Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2018.gada 23.augustāNr.11

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

3.

Attīstības pārvaldes nolikums

4.

Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes nolikums

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetu”

7.

Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.marta lēmumā Nr.108 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu ceļu un to kompleksa investīciju projektiem”

8.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” īstenošanai

9.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” projekta “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai.

10.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” projekta “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas k-1 (autoskolas ēka) energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai

11.

Par transportlīdzekļa Fiat Ducato, valsts reģistrācijas numurs GC2231, atsavināšanu

12.

Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.522 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē”

13.

Par atteikumu atvērt spēļu zāli un derību likmju pieņemšanas vietu Raiņa ielā 108, Jūrmalā

14.

Par sabiedriskā transporta biļešu veidiem un braukšanas maksu Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos

15.

Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” īstenošanu

16.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 14.decembra lēmumā Nr.569 lēmumā “Par dalību Darbības programmas 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē” (Jaundubultu vidusskolas)

17.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 14.decembra lēmumā Nr.568 “Par dalību Darbības programmas 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē”(Jaundubultu vidusskolas ēkas k-1, autoskolas ēka)

18.

Par dalību Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta “Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām” atklātā projektu iesniegumu konkursā

19.

Līdzfinansējuma piešķiršanas energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Jūrmalas pilsētā komisijas nolikums

20.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 8.maija nolikumā Nr.19 ,,Jūrmalas Valsts ģimnāzijas nolikums”

21.

Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 1.pamatdarbības (KA1) skolu sektorā “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņai” projekta „Es esmu moderns skolotājs / I am a modern teacher” īstenošanu

22.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Jauniešu apmaiņa” projekta “Fingerprint of Cultures”/ “Kultūras pirkstu nospiedums” noslēgumu

23.

Par nodibinājuma “Jūrmalas Futbola attīstības atbalsta fonds” dibināšanu

24.

Par dalību Valsts atbalsta pasākumā zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” atklātā projektu konkursā

25.

Par Zviedrijas institūta Baltijas jūras reģiona sadarbības programmas projekta „Profilakse darbojas!” īstenošanu

26.

Par būves nojaukšanu Dzelzceļa ielā 39, Jūrmalā

27.

Par būves nojaukšanu Piekrastes ielā 19 Jūrmalā

28.

Par būves nojaukšanu Vasaras ielā 26a, Jūrmalā

29.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Cīruļu ielā 89, Jūrmalā, un Medņu ielā 88A, Jūrmalā

30.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dzelzceļa ielā 71, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

31.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Ģertrūdes prospektā 28, Jūrmalā, un Grāvju ielā 42, Jūrmalā, nemainot zemes vienību esošās platības

32.

Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Kāpu ielā 102, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

33.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Olgas ielā 46, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

34.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Prīmulu ielā 5, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

35.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Vāveru ielā 7, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

36.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Viestura ielā 40, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

37.

Par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 18, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

38.

Par detālplānojuma zemesgabalam Mirdzas ielā 31, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

39.

Par dzīvojamās telpas Engures ielā 15-32, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

40.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-29, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

41.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-34, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

42.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-39, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

43.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-78, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

44.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-91, 92, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

45.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 32A-65, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

46.

Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-16 - 20, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

47.

Par grozījumiem 2007.gada 9.augusta Nekustamā īpašuma nomas līgumā Nr.1.1-16.3/857 (Turaidas iela 2, Jūrmala)

48.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai „Jāņupītes 1”, Jūrmalā

49.

Par ūdenstilpes Lielupe, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 010 4003 daļas nomu

50.

Par zemesgabala Dzintaru prospekts 3504, Jūrmalā, daļas nomu

51.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra lēmumā Nr.653 “Par būvju nojaukšanu Tūristu ielā 18A, Jūrmalā”

52.

