Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 22.novembrīNr. 566

protokols Nr. 16, 27. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.124
“Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1.specifiskā
atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un
darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām”
9.2.1.1.pasākuma “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”“ īstenošanu”

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 14.aprīļa noteikumu Nr.193 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām” 9.2.1.1.pasākuma “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.193) 16.2.apakšpunktu, pasākuma "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" ietvaros ir atbalstāma metodiku izstrāde pašvaldību sociālo dienestu sociālajiem darbiniekiem darbam ar klientu mērķa grupām (tai skaitā metodikas izstrāde darbam ar personām ar garīga rakstura traucējumiem un tās ietvaros piemērojamās zinātniskās metodes iegāde un uzturēšana), kā arī sociālo darbinieku apmācība šo metodiku ieviešanai darbā un pilotprojektu īstenošana.

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.193 18.1.2.apakšpunkta pirmo teikumu attiecināmās izmaksas ietver personāla izmaksas atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam, tai skaitā sadarbības partnera projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas šo noteikumu 16.2., 16.3. un 16.5. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību ietvaros paredzēto pilotprojektu īstenošanā atbilstoši vienas vienības izmaksu metodikai.

Jūrmalas pilsētas dome 2017.gada 3.aprīlī noslēdza ar Labklājības ministriju Sadarbības līgumu Nr.LM2017/24-1-1321/19 projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenošanai (turpmāk – Līgums).

Līguma 5.1.1.punkts nosaka, ka sadarbības partneris atbilstoši vienas vienības izmaksu metodikai kompensē pilotprojekta īstenošanā deleģētas personas atlīdzības izmaksas, ievērojot darbinieka iesaistes pilotprojektā apjomu - 10,30 euro (par stundu), savukārt līguma 3.pielikuma 3.punkts nosaka, ka sociālā darbinieka iesaistes pilotprojektā apjoms ir ne vairāk kā 504 stundas.

Lai varētu nodrošināt pilotprojekta īstenošanā deleģētas personas atlīdzības izmaksas Līgumā noteiktajā apmērā un apjomā, pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 14.aprīļa noteikumu Nr.193 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām” 9.2.1.1.pasākuma “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenošanas noteikumi” 16.2.apakšpunktu un 18.1.2.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.124 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām” 9.2.1.1.pasākuma “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”” īstenošanu” (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:

1. Izteikt Lēmuma 6.punktu šādā redakcijā:

“6. Noteikt Jūrmalas pilsētas domes kā projekta sadarbības partnera projekta kopējās attiecināmās izmaksas 45 354,49 EUR (četrdesmit pieci tūkstoši trīs simti piecdesmit četri euro un 49 centi) saskaņā ar šī Lēmuma pielikumu, tajā skaitā:

6.1. Labklājības ministrijas piešķirtais finansējums ir 33 353,59 EUR (trīsdesmit trīs tūkstoši trīs simti piecdesmit trīs euro un 59 centi) jeb 73,54% no attiecināmām izmaksām, no kura Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 85% un valsts budžeta finansējums ir 15%;

6.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums par apmācību un supervīzijas izmaksām ir 12 000,90EUR (divpadsmit tūkstoši euro un 90 centi) jeb 26,46% no attiecināmām izmaksām.

2. Izteikt Lēmuma 7.punktu šādā redakcijā:

“7. Projekta priekšfinansējumu līdz 9 011,00 EUR (deviņi tūkstoši vienpadsmit euro un 00 centi) segt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta”.

3. Aizstāt Lēmuma pielikumu ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 22.novembra lēmumam Nr.566

(protokols Nr.16, 27.punkts)

Projekta

"Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās"

finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs: Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde

Funkcionālās klasifikācijas kods: 10.920

Kopējais projekta finansējums: 45 354.49 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 45 354.49 EUR, no kurām Labklājības ministrijas piešķirtais finansējums ir 33 353.59 EUR jeb 73,54% no attiecināmajām izmaksām (t.sk. Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 28 350.55 EUR jeb 85% un valsts budžeta finansējums ir 5 003.04 EUR jeb 15%), pašvaldības līdzfinansējumu ir 12 000.90 EUR jeb 26,46% no attiecināmajām izmaksām; pašvaldības priekšfinansējums 9011.00 EUR apmērā.

Pozīcija / gads

2018 gads

2019.gads

2020.gads

2021.gads

2022.gads

Kopā

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

0

0

0

7 400

7 400

20 293

15 941

15 942

17 412

54 367

Atlikums perioda sākumā, t.sk.

0

0

0

0

7 540

7 540

7 541

no pašvaldības budžeta

7 540

7 540

7 541

no valsts budžeta

no Eiropas Savienības fonda

no ārvalstu finanšu palīdzības/cits finansējuma avots

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

5 480

5 480

3 531

9 011

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

1 920

1 920

2 520

2 520

2 521

2 520

12 001

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

0

0

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.)

0

0

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.)

0

14 242

5 881

5 881

7 351

33 355

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

0

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

0

0

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

0

Cits ieņēmumu veids atbilstoši ieņēmumu klasifikācijai (norādīt)

0

0

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

0

0

0

7 400

7 400

20 293

15 941

15 942

17 412

54 367

IZDEVUMI projekta aktivitāšu īstenošanai

7 400

7 400

12 753

8 401

8 401

8 401

45 356

Atlikums perioda beigās, t.sk:

0

0

0

0

0

7 540

7 540

7 541

9 011

9 011

kases apgrozības līdzekļi

0

7 540

7 540

7 541

atgriežamie līdzekļi pašvaldības budžeta

0

0

9 011

9 011


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF