Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 28.03.2018. Stājas spēkā 19.03.2018.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

2018.gada 15.februārīNr. 3

protokols Nr. 2, 2. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos
noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” šādu grozījumu:

Izteikt 2.pielikumu jaunā redakcijā (pielikums).

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2018.gada 19.martā.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPaskaidrojuma raksts

Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.3
„Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 24.panta pirmajai daļai pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus.

2.Projekta nepieciešamības pamatojums

Ar saistošo noteikumu grozījumiem tiek precizēta saistošo noteikumu 2.pielikumā esošā struktūrshēma, proti, Īpašumu pārvalde tiek papildināta ar jaunu struktūrvienību – “Pašvaldības īpašumu tehniskā nodrošinājuma daļu”, kura daļēji pārņems Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļas funkcijas, nodrošinot pašvaldības īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošo nekustamo īpašumu būvniecību un remontdarbus un būs tieši pakļauta Pašvaldības īpašumu nodaļai. Tādejādi tiks nodrošināta Īpašumu pārvaldes funkciju efektīva izpilde un kontrole vienkopus, vienkāršotāka un pārskatāmāka saimniecisko funkciju izpilde, kā arī cilvēkresursu (darbinieku) optimālāka plānošana un ērtāka darba organizācija.

3.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Izmaiņas neietekmē pašvaldības budžetu, jo darbinieku atalgojums netiek mainīts un jaunas amata vietas un darba vietas netiek izveidotas.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Līdzšinējās administratīvās procedūras netiek mainītas.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādē nav nepieciešama konsultēšanās ar privātpersonām, jo tie neierobežo sabiedrības intereses.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF