Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2019.gada 19.decembra 656.lēmumu
Grozījumi ar domes 2019.gada 20.jūnija 282.lēmumu
Grozījumi ar domes 2019.gada 18.aprīļa 169.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2018.gada 22.novembrīNr. 557

protokols Nr. 16, 12. punkts

Par Darbības programmas 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta
“Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana
Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” īstenošanu

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumiem Nr.322 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi), Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija lēmumam Nr.311 “Par nodomu protokola noslēgšanu ar Engures, Mērsraga un Rojas novada pašvaldību kopīga projekta idejas sagatavošanai dalībai 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa projektu ideju priekšatlasē”, Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra rīkojumam Nr.779 “Par 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projektu iesniegumu iesniedzēju saraksta apstiprināšanu” (turpmāk – MK rīkojums), Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra lēmumam Nr.613 “Par dalību Darbības programmas 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē”, pamatojoties uz Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (reģ.Nr.90000812928) 2018.gada 16.oktobra atzinumu “Par projekta iesnieguma Nr.5.5.1.0/17/I/010 nosacījumu izpildi (otrās atlases kārtas ietvaros)” (turpmāk – CFLA atzinums), atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 3.1.1.punktam, Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P3.3. “Daudzveidīgas kultūras un sporta vide” rīcības virziena R3.3.1. “Pilsētas kultūras iestāžu un muzeju darbības pilnveide” aktivitāti Nr.195 “Mellužu estrādes kompleksa restaurācija un pārbūve” un aktivitāti Nr.196 “Ķemeru ūdenstorņa restaurācija un pārbūve”, Jūrmalas pilsētas investīciju plāna 2018.-2020.gadam projektu Nr.118 “Mellužu estrādes ēkas restaurācija un bāra ēkas pārbūve, teritorijas labiekārtojums (SAM 5.5.1.)” un projektu Nr.119 “Ķemeru ūdenstorņa pārbūve un restaurācija (SAM 5.5.1.)”, Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plānā 2017.-2020.gadam noteiktā 1.rīcības virziena “ Radošā Jūrmala: apkaimju unikalitātes stiprināšana un iedzīvotāju līdzdalības sekmēšana”, uzdevuma U1.1.“ Rosināt un atbalstīt radošu un oriģinālu kultūras piedāvājumu integrēšanu pilsētvidē; akcentēt apkaimju vizuālo un saturisko identitāti” pasākumu P1.1.2.“Mellužu estrādes un Piena paviljona/bāra ēkas atjaunošana, t.sk. teritorijas labiekārtošana” un 5.rīcības virziena “Kultūras pieejamība Jūrmalā: ģeogrāfiski līdzsvarota kultūras infrastruktūras attīstība un kultūras pieejamības sekmēšana”, uzdevuma U5.2.“Aktualizēt kūrorta un tikšanās vietas tēlu” pasākumu P5.2.1.“Ķemeru ūdenstorņa atjaunošana (SAM 5.5.1.)”, Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plāna 2018.-2020.gadam īstermiņa apakšmērķa AM1 “Atpūtas, rekreācijas un viesmīlības pakalpojumu pilnveidošana un kvalitāte” uzdevuma U1.5.“Pasākumu/aktivitāšu piedāvājuma pilnveidošana ģimenēm ar bērniem” pasākumu P1.5.3.“Mellužu estrādes un Piena paviljona/bāra ēkas atjaunošana, t.sk. teritorijas” un uzdevuma U1.3.“Izziņas, kultūrizglītojošā tūrisma piedāvājuma pilnveide” pasākumu P1.3.1.“Ķemeru ūdenstorņa atjaunošana”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projektu “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē”, Nr.5.5.1.0/17/I/010 (turpmāk – projekts), kā projekta iesniedzējam un finansējuma saņēmējam sadarbībā ar projekta sadarbības partneriem - Engures novada domi (reģ.Nr.90000050759), Mērsraga novada pašvaldību (reģ.Nr.90009477521) un Rojas novada domi (reģ.Nr.90002644930) (turpmāk – sadarbības partneri).

2. Noteikt projekta mērķi - veicināt Jūrmalas pilsētas, Engures, Mērsraga un Rojas novadu (turpmāk – reģions) sociālekonomisko attīstību, veicot ieguldījumus reģionam nozīmīgu kultūras un dabas mantojuma objektu saglabāšanā, attīstot tajos esošos un radot jaunus tūrisma pakalpojumus, kas nodrošinās šo objektu integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā .

3. Pieņemt zināšanai sagaidāmos ieguvumus no projekta īstenošanas atbilstoši MK rīkojuma pielikumā noteiktajam:

3.1. saglabāti, aizsargāti un attīstīti reģionam nozīmīgi kultūras un dabas mantojuma objekti, tai skaitā seši kultūras mantojuma objekti un viens dabas mantojuma objekts, attīstot šo objektu esošās funkcijas un ieviešot jaunradītus pakalpojumus, nodrošinot investīciju ilgtspēju un šo objektu sociālekonomiskā potenciāla attīstību un integrāciju vietējā ekonomikas struktūrā, nosakot:

3.1.1. Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā ieguldījumi tiek veikti Jūrmalas pilsētbūvniecības pieminekļa daļā – Mellužu estrāde, un kultūras piemineklī – Ķemeru ūdenstornis;

3.1.2. Engures novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ieguldījumi tiek veikti kultūras piemineklī – Šlokenbekas muižas apbūve, kultūras mantojumā un kultūrvēsturiskajā ainavā – parks pie K.Valdemāra dibinātās jūrskolas un piekrasti raksturojošajā dabas ainavā – Engures pludmale;

3.1.3. Mērsraga novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ieguldījumi tiek veikti lībiešu kultūrtelpā un nemateriālajā mantojumā – Mērsraga brīvdabas estrāde “Jēgerlejas”;

3.1.4. Rojas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ieguldījumi tiek veikti lībiešu kultūrtelpā un nemateriālajā mantojumā – Rojas brīvdabas estrāde.

3.2. reģiona iedzīvotājiem, vietējiem un ārvalstu tūristiem nodrošināti deviņi jaunradīti pakalpojumi lēmuma 3.1. punktā noteiktajos kultūras un dabas mantojuma objektos;

3.3. veicināts tūristu skaita pieaugums reģionam un lēmuma 3.1. punktā noteiktajos objektos - līdz 2023.gada 31.decembrim, salīdzinot ar 2015.gadu, sasniedzamais apmeklētāju skaita pieaugums - ne mazāk kā 29 500 apmeklējumi.

4. Noteikt projekta atbalstāmo darbību īstenošanas laiku no 2016.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 28.februārim (62 (sešdesmit divi) mēneši), tai skaitā: Grozīts ar domes 2019.gada 18.aprīļa 169.lēmumu

4.1. projekta darbību, kas veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas un vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, īstenošanas laiks no 2016.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 28.novembrim (35 (trīsdesmit pieci) mēneši);

4.2. projekta darbību, kas tiks veiktas pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas un vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, īstenošanas laiks no 2018.gada 29.novembra līdz 2021.gada 28.februārim (27 (divdesmit septiņi) mēneši).

5. Noteikt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 7 366 504.84 EUR (septiņi miljoni trīs simti sešdesmit seši tūkstoši pieci simti četri euro un 84 centi), no tām: Grozīts ar domes 2019.gada 19.decembra 656.lēmumu

5.1. projekta attiecināmās izmaksas 6 940 973.04 EUR (seši miljoni deviņi simti četrdesmit tūkstoši deviņi simti septiņdesmit trīs euro un 04 centi), tai skaitā:

5.1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) līdzfinansējums 3 136 936.56 EUR (trīs miljoni viens simts trīsdesmit seši tūkstoši deviņi simti trīsdesmit seši euro un 56 centi), no tā:

5.1.1.1. Jūrmalas pilsētas domei pieejamais ERAF līdzfinansējums 1 999 492.57 EUR (viens miljons deviņi simti deviņdesmit deviņi tūkstoši četri simti deviņdesmit divi euro un 57 centi);

5.1.1.2. sadarbības partneriem pieejamais ERAF līdzfinansējums 1 137 443.99 EUR (viens miljons viens simts trīsdesmit septiņi tūkstoši četri simti četrdesmit trīs euro un 99 centi).

5.1.2. nacionālais publiskais līdzfinansējums 3 804 036.48 EUR (trīs miljoni astoņi simti četri tūkstoši trīsdesmit seši euro un 48 centi), tai skaitā:

5.1.2.1. valsts budžeta dotācija 836 275.87 EUR (astoņi simti trīsdesmit seši tūkstoši divi simti septiņdesmit pieci euro un 87 centi), no tās:

5.1.2.1.1. Jūrmalas pilsētas domei pieejamā valsts budžeta dotācija 172 099.85 EUR (viens simts septiņdesmit divi tūkstoši deviņdesmit deviņi euro un 85 centi);

5.1.2.1.2. sadarbības partneriem pieejamā valsts budžeta dotācija 664 176.02 EUR (seši simti sešdesmit četri tūkstoši viens simts septiņdesmit seši euro un 02 centi).

5.1.2.2. pašvaldību līdzfinansējums 2 967 760.61 EUR (divi miljoni deviņi simti sešdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti sešdesmit euro un 61 cents), no tā:

5.1.2.2.1. Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzfinansējums 975 232.53 EUR (deviņi simti septiņdesmit pieci tūkstoši divi simti trīsdesmit divi euro un 53 centi);

5.1.2.2.2. sadarbības partneru budžeta līdzfinansējums 1 992 528.08 EUR (viens miljons deviņi simti deviņdesmit divi tūkstoši pieci simti divdesmit astoņi euro un 08 centi).

5.2. projekta neattiecināmās izmaksas 403 882.60 EUR (četri simti trīs tūkstoši astoņi simti astoņdesmit divi euro un 60 centi), no tām:

5.2.1. sadarbības partneru – Rojas novada domes un Engures novada domes, projekta neattiecināmās izmaksas 265 938.77 EUR (divi simti sešdesmit pieci tūkstoši deviņi simti trīsdesmit astoņi euro un 77 centi);

5.2.2. Jūrmalas pilsētas domes projekta neattiecināmās izmaksas 137 943.83 EUR (viens simts trīsdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti četrdesmit trīs euro un 83 centi), kur:

5.2.2.1. 68 691.70 EUR (sešdesmit astoņi tūkstoši seši simti deviņdesmit viens euro un 70 centi), tai skaitā Ķemeru ūdenstorņa tehniskās apsekošanas atzinuma izstrādes izmaksas, Mellužu estrādes ēkas restaurācijas un bāra ēkas pārbūves, teritorijas labiekārtojuma būvprojekta izstrādes un ekspertīzes izmaksas, segtas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.-2018.gada budžeta;

5.2.2.2. 9 376.60 EUR (deviņi tūkstoši trīs simti septiņdesmit seši euro un 60 centi), iepriekš neparedzēto darbu – Mellužu estrādes ēkas restaurācijas un bāra ēkas pārbūves, teritorijas labiekārtojuma būvdarbi - veikšanai segt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžeta.

5.2.2.3. 59 875.53 EUR (piecdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit pieci euro un 53 centi), būvdarbu izmaksu sadārdzinājums – Ķemeru ūdenstorņa restaurācija un pārbūve, atbilstoši īstenotā iepirkumu konkursa rezultātiem un būvdarbu līgumā noteiktajam, segt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.-2020.gada budžeta;

5.3. Vienošanās par projekta īstenošanu neiekļautās - ārpus projekta izmaksas 21 649.20 EUR (divdesmit viens tūkstotis seši simti četrdesmit deviņi euro un 20 centi), no tām:

5.3.1. sadarbības partnera – Mērsraga novada domes, Vienošanās par projekta īstenošanu neiekļautās - ārpus projekta izmaksas, atbilstoši Centrālās finanšu un līguma aģentūras atzinumā norādītajam – 3 095.99 EUR (trīs tūkstoši deviņdesmit pieci euro un 99 centi);

5.3.2. Jūrmalas pilsētas domes, Vienošanās par projekta īstenošanu neiekļautās - ārpus projekta izmaksas 18 553.21 EUR (astoņpadsmit tūkstoši pieci simti piecdesmit trīs euro un 21 cents), tai skaitā:

5.3.2.1. Centrālās finanšu un līguma aģentūras atzinumā norādītās ārpus projekta izmaksas 798.60 EUR (septiņi simti deviņdesmit astoņi euro un 60 centi);

5.3.2.2. iepriekš neparedzētu Ķemeru ūdenstorņa restaurācijas un pārbūves būvdarbu un tehniskās dokumentācijas izstrādei paredzētās ārpus projekta izmaksas 17 754.61 EUR (septiņpadsmit tūkstoši septiņi simti piecdesmit četri euro un 61 cents).

6. Projekta īstenošanai nepieciešamā Jūrmalas pilsētas pašvaldības finansējuma nodrošinājumu, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, noteikt: Grozīts ar domes 2019.gada 19.decembra 656.lēmumu

6.1. priekšfinansējums, ERAF un valsts budžeta dotācijas priekšfinansēšanai, kas nodrošināts projekta īstenošanai nepieciešamo Ķemeru ūdenstorņa restaurācijas un pārbūves būvprojekta izstrādes un būvprojekta ekspertīzes izmaksu segšanai, kā arī Mellužu estrādes ēkas restaurācijas un bāra ēkas pārbūves, teritorijas labiekārtojuma būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksu jeb projekta attiecināmo izmaksu segšanai un finansēts no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada - 2019.gada budžeta līdzekļiem – 872 885.82 EUR (astoņi simti septiņdesmit divi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit pieci euro un 82 centi), no tā:

