Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2019.gada 19.decembra 656.lēmumu
Grozījumi ar domes 2019.gada 20.jūnija 282.lēmumu
Grozījumi ar domes 2019.gada 18.aprīļa 169.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2018.gada 22.novembrīNr. 557

protokols Nr. 16, 12. punkts

Par Darbības programmas 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta
“Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana
Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” īstenošanu

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumiem Nr.322 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi), Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija lēmumam Nr.311 “Par nodomu protokola noslēgšanu ar Engures, Mērsraga un Rojas novada pašvaldību kopīga projekta idejas sagatavošanai dalībai 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa projektu ideju priekšatlasē”, Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra rīkojumam Nr.779 “Par 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projektu iesniegumu iesniedzēju saraksta apstiprināšanu” (turpmāk – MK rīkojums), Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra lēmumam Nr.613 “Par dalību Darbības programmas 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē”, pamatojoties uz Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (reģ.Nr.90000812928) 2018.gada 16.oktobra atzinumu “Par projekta iesnieguma Nr.5.5.1.0/17/I/010 nosacījumu izpildi (otrās atlases kārtas ietvaros)” (turpmāk – CFLA atzinums), atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 3.1.1.punktam, Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P3.3. “Daudzveidīgas kultūras un sporta vide” rīcības virziena R3.3.1. “Pilsētas kultūras iestāžu un muzeju darbības pilnveide” aktivitāti Nr.195 “Mellužu estrādes kompleksa restaurācija un pārbūve” un aktivitāti Nr.196 “Ķemeru ūdenstorņa restaurācija un pārbūve”, Jūrmalas pilsētas investīciju plāna 2018.-2020.gadam projektu Nr.118 “Mellužu estrādes ēkas restaurācija un bāra ēkas pārbūve, teritorijas labiekārtojums (SAM 5.5.1.)” un projektu Nr.119 “Ķemeru ūdenstorņa pārbūve un restaurācija (SAM 5.5.1.)”, Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plānā 2017.-2020.gadam noteiktā 1.rīcības virziena “ Radošā Jūrmala: apkaimju unikalitātes stiprināšana un iedzīvotāju līdzdalības sekmēšana”, uzdevuma U1.1.“ Rosināt un atbalstīt radošu un oriģinālu kultūras piedāvājumu integrēšanu pilsētvidē; akcentēt apkaimju vizuālo un saturisko identitāti” pasākumu P1.1.2.“Mellužu estrādes un Piena paviljona/bāra ēkas atjaunošana, t.sk. teritorijas labiekārtošana” un 5.rīcības virziena “Kultūras pieejamība Jūrmalā: ģeogrāfiski līdzsvarota kultūras infrastruktūras attīstība un kultūras pieejamības sekmēšana”, uzdevuma U5.2.“Aktualizēt kūrorta un tikšanās vietas tēlu” pasākumu P5.2.1.“Ķemeru ūdenstorņa atjaunošana (SAM 5.5.1.)”, Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plāna 2018.-2020.gadam īstermiņa apakšmērķa AM1 “Atpūtas, rekreācijas un viesmīlības pakalpojumu pilnveidošana un kvalitāte” uzdevuma U1.5.“Pasākumu/aktivitāšu piedāvājuma pilnveidošana ģimenēm ar bērniem” pasākumu P1.5.3.“Mellužu estrādes un Piena paviljona/bāra ēkas atjaunošana, t.sk. teritorijas” un uzdevuma U1.3.“Izziņas, kultūrizglītojošā tūrisma piedāvājuma pilnveide” pasākumu P1.3.1.“Ķemeru ūdenstorņa atjaunošana”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projektu “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē”, Nr.5.5.1.0/17/I/010 (turpmāk – projekts), kā projekta iesniedzējam un finansējuma saņēmējam sadarbībā ar projekta sadarbības partneriem - Engures novada domi (reģ.Nr.90000050759), Mērsraga novada pašvaldību (reģ.Nr.90009477521) un Rojas novada domi (reģ.Nr.90002644930) (turpmāk – sadarbības partneri).

2. Noteikt projekta mērķi - veicināt Jūrmalas pilsētas, Engures, Mērsraga un Rojas novadu (turpmāk – reģions) sociālekonomisko attīstību, veicot ieguldījumus reģionam nozīmīgu kultūras un dabas mantojuma objektu saglabāšanā, attīstot tajos esošos un radot jaunus tūrisma pakalpojumus, kas nodrošinās šo objektu integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā .

3. Pieņemt zināšanai sagaidāmos ieguvumus no projekta īstenošanas atbilstoši MK rīkojuma pielikumā noteiktajam:

3.1. saglabāti, aizsargāti un attīstīti reģionam nozīmīgi kultūras un dabas mantojuma objekti, tai skaitā seši kultūras mantojuma objekti un viens dabas mantojuma objekts, attīstot šo objektu esošās funkcijas un ieviešot jaunradītus pakalpojumus, nodrošinot investīciju ilgtspēju un šo objektu sociālekonomiskā potenciāla attīstību un integrāciju vietējā ekonomikas struktūrā, nosakot:

3.1.1. Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā ieguldījumi tiek veikti Jūrmalas pilsētbūvniecības pieminekļa daļā – Mellužu estrāde, un kultūras piemineklī – Ķemeru ūdenstornis;

3.1.2. Engures novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ieguldījumi tiek veikti kultūras piemineklī – Šlokenbekas muižas apbūve, kultūras mantojumā un kultūrvēsturiskajā ainavā – parks pie K.Valdemāra dibinātās jūrskolas un piekrasti raksturojošajā dabas ainavā – Engures pludmale;

3.1.3. Mērsraga novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ieguldījumi tiek veikti lībiešu kultūrtelpā un nemateriālajā mantojumā – Mērsraga brīvdabas estrāde “Jēgerlejas”;

3.1.4. Rojas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ieguldījumi tiek veikti lībiešu kultūrtelpā un nemateriālajā mantojumā – Rojas brīvdabas estrāde.

3.2. reģiona iedzīvotājiem, vietējiem un ārvalstu tūristiem nodrošināti deviņi jaunradīti pakalpojumi lēmuma 3.1. punktā noteiktajos kultūras un dabas mantojuma objektos;

3.3. veicināts tūristu skaita pieaugums reģionam un lēmuma 3.1. punktā noteiktajos objektos - līdz 2023.gada 31.decembrim, salīdzinot ar 2015.gadu, sasniedzamais apmeklētāju skaita pieaugums - ne mazāk kā 29 500 apmeklējumi.

4. Noteikt projekta atbalstāmo darbību īstenošanas laiku no 2016.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 28.februārim (62 (sešdesmit divi) mēneši), tai skaitā: Grozīts ar domes 2019.gada 18.aprīļa 169.lēmumu

4.1. projekta darbību, kas veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas un vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, īstenošanas laiks no 2016.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 30.novembrim (35 (trīsdesmit pieci) mēneši);

4.2. projekta darbību, kas tiks veiktas pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas un vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, īstenošanas laiks no 2018.gada 1.decembra līdz 2021.gada 28.februārim (27 (divdesmit septiņi) mēneši).

5. Noteikt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 7 022 935,93 EUR (septiņi miljoni divdesmit divi tūkstoši deviņi simti trīsdesmit pieci euro un 93 centi), no tām: Grozīts ar domes 2019.gada 18.aprīļa 169.lēmumu Grozīts ar domes 2019.gada 20.jūnija 282.lēmumu Grozīts ar domes 2019.gada 19.decembra 656.lēmumu

5.1. projekta attiecināmās izmaksas 6 944 867,63 EUR (seši miljoni deviņi simti četrdesmit četri tūkstošo astoņi simti sešdesmit septiņi euro un 63 centi), tai skaitā:

5.1.1. MK rīkojuma pielikumā noteiktais Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) līdzfinansējums 3 140 000,00 EUR (trīs miljoni viens simts četrdesmit tūkstoši euro un 00 centi), tai skaitā līdz 2018. gada 31. decembrim pieejamais ERAF līdzfinansējums, ņemot vērā snieguma rezervi, ir 2 948 460,00 EUR (divi miljoni deviņi simti četrdesmit astoņi tūkstoši četri simti sešdesmit euro un 00 centi), no tā:

5.1.1.1. Jūrmalas pilsētas domei pieejamais ERAF līdzfinansējums 2 000 000,00 EUR (divi miljoni euro un 00 centi), tai skaitā līdz 2018.gada 31.decembrim pieejamais ERAF līdzfinansējums, ņemot vērā snieguma rezervi, 1 808 460,00 EUR (viens miljons astoņi simti astoņi tūkstoši četri simti sešdesmit euro un 00 centi);

5.1.1.2. sadarbības partneriem pieejamais ERAF līdzfinansējums 1 140 000,00 EUR (viens miljons viens simts četrdesmit tūkstoši euro un 00 centi).

5.1.2. nacionālais publiskais līdzfinansējums 3 804 867,63 EUR (trīs miljoni astoņi simti četri tūkstoši astoņi simti sešdesmit septiņi euro un 63 centi), tai skaitā:

5.1.2.1. valsts budžeta dotācija 836 454,54 EUR (astoņi simti trīsdesmit seši tūkstoši četri simti piecdesmit četri euro un 54 centi), no tās:

5.1.2.1.1. Jūrmalas pilsētas domei pieejamā valsts budžeta dotācija 172 143,53 EUR (viens simts septiņdesmit divi tūkstoši viens simts četrdesmit trīs euro un 53 centi);

5.1.2.1.2. sadarbības partneriem pieejamā valsts budžeta dotācija 664 311,01 EUR (seši simti sešdesmit četri tūkstoši trīs simti vienpadsmit euro un 01 cents).

5.1.2.2. pašvaldību līdzfinansējums 2 968 413,09 EUR (divi miljoni deviņi simti sešdesmit astoņi tūkstoši četri simti trīspadsmit euro un 09 centi), no tā:

5.1.2.2.1. Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzfinansējums 975 480,02 EUR (deviņi simti septiņdesmit pieci tūkstoši četri simti astoņdesmit euro un 02 centi);

5.1.2.2.2. sadarbības partneru budžeta līdzfinansējums 1 992 933,07 EUR (viens miljons deviņi simti deviņdesmit divi tūkstoši deviņi simti trīsdesmit trīs euro un 07 centi).

5.2. projekta neattiecināmās izmaksas 78 068,30 EUR (septiņdesmit astoņi tūkstoši sešdesmit astoņi euro un 30 centi), no tām:

5.2.1. 68 691,70 EUR (sešdesmit astoņi tūkstoši seši simti deviņdesmit viens euro un 70 centi), tai skaitā Ķemeru ūdenstorņa tehniskās apsekošanas atzinuma izstrādes izmaksas, Mellužu estrādes ēkas restaurācijas un bāra ēkas pārbūves, teritorijas labiekārtojuma būvprojekta izstrādes un ekspertīzes izmaksas, segtas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013. - 2018.gada budžeta;

5.2.2. 9 376,60 EUR (deviņi tūkstoši trīs simti septiņdesmit seši euro un 60 centi), iepriekš neparedzēto darbu – Mellužu estrādes ēkas restaurācijas un bāra ēkas pārbūves, teritorijas labiekārtojuma būvdarbi - veikšanai segt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžeta.

