Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2021.gada 25.februāra 2.nolikumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2019.gada 21.martāNr. 9

protokols Nr. 3, 29. punkts

Jūrmalas jauniešu iniciatīvu projektu konkursa nolikums

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 72. panta pirmās daļas 2. punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) finansēto jauniešu iniciatīvu projektu konkursa nolikums (turpmāk – Nolikums) nosaka kārtību, kādā tiek iesniegti un novērtēti jauniešu iniciatīvu pieteikumi un finansiāli atbalstīta projektu īstenošana Jūrmalas jauniešu iniciatīvu projektu konkursa (turpmāk – Konkurss) ietvaros.

2. Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt jauniešu iniciatīvas, kas veicina Jūrmalas jauniešu iekļaušanos pilsētas kultūras, sporta un izglītības procesos, sekmējot viņu fiziskās aktivitātes, vērtīborientāciju, aktīvu līdzdalību un finanšu pratību.

3. Finanšu līdzekļus (atbilstoši Nolikuma V. sadaļai) piešķir aktivitātēm, kas vērstas uz Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plāna 2018.-2020.gadam īstenošanu:

3.1. neformālās mācīšanās aktivitātēm un pasākumiem;

3.2. jauniešu iesaistei brīvprātīgajā darbā;

3.3. fiziskām aktivitātēm, kas neprasa mērķtiecīgu, ilglaicīgu iepriekšējo sagatavotību attiecīgajā sporta veidā (piemēram, atklātajiem treniņiem, amatierturnīriem u.tml.);

3.4. radošai pašizpausmei (piemēram, radošām darbnīcām, improvizācijas teātra nodarbībām, izstāžu veidošanai);

3.5.nodarbinātībai, karjeras izglītībai, jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanai.

4. Projekta iesniedzējs ir Jūrmalas jaunietis (vismaz 18 gadus vecs) vai jauniešu grupa (turpmāk – Iesniedzējs). Iesniedzēja, kas ir jauniešu grupa, dalībnieki ir vecumā no 13 gadiem un vismaz viens no dalībniekiem ir vismaz 18 gadus vecs. Grozīts ar domes 2021.gada 25.februāra 2.nolikumu

5. Iesniedzēja, kas ir jauniešu grupa, katram dalībniekam Projekta pieteikumā (1.pielikums) ar savu parakstu jāapliecina dalība projekta īstenošanā. Grozīts ar domes 2021.gada 25.februāra 2.nolikumu

6. Iesniedzējam vai tā dalībniekam, kurš ir jaunāks par 18 gadiem, par dalību projektā nepieciešama rakstiska likumiskā pārstāvja atļauja (5.pielikums). Grozīts ar domes 2021.gada 25.februāra 2.nolikumu

7. Vienošanās par projekta īstenošanu atbilstoši Nolikuma 6. pielikumam (turpmāk – Vienošanās) tiek slēgta ar Iesniedzēju vai tā dalībnieku, kurš ir vismaz 18 gadus vecs. Svītrots ar domes 2021.gada 25.februāra 2.nolikumu

8. Iesniedzējs vai tā dalībnieks nav saimnieciskās darbības veicējs. Grozīts ar domes 2021.gada 25.februāra 2.nolikumu

9. Projekta īstenotājs ir Jūrmalas jaunietis vai jauniešu grupa vecumā no 13-25 gadiem (ieskaitot), kas īsteno projekta iniciatīvu (turpmāk – Īstenotājs). Īstenotājs var būt arī Iesniedzējs vai tā dalībnieks, kas atbilst iepriekš minētajam kritērijam. Svītrots ar domes 2021.gada 25.februāra 2.nolikumu

10. Projekta mērķauditorija ir Jūrmalā deklarēts jaunietis vai jaunieši, kuri reģistrēti kādā no Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēm.

11. Projektu īstenošanas laika periods ir līdz attiecīgā Konkursa izsludināšanas gada 15.oktobrim. Grozīts ar domes 2021.gada 25.februāra 2.nolikumu

12. Projekta ietvaros Jūrmalas pilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) apmaksājamās izmaksas (turpmāk - attiecināmās izmaksas) ir projekta pasākumu un aktivitāšu īstenošanai nepieciešamās izmaksas vienam projektam. Pašvaldības līdzfansējuma apmēru vienam projektam nosaka Jaunatnes un sporta jautājumu komiteja.

13. Projekta attiecināmās izmaksas ir šādas:

13.1. transporta nomas izmaksas;

13.2. telpu nomas izmaksas;

13.3. biroja un kancelejas preču iegādes izmaksas;

13.4. materiālu iegādes izmaksas;

13.5. inventāra iegāde līdz 30 euro; Grozīts ar domes 2021.gada 25.februāra 2.nolikumu

13.6. iekārtu, inventāra un aparatūras īres un nomas izmaksas.

13.7. Papildināts ar domes 2021.gada 25.februāra 2.nolikumu

13.8. Papildināts ar domes 2021.gada 25.februāra 2.nolikumu

14. Projekta neattiecināmās izmaksas ir šādas;

14.1. projekta īstenotāju atalgojums;

14.2. pamatlīdzekļu iegāde;

14.3. prēmijas, dāvinājumi;

14.4. izmaksas, kas neatbilst projekta mērķa sasniegšanai un izmaksas, kas jau tiek finansētas no citiem finanšu avotiem;

14.5. sabiedriskā transporta izmaksas.

15. Projekta mērķa realizēšanai iegādājoties inventāru no kopējā projektā piešķirtā finansējuma, to piešķir Iesniedzējam uz projekta laiku, un pēc tam iekļauj Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra (turpmāk – BJIC) resursu uzkrājumos.

16. Projekta īstenošanas ietvaros nav pieļaujams gūt ienākumus.

17. Konkursa ietvaros finanšu līdzekļus nepiešķir aktivitātēm, kas apdraud dalībnieku drošību, veselību un dzīvību.

18. Informāciju par Konkursa izsludināšanu ievieto pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv un pašvaldības informatīvajā izdevumā, kā arī BJIC sociālo tīklu profilos. Informāciju publicē ne vēlāk kā mēnesi pirms projekta iesniegšanas sākuma datuma, par ko atbildīgs ir BJIC.

19. Publikācijā par Konkursa izsludināšanu BJIC norāda informāciju par Nolikuma 12.punktā minēto pašvaldības līdzfinansējuma apmēru vienam Projektam, atbildīgo personu konktaktinformāciju un Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņu.

II. Projektu pieteikumu iesniegšanas kārtība

20. Aizpildīta projekta pieteikuma veidlapa (1.pielikums) (turpmāk – Pieteikums) parakstīta vienā eksemplārā ar pievienotiem 22.punktā norādītajiem dokumentiem (sastiprināti kopā) līdz publikācijā par Konkursa izsludināšanu norādītajam termiņam, personīgi jāiesniedz Jūrmalas jaunatnes iniciatīvu centrā (Raiņa ielā 50-40, Jūrmalā) vai jānosūta pa pastu BJIC (Zemgales iela 4, Jūrmala, LV-2008), vai elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, jānosūta uz e-pastu jurmalasjauniesi@jurmala.lv ar norādi - Jūrmalas jauniešu iniciatīvu konkursam. Pieteikumus, kas iesniegts pēc noteiktā termiņa, neizskata un atdod Iesniedzējam. Grozīts ar domes 2021.gada 25.februāra 2.nolikumu

21. Iesniedzējs ir tiesīgs iesniegt ne vairāk kā vienu Pieteikumu.

III. Pieteikuma noformējums un saturs

22. Pieteikums ir jānoformē datorrakstā valsts valodā un to paraksta Iesniedzējs. Grozīts ar domes 2021.gada 25.februāra 2.nolikumu

Pieteikumam pievieno:

22.1. aizpildītu Budžeta izmaksu veidlapu (2.pielikums);

22.2. ja nepieciešams, rakstisku likumiskā pārstāvja atļauju (5.pielikums);

22.3. citus dokumentus pēc Iesniedzēja ieskatiem, ja tas var sniegt papildu informāciju par Iesniedzēja un pieaicināto projekta partneru kompetenci vai projekta ideju kopumā.

IV. Pieteikumu vērtēšanas kārtība

23. Pieteikumu vērtēšanu veic ar pašvaldības izpilddirektora rīkojumu apstiprināta projektu vērtēšanas darba grupa (turpmāk – Darba grupa), kuras sastāvā ir arī pārstāvji no Jūrmalas pilsētas domes Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas un BJIC grāmatvedis.

24. Darba grupa 15 darba dienu laikā pēc publikācijā par Konkursa izsludināšanu norādītā termiņa beigām veic Pieteikumu izvērtēšanu atbilstoši Vērtēšanas kritērijiem (4. pielikums), vērtē iesniegtās tāmes pamatotību atbilstoši Budžeta izmaksu veidlapai un pieņem lēmumu par pieteikuma apstiprināšanu vai noraidīšanu. Pašvaldības līdzfinansējumu saņem tie projektu Iesniedzēji, kuru iesniegtie projekti saņem lielāko punktu skaitu lejupejošā secībā saskaņā ar noteiktajiem Vērtēšanas kritērijiem. Ja Konkursa līdzfinansēšanai noteiktais līdzekļu apjoms ir beidzies, projekta pieteikumi ar zemāko punktu skaitu netiek atbalstīti.

25. Pieteikumus noraida:

25.1. ja Pieteikums neatbilst vismaz vienai no Nolikuma 3.punktā minētajām aktivitātēm;

25.2. ja Iesniedzējs neatbilst Nolikuma 4.punktā noteiktajai kategorijai;

23.3. ja projekta “Budžeta izmaksu veidlapa” (tāme) nav aritmētiski pareiza; Grozīts ar domes 2021.gada 25.februāra 2.nolikumu

25.4. ja Pieteikums saņem zemāko punktu skaitu saskaņā ar Vērtēšanas kritērijiem atbilstoši 24.punktā norādītajai kārtībai.

26. BJIC precizē Darba grupas apstiprinātu projekta tāmi, izvērtējot Budžeta izmaksu pamatotību un nosakot projekta reālās izmaksas, kā arī attiecināmo un neattiecināmo izmaksu pozīcijas.

27. BJIC par Darba grupas pieņemto lēmumu Iesniedzēju rakstiski informē 10 darba dienu laikā pēc Darba grupas lēmuma pieņemšanas, nosūtot e-pasta vēstuli.

28. Pozitīva Darba grupas lēmuma gadījumā, BJIC 27.puntā minētajā e-pasta vēstulē ietver uzaicinājumu projekta iesniedzējam ierasties BJIC parakstīt vienošanos, un pievieno 26. punktā minēto precizēto projekta tāmi. Ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no minētās e-pasta vēstules nosūtīšanas dienas Iesniedzējs vai tā dalībnieks paraksta Vienošanos, kuras neatņemama sastāvdaļa ir minētā projekta tāme. Grozīts ar domes 2021.gada 25.februāra 2.nolikumu

29. Ja Vienošanās no Iesniedzēja puses netiek parakstīta Nolikuma 28. punktā noteiktajā termiņā vai Iesniedzējs rakstiski atsakās parakstīt Vienošanos, BJIC par šo faktu informē Darba grupu, kura ir tiesīga lemt par piešķirtā pašvaldības finansējuma pārdali, izsludinot jaunu konkursu vai pārskatot iepriekšējā konkursa rezultātus.

V. Projektu finansēšanas kārtība

30. Visus maksājumus projekta ietvaros veic BJIC. Iegādes vai pakalpojumi projekta ietvaros tiek veikti tikai pie BJIC izvēlēta pakalpojuma sniedzēja vai preču piegādātāja, par ko BJIC informē Iesniedzēju.

31. Projekta izmaksas ir attiecināmas ar Vienošanās spēkā stāšanās brīdi.

32. Ja projekta īstenošanas laikā faktiskās projekta aktivitāšu īstenošanas izmaksas ir mazākas kā Vienošanā noteikts, tad pašvaldības finansējums ir samazināms atbilstoši reālajām izmaksām.

33. Ja projekta īstenošanas laikā faktiskās projekta aktivitāšu īstenošanas izmaksas ir lielākas kā Vienošanās noteikts, pašvaldības finansējuma kopējais apjoms paliek nemainīgs, sadārdzinājumu sedz Iesniedzējs.

34. Ja Konkursa īstenošanai pārskata gadā paredzētā pašvaldības finansējuma summa nav apgūta, Darba grupa var lemt par jaunas Konkursa kārtas izsludināšanu.

35. Iesniedzējam ir pienākums atmaksāt pašvaldības finansējumu, ja:

35.1. Iesniedzējs nepilda Vienošanās noteikumus, t.sk. nesasniedz projektā noteikto rezultātu un pēc BJIC rakstiska brīdinājuma saņemšanas turpina tos nepildīt;

35.2. Iesniedzējs pārtrauc projekta īstenošanu, neievērojot Vienošanās noteikto kārtību.

36. Visas projekta īstenošanas laikā konstatētās neattiecināmās izmaksas, sadārdzinājuma izmaksas vai līgumsodu Iesniedzējs sedz no saviem līdzekļiem, kas ir jānorāda projekta noslēguma atskaitē (turpmāk – Atskaite).