6.1.1. Jūrmalas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta priekšfinansējuma summa, Ķemeru ūdenstorņa restaurācijas un pārbūves būvprojekta izstrādes un būvprojekta ekspertīze izmaksu segšanai ir 33 295.83 EUR (trīsdesmit trīs tūkstoši divi simti deviņdesmit pieci euro un 83 centi);

6.1.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības saņemtie aizņēmuma līdzekļi Mellužu estrādes ēkas restaurācijas un bāra ēkas pārbūves, teritorijas labiekārtojuma būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksu priekšfinansēšanai ir 839 589.99 EUR (astoņi simti trīsdesmit deviņi tūkstoši pieci simti astoņdesmit deviņi euro un 99 centi).

6.2. priekšfinansējums, ERAF un valsts budžeta dotācijas priekšfinansēšanai, Ķemeru ūdenstorņa restaurācijas un pārbūves būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksu segšanai, kā arī Ķemeru ūdenstorņa pastāvīgās ekspozīcijas uzstādīšanas izmaksu segšanai, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 17.marta noteikumu Nr.130 “Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā” 19.pantā noteiktajam, 184 431.20 EUR (viens simts astoņdesmit četri tūkstoši četri simti trīsdesmit viens euro un 20 centi), finansējams no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada - 2021.gada budžeta līdzekļiem.

6.3. līdzfinansējums, lēmuma 5.1.2.2.1.apakšpunktā noteikto projekta attiecināmo izmaksu segšanai, no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.-2021.gada budžeta:

6.3.1. Ķemeru ūdenstorņa restaurācijas un pārbūves būvprojekta izstrādes un būvprojekta ekspertīzes izmaksu segšanai 14 952.00 EUR (četrpadsmit tūkstoši deviņi simti piecdesmit divi euro un 00 centi), 2017.-2018.gada ietvaros;

6.3.2. Mellužu estrādes ēkas restaurācijas un bāra ēkas pārbūves, teritorijas labiekārtojuma būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksu segšanai 666 156.01 EUR (seši simti sešdesmit seši tūkstoši viens simts piecdesmit seši euro un 01 cents), līdzfinansējums, 2017.-2018.gada ietvaros, nodrošināts no aizņēmuma līdzekļiem;

6.3.3. Ķemeru ūdenstorņa restaurācijas un pārbūves būvdarbu, būvuzraudzības, autoruzraudzības un ekspozīcijas izveides izmaksu segšanai 294 124.52 EUR (divi simti deviņdesmit četri tūkstoši viens simts divdesmit četri euro un 52 centi), 2020.-2021.gada ietvaros.

6.4. finansējums, lēmuma 5.2.2.apakšpunktā noteikto Vienošanās par projekta īstenošanu neiekļauto - ārpus projekta izmaksu segšanai, no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.-2020.gada budžeta:

6.4.1. 2018.gada ietvaros, daļa jeb 2 % (divi procenti) no Ķemeru ūdenstorņa būvprojekta izstrādes izmaksām, atbilstoši Centrālās finanšu un līguma aģentūras atzinumā norādītajam 798.60 EUR (septiņi simti deviņdesmit astoņi euro un 60 centi);

6.4.2. 2020.gada ietvaros, iepriekš neparedzētu Ķemeru ūdenstorņa restaurācijas un pārbūves būvdarbu un tehniskās dokumentācijas izstrādes izmaksu segšanai 17 754.61 EUR (septiņpadsmit tūkstoši septiņi simti piecdesmit četri euro un 61 cents).

7. Projekta naudas plūsmas izmaiņas – finansēšanas plāns tiek precizēts ar kārtējā gada pašvaldības budžetu atbilstoši precizētajam projekta darbību ieviešanas kalendārajam plānam, ja netiek pārsniegts šī lēmuma 5.punktā noteiktais projekta izmaksu apjoms.

8. Pamatojoties uz CFLA atzinumā noteikto , uzdot Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļai organizēt Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu noslēgšanu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru līdz 2018.gada 1.decembrim.

9. Projekta ieviešanu uzdot Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļai sadarbībā projekta sadarbības partneriem un Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādi “Jūrmalas Kultūras centrs” (Reģistrācijas Nr.90009229680) un Jūrmalas pilsētas muzeju (Reģistrācijas Nr.90000056408).

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 22.novembra lēmumam Nr.557

(protokols Nr.16, 12.punkts)
Grozīts ar domes 2019.gada 19.decembra 656.lēmumu

Finansēšanas plāns XLS