Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2019.gada 31.oktobra 545.lēmumu
Grozījumi ar domes 2019.gada 20.jūnija 278.lēmumu
Grozījumi ar domes 2019.gada 18.aprīļa 167.lēmumu
Grozījumi ar domes 2019.gada 21.februāra 64.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2018.gada 22.novembrīNr. 556

protokols Nr. 16, 11. punkts

Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā
atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas
ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 8.marta noteikumiem Nr.152 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” īstenošanas noteikumi”, (turpmāk – MK noteikumi), Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.marta lēmumu Nr.98 “Par dalību Darbības programmas 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē (Kauguru vidusskola)” un Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijas 2018.gada 1.novembra lēmumu Nr.1.1.2-3/23 “Lēmums par projekta iesnieguma “Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” (Nr.4.2.2.0/18/I/011) nosacījumu izpildi” atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 3.1.1.punktam, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P2.6 “Energoapgādes un sakaru attīstība”, rīcības virziena R2.6.2. “Racionālas un videi draudzīgas energoapgādes sistēmas attīstība” aktivitāti Nr.89 “Ilgtspējīga atjaunojamo energoresursu izmantošana, energoefektivitātes paaugstināšana un energopārvaldības sistēmas ieviešana un sertificēšana Jūrmalas pašvaldības teritorijā”, prioritātes P3.2 “Kvalitatīva un sociāli pieejama izglītība” rīcības virziena R3.2.3. “Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.165 “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana”, Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam rīcības virziena R3.2.3. “Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.18 “Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas atjaunošana”, Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas 2013.-2020.gadam 4.3. pasākuma “Pasākumi ēku sektorā” aktivitāti 4.3.2. “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana pašvaldības ēkās, piesaistot līdzfinansējumu, tai skaitā trešās puses finansējumu”, Jūrmalas pilsētas investīciju plāna 2018.-2020.gadam projektu Nr.92 “Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana un telpu atjaunošana (ITI SAM 4.2.2. un ITI SAM 8.1.2.)”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” projektu “Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”, Nr.4.2.2.0/18/I/011 (turpmāk – projekts).

2. Noteikt projekta mērķi – samazināt primārās enerģijas gada patēriņu Kauguru vidusskolas ēkā, Raiņa ielā 118, Jūrmalā par 76,46 kWh/m2, veicot ieguldījumus pašvaldības ēkā sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldības izdevumu samazināšanos par siltumapgādi.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. paaugstināta Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas energoefektivitāte;

3.2. pilnveidota Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas infrastruktūra.

4. Noteikt projekta darbību īstenošanas laiku no 2017.gada 1.jūnija līdz 2019.gada 31.decembrim (30 (trīsdesmit) mēneši), tai skaitā: Grozīts ar domes 2019.gada 18.aprīļa 167.lēmumu

4.1. projekta darbību, kas veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas un projekta īstenošanas uzsākšanas, īstenošanas laiks no 2017.gada 1.jūnija līdz 2018.gada 31.decembrim (18 (astoņpadsmit) mēneši);

4.2. projekta darbību, kas tiks veiktas pēc Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu noslēgšanas ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un projekta īstenošanas uzsākšanas, īstenošanas laiks no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 3 1.decembrim (12 (divpadsmit) mēneši).

5. Noteikt Jūrmalas pilsētas domes kopējās projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksas 1 097 483,56 EUR (viens miljons deviņdesmit septiņi tūkstoši četri simti astoņdesmit trīs euro un 56 centi), saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, tai skaitā: Grozīts ar domes 2019.gada 21.februāra 65.lēmumu Grozīts ar domes 2019.gada 18.aprīļa 167.lēmumu

5.1. projekta attiecināmās izmaksas 1 094 020,57 EUR (viens miljons deviņdesmit četri tūkstoši divdesmit euro un 57 centi), kur:

5.1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 46,86% jeb 512 648,60 EUR (pieci simti divpadsmit tūkstoši seši simti četrdesmit astoņi euro un 60 centi);

5.1.2. nacionālais publiskais līdzfinansējums ir 53,14% jeb 581 371,97 EUR (pieci simti astoņdesmit viens tūkstotis trīs simti septiņdesmit viens euro un 97 centi), no tā:

5.1.2.1. valsts budžeta dotācija ir 15% (7,97% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas) jeb 87 204,38 EUR (astoņdesmit septiņi tūkstoši divi simti četri euro un 38 centi);

5.1.2.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 85% (45,17% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas) jeb 494 167,59 EUR (četri simti deviņdesmit četri tūkstoši viens simts sešdesmit septiņi euro un 59 centi).

5.2. projekta neattiecināmo izmaksu summa, ko sedz Jūrmalas pilsētas pašvaldība ir 3 462,99 EUR (trīs tūkstoši četri simti sešdesmit divi euro un 99 centi).

6. Projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu nodrošināt šādi:

6.1. priekšfinansējums, kas nodrošināts projekta īstenošanai nepieciešamā būvprojekta izstrādei un būvprojekta ekspertīzei un segts no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada un 2018.gada budžeta līdzekļiem ir 22 479,60 EUR (divdesmit divi tūkstoši četri simti septiņdesmit deviņi euro un 60 centi), atbilstoši lēmuma 5.1. un 5.2.punktā noteiktajai proporcijai tiek sadalīts:

6.1.1. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma daļa ir 45,17% jeb 9 051,86 EUR (deviņi tūkstoši piecdesmit viens euro un 86 centi);

6.1.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma daļa ir 46,86% jeb 9 390,53 EUR (deviņi tūkstoši trīs simti deviņdesmit euro un 53 centi);

6.1.3. Valsts budžeta dotācijas daļa ir 7,97% jeb 1 597,15 EUR (viens tūkstotis pieci simti deviņdesmit septiņi euro un 15 centi);

6.1.4. Jūrmalas pilsētas pašvaldības neattiecināmo izmaksu daļa ir 2 440,06 EUR (divi tūkstoši četri simti četrdesmit euro un 06 centi).

6.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums lēmuma 5.1.2.2.apakšpunktā noteikto projekta attiecināmo izmaksu segšanai, ņemot vērā lēmuma 6.1.1.apakšpunktā minēto, ir 485 115,73 EUR (četri simti astoņdesmit pieci tūkstoši viens simts piecpadsmit euro un 73 centi), un, atbilstoši projekta finansēšanas plānam, ir sedzams no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžeta, piesaistot aizņēmumu; Grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 545.lēmumu

6.3. līdzfinansējumu, lēmuma 5.2.punktā noteikto neattiecināmo izmaksu segšanai, ņemot vērā 6.1.4.apakšpunktā minēto, ir 1 022,93 EUR (viens tūkstotis divdesmit divi euro un 93 centi), un atbilstoši projekta finansēšanas plānam, ir paredzams Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetā, piesaistot aizņēmumu; Grozīts ar domes 2019.gada 21.februāra 65.lēmumu Grozīts ar domes 2019.gada 18.aprīļa 167.lēmumu Grozīts ar domes 2019.gada 20.jūnija 278.lēmumu

6.4. priekšfinansējums, 10% apmērā no lēmuma 5.1.1.apakšpunktā un 5.1.2.1.apakšpunktā noteiktās summas, ņemot vērā 6.1.2. un 6.1.3. apakšpunktā minēto līdzfinansējumu, jeb 58 886,53 EUR (piecdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit seši euro un 53 centi), atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 17.marta noteikumu Nr.130 “Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā” 19.pantā noteiktajam, ir sedzams no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžeta, piesaistot aizņēmumu. Grozīts ar domes 2019.gada 21.februāra 65.lēmumu Grozīts ar domes 2019.gada 18.aprīļa 167.lēmumu Grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 545.lēmumu

7. Projekta naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu, atbilstoši precizētajam projekta darbību ieviešanas kalendārajam plānam, ja netiek pārsniegts šī lēmuma 5.punktā noteiktais projekta izmaksu apjoms.

8. Pamatojoties uz Vērtēšanas komisijas lēmumā noteikto, uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļai organizēt Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu noslēgšanu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru līdz 2019.gada 1.janvārim.

9. Projekta ieviešanu uzdot Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļai sadarbībā ar Izglītības pārvaldes Izglītības attīstības nodaļu un Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas direktori.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 22.novembra lēmumam Nr.556

(protokols Nr.16, 11.punkts)
Grozīts ar domes 2019.gada 21.februāra 65.lēmumu
Grozīts ar domes 2019.gada 18.aprīļa 167.lēmumu
Grozīts ar domes 2019.gada 20.jūnija 278.lēmumu
Grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 545.lēmumu

Projekta

"Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana"

finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs: Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļa

Funkcionālās klasifikācijas kods: 09.210

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar apstiprināto projekta iesniegumu: 1 097 483.56 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 1 094 020.57 EUR, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums ir 512 648.60 EUR jeb 46.86%, Valsts budžeta dotācija ir 87 204.38 EUR jeb 7.97%, Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 494 167.59 EUR jeb 45.17%; neattiecināmās izmaksas 3462.99 EUR apmērā tiek segtas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta. Atbilstoši projekta konkursa nosacījumiem, projekta īstenošanai ir nepieciešams nodrošināt priekšfinansējumu 10% jeb 59 985.30 EUR apmērā.

Pozīcija / gads

2017.gads

2018.gads

2019. gads

Kopā

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

4 012

0

18 468

0

0

18 468

1 134 990

1 157 470

Atlikums perioda sākumā, t.sk.

0

0

0

0

0

0

no pašvaldības budžeta

no valsts budžeta

no Eiropas Savienības fonda

no ārvalstu finanšu palīdzības/cits finansējuma avots

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

2 197

8 791

8 791

48 998

59 986

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

1 811

7 241

7 241

485 116

494 168

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

4

2 436

2 436

1 023

3 463

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.3.0.)

0

0

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.)

0

599 853

599 853

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

0

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

0

0

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

0

Cits ieņēmumu veids atbilstoši ieņēmumu klasifikācijai (norādīt)

0

0

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

4 012

0

18 468

0

0

18 468

1 134 990

1 157 470

IZDEVUMI projekta aktivitāšu īstenošanai

4 012

18 468

18 468

1 075 004

1 097 484

Atlikums perioda beigās, t.sk:

0

0

0

0

0

0

59 986

59 986

kases apgrozības līdzekļi

0

0

0

atgriežamie līdzekļi pašvaldības budžeta

0

59 986

59 986


Lejupielāde: DOC un PDF