Par ēkas Smilšu ielā 7 korpuss 2, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijai valdījumā

53.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Karogu ielā 5, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

54.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Sēravotu ielā 11A, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

55.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Sēravotu ielā 11A, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

56.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Tukuma ielā 12, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

57.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Krasta ielā 13 k-2, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

58.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Kanālu ielā 53, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

59.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Dzirnavu ielā 42, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

60.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.39 Babītes ielā 3 k-7, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

61.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.12 Leona Paegles ielā 33 k-2, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

62.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Ventspils šosejā 32A, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

63.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.41 Talsu šosejā 31 k-11, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

64.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.60 Kauņas ielā 26, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

G.Truksnis noņem no domes sēdes darba kārtības jautājumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.marta lēmumā Nr.108 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu ceļu un to kompleksa investīciju projektiem”.

Ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut šādus papildu jautājumus:

· Par naudas balvas piešķiršanu komandas PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” dalībniekiem;

· Par naudas balvas piešķiršanu ūdens moto sportistam un viņa trenerim;

· Par nekustamā īpašuma Jūras ielā 61, Jūrmalā, nodošanu pašvaldības īpašumā;

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, E.Krivcova, M.Stulpiņš, D.Beitnere – Le Galla), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

iekļaut papildu jautājumus sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar papildu jautājumiem (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš, E.Krivcova, M.Stulpiņš, D.Beitnere – Le Galla), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

apstiprināt darba kārtību:

2.

Par naudas balvas piešķiršanu komandas PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” dalībniekiem

3.

Par naudas balvas piešķiršanu ūdens moto sportistam un viņa trenerim

4.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

5.

Attīstības pārvaldes nolikums

6.

Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes nolikums

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

8.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetu”

9.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” īstenošanai

10.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” projekta “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai.

11.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” projekta “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas k-1 (autoskolas ēka) energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai

12.

Par transportlīdzekļa Fiat Ducato, valsts reģistrācijas numurs GC2231, atsavināšanu

13.

Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.522 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē”

14.

Par atteikumu atvērt spēļu zāli un derību likmju pieņemšanas vietu Raiņa ielā 108, Jūrmalā

15.

Par sabiedriskā transporta biļešu veidiem un braukšanas maksu Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos

16.

Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” īstenošanu

17.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 14.decembra lēmumā Nr.569 lēmumā “Par dalību Darbības programmas 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē” (Jaundubultu vidusskolas)

18.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 14.decembra lēmumā Nr.568 “Par dalību Darbības programmas 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē”(Jaundubultu vidusskolas ēkas k-1, autoskolas ēka)

19.

Par dalību Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta “Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām” atklātā projektu iesniegumu konkursā

20.

Līdzfinansējuma piešķiršanas energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Jūrmalas pilsētā komisijas nolikums

21.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 8.maija nolikumā Nr.19 ,,Jūrmalas Valsts ģimnāzijas nolikums”

22.

Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 1.pamatdarbības (KA1) skolu sektorā “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņai” projekta „Es esmu moderns skolotājs / I am a modern teacher” īstenošanu

23.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Jauniešu apmaiņa” projekta “Fingerprint of Cultures”/ “Kultūras pirkstu nospiedums” noslēgumu

24.

Par nodibinājuma “Jūrmalas Futbola attīstības atbalsta fonds” dibināšanu

25.

Par dalību Valsts atbalsta pasākumā zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” atklātā projektu konkursā

26.

Par Zviedrijas institūta Baltijas jūras reģiona sadarbības programmas projekta „Profilakse darbojas!” īstenošanu

27.

Par būves nojaukšanu Dzelzceļa ielā 39, Jūrmalā

28.

Par būves nojaukšanu Piekrastes ielā 19 Jūrmalā

29.

Par būves nojaukšanu Vasaras ielā 26a, Jūrmalā

30.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Cīruļu ielā 89, Jūrmalā, un Medņu ielā 88A, Jūrmalā

31.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dzelzceļa ielā 71, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

32.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Ģertrūdes prospektā 28, Jūrmalā, un Grāvju ielā 42, Jūrmalā, nemainot zemes vienību esošās platības

33.

Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Kāpu ielā 102, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

34.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Olgas ielā 46, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

35.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Prīmulu ielā 5, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

36.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Vāveru ielā 7, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

37.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Viestura ielā 40, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

38.

Par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 18, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

39.

Par detālplānojuma zemesgabalam Mirdzas ielā 31, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

40.

Par dzīvojamās telpas Engures ielā 15-32, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

41.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-29, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

42.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-34, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

43.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-39, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

44.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-78, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

45.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-91, 92, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

46.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 32A-65, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

47.

Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-16 - 20, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

48.

Par grozījumiem 2007.gada 9.augusta Nekustamā īpašuma nomas līgumā Nr.1.1-16.3/857 (Turaidas iela 2, Jūrmala)

49.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai „Jāņupītes 1”, Jūrmalā

50.

Par ūdenstilpes Lielupe, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 010 4003 daļas nomu

51.

Par zemesgabala Dzintaru prospekts 3504, Jūrmalā, daļas nomu

52.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra lēmumā Nr.653 “Par būvju nojaukšanu Tūristu ielā 18A, Jūrmalā”

53.

Par ēkas Smilšu ielā 7 korpuss 2, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijai valdījumā

54.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Karogu ielā 5, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

55.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Sēravotu ielā 11A, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

56.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Sēravotu ielā 11A, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

57.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Tukuma ielā 12, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

58.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Krasta ielā 13 k-2, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

59.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Kanālu ielā 53, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

60.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Dzirnavu ielā 42, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

61.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.39 Babītes ielā 3 k-7, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

62.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.12 Leona Paegles ielā 33 k-2, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

63.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Ventspils šosejā 32A, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

64.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.41 Talsu šosejā 31 k-11, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

65.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.60 Kauņas ielā 26, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

66.

Par nekustamā īpašuma Jūras ielā 61, Jūrmalā, nodošanu pašvaldības īpašumā
2. Par naudas balvas piešķiršanu komandas PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” dalībniekiem (lēmums Nr.391)

Ziņotājs:

J.Rāfelds

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere - LeGalla, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par naudas balvas piešķiršanu komandas PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” dalībniekiem.

3. Par naudas balvas piešķiršanu ūdens moto sportistam un viņa trenerim (lēmums Nr.392)

Ziņotājs:

J.Rāfelds

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere - LeGalla, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par naudas balvas piešķiršanu ūdens moto sportistam un viņa trenerim.

4. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” (saistošie noteikumi Nr.30)

Ziņotājs:

G.Ose

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, D.Beitnere - LeGalla, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – 3 (A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms)), nolēma :

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”.

5. Attīstības pārvaldes nolikums (nolikums Nr.31)

Ziņotājs:

G.Ose

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, D.Beitnere - LeGalla, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – 3 (A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms)), nolēma :

pieņemt Attīstības pārvaldes nolikumu.

6. Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes nolikums (nolikumsNr.32)

Ziņotājs:

L.Dzirnekle

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 9 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – 5 (A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere - LeGalla, M.Stulpiņš)), nolēma :

pieņemt Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes nolikumu.

7. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr.Nr.393)

Ziņotājs:

L.Baumgarte

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, D.Beitnere - LeGalla, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – 3 (A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms)), nolēma :

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

8. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetu” (saistošie noteikumi Nr.31)

Ziņotājs:

I.Brača – informē, ka ir iesniegti papildinājumi budžeta grozījumos atbilstoši komiteju atzinumiem.

Izsakās”:

R.Parasigs – Parasiņš – lūdz ierakstīt protokolā ka, 44 000,30 euro papildus līdzekļi Pašvaldības policijai paredzēti jaunizveidoto amatu vienību atalgojumiem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere - LeGalla, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetu”.

9. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” īstenošanai (lēmums Nr.394)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere - LeGalla, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” īstenošanai.

10. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” projekta “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai (lēmums Nr.395)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere - LeGalla, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” projekta “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai.

11. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” projekta “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas k-1 (autoskolas ēka) energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai (lēmums Nr.396)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere - LeGalla, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

12. Par transportlīdzekļa Fiat Ducato, valsts reģistrācijas numurs GC2231, atsavināšanu (lēmums Nr.397)

Ziņotājs:

J.Ezers

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere - LeGalla, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par transportlīdzekļa Fiat Ducato, valsts reģistrācijas numurs GC2231, atsavināšanu.

13. Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.522 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē” (lēmums Nr.398)

Ziņotājs:

I.Černovska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere - LeGalla, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.522 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē”.

14. Par atteikumu atvērt spēļu zāli un derību likmju pieņemšanas vietu Raiņa ielā 108, Jūrmalā (lēmums Nr.399)

Ziņotājs:

L.Stāmere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere - LeGalla, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par atteikumu atvērt spēļu zāli un derību likmju pieņemšanas vietu Raiņa ielā 108, Jūrmalā.

15. Par sabiedriskā transporta biļešu veidiem un braukšanas maksu Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos (lēmums Nr.400)

Ziņotājs:

L.Stāmere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere - LeGalla, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par sabiedriskā transporta biļešu veidiem un braukšanas maksu Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos.

16. Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” īstenošanu (lēmums Nr.401)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere - LeGalla, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” īstenošanu.

17. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 14.decembra lēmumā Nr.569 lēmumā “Par dalību Darbības programmas 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē” (Jaundubultu vidusskolas) (lēmums Nr.400 )

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere - LeGalla, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 14.decembra lēmumā Nr.569 lēmumā “Par dalību Darbības programmas 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē” (Jaundubultu vidusskolas)

18. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 14.decembra lēmumā Nr.568 “Par dalību Darbības programmas 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē” (Jaundubultu vidusskolas ēkas k-1, autoskolas ēka) (lēmums Nr.403)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere - LeGalla, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 14.decembra lēmumā Nr.568 “Par dalību Darbības programmas 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē” (Jaundubultu vidusskolas ēkas k-1, autoskolas ēka).

19. Par dalību Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta “Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām” atklātā projektu iesniegumu konkursā (lēmums Nr.404)

Ziņotājs:

I.Strazdiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere - LeGalla, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par dalību Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta “Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām” atklātā projektu iesniegumu konkursā.

20. Līdzfinansējuma piešķiršanas energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Jūrmalas pilsētā komisijas nolikums (nolikums Nr.33)

Ziņotājs:

L.Anteina

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – 1 (D.Beitnere - LeGalla)), nolēma :

pieņemt Līdzfinansējuma piešķiršanas energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Jūrmalas pilsētā komisijas nolikumu.

21. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 8.maija nolikumā Nr.19 ,,Jūrmalas Valsts ģimnāzijas nolikums” (nolikums Nr.34)

Ziņotājs:

S.Rone

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere - LeGalla, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 8.maija nolikumā Nr.19 ,,Jūrmalas Valsts ģimnāzijas nolikums”.

22. Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 1.pamatdarbības (KA1) skolu sektorā “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņai” projekta „Es esmu moderns skolotājs / I am a modern teacher” īstenošanu (lēmums Nr.405)

Ziņotājs:

N.Stupele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere - LeGalla, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 1.pamatdarbības (KA1) skolu sektorā “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņai” projekta „Es esmu moderns skolotājs / I am a modern teacher” īstenošanu.

23. Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Jauniešu apmaiņa” projekta “Fingerprint of Cultures”/ “Kultūras pirkstu nospiedums” noslēgumu (lēmums Nr.406)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere - LeGalla, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Jauniešu apmaiņa” projekta “Fingerprint of Cultures”/ “Kultūras pirkstu nospiedums” noslēgumu.