VI. Projekta īstenošana un uzraudzība

37. Iesniedzējs nodrošina projekta īstenošanu publikācijā par Konkursa izsludināšanu noteiktajā termiņā atbilstoši Nolikuma un Vienošanās noteikumiem.

38. Iesniedzējs nodrošina projekta publicitāti sociālajos tīklos un vizuālo informāciju par finansiālu atbalstu projekta īstenošanas vietā.

39. Projekta īstenošanas laikā aizliegta politisko partiju reklāma, politiskās kampaņas un aģitācijas.

40. Ar projekta īstenošanu saistītos jautājumus risina sadarbojoties ar BJIC un Darba grupa var lemt par grozījumiem projekta budžetā un/vai aktivitātēs, ja šīs izmaiņas neietekmē projekta mērķa īstenošanu. Visas izmaiņas veicamas pirms projekta ietvaros plānotās aktivitātes īstenošanas uzsākšanas Vienošanās noteiktajā kārtībā.

41. BJIC veic projekta īstenošanas uzraudzību, t.sk. organizējot pārbaudes projekta īstenošanas vietā, pieprasot sniegt informāciju.

42. BJIC, konstatējot, ka Iesniedzējs ir pārkāpis Nolikuma vai Vienošanās noteikumus, var lemt par projekta neattiecināmo izmaksu noteikšanu un projekta īstenošanas pārtraukšanu, t.sk., ja Nolikuma 42. vai 43. punktā noteiktajā termiņā nav iesniegta projekta noslēguma atskaite.

43. Iesniedzējs ir atbildīgs par Atskaites sagatavošanu atbilstoši Nolikuma 3. pielikumam un iesniegšanu ne vēlāk kā 15 darba dienu laikā pēc projekta īstenošanas pabeigšanas. Atskaites pielikumā ir jāpievieno fotoattēli no projekta norises. BJIC nekomerciāliem nolūkiem ir tiesīga izmantot foto un video materiālus, kas būs tapuši Konkursa organizēšanas un Konkursa Projektu ietvaros. Grozīts ar domes 2021.gada 25.februāra 2.nolikumu

44. BJIC pārbauda iesniegtās Atskaites atbilstību Nolikumam un Vienošanās noteikumiem. BJIC ir tiesīgs nosūtīt Iesniedzējam e-pasta vēstuli ar pieprasījumu sniegt papildu informāciju vai dokumentus, kā arī sniegt priekšlikumus vai norādījumus Atskaitē iekļautās informācijas precizēšanai, labošanai vai papildināšanai. Pieprasīto informāciju un/vai dokumentus Iesniedzējs sniedz 10 darba dienu laikā no minētās e-pasta vēstules saņemšanas brīža.

45. Lēmumu par Atskaites apstiprināšanu pieņem Darba grupa 20 darba dienu laikā pēc Atskaites saņemšanas.

46. Projekts ir uzskatāms par pabeigtu ar brīdi, kad BJIC direktors ir saskaņojis un Darba grupa ir apstiprinājusi Atskaiti. Pamatojoties uz šo Atskaiti nosaka faktisko projekta īstenošanas laiku, faktiskās projekta ietvaros īstenotās aktivitātes un šo aktivitāšu izmaksas, kā arī faktisko pašvaldības finansējuma summu.

47. Projekta rezultātu BJIC vai Īstenotāji prezentē Jūrmalas jauniešu forumā vai kādā citā no BJIC rīkotajiem pasākumiem. Grozīts ar domes 2021.gada 25.februāra 2.nolikumu

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2019.gada 21.marta nolikumam Nr. 9

(protokols Nr.3, 29.punkts)
Grozīts ar domes 2021.gada 25.februāra 2.nolikumu

Jūrmalas jauniešu iniciatīvu konkurss

PROJEKTA PIETEIKUMS

PROJEKTA NOSAUKUMS

1. SADAĻA – ZIŅAS PAR PRETENDENTU

1.1. Projekta iesniedzēja kontaktinformācija (projekta koordinators)

Vārds, uzvārds

Tālrunis

E-pasta adrese

1.2. Projekta īstenotāju darba grupa, t.sk. projekta iesniedzēji (pēc nepieciešamības pievienojiet papildus rindiņas atbilstoši darba grupas dalībnieku skaitam)

Vārds, uzvārds

Vecums

E-pasta adrese

Tālrunis

Jūrmalas izglītības iestāde, kurā reģistrēts un/vai Jūrmalas adrese, kurā deklarēts

2. SADAĻA – ZIŅAS PAR PROJEKTU

2.1. Projekta īstenošanas laiks

No

(datums)

Līdz

(datums)

2.2. Situācijas apraksts, kas pamato Projekta īstenošanas nepieciešamību

2.3. Projekta mērķis

2.4. Kur noritēs projekta aktivitātes?

2.5. Kādu jauniešu problēmu projekts risinās?

(ne vairāk kā 300 vārdi)

2.6. Cik un kādi jaunieši projektā piedalīsies?

(ne vairāk kā 150 vārdi)

2.7. Pasākumu programma (ja projekts paredz vairāku pasākumu organizēšanu, par katru no tiem jāaizpilda sava tabula)

Aktivitātes Nr.

Norises laiks

Aktivitātes nosaukums

Aktivitātes detalizēts apraksts

2.8. Kādi būs projekta rezultāti?

2.9. Kā plānots informēt sabiedrību par projektā plānotajām aktivitātēm un rezultātiem? (ne vairāk kā 100 vārdi)

3. SADAĻA – PARAKSTS (ja projektu iesniedz vairāki jaunieši, pieteikumu paraksta visi darba grupas dalībnieki)

Vārds, uzvārds

Vecums

(Nepilngadīgie pieteikumam pievieno parakstītas Vecāku piekrišanas (Pielikums Nr. 5))

Datums

Paraksts


2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2019.gada 21.marta nolikumam Nr.9

(protokols Nr.3, 29.punkts)
Grozīts ar domes 2021.gada 25.februāra 2.nolikumu

Jūrmalas jauniešu iniciatīvu konkurss

BUDŽETA IZMAKSU VEIDLAPA

_____________________________________________________________

Iesniedzēja nosaukums un projekta nosaukums

Nr. p.k.

Izmaksu pozīcijas nosaukums

Aprēķins

Summa kopā, euro

Plānotās izmaksas

Piezīmes

Pašvaldības finansējums

Cits finansējums

KOPĀ

Projekta iesniedzēja

Vārds, Uzvārds Paraksts

Aizpilda BJIC darbinieks

Saņēma:

Vārds, Uzvārds

Datums, laiks

Darbinieka paraksts

Iesniegtā dokumentācija tehniski ir pilnīga un atbilst nolikumam.

Darbinieka Vārds, Uzvārds, paraksts


3.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2019.gada 21.marta nolikumam Nr.9

(protokols Nr.3, 29.punkts)
Grozīts ar domes 2021.gada 25.februāra 2.nolikumu

Jūrmalas jauniešu iniciatīvu konkurss

ATSKAITES VEIDLAPA

Projekta nosaukums

Projekta līguma Nr.

Kopējās faktiskās izmaksas (EUR)

Projekta apraksts

Projekta norises datums, laiks

Projekta norises vieta

Projekta īstenošanas apraksts (aktivitāšu izklāsts). Kādas aktivitātes tika realizētas, kas no iecerētā izdevās un kas neizdevās?

Informācija par projekta dalībniekiem, apmeklētājiem. Raksturojiet projekta dalībniekus un miniet skaitliskos sasniegtos rādītājus!

Projekta mērķu izpilde. Kuri mērķi tika sasniegti un kuri nē?

Secinājumi. Aprakstiet, ar kādām specifiskām grūtībām Jūs saskārāties, organizējot šo pasākumu. Lūdzu, sniedziet papildu informāciju, komentārus vai rekomendācijas, kas varētu būt noderīgas nākotnē līdzīgu pasākumu rīkošanā.

Pielikumā pievienot dalībnieku sarakstu ar parakstiem un fotogrāfijas no pasākuma! Fotogrāfijas kā atsevišķi faili jānosūta arī elektroniski uz e-pastu: jurmalasjauniesi@jurmala.lv


FINANŠU ATSKAITE

Lūdzu, aizpildīt tabulu, norādot faktiski izlietoto finansējumu pa izdevumu pozīcijām!

Ja nepieciešams, pievieno papildus rindas tabulai!

Nr. p.k.

