Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2018.gada 24.maijāNr.8

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.11.00

Sēde atklāta plkst.11.05

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Anita Adijāne, Dace Riņķe, Larisa Loskutova, Jānis Lediņš, Rolands Parasigs-Parasiņš, Mārtiņš Stulpiņš, Ņikita Ņikiforovs, Dagmāra Beitnere-Le Galla (nepiedalās no plkst.13.00 līdz sēdes beigām), Guntis Grūba, Rita Sproģe, Andris Čuda, Elizabete Krivcova, Uldis Kronblūms

Nepiedalās deputāti:

Irēna Kausiniece

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Edgars Stobovs

Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs

Jānis Ķēniņš

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītājas vietniece

Marita Briede

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Izglītības pārvaldes vadītājs

Imants Vasmanis

Personāla nodaļas vadītāja

Līga Baumgarte

Dzīvokļu nodaļas vadītāja

Guna Kovaļevska

Projektu ieviešanas nodaļas vadītāja vietnieka p.i.

Baiba Birzniece

Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāja

Laura Anteina

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja

Sandra Brauere

Labklājības pārvaldes vadītāja

Laima Grobiņa

Centralizētās grāmatvedības vadītāja

Ināra Kundziņa

Uzņēmējdarbības attīstības nodaļas vadītāja

Lelde Stāmere

Projektu ieviešanas nodaļas vadītāja p.i.

Ieva Strazdiņa

Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs

Elvis Venters

Vides nodaļas vides aizsardzības vecākā speciāliste

Ilze Černovska

Saimniecības nodaļas darba drošības inženieris

Jānis Poļaks

Saimniecības nodaļas vadītāja vietnieks

Jānis Ezers

Jūrmalas sporta servisa centra juriskonsulte

Kristīne Martinsone

Jūrmalas Valsts ģimnāzijas direktore

Sandra Rone

Jūrmalas mūzikas skolas direktore

Gunta Liepiņa

Bērnu un jauniešu interešu centra direktore

Evija Majore

Piedalās:

Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību vadītāji un darbinieki, pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji, deputāta U.Kronblūma uzaicināts fotogrāfs

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

3.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 4.jūlija nolikuma Nr.34 “Jūrmalas pilsētas domes iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisijas nolikums” un Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmuma Nr.662 “Par iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisiju” atzīšanu par spēku zaudējušu

4.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija nolikuma Nr.27 “Kultūras konsultatīvās padomes nolikums” atzīšanu par spēku zaudējušu

5.

Jūrmalas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums

6.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada pārskata apstiprināšanu

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetu”

8.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.februāra lēmumā Nr.46 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības galvojumu Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens" aizņēmumam projekta "Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības IV kārta" īstenošanai"

9.

Par transportlīdzekļa Fiat Ducato, valsts reģistrācijas numurs GC2231, atsavināšanu

10.

Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.522 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē”

11.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra nolikumā Nr.49 „Uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikums”

12.

Par Uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu

13.

Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 17.maija lēmumā Nr.266 “Par sadarbību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.2. pasākuma „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)” ietvaros projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta (autobusu) iegāde” īstenošanā”

14.

Par dalību Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA2) „Stratēģiskās partnerības” atklātajā projektu konkursā

15.

Par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģiskās partnerības projekta skolu sektorā “Atcere - totalitārisms Eiropā un vēsturiskā apziņa Eiropas kontekstā” noslēgumu

16.

Par Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projekta „Ērģeļspēles apguves nodrošināšana Jūrmalas Mūzikas vidusskolā” īstenošanu

17.

Par līdzdalību biedrības "Creative Minds for Culture" īstenotā Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" pamatdarbības Nr.2 (KA2) projekta "Jaunatnes darbinieku apmācības: Ziemeļvalstu pieeja" īstenošanā

18.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.125 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2.pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā” īstenošanu”

19.

Par būves nojaukšanu Līgatnes ielā 4, Jūrmalā

20.

Par būves nojaukšanu Pētera ielā 24, Jūrmalā

21.

Par cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas būves sakārtošanu Kalsnavas ielā 1, Jūrmalā

22.

Par vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Āraišu ielā 5, Jūrmalā

23.

Par vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Rīgas ielā 47, Jūrmalā

24.

Brīdinājums par Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.marta lēmuma Nr.117 “Par cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Strēlnieku prospektā 32, Jūrmalā” piespiedu izpildi

25.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Eglaines ielā 18, Jūrmalā, un Eglaines ielā 18A, Jūrmalā

26.

Par zemes vienību Egļu ielā 5A, Jūrmalā, un Egļu ielā 5B, Jūrmalā, apvienošanu un adreses likvidēšanu

27.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Krišjāņa Valdemāra ielā 12, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

28.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kaugurciema ielā 3, Jūrmalā

29.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 27.marta lēmuma Nr.263 “Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Gulbju ielā 75” atzīšanu par spēku zaudējušu

30.

Par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 107, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

31.

Par lokālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 1802, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

32.

Par detālplānojuma zemesgabalam Bražuciema ielā 3, Jūrmalā apstiprināšanu

33.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 53, Jūrmalā apstiprināšanu

34.

Par detālplānojuma zemesgabalam Mežmalas ielā 21, Jūrmalā apstiprināšanu

35.

Par lokālplānojuma zemesgabalam Kaugurciems 47, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 019 1602, apstiprināšanu

36.

Par lokālplānojuma zemesgabalam Kaugurciems 47, Jūrmalā, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

37.

Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31,k-12-40, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

38.

Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-5 -3, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

39.

Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-6 - 28, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

40.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-8 - 14, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

41.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-42, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

42.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-49, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

43.

Par dzīvojamās telpas Brocēnu ielā 2-4, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

44.

Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-14 - 2, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar dzīvojamo telpu apmaiņu

45.

Par zemesgabala Tallinas ielā 46, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu

46.

Par 2016.gada 12.maija Telpu nomas līguma Nr.1.2-16.3/660 pagarināšanu (Jomas iela 1/5, Jūrmala)

47.

Par zemesgabala Dīķu ielā 28, Jūrmalā, daļas nomu

48.

Par zemesgabala Ķemeri 6111, Jūrmalā, daļas nomu

49.

Par zemesgabala Nometņu ielā 21, Jūrmalā, daļas nomu

50.

Par zemesgabala Stirnurags 1120, Jūrmalā, daļas nomu

51.

Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu

52.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 19.maija lēmuma Nr.255 "Par nekustamā īpašuma Pils ielā 1, Jūrmalā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā" pielikumā

53.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Andreja Upīša ielā 11, Jūrmalā, pirmo izsoli

54.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.39 Babītes ielā 3 k-7, Jūrmalā, pirmo izsoli

55.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Mārupes ielā 1, Jūrmalā, pirmo izsoli

56.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Dzirnavu ielā 42, Jūrmalā, pirmo izsoli

57.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Kanālu ielā 53, Jūrmalā, pirmo izsoli

58.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.60 Kauņas ielā 26, Jūrmalā, pirmo izsoli

59.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Krasta ielā 13 k-2, Jūrmalā, pirmo izsoli

60.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Tukuma ielā 12, Jūrmalā, pirmo izsoli

61.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Sēravotu ielā 11A, Jūrmalā, pirmo izsoli

62.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Sēravotu ielā 11A, Jūrmalā, pirmo izsoli

63.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.12 Leona Paegles ielā 33 k-2, Jūrmalā, pirmo izsoli

64.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Ventspils šosejā 32A, Jūrmalā, pirmo izsoli

65.

Par nekustamā īpašuma Andreja Upīša ielā 11 k-1, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

66.

Par zemesgabala Vikingu ielā 14/16, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles organizēšanu

67.

Par zemes vienības Lielupe 1005, Jūrmalā nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai

68.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 19. jūlija nolikumā Nr.11 „Par ūdenstilpju nomas noteikumiem un izmantošanas kārtību”

69.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumā Nr.386 “Par ūdenstilpes nomas maksas apmēru un samaksas kārtību”
G.Truksnis noņem no sēdes darba kārtības jautājumu:

· Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija nolikumā Nr.11 „Par ūdenstilpju nomas noteikumiem un izmantošanas kārtību”

Un ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut šādus papildu jautājumus:

· Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā;

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 15. marta nolikumā Nr.13 “Par Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējuma piešķiršanu sporta organizāciju, to pārstāvēto komandu un individuālo sportistu atbalstam”;

· Par Valsts budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” apakšprojekta “Nacionālas nozīmes projekts ““Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”, Jūrmalas pašvaldībā” īstenošanu;

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 14.decembra nolikumā Nr.31 „Par konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanu”

· Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra lēmumā Nr.637 „Par dalību darbības programmas 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” ierobežotā projektu konkursā”;

· Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra lēmumā Nr.613 “Par dalību Darbības programmas 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē”

· Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar Valsts akciju sabiedrību „Latvijas Dzelzceļš” par zemes vienības Majori 3911, Jūrmalā, daļu

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma :

Iekļaut papildu jautājumus sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar papildu jautājumiem (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

Apstiprināt darba kārtību:

2.

Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 15. marta nolikumā Nr.13 “Par Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējuma piešķiršanu sporta organizāciju, to pārstāvēto komandu un individuālo sportistu atbalstam”

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

5.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 4.jūlija nolikuma Nr.34 “Jūrmalas pilsētas domes iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisijas nolikums” un Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmuma Nr.662 “Par iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisiju” atzīšanu par spēku zaudējušu

6.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija nolikuma Nr.27 “Kultūras konsultatīvās padomes nolikums” atzīšanu par spēku zaudējušu

7.

Jūrmalas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums

8.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada pārskata apstiprināšanu

9.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetu”

10.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.februāra lēmumā Nr.46 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības galvojumu Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens" aizņēmumam projekta "Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības IV kārta" īstenošanai"

11.

Par transportlīdzekļa Fiat Ducato, valsts reģistrācijas numurs GC2231, atsavināšanu

12.

Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.522 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē”

13.

Par Valsts budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” apakšprojekta “Nacionālas nozīmes projekts ““Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”, Jūrmalas pašvaldībā” īstenošanu

14.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 14.decembra nolikumā Nr.31 „Par konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanu”

15.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra nolikumā Nr.49 „Uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikums”

16.

Par Uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu

17.

Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 17.maija lēmumā Nr.266 “Par sadarbību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.2. pasākuma „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)” ietvaros projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta (autobusu) iegāde” īstenošanā”

18.

Par dalību Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA2) „Stratēģiskās partnerības” atklātajā projektu konkursā

19.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra lēmumā Nr.637 „Par dalību darbības programmas 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” ierobežotā projektu konkursā”

20.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra lēmumā Nr.613 “Par dalību Darbības programmas 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē”

21.

Par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģiskās partnerības projekta skolu sektorā “Atcere - totalitārisms Eiropā un vēsturiskā apziņa Eiropas kontekstā” noslēgumu

22.

Par Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projekta „Ērģeļspēles apguves nodrošināšana Jūrmalas Mūzikas vidusskolā” īstenošanu

23.

Par līdzdalību biedrības "Creative Minds for Culture" īstenotā Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" pamatdarbības Nr.2 (KA2) projekta "Jaunatnes darbinieku apmācības: Ziemeļvalstu pieeja" īstenošanā

24.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.125 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2.pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā” īstenošanu”

25.

Par būves nojaukšanu Līgatnes ielā 4, Jūrmalā

26.

Par būves nojaukšanu Pētera ielā 24, Jūrmalā

27.

Par cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas būves sakārtošanu Kalsnavas ielā 1, Jūrmalā

28.

Par vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Āraišu ielā 5, Jūrmalā

29.

Par vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Rīgas ielā 47, Jūrmalā

30.

Brīdinājums par Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.marta lēmuma Nr.117 “Par cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Strēlnieku prospektā 32, Jūrmalā” piespiedu izpildi

31.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Eglaines ielā 18, Jūrmalā, un Eglaines ielā 18A, Jūrmalā

32.

Par zemes vienību Egļu ielā 5A, Jūrmalā, un Egļu ielā 5B, Jūrmalā, apvienošanu un adreses likvidēšanu

33.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Krišjāņa Valdemāra ielā 12, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

34.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kaugurciema ielā 3, Jūrmalā

35.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 27.marta lēmuma Nr.263 “Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Gulbju ielā 75” atzīšanu par spēku zaudējušu

36.

Par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 107, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

37.

Par lokālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 1802, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

38.

Par detālplānojuma zemesgabalam Bražuciema ielā 3, Jūrmalā apstiprināšanu

39.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 53, Jūrmalā apstiprināšanu

40.

Par detālplānojuma zemesgabalam Mežmalas ielā 21, Jūrmalā apstiprināšanu

41.

Par lokālplānojuma zemesgabalam Kaugurciems 47, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 019 1602, apstiprināšanu

42.

Par lokālplānojuma zemesgabalam Kaugurciems 47, Jūrmalā, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

43.

Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31,k-12-40, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

44.

Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-5 -3, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

45.

Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-6 - 28, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

46.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-8 - 14, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

47.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-42, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

48.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-49, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

49.

Par dzīvojamās telpas Brocēnu ielā 2-4, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

50.

Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-14 - 2, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar dzīvojamo telpu apmaiņu

51.

Par zemesgabala Tallinas ielā 46, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu

52.

Par 2016.gada 12.maija Telpu nomas līguma Nr.1.2-16.3/660 pagarināšanu (Jomas iela 1/5, Jūrmala)

53.

Par zemesgabala Dīķu ielā 28, Jūrmalā, daļas nomu

54.

Par zemesgabala Ķemeri 6111, Jūrmalā, daļas nomu

55.

Par zemesgabala Nometņu ielā 21, Jūrmalā, daļas nomu

56.

Par zemesgabala Stirnurags 1120, Jūrmalā, daļas nomu

57.

Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu

58.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 19.maija lēmuma Nr.255 "Par nekustamā īpašuma Pils ielā 1, Jūrmalā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā" pielikumā

59.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Andreja Upīša ielā 11, Jūrmalā, pirmo izsoli

60.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.39 Babītes ielā 3 k-7, Jūrmalā, pirmo izsoli

61.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Mārupes ielā 1, Jūrmalā, pirmo izsoli

62.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Dzirnavu ielā 42, Jūrmalā, pirmo izsoli

63.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Kanālu ielā 53, Jūrmalā, pirmo izsoli

64.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.60 Kauņas ielā 26, Jūrmalā, pirmo izsoli

65.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Krasta ielā 13 k-2, Jūrmalā, pirmo izsoli

66.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Tukuma ielā 12, Jūrmalā, pirmo izsoli

67.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Sēravotu ielā 11A, Jūrmalā, pirmo izsoli

68.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Sēravotu ielā 11A, Jūrmalā, pirmo izsoli

69.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.12 Leona Paegles ielā 33 k-2, Jūrmalā, pirmo izsoli

70.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Ventspils šosejā 32A, Jūrmalā, pirmo izsoli

71.

Par nekustamā īpašuma Andreja Upīša ielā 11 k-1, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

72.

Par zemesgabala Vikingu ielā 14/16, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles organizēšanu

73.

Par zemes vienības Lielupe 1005, Jūrmalā nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai

74.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumā Nr.386 “Par ūdenstilpes nomas maksas apmēru un samaksas kārtību”

75.

Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar Valsts akciju sabiedrību „Latvijas Dzelzceļš” par zemes vienības Majori 3911, Jūrmalā, daļu
D.Beitnere-Le Galla nolasa 6 deputātu sagatavotu un parakstītu deputātu piezīmi par deputātes Elizabetes Krivcovas paustajiem uzskatiem dokumentālajā filmā “Kulturkampf in Lettland. Angst vor der russichen Minderhe” un lūdz to pievienot sēdes protokolam.

2. Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā (saistošie noteikumi Nr.20)

Ziņotājs:

E.Venters ziņo, ka ar šo saistošo noteikumu pieņemšanu, ir jāatceļ Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra saistošie noteikumi Nr.35 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”.