24. Par nodibinājuma “Jūrmalas Futbola attīstības atbalsta fonds” dibināšanu (lēmums Nr.407)

Ziņotājs:

K.Martinsone

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere - LeGalla, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par nodibinājuma “Jūrmalas Futbola attīstības atbalsta fonds” dibināšanu.

25. Par dalību Valsts atbalsta pasākumā zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” atklātā projektu konkursā (lēmums Nr.408)

Ziņotājs:

V.Kivkucāns

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, U.Kronblūms, D.Beitnere - LeGalla, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – 2 (A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš)), nolēma :

pieņemt lēmumu par dalību Valsts atbalsta pasākumā zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” atklātā projektu konkursā.

26. Par Zviedrijas institūta Baltijas jūras reģiona sadarbības programmas projekta „Profilakse darbojas!” īstenošanu (lēmums Nr.409)

Ziņotājs:

R.Dakša

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere - LeGalla, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par Zviedrijas institūta Baltijas jūras reģiona sadarbības programmas projekta „Profilakse darbojas!” īstenošanu.

27. Par būves nojaukšanu Dzelzceļa ielā 39, Jūrmalā (lēmums Nr.410)

28. Par būves nojaukšanu Piekrastes ielā 19 Jūrmalā (lēmums Nr.411)

29. Par būves nojaukšanu Vasaras ielā 26a, Jūrmalā (lēmums Nr.412)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere - LeGalla, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

1. Pieņemt lēmumu par būves nojaukšanu Dzelzceļa ielā 39, Jūrmalā.

2. Pieņemt lēmumu par būves nojaukšanu Piekrastes ielā 19 Jūrmalā.

3. Pieņemt lēmumu par būves nojaukšanu Vasaras ielā 26a, Jūrmalā.

30. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Cīruļu ielā 89, Jūrmalā, un Medņu ielā 88A, Jūrmalā (lēmums Nr.413)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere - LeGalla, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Cīruļu ielā 89, Jūrmalā, un Medņu ielā 88A, Jūrmalā.

31. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dzelzceļa ielā 71, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.414)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere - LeGalla, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

Pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dzelzceļa ielā 71, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

32. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Ģertrūdes prospektā 28, Jūrmalā, un Grāvju ielā 42, Jūrmalā, nemainot zemes vienību esošās platības (lēmums Nr.415)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere - LeGalla, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Ģertrūdes prospektā 28, Jūrmalā, un Grāvju ielā 42, Jūrmalā, nemainot zemes vienību esošās platības.

33. Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Kāpu ielā 102, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.416)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere - LeGalla, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par zemes vienības sadales apstiprināšanu Kāpu ielā 102, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

34. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Olgas ielā 46, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.417)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere - LeGalla, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Olgas ielā 46, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

35. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Prīmulu ielā 5, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.418)

36. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Vāveru ielā 7, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.419)

37. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Viestura ielā 40, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.420)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere - LeGalla, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

1. Pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Prīmulu ielā 5, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

2. Pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Vāveru ielā 7, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

3. Pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Viestura ielā 40, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

38. Par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 18, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.421)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere - LeGalla, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 18, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

39. Par detālplānojuma zemesgabalam Mirdzas ielā 31, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.422)

Ziņotājs:

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere - LeGalla, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Mirdzas ielā 31, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

40. Par dzīvojamās telpas Engures ielā 15-32, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.423)

41. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-29, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.424)

42. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-34, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.425)

43. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-39, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.426)

44. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-78, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.427)

45. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-91, 92, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.428)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere - LeGalla, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

1. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Engures ielā 15-32, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

2. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-29, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

3. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-34, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

4. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-39, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

5. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-78, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

6. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-91, 92, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

46. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 32A-65, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu (lēmums Nr.429)

47. Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-16 - 20, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu (lēmums Nr.430)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere - LeGalla, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

1. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Skolas ielā 32A-65, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu.

2. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-16 - 20, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu.

48. Par grozījumiem 2007.gada 9.augusta Nekustamā īpašuma nomas līgumā Nr.1.1-16.3/857 (Turaidas iela 2, Jūrmala) (lēmums Nr.431)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – 1 (D.Beitnere - LeGalla)), nolēma :

pieņemt lēmumu par grozījumiem 2007.gada 9.augusta Nekustamā īpašuma nomas līgumā Nr.1.1-16.3/857 (Turaidas iela 2, Jūrmala).

49. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai „Jāņupītes 1”, Jūrmalā (lēmums Nr.432)

Ziņotājs:

S.Brauere

Izsakās:

U.Kronblūms – lūdz ierakstīt protokolā, ka uzskata, ka šo zemesgabalu nevar nodot atsavināšanai. Lūdz šo viedokli ņemt vērā tālāko darbību veikšanā, jo šis zemesgabals ir sabiedriski ļoti svarīgs.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere - LeGalla, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai „Jāņupītes 1”, Jūrmalā.

50. Par ūdenstilpes Lielupe, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 010 4003 daļas nomu (lēmums Nr.433)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere - LeGalla, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par ūdenstilpes Lielupe, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 010 4003 daļas nomu.

51. Par zemesgabala Dzintaru prospekts 3504, Jūrmalā, daļas nomu (lēmums Nr.434)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere - LeGalla, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

Pieņemt lēmumu par zemesgabala Dzintaru prospekts 3504, Jūrmalā, daļas nomu.

52. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra lēmumā Nr.653 “Par būvju nojaukšanu Tūristu ielā 18A, Jūrmalā” (lēmums Nr.435)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere - LeGalla, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra lēmumā Nr.653 “Par būvju nojaukšanu Tūristu ielā 18A, Jūrmalā”.

53. Par ēkas Smilšu ielā 7 korpuss 2, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijai valdījumā (lēmums Nr.436 )

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, U.Kronblūms, D.Beitnere - LeGalla, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- 1 (A.Čuda), “atturas” – 1 (R.Parasigs – Parasiņš)), nolēma :

Pieņemt lēmumu par ēkas Smilšu ielā 7 korpuss 2, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijai valdījumā.

54. Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Karogu ielā 5, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.437)

55. Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Sēravotu ielā 11A, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.438)

56. Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Sēravotu ielā 11A, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.439)

57. Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Tukuma ielā 12, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.440)

58. Par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Krasta ielā 13 k-2, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.441)

59. Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Kanālu ielā 53, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.442)

60. Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Dzirnavu ielā 42, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.443)

61. Par dzīvokļa īpašuma Nr.39 Babītes ielā 3 k-7, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.444)

62. Par dzīvokļa īpašuma Nr.12 Leona Paegles ielā 33 k-2, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.445)

63. Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Ventspils šosejā 32A, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.446)

Ziņotājs:

S.Brauere

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere - LeGalla, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

64. Par dzīvokļa īpašuma Nr.41 Talsu šosejā 31 k-11, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.447)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere - LeGalla, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.41 Talsu šosejā 31 k-11, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

65. Par dzīvokļa īpašuma Nr.60 Kauņas ielā 26, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.448)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere - LeGalla, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.60 Kauņas ielā 26, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

66. Par nekustamā īpašuma Jūras ielā 61, Jūrmalā, nodošanu pašvaldības īpašumā (lēmums Nr.449)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, I.Kausiniece, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere - LeGalla, M.Stulpiņš, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, E.Krivcova), “pret”- nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūras ielā 61, Jūrmalā, nodošanu pašvaldības īpašumā.

Sēde slēgta plkst.12.10

Nākamā kārtējā domes sēde tiek plānota 2018.gada 27.septembrī plkst.11.00

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

L.Zalkovska

2018.gada 28.augustā


Lejupielāde: DOC un PDF