6. Projekta īstenošanai nepieciešamā Jūrmalas pilsētas pašvaldības finansējuma nodrošinājumu noteikt: Grozīts ar domes 2019.gada 18.aprīļa 169.lēmumu Grozīts ar domes 2019.gada 19.decembra 656.lēmumu

6.1. priekšfinansējums, kas nodrošināts projekta īstenošanai nepieciešamo Ķemeru ūdenstorņa restaurācijas un pārbūves būvprojekta izstrādes un būvprojekta ekspertīzes izmaksu segšanai, kā arī Mellužu estrādes ēkas restaurācijas un bāra ēkas pārbūves, teritorijas labiekārtojuma būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksu jeb projekta attiecināmo izmaksu segšanai lēmuma 4.1.apakšpunktā norādītajā projekta darbību īstenošanas laikā un finansēts no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada un 2018.gada budžeta līdzekļiem 1 054 417,65 EUR (viens miljons piecdesmit četri tūkstoši četri simti septiņpadsmit euro un 65 centi), atbilstoši lēmuma 5.1.punktā noteiktajam izmaksu dalījumam tiek sadalīts:

6.1.1. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma summa ir 330 503,77 EUR (trīs simti trīsdesmit tūkstoši pieci simti trīs euro un 77 centi);

6.1.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma summa ir 665 589,68 EUR (seši simti sešdesmit pieci tūkstoši pieci simti astoņdesmit deviņi euro un 68 centi);

6.1.3. Valsts budžeta dotācijas daļa ir 58 324,20 EUR (piecdesmit astoņi tūkstoši trīs simti divdesmit četri euro un 20 centi).

6.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums lēmuma 5.1.2.2.1.apakšpunktā noteikto projekta attiecināmo izmaksu segšanai, ņemot vērā lēmuma 6.1.1.apakšpunktā minēto, ir 644 976,25 EUR (seši simti četrdesmit četri tūkstoši deviņi simti septiņdesmit seši euro un 25 centi), un, atbilstoši projekta finansēšanas plānam, ir sedzams no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.-2019.gada budžeta, piesaistot aizņēmumu;

6.3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums , lēmuma 5.2.2.apakšpunktā noteikto projekta neattiecināmo izmaksu segšanai ir 9 376,60 EUR (deviņi tūkstoši trīs simti septiņdesmit seši euro un 60 centi), un, atbilstoši projekta finansēšanas plānam, ir sedzams no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžeta;

6.4. priekšfinansējums, 10% apmērā no lēmuma 5.1.1.1.apakšpunktā un 5.1.2.1.1.apakšpunktā noteiktās summas jeb 198 060,35 EUR (viens simts deviņdesmit astoņi tūkstoši sešdesmit euro un 35 centi), atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 17.marta noteikumu Nr.130 “Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā” 19.pantā noteiktajam, ir sedzams no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžeta;

6.5. priekšfinansējums, lēmuma 5.1.1.1.apakšpunktā un MK rīkojuma pielikumā noteiktās ERAF snieguma rezerves jeb 191 540,00 EUR (viens simts deviņdesmit viens tūkstotis pieci simti četrdesmit euro un 00 centi) apmērā, ir sedzams no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.-2020.gada budžeta. Atbilstoši MK noteikumu 15.punktā noteiktajam projekta snieguma rezerve tiek priekšfinansēta no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem, līdz brīdim, kad Sadarbības iestāde pieņem lēmumu par projekta īstenošanai pieejamā ERAF līdzfinansējuma apmēra palielinājumu līdz 3 140 000,00 EUR (trīs miljoni viens simts četrdesmit tūkstoši un 00 centi).

7. Projekta naudas plūsmas izmaiņas – finansēšanas plāns tiek precizēts ar kārtējā gada pašvaldības budžetu atbilstoši precizētajam projekta darbību ieviešanas kalendārajam plānam, ja netiek pārsniegts šī lēmuma 5.punktā noteiktais projekta izmaksu apjoms.

8. Pamatojoties uz CFLA atzinumā noteikto , uzdot Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļai organizēt Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu noslēgšanu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru līdz 2018.gada 1.decembrim.