Izsakās:

R.Parasigs-Parasiņš jautā, vai, izmantojot decentralizēto kanalizācijas sistēmu atbilstoši prasībām, ir iespējama ietekme uz vidi?

E.Venters atbild, ja mājsaimniecībām jau izveidotās lokālās kanalizācijas sistēmas tiek pareizi ekspluatētas un regulāri veikta to apkope, praktiski ietekmei uz vidi nevajadzētu būt. Arī šo saistošo noteikumu projekta mērķis ir to kontrolēt.

G.Grūba ierosina kopā ar paziņojumu par NĪN nosūtīt informāciju iedzīvotājiem par viņu tiesībām un pienākumiem attiecībā uz decentralizētās kanalizācijas sistēmas izmantošanu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

1. Pieņemt saistošos noteikumus: “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”.

2. Atcelt Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra saistošos noteikumus Nr.35 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”.

3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.marta nolikumā Nr.13 “Par Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējuma piešķiršanu sporta organizāciju, to pārstāvēto komandu un individuālo sportistu atbalstam” (nolikums Nr.22)

Ziņotājs:

K.Martinsone

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt nolikumu “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.marta nolikumā Nr.13 “Par Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējuma piešķiršanu sporta organizāciju, to pārstāvēto komandu un individuālo sportistu atbalstam””.

4. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” (saistošie noteikumi Nr.21)

Ziņotājs:

J.Ķēniņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, U.Kronblūms, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – 1 (D.Beitnere-Le Galla)), nolēma :

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”.

5. Par Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 4.jūlija nolikuma Nr.34 “Jūrmalas pilsētas domes iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisijas nolikums” un Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmuma Nr.662 “Par iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisiju” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.219)

Ziņotājs:

J.Ķēniņš

Izsakās:

G.Grūba uzskata, ka ir jādomā, kādā veidā pilsonisko savienību pēc iespējas plašāk iesaistīt pašvaldības darbā.

D.Riņķe izsakās, ka šobrīd daudzas sabiedriskās organizācijas aktīvi darbojas Sabiedriskajā padomē, kā arī ir iespēja integrācijas jautājumus iesniegt izskatīšanai Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, U.Kronblūms, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – 1 (D.Beitnere-Le Galla)), nolēma :

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 4.jūlija nolikuma Nr.34 “Jūrmalas pilsētas domes iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisijas nolikums” un Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmuma Nr.662 “Par iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisiju” atzīšanu par spēku zaudējušu.

6. Par Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija nolikuma Nr.27 “Kultūras konsultatīvās padomes nolikums” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.220)

Ziņotājs:

J.Ķēniņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, U.Kronblūms, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – 1 (D.Beitnere-Le Galla)), nolēma :

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija nolikuma Nr.27 “Kultūras konsultatīvās padomes nolikums” atzīšanu par spēku zaudējušu.

7. Jūrmalas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums (nolikums Nr.23)

Ziņotājs:

J.Poļaks

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt Jūrmalas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu.

8. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada pārskata apstiprināšanu (lēmums Nr.221)

Ziņotājs:

I.Kundziņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, U.Kronblūms M.Stulpiņš, D.Beitnere-Le Galla), “pret”- nav, “atturas” – 3 (A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba)), nolēma :

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada pārskata apstiprināšanu.

9. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetu” (saistošie noteikumi Nr.22)

Ziņotājs:

I.Brača ziņo, ka papildu jau sagatavotajiem un deputātiem izsniegtajiem papildinājumiem saistošo noteikumu projektam, ir priekšlikums atbalstīt vēl šādus budžeta grozījumus:

- Jūrmalas Sporta skolai vasaras nometņu organizēšanai 1116 EUR;

- Jūrmalas Kultūras centram Jūrmalas kūrorta svētku organizēšanai papildu  513 EUR.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt saistošos noteikumus “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetu””.

10. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.februāra lēmumā Nr.46 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības galvojumu Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens" aizņēmumam projekta "Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības IV kārta" īstenošanai" (lēmums Nr.222)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – 1 (A.Čuda)), nolēma :

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.februāra lēmumā Nr.46 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības galvojumu Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens" aizņēmumam projekta "Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības IV kārta" īstenošanai".

11. Par transportlīdzekļa Fiat Ducato, valsts reģistrācijas numurs GC2231, atsavināšanu (lēmums Nr.223)

Ziņotājs:

J.Ezers

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par transportlīdzekļa Fiat Ducato, valsts reģistrācijas numurs GC2231, atsavināšanu.

12. Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.522 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē” (lēmums Nr.224)

Ziņotājs:

I.Černovska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.522 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē”.

13. Par Valsts budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” apakšprojekta “Nacionālas nozīmes projekts ““Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”, Jūrmalas pašvaldībā” īstenošanu (lēmums Nr.225)

Ziņotājs:

I.Černovska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par Valsts budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” apakšprojekta “Nacionālas nozīmes projekts ““Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”, Jūrmalas pašvaldībā” īstenošanu.

14. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 14.decembra nolikumā Nr.31 „Par konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanu” (nolikums Nr.24)

Ziņotājs:

L.Stāmere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt nolikumu “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 14.decembra nolikumā Nr.31 „Par konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanu””.

15. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra nolikumā Nr.49 „Uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikums” (nolikums Nr.25)

Ziņotājs:

L.Stāmere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, G.Truksnis, E.Krivcova, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – 1 (Ņ.Ņikiforovs)), nolēma :

pieņemt nolikumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra nolikumā Nr.49 „Uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikums”.

16. Par Uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu (lēmums Nr.226)

Ziņotājs:

L.Stāmere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, G.Truksnis, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – 3 (Ņ.Ņikiforovs, U.Kronblūms, A.Čuda)), nolēma :

pieņemt lēmumu par Uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu.

17. Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 17.maija lēmumā Nr.266 “Par sadarbību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.2. pasākuma „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)” ietvaros projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta (autobusu) iegāde” īstenošanā” (lēmums Nr.227)

Ziņotājs:

L.Stāmere

Izsakās:

R.Parasigs-Parasiņš aicina deputātus atbalstīt šo lēmumprojektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 17.maija lēmumā Nr.266 “Par sadarbību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.2. pasākuma „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)” ietvaros projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta (autobusu) iegāde” īstenošanā”.

18. Par dalību Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA2) „Stratēģiskās partnerības” atklātajā projektu konkursā (lēmums Nr.228)

Ziņotājs:

I.Strazdiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par dalību Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA2) „Stratēģiskās partnerības” atklātajā projektu konkursā.

19. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra lēmumā Nr.637 „Par dalību darbības programmas 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” ierobežotā projektu konkursā” (lēmums Nr.229)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra lēmumā Nr.637 „Par dalību darbības programmas 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” ierobežotā projektu konkursā”.

20. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra lēmumā Nr.613 “Par dalību Darbības programmas 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē” (lēmums Nr.230)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra lēmumā Nr.613 “Par dalību Darbības programmas 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē”.

21. Par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģiskās partnerības projekta skolu sektorā “Atcere - totalitārisms Eiropā un vēsturiskā apziņa Eiropas kontekstā” noslēgumu (lēmums Nr.231)

Ziņotājs:

S.Rone

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģiskās partnerības projekta skolu sektorā “Atcere - totalitārisms Eiropā un vēsturiskā apziņa Eiropas kontekstā” noslēgumu.

22. Par Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projekta „Ērģeļspēles apguves nodrošināšana Jūrmalas Mūzikas vidusskolā” īstenošanu (lēmums Nr.232)

Ziņotājs:

G.Liepiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projekta „Ērģeļspēles apguves nodrošināšana Jūrmalas Mūzikas vidusskolā” īstenošanu.

23. Par līdzdalību biedrības "Creative Minds for Culture" īstenotā Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" pamatdarbības Nr.2 (KA2) projekta "Jaunatnes darbinieku apmācības: Ziemeļvalstu pieeja" īstenošanā (lēmums Nr.233)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par līdzdalību biedrības "Creative Minds for Culture" īstenotā Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" pamatdarbības Nr.2 (KA2) projekta "Jaunatnes darbinieku apmācības: Ziemeļvalstu pieeja" īstenošanā.

24. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.125 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2.pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā” īstenošanu” (lēmums Nr.234)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.125 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2.pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā” īstenošanu”.

25. Par būves nojaukšanu Līgatnes ielā 4, Jūrmalā (lēmums Nr.235)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma :

pieņemt lēmumu par būves nojaukšanu Līgatnes ielā 4, Jūrmalā.

26. Par būves nojaukšanu Pētera ielā 24, Jūrmalā (lēmums Nr.236)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par būves nojaukšanu Pētera ielā 24, Jūrmalā.

27. Par cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas būves sakārtošanu Kalsnavas ielā 1, Jūrmalā (lēmums Nr.237)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas būves sakārtošanu Kalsnavas ielā 1, Jūrmalā.

28. Par vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Āraišu ielā 5, Jūrmalā (lēmums Nr.238)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Āraišu ielā 5, Jūrmalā.

29. Par vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Rīgas ielā 47, Jūrmalā (lēmums Nr.239)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

U.Kronblūms uzskata, ka šajā gadījumā, kad, iespējams, ir notikusi tīša ēkas dedzināšana, ir jāmeklē mehānismi, kas stimulētu zemesgabala īpašnieku atjaunot bijušo īpašumu, nevis plānot kārtējās daudzdzīvokļu ēkas apbūvi, kas līdzīgi ir noticis blakus esošajā zemesgabalā.

G.Grūba uzskata, ka Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ir jāpārņem citu pašvaldību, tai skaitā, Rīgas pašvaldības  prakse – ja tiek konstatēts, ka nekustamā īpašuma dedzināšana ir bijusi apzināta, tad īpašniekam ēka ir jāatjauno tāda, kāda tā ir bijusi iepriekš. Neatbalstīs šo lēmumprojektu un ierosina pašvaldībai vērsties Valsts policijā ar lūgumu noskaidrot, vai šī nekustamā īpašuma dedzināšana nav veikta apzināti?

G.Truksnis , ņemot vērā deputātu izteikšanos, lūdz juristu  skaidrojumu, vai šajā gadījumā var pārmest pašvaldībai par to, ka tā nav vērsusies Valsts policijā vai, ka tā dara kaut ko pretlikumīgu, īpašniekam par labu?

J.Ķēniņš paskaidro, ka tieši pretēji, pašvaldība ar sagatavoto lēmumprojektu nekustamā īpašuma īpašniekam uzdod būvniecību regulējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā veikt ēkas  sakārtošanu un apliek nekustamo īpašumu ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no atbilstoši lielākās kadastrālās vērtības.

U.Kronblūms atbalsta G.Grūbas ierosinājumu pašvaldībai vērsties Valsts policijā, un noskaidrot šo gadījumu un steidzamības kārtā izstrādāt saistošos noteikumus.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Rīgas ielā 47, Jūrmalā.

30. Brīdinājums par Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.marta lēmuma Nr.117 “Par cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Strēlnieku prospektā 32, Jūrmalā” piespiedu izpildi (lēmums Nr.240)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

G.Grūba izsakās, ka nedrīkst pieļaut situāciju, ka rudenī atverot blakus esošo jaunuzbūvēto mūzikas skolu, šis īpašums vēl nav sakārtots un ir cilvēku drošību apdraudošs.

G.Truksnis šāda situācija nekādā gadījumā netiks pieļauta.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par brīdinājumu par Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.marta lēmuma Nr.117 “Par cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Strēlnieku prospektā 32, Jūrmalā” piespiedu izpildi.

31. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Eglaines ielā 18, Jūrmalā, un Eglaines ielā 18A, Jūrmalā (lēmums Nr.241)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Eglaines ielā 18, Jūrmalā, un Eglaines ielā 18A, Jūrmalā.

32. Par zemes vienību Egļu ielā 5A, Jūrmalā, un Egļu ielā 5B, Jūrmalā, apvienošanu un adreses likvidēšanu (lēmums Nr.242)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par zemes vienību Egļu ielā 5A, Jūrmalā, un Egļu ielā 5B, Jūrmalā, apvienošanu un adreses likvidēšanu.

33. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Krišjāņa Valdemāra ielā 12, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.243)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Krišjāņa Valdemāra ielā 12, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

34. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kaugurciema ielā 3, Jūrmalā (lēmums Nr.244)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kaugurciema ielā 3, Jūrmalā.

35. Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 27.marta lēmuma Nr.263 “Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Gulbju ielā 75” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.245)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 27.marta lēmuma Nr.263 “Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Gulbju ielā 75” atzīšanu par spēku zaudējušu.

36. Par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 107, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.246)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma :

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 107, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

37. Par lokālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 1802, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.247)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

A.Čuda aicina deputātus neatbalstīt lokālplānojumu sagatavotajā redakcijā, jo tiek paredzēts palielināt apbūves areālu meža teritorijā, un īpašnieks nav sakārtojis, legalizējis jau esošās būves.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 8 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- 4 (G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “atturas” – 2 (U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla)), nolēma :

pieņemt lēmumu par lokālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 1802, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

38. Par detālplānojuma zemesgabalam Bražuciema ielā 3, Jūrmalā apstiprināšanu (lēmums Nr.248)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, D.Beitnere-Le Galla, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – 2 (G.Grūba, U.Kronblūms)), nolēma :

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Bražuciema ielā 3, Jūrmalā apstiprināšanu.

39. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 53, Jūrmalā apstiprināšanu (lēmums Nr.249)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

D.Beitnere-Le Galla aicina deputātus neatbalstīt sagatavoto lēmumprojektu.

G.Grūba ir pārliecināts, ka šajā daļā Teritorijas plānojuma un apbūves noteikumi neatbilst augstākām tiesību normām - Satversmes 115.pantam, Teritorijas plānojuma un apbūves noteikumu normām – noteiktais vidējais apbūves rādītājs kvartālā un vidējais apbūves rādītājs blakus esošajām ēkām. Šī ir Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorija, līdz ar to apkārt ir zema stāvu apbūve. Likuma par kultūras pieminekļu aizsardzību un pašvaldības būvnoteikumu būtība ir aizsargāt šādas teritorijas. Kaut arī šajā konkrētajā teritorijā daudzstāvu apbūve ir atļauta, tas nenozīmē, ka šīs normas ir tiesiskas. Jebkurā gadījumā JAS vērsīsies tiesā apstrīdēt šo detālplānojumu.

R.Parasigs-Parasiņš lai gan uzskata, ka nav pamata apšaubīt sagatavotā lēmumprojekta atbilstību visām tiesību normām, tomēr aicina deputātus skatīties uz šo jautājumu vairāk saistībā ar Jūrmalas identitāti un ieklausoties pilsētas iedzīvotāju viedoklī. Balsos pret sagatavoto lēmumprojektu.

E.Krivcova izsakās, ka ar piesardzību izturas pret augstceltņu apbūvi, taču šajā gadījumā ir paredzēta viesnīcas attīstība, kas ir atbalstāma, jo, tādējādi, tiek veicināta uzņēmējdarbība, radītas jaunas darba vietas un piesaistīta lielāka tūristu plūsma.

D.Beitnere-Le Galla izsakās, ka šis lēmums ir pret pilsētas ainavas saglabāšanu, tādu, kādu Jūrmalu ciena un apbrīno. Jāņem vērā arī iepriekš jau atbalstītie “gājieni”, kad plānotās viesnīcas vai viesu nama apbūves vietā tiek īstenota daudzdzīvokļu māju apbūve.

G.Grūba izsakās, ka papildu šaubas par šo lēmumprojektu māc par to, ka pievienotajos dokumentos ir divi Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinumi. Pirmais no tiem ir negatīvs, savukārt, nedaudz vēlāk, pie tiem pašiem nosacījumiem, inspekcija sniedz pozitīvu atzinumu. Aicina deputātus uz to vērst uzmanību.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 8 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- 6 (G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla), “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 53, Jūrmalā apstiprināšanu.

G.Grūba balsoja “pret” tā iemesla dēļ, ka ar šo detālplānojumu tiek mainīta pilsētas kultūrvēsturiskā centra, kas ir Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorija, vide un tas nav pieņemams.

Iziet D.Beitnere-Le Galla.

40. Par detālplānojuma zemesgabalam Mežmalas ielā 21, Jūrmalā apstiprināšanu (lēmums Nr.250)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš, U.Kronblūms), “pret”- nav, “atturas” – nav, D.Beitnere-Le Galla izgājusi), nolēma :

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Mežmalas ielā 21, Jūrmalā apstiprināšanu.

41. Par lokālplānojuma zemesgabalam Kaugurciems 47, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 019 1602, apstiprināšanu (lēmums Nr.251)

42. Par lokālplānojuma zemesgabalam Kaugurciems 47, Jūrmalā, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.23)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš, U.Kronblūms), “pret”- nav, “atturas” – nav, D.Beitnere-Le Galla izgājusi), nolēma :

pieņemt:

1. Lēmumu par lokālplānojuma zemesgabalam Kaugurciems 47, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 019 1602, apstiprināšanu.

2. Saistošos noteikumus par lokālplānojuma zemesgabalam Kaugurciems 47, Jūrmalā, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

43. Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31,k-12-40, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.252)

44. Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-5 -3, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.253)

45. Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-6 - 28, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.254)

46. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-8 - 14, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.255)

47. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-42, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.256)

48. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-49, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.257)

49. Par dzīvojamās telpas Brocēnu ielā 2-4, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu (lēmums Nr.258)

50. Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-14 - 2, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar dzīvojamo telpu apmaiņu (lēmums Nr.259)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš, U.Kronblūms), “pret”- nav, “atturas” – nav, D.Beitnere-Le Galla izgājusi), nolēma :

pieņemt lēmumus:

1. Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-12-40, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

2. Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-5 -3, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

3. Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-6 - 28, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

4. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-8 - 14, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

5. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-42, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

6. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-49, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

7. Par dzīvojamās telpas Brocēnu ielā 2-4, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu.

8. Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-14 - 2, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar dzīvojamo telpu apmaiņu.

51. Par zemesgabala Tallinas ielā 46, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.260)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš, U.Kronblūms), “pret”- nav, “atturas” – nav, D.Beitnere-Le Galla izgājusi), nolēma :

pieņemt lēmumu par zemesgabala Tallinas ielā 46, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu.

52. Par 2016.gada 12.maija Telpu nomas līguma Nr.1.2-16.3/660 pagarināšanu (Jomas iela 1/5, Jūrmala) (lēmums Nr.261)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš, U.Kronblūms), “pret”- nav, “atturas” – nav, D.Beitnere-Le Galla izgājusi), nolēma :

pieņemt lēmumu par 2016.gada 12.maija Telpu nomas līguma Nr.1.2-16.3/660 pagarināšanu (Jomas iela 1/5, Jūrmala).

53. Par zemesgabala Dīķu ielā 28, Jūrmalā, daļas nomu (lēmums Nr.262)

Ziņotājs:

S.Brauere

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš, U.Kronblūms), “pret”- nav, “atturas” – nav, D.Beitnere-Le Galla izgājusi), nolēma :

pieņemt lēmumu par zemesgabala Dīķu ielā 28, Jūrmalā, daļas nomu.

54. Par zemesgabala Ķemeri 6111, Jūrmalā, daļas nomu (lēmums Nr.263)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš, U.Kronblūms), “pret”- nav, “atturas” – nav, D.Beitnere-Le Galla izgājusi), nolēma :

pieņemt lēmumu par zemesgabala Ķemeri 6111, Jūrmalā, daļas nomu.

55. Par zemesgabala Nometņu ielā 21, Jūrmalā, daļas nomu (lēmums Nr.264)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš, U.Kronblūms), “pret”- nav, “atturas” – nav, D.Beitnere-Le Galla izgājusi), nolēma :

pieņemt lēmumu par zemesgabala Nometņu ielā 21, Jūrmalā, daļas nomu.

56. Par zemesgabala Stirnurags 1120, Jūrmalā, daļas nomu (lēmums Nr.266)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš, U.Kronblūms), “pret”- nav, “atturas” – nav, D.Beitnere-Le Galla izgājusi), nolēma :

pieņemt lēmumu par zemesgabala Stirnurags 1120, Jūrmalā, daļas nomu .

57. Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu (lēmums Nr.265)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš, U.Kronblūms), “pret”- nav, “atturas” – nav, D.Beitnere-Le Galla izgājusi), nolēma :

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu.

58. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 19.maija lēmuma Nr.255 "Par nekustamā īpašuma Pils ielā 1, Jūrmalā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā" pielikumā (lēmums Nr.267)

Ziņotājs:

S.Brauere

Izsakās:

G.Grūba cer, ka šis nekustamais īpašums saglabāsies pašvaldības īpašumā un tiks izmantots likumā noteikto pašvaldības funkciju veikšanai, un mērķis nav sakārtot šo īpašumu kādam citam slēptam mērķim.

D.Riņķe atbalsta, ka šis īpašums ir sakārtots un puse no tā ir izmantojama pašvaldības reprezentācijas pasākumiem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš, U.Kronblūms), “pret”- nav, “atturas” – nav, D.Beitnere-Le Galla izgājusi), nolēma :

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 19.maija lēmuma Nr.255 "Par nekustamā īpašuma Pils ielā 1, Jūrmalā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā" pielikumā.

59. Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Andreja Upīša ielā 11, Jūrmalā, pirmo izsoli (lēmums Nr.268)

60. Par dzīvokļa īpašuma Nr.39 Babītes ielā 3 k-7, Jūrmalā, pirmo izsoli (lēmums Nr.269)

61. Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Mārupes ielā 1, Jūrmalā, pirmo izsoli (lēmums Nr.270)

62. Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Dzirnavu ielā 42, Jūrmalā, pirmo izsoli (lēmums Nr.271)

63. Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Kanālu ielā 53, Jūrmalā, pirmo izsoli (lēmums Nr.272)

64. Par dzīvokļa īpašuma Nr.60 Kauņas ielā 26, Jūrmalā, pirmo izsoli (lēmums Nr.273)

65. Par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Krasta ielā 13 k-2, Jūrmalā, pirmo izsoli (lēmums Nr.274)

66. Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Tukuma ielā 12, Jūrmalā, pirmo izsoli (lēmums Nr.275)

67. Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Sēravotu ielā 11A, Jūrmalā, pirmo izsoli (lēmums Nr.276)

68. Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Sēravotu ielā 11A, Jūrmalā, pirmo izsoli (lēmums Nr.277)

69. Par dzīvokļa īpašuma Nr.12 Leona Paegles ielā 33 k-2, Jūrmalā, pirmo izsoli (lēmums Nr.278)

70. Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Ventspils šosejā 32A, Jūrmalā, pirmo izsoli (lēmums Nr.279)

Ziņotājs:

S.Brauere

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš, U.Kronblūms), “pret”- nav, “atturas” – nav, D.Beitnere-Le Galla izgājusi), nolēma :

pieņemt lēmumus:

1. Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Andreja Upīša ielā 11, Jūrmalā, pirmo izsoli.

2. Par dzīvokļa īpašuma Nr.39 Babītes ielā 3 k-7, Jūrmalā, pirmo izsoli.

3. Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Mārupes ielā 1, Jūrmalā, pirmo izsoli.

4. Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Dzirnavu ielā 42, Jūrmalā, pirmo izsoli.

5. Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Kanālu ielā 53, Jūrmalā, pirmo izsoli.

6. Par dzīvokļa īpašuma Nr.60 Kauņas ielā 26, Jūrmalā, pirmo izsoli.

7. Par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Krasta ielā 13 k-2, Jūrmalā, pirmo izsoli.

8. Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Tukuma ielā 12, Jūrmalā, pirmo izsoli.

9. Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Sēravotu ielā 11A, Jūrmalā, pirmo izsoli.

10. Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Sēravotu ielā 11A, Jūrmalā, pirmo izsoli.

11. Par dzīvokļa īpašuma Nr.12 Leona Paegles ielā 33 k-2, Jūrmalā, pirmo izsoli.

12. Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Ventspils šosejā 32A, Jūrmalā, pirmo izsoli.

71. Par nekustamā īpašuma Andreja Upīša ielā 11 k-1, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.280)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš, U.Kronblūms), “pret”- nav, “atturas” – nav, D.Beitnere-Le Galla izgājusi), nolēma :

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Andreja Upīša ielā 11 k-1, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

72. Par zemesgabala Vikingu ielā 14/16, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.281)

Ziņotājs:

S.Brauere ziņo, ka ir sagatavota un deputātiem izsniegta precizēta lēmumprojekta redakcija.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par precizēto lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš, U.Kronblūms), “pret”- nav, “atturas” – nav, G.Grūba nebalso, D.Beitnere-Le Galla izgājusi), nolēma :

pieņemt lēmumu par zemesgabala Vikingu ielā 14/16, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles organizēšanu.

73. Par zemes vienības Lielupe 1005, Jūrmalā nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai (lēmums Nr.282)

Ziņotājs:

S.Brauere

Izsakās:

G.Grūba atbalsta, ka visu šo zemesgabalu pašvaldība pārņem savā īpašumā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš), “pret”- nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms), D.Beitnere-Le Galla izgājusi), nolēma :

pieņemt lēmumu par zemes vienības Lielupe 1005, Jūrmalā nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai.

74. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumā Nr.386 “Par ūdenstilpes nomas maksas apmēru un samaksas kārtību” (lēmums Nr.283)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš, U.Kronblūms), “pret”- nav, “atturas” – nav, D.Beitnere-Le Galla izgājusi), nolēma :

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumā Nr.386 “Par ūdenstilpes nomas maksas apmēru un samaksas kārtību”.

75. Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar Valsts akciju sabiedrību „Latvijas Dzelzceļš” par zemes vienības Majori 3911, Jūrmalā, daļu (lēmums Nr.284)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova, G.Grūba, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš, U.Kronblūms), “pret”- nav, “atturas” – nav, D.Beitnere-Le Galla izgājusi), nolēma :

pieņemt lēmumu par patapinājuma līguma noslēgšanu ar Valsts akciju sabiedrību „Latvijas Dzelzceļš” par zemes vienības Majori 3911, Jūrmalā, daļu.

Sēde slēgta plkst.13.35

Nākamā kārtējā domes sēde tiek plānota 2018.gada 14.jūnijā plkst.11.00

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2018.gada 30.maijā


Lejupielāde: DOC un PDF