODEVA PIEŅĒMA
Jūrmalas pilsētas domes
izpilddirektors Jūrmalas Centrālās bibliotēkas
direktore
_______________________ ________________________
(E.Stobovs) (S.Brence)

Lejupielāde: DOC un PDF