Izmaksu pozīcijas nosaukums

Projektā paredzētais finansējums

Reālā izpilde

Pašvaldības finansējums

Cits finansējums

KOPĀ

Projekta iesniedzējs:

(paraksts, paraksta atšifrējums)

Aizpilda BJIC direktore

Atskaiti apstiprinu:

Vārds, Uzvārds

Datums, laiks

Paraksts

Iesniegtā dokumentācija apstiprināta ar darba grupas protokolu

Protokola nummurs un datums

4.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2019.gada 21.marta nolikumam Nr.9

(protokols Nr.3, 29.punkts)

Jūrmalas jauniešu iniciatīvu konkurss

VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

Nr.

Kritērijs

Maksimālais punktu skaits

1.

Projekta atbilstība konkursa mērķim.

0 – nav mērķa;

1 – mērķis labi definēts, bet neatbilst konkursa mērķim;

2 – vāji definēts mērķis, daļēji atbilst konkursa mērķim

3 – labi definēts mērķis, bet daļēji atbilst konkursa mērķim;

4 – labi definēts mērķis, atbilst konkursa mērķim;

5 – labi definēts mērķis, pilnībā atbilst konkursa mērķim.

5

2.

Projekta mērķis, uzdevumi un aktivitātes ir skaidri saprotamas, pamatotas un izpildāmas.

0 – nav norādīts mērķis, uzdevumi un aktivitātes;

1 - mērķis, uzdevumi un aktivitātes nav skaidri saprotami;

2 - mērķis, uzdevumi un aktivitātes ir saprotamas, bet nav pamatotas;

3 - mērķis, uzdevumi un aktivitātes ir daļēji saprotamas, pamatotas un izpildāmas;

4 - mērķis, uzdevumi un aktivitātes ir saprotamas, pamatotas un izpildāmas;

5 - mērķis, uzdevumi un aktivitātes ir skaidri saprotamas, pamatotas un izpildāmas.

5

3.

Projekta laikā iesaistīta plaša sabiedrība.

0 – iesaistīts 0-1 cilvēks;

1 – iesaistīti 2-10 cilvēki;

2 – iesaistīti 11-20 cilvēki;

3 – iesaistīti 21-30 cilvēki;

4 – iesaistīti 31-50 cilvēki;

5 – iesaistīti 51 un vairāk cilvēku.

5

4.

Inovācijas un radošums projektā.

0 – nav radošs un inovatīvs projekts;

1 – daļēji radošs, bet nav inovatīvs projekts;

2 – daļēji radošs, daļēji inovatīvs projekts;

3 – radošs un inovatīvs projekts;

4 – ļoti radošs un inovatīvs projekts;

5 – ļoti radošs un inovatīvs projekts ar ilgtermiņa rezultātiem.

5

5.

Projekta īstenošanai pieprasītais finansējums ir saprotams un samērīgs.

0 – nav saprotams un samērīgs pieprasītais finansējums;

1 – ir saprotams, nav samērīgs pieprasītais finansējums;

2 - daļēji saprotams un samērīgs pieprasītais finansējums;

3 - saprotams un samērīgs pieprasītais finansējums;

4 - labi saprotams un samērīgs pieprasītais finansējums;

5 - ļoti labi saprotams un samērīgs pieprasītais finansējums.

5

6.

Projekta ietekme un rezultāti ir pamatoti, saprotami un atbilstoši.

0 – nav paredzēti projekta rezultāti;

1 - projekta ietekme un rezultāti nav pamatoti, saprotami un atbilstoši;

2 - projekta ietekme un rezultāti ir daļēji pamatoti, saprotami un atbilstoši;

3 - projekta ietekme un rezultāti ir pamatoti, saprotami un atbilstoši;

4 - projekta ietekme un rezultāti ir labi pamatoti, saprotami un atbilstoši;

5 - projekta ietekme un rezultāti ir ļoti labi pamatoti, saprotami un atbilstoši.

5

7.

Ir paredzēta atbilstoša projekta publicitāte.

0 – nav paredzēta projekta publicitāte;

1 - daļēji paredzēta projekta publicitāte;

2 – projekta publicitāte paredzēta vairākas reizes;

3 – projekta publicitāte paredzēta vairakkārt un dažādās vietās;

4 – projekta publicitāte paredzēta, norādot konkrētus veidus, nosaucot konkrētas informācijas izplātīšanas kanālus;

5 - projekta publicitāte paredzēta plašai auditorijai, norādot konkrētus veidus, nosaucot konkrētas informācijas izplātīšanas kanālus.

5

*Katru kritēriju vērtē ne mazāk kā 3 Darba grupas locekļi – locekļu vērtējums tiek summēts.

*Ja kādā