9. Projekta ieviešanu uzdot Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļai sadarbībā projekta sadarbības partneriem un Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādi “Jūrmalas Kultūras centrs” (Reģistrācijas Nr.90009229680) un Jūrmalas pilsētas muzeju (Reģistrācijas Nr.90000056408).

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 22.novembra lēmumam Nr.557

(protokols Nr.16, 12.punkts)
Grozīts ar domes 2019.gada 18.aprīļa 169.lēmumu
Grozīts ar domes 2019.gada 19.decembra 656.lēmumu

Projekta

"Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē"

finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs: Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļa

Funkcionālās klasifikācijas kods: 08.240

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar apstiprināto projekta iesniegumu: 7 022 935.93 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 6 944 867.63 EUR, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums ir 2 948 460.00 EUR, Valsts budžeta dotācija ir 836 454.54 EUR, projekta sadarbības partneru līdzfinansējums 2 968 413.09EUR, cits publiskais finansējums jeb Jūrmalas pilsētas pašvaldības priekšfinansējums ERAF snieguma rezerves nodrošināšanai ir 191 540.00EUR; neattiecināmās izmaksas 78 068.30EUR, kas tiek segtas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības projekta izmaksu kopsumma ir 3 225 691.85 EUR, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums ir 1 808 460.00 EUR, Valsts budžeta dotācija ir 172 143.53 EUR, Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums 975 480.02 EUR, cits publiskais finansējums jeb Jūrmalas pilsētas pašvaldības priekšfinansējums ERAF snieguma rezerves nodrošināšanai ir 191 540.00EUR; neattiecināmās izmaksas 78 068.30EUR, kas tiek segtas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta.

Papildus, projekta īstenošanai ir nepieciešams priekšfinansējums 10% jeb 198 060.35EUR apmērā no Jūrmalas pilsētas pašvaldībai pieejamās ERAF un Valsts budžeta dotācijas summas, kas 2019.gadā ietvaros finansējams no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Pozīcija / gads

2013.-2018.gads

2019.gads

2020.-2021.gads

Kopā

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

1 229 969

2 379 334

838 603

553 623

633 865

4 159 225

797 949

6 187 143

Atlikums perioda sākumā, t.sk.

0

88 691

146 213

11 296

0

0

no pašvaldības budžeta

30 117

30 117

30 117

no valsts budžeta

10 714

17 630

2 666

no Eiropas Savienības fonda

47 860

98 466

-21 487

no ārvalstu finanšu palīdzības/cits finansējuma avots

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

797 656

187 303

187 303

172 180

1 157 139

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

363 621

329 480

84 927

84 798

112 654

611 859

975 480

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

68 692

9 377

0

0

0

9 377

78 069

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.3.0.)

0

0

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.)

1 589 898

192 646

1 782 544

198 060

1 980 604

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.) (sadarbības partneriem)

450 579

472 339

322 612

322 612

1 568 142

236 169

1 804 311

Ieņēmumi atbilstoši Centrālās finanšu un līgumu aģentūras pieņemtajam lēmumam par snieguma ietvara izpildi

0

191 540

191 540

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

0

0

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

0

Cits ieņēmumu veids atbilstoši ieņēmumu klasifikācijai (norādīt)

0

0

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

1 229 969

2 379 334

838 603

553 623

633 865

4 159 225

797 949

6 187 143

IZDEVUMI projekta aktivitāšu īstenošanai

1 229 969

1 523 104

692 390

542 327

633 865

3 391 686

408 349

5 030 004

Atlikums perioda beigās, t.sk:

0

856 230

146 213

11 296

0

767 539

389 600

1 157 139

kases apgrozības līdzekļi

0

88 691

146 213

11 296

0

0

0

atgriežamie līdzekļi pašvaldības budžeta

0

767 539

0

0

0

767 539

389 600

1 157 139


Lejupielāde: DOC un PDF