Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2020.gada 19.marta 97.lēmumu
Grozījumi ar domes 2019.gada 25.jūlija 338.lēmumu
Grozījumi ar domes 2019.gada 24.janvāra 2.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2018.gada 18.decembrīNr. 608

protokols Nr. 17, 12. punkts

Par sadarbības līgumu slēgšanu par sadarbības partneru priekšrocību un
atlaižu sniegšanu personalizētas viedkartes lietotājiem

Lai nodrošinātu sadarbības partneru priekšrocību un atlaižu saņemšanu viedkartes “Jūrmalas iedzīvotāja karte” vai viedkartes “Skolēna apliecība” lietotājiem (turpmāk - Viedkartes lietotāji) un sadarbības līgumu slēgšanu starp Jūrmalas pilsētas pašvaldību un sadarbības partneriem, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.–2020.gadam prioritātes P3.1. “Uz nākotni orientēta pilsētas pārvaldība, kas atbalsta pilsonisko iniciatīvu” rīcības virzienu R3.1.5. “Pilsētas pārvaldības infrastruktūras pilnveide”, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 10.punktu un 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmuma Nr.98 “Par personalizētās viedkartes ieviešanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 9.3.punktu un Attīstības un vides jautājumu komitejas 2018.gada 12.decembra atzinumu (protokols Nr.1.2-21/12), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Slēgt sadarbības līgumus ar sadarbības partneriem par sadarbības partneru sagatavoto priekšrocību un atlaižu piedāvājumiem, apmeklējot kultūras, sporta, izklaides un citus pasākumus, kā arī iegādājoties preces un pakalpojumus (turpmāk-Piedāvājumu) Viedkartes lietotājiem. Grozīts ar domes 2020.gada 19.marta 97.lēmumu

2. Noteikt, ka sadarbības līgums tiek slēgts ar sadarbības partneriem, kuri vēlas sniegt Piedāvājumu Viedkartes lietotājiem, izņemot ar tādiem sadarbības partneriem, kuru pamatdarbības joma ir - azartspēles un derības, tabakas izstrādājumu ražošana un tirdzniecība, alkohola ražošana un tirdzniecība un citās nozares, kas var kaitēt vai radīt iespējamu kaitējumu personu veselībai vai dzīvībai. Grozīts ar domes 2020.gada 19.marta 97.lēmumu

3. Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļai:

3.1. izvērtēt sadarbības partneru iesniegtos Piedāvājumus, ievērojot 2.punktā noteikto;

3.2. organizēt sadarbības līgumu slēgšanu ar sadarbības partneriem; Grozīts ar domes 2019.gada 24.janvāra 2.lēmumu

3.3. nodrošināt sadarbības partneru sniegtās informācijas par Piedāvājumiem apkopošanu;

3.4. nodrošināt Piedāvājumu ievietošanu atbilstošā sadaļā Jūrmalas pilsētas pašvaldības interneta vietnē www.jurmala.lv un nodrošināt neaktuālo Piedāvājumu dzēšanu no sadaļas;

3.5. uzraudzīt publicēto Piedāvājumu atbilstību noslēgtajam sadarbības līgumam. Grozīts ar domes 2019.gada 24.janvāra 2.lēmumu

4. Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Mārketinga nodaļai sadarbībā ar Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļu sagatavot mārketinga materiālus izsniegšanai sadarbības partneriem.

5. Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai:

5.1. sadarbībā ar Informāciju un komunikāciju tehnoloģijas pārvaldi nodrošināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības interneta vietnē www.jurmala.lv atsevišķas sadaļas izveidošanu Piedāvājumu izvietošanai;

5.2. nodrošināt informācijas par Piedāvājumiem izvietošanu informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze” ;

5.3. nodrošināt uz Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem vērstu publicitāti par viedkartes iespējām un ar to saistītajiem Piedāvājumiem.

6. Informāciju un komunikāciju tehnoloģijas pārvaldei izveidot elektroniskā pasta adresi sadarbības partneru Piedāvājumu saņemšanai.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 18.decembra lēmumam Nr.608

(protokols Nr.17, 12.punkts)

Svītrots ar domes 2019.gada 25.jūlija 338.lēmumu