Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 14.08.2018. Stājas spēkā 15.08.2018.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2018.gada 26.jūlijāNr. 28

protokols Nr. 10, 9. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra saistošajos noteikumos Nr.44
“Par kārtību, kādā tiek organizēta ielu tirdzniecība un sabiedriskās ēdināšanas
pakalpojumu sniegšana Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440
“Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un
tirdzniecības organizēšanas kārtību” 8. un 9.punktu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par kārtību, kādā tiek organizēta ielu tirdzniecība un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” šādus grozījumus:

Izteikt 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 7.pielikumu šādā redakcijā:

1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.44 (protokols Nr.21, 17.punkts) "Iesniegums atļaujas saņemšanai tirdzniecībai mainīgā ielu tirdzniecības vietā" DOC;

2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.44 (protokols Nr.21, 17.punkts) "Iesniegums atļaujas saņemšanai tirdzniecības organizēšanai mainīgā ielu tirdzniecības vietā" DOC;

3.pielikums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.44 (protokols Nr.21, 17.punkts) "Iesniegums atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecībai pasākuma laikā" DOC;

4.pielikums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.44 (protokols Nr.21, 17.punkts) "Iesniegums atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecības organizēšanai pasākuma laikā" DOC;

5.pielikums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.44 (protokols Nr.21, 17.punkts) "Iesniegums atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecībai no transporta līdzekļa" DOC;

6.pielikums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.44 (protokols Nr.21, 17.punkts) "Iesniegums atļaujas saņemšanai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai (ar piesaisti pastāvīgai pakalpojumu sniegšanas vietai)" DOC;

7.pielikums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.44 (protokols Nr.21, 17.punkts) "Iesniegums atļaujas saņemšanai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai pasākuma laikā" DOC.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 26.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.28

“Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra saistošajos noteikumos Nr.44
“Par kārtību, kādā tiek organizēta ielu tirdzniecība un sabiedriskās ēdināšanas
pakalpojumu sniegšana Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

1.1.Saistošo noteikumu grozījumi ir izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumiem Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 8. un 9.punktu;

1.2. Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumi Nr. 396 “Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumos Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību", kas stājās spēkā 2017.gada 14.jūlijā tirdzniecības dalībniekam pie iesnieguma jāpievieno apliecinājums par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu vai citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esamību. Iesnieguma veidlapas ir Saistošo noteikumu pielikumi, kuros jāizdara grozījumi un jāiekļauj 15.6.1 punktā minētais tirdzniecības dalībnieka apliecinājums.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

2.1. Saistošo noteikumu grozījumi nepieciešami, lai:

2.1.2. pašvaldība savā darbā ievērotu un piemērotu 2016.gada 27.aprīlī pieņemto Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 2016/676 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) kā datu pārzinis pašvaldība ir atbildīga par savā rīcībā esošo datu apstrādi atbilstoši regulas prasībām un tai ir jāspēj uzskatāmi pierādīt regulas prasību ievērošanu;

2.1.2. Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumos Nr. 396 “Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumos Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību", kas stājās spēkā 2017.gada 14.jūlijā noteikto un šādu prasību ietvertu saistošo noteikumu grozījumu projekta pielikumos – veidlapās.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav iespējams noteikt saistošo noteikumu īstenošanas finansiālās ietekmes prognozi uz pašvaldības budžetu, jo pašvaldība nevar prognozēt vai saistošo noteikumu grozījumi un papildinājumi veidlapās ietekmēs atļauju izsniegšanas skaitu pašvaldībā.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

4.1. Saistošo noteikumu grozījumu projekts skar fiziskas personas un juridiskas personas, kuras nodarbojas ar ielu tirdzniecību publiskās vietās Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā;

4.2. Saistošo noteikumu grozījumu projekts neradīs jaunu administratīvo slogu privātpersonām un uzņēmējiem, jo grozījumi tiek veikti tikai iesnieguma veidlapās. Tiesiskais regulējums ir vienlīdzīgs iepriekšējam.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Jūrmalas pilsētas dome un Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policija.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām un uzņēmējiem nav notikušas, saistošo noteikumu grozījumi ir nepieciešami, lai pašvaldība savā darbībā ievērotu un piemērotu augstāk stāvošus normatīvos aktus.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF