Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2020.gada 23.aprīļa 153.lēmumu
Grozījumi ar domes 2019.gada 31.oktobra 545.lēmumu
Grozījumi ar domes 2019.gada 20.jūnija 278.lēmumu
Grozījumi ar domes 2019.gada 18.aprīļa 167.lēmumu
Grozījumi ar domes 2019.gada 21.februāra 64.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2018.gada 22.novembrīNr. 556

protokols Nr. 16, 11. punkts

Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā
atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas
ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 8.marta noteikumiem Nr.152 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” īstenošanas noteikumi”, (turpmāk – MK noteikumi), Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.marta lēmumu Nr.98 “Par dalību Darbības programmas 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē (Kauguru vidusskola)” un Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijas 2018.gada 1.novembra lēmumu Nr.1.1.2-3/23 “Lēmums par projekta iesnieguma “Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” (Nr.4.2.2.0/18/I/011) nosacījumu izpildi” atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 3.1.1.punktam, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P2.6 “Energoapgādes un sakaru attīstība”, rīcības virziena R2.6.2. “Racionālas un videi draudzīgas energoapgādes sistēmas attīstība” aktivitāti Nr.89 “Ilgtspējīga atjaunojamo energoresursu izmantošana, energoefektivitātes paaugstināšana un energopārvaldības sistēmas ieviešana un sertificēšana Jūrmalas pašvaldības teritorijā”, prioritātes P3.2 “Kvalitatīva un sociāli pieejama izglītība” rīcības virziena R3.2.3. “Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.165 “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana”, Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam rīcības virziena R3.2.3. “Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.18 “Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas atjaunošana”, Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas 2013.-2020.gadam 4.3. pasākuma “Pasākumi ēku sektorā” aktivitāti 4.3.2. “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana pašvaldības ēkās, piesaistot līdzfinansējumu, tai skaitā trešās puses finansējumu”, Jūrmalas pilsētas investīciju plāna 2018.-2020.gadam projektu Nr.92 “Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana un telpu atjaunošana (ITI SAM 4.2.2. un ITI SAM 8.1.2.)”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” projektu “Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”, Nr.4.2.2.0/18/I/011 (turpmāk – projekts).

2. Noteikt projekta mērķi – samazināt primārās enerģijas gada patēriņu Kauguru vidusskolas ēkā, Raiņa ielā 118, Jūrmalā par 76,46 kWh/m2, veicot ieguldījumus pašvaldības ēkā sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldības izdevumu samazināšanos par siltumapgādi.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. paaugstināta Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas energoefektivitāte;

3.2. pilnveidota Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas infrastruktūra.

4. Noteikt projekta darbību īstenošanas laiku no 2017.gada 1.jūnija līdz 2020.gada 31.martam (33 (trīsdesmit trīs) mēneši), tai skaitā: Grozīts ar domes 2019.gada 18.aprīļa 167.lēmumu

4.1. projekta darbību, kas veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas un projekta īstenošanas uzsākšanas, īstenošanas laiks no 2017.gada 1.jūnija līdz 2018.gada 19.decembrim (18 (astoņpadsmit) mēneši);

4.2. projekta darbību, kas tiks veiktas pēc Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu noslēgšanas ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un projekta īstenošanas uzsākšanas, īstenošanas laiks no 2018.gada 20.decembra līdz 2020.gada 31.martam (15 (piecpadsmit) mēneši).

5. Noteikt Jūrmalas pilsētas domes kopējās projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksas 1 376 194.15 EUR (viens miljons trīs simti septiņdesmit seši tūkstoši viens simts deviņdesmit četri euro un 15 centi), saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, tai skaitā: Grozīts ar domes 2020.gada 23.aprīļa 153.lēmumu

5.1. projekta attiecināmās izmaksas 1 094 020.57 EUR (viens miljons deviņdesmit četri tūkstoši divdesmit euro un 57 centi), kur:

5.1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 46.86% jeb 512 648,60 EUR (pieci simti divpadsmit tūkstoši seši simti četrdesmit astoņi euro un 60 centi);

5.1.2. nacionālais publiskais līdzfinansējums ir 53.14% jeb 581 371.97 EUR (pieci simti astoņdesmit viens tūkstotis trīs simti septiņdesmit viens euro un 97 centi), no tā:

5.1.2.1. valsts budžeta dotācija ir 7.97% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas jeb 87 204,38 EUR (astoņdesmit septiņi tūkstoši divi simti četri euro un 38 centi);

5.1.2.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 45.17% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas jeb 494 167.59 EUR (četri simti deviņdesmit četri tūkstoši viens simts sešdesmit septiņi euro un 59 centi).

5.2. projekta neattiecināmo izmaksu summa, ko sedz Jūrmalas pilsētas pašvaldība ir 282 173.58 EUR (divi simti astoņdesmit divi tūkstoši viens simts septiņdesmit trīs simti euro un 58 centi).

6. Projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu nodrošināt šādi:

6.1. priekšfinansējums, kas nodrošināts projekta īstenošanai nepieciešamā būvprojekta izstrādei un būvprojekta ekspertīzei un segts no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada un 2018.gada budžeta līdzekļiem ir 22 479,60 EUR (divdesmit divi tūkstoši četri simti septiņdesmit deviņi euro un 60 centi), atbilstoši lēmuma 5.1. un 5.2.punktā noteiktajai proporcijai tiek sadalīts:

6.1.1. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma daļa ir 45,17% jeb 9 051,86 EUR (deviņi tūkstoši piecdesmit viens euro un 86 centi);

6.1.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma daļa ir 46,86% jeb 9 390,53 EUR (deviņi tūkstoši trīs simti deviņdesmit euro un 53 centi);

6.1.3. Valsts budžeta dotācijas daļa ir 7,97% jeb 1 597,15 EUR (viens tūkstotis pieci simti deviņdesmit septiņi euro un 15 centi);

6.1.4. Jūrmalas pilsētas pašvaldības neattiecināmo izmaksu daļa ir 2 440,06 EUR (divi tūkstoši četri simti četrdesmit euro un 06 centi).

6.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums lēmuma 5.1.2.2.apakšpunktā noteikto projekta attiecināmo izmaksu segšanai, ņemot vērā lēmuma 6.1.1.apakšpunktā minēto, ir 485 115,73 EUR (četri simti astoņdesmit pieci tūkstoši viens simts piecpadsmit euro un 73 centi), un, atbilstoši projekta finansēšanas plānam, ir sedzams no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019. un 2020.gada budžeta, piesaistot aizņēmumu; Grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 545.lēmumu

6.3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums, lēmuma 5.2.punktā noteikto projekta neattiecināmo izmaksu segšanai, ņemot vērā lēmuma 6.1.4.punktā minēto, ir 279 733.52 EUR (divi simti septiņdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti trīsdesmit trīs euro un 52 centi), un, atbilstoši projekta finansēšanas plānam, ir sedzams no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta. Grozīts ar domes 2020.gada 23.aprīļa 153.lēmumu

6.4. priekšfinansējums, 10% apmērā no lēmuma 5.1.1.apakšpunktā un 26.96% apmērā no lēmuma 5.1.2.1.apakšpunktā noteiktās summas, ņemot vērā lēmuma 6.1.2. un 6.1.3.apakšpunktā minēto līdzfinansējumu, jeb 63 786.31 EUR (sešdesmit trīs tūkstoši septiņi simti astoņdesmit seši euro un 31 cents), atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 17.marta noteikumu Nr.130 “Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā” 19.pantā noteiktajam, ir sedzams no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžeta, tajā skaitā piesaistot aizņēmumu. Grozīts ar domes 2020.gada 23.aprīļa 153.lēmumu

7. Projekta naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu, atbilstoši precizētajam projekta darbību ieviešanas kalendārajam plānam, ja netiek pārsniegts šī lēmuma 5.punktā noteiktais projekta izmaksu apjoms.

8. Pamatojoties uz Vērtēšanas komisijas lēmumā noteikto, uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļai organizēt Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu noslēgšanu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru līdz 2019.gada 1.janvārim.

9. Projekta ieviešanu uzdot Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļai sadarbībā ar Izglītības pārvaldes Izglītības attīstības nodaļu un Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas direktori.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 22.novembra lēmumam Nr.556

(protokols Nr.16, 11.punkts)

Grozīts ar domes 2020.gada 23.aprīļa 153.lēmumu

Pielikums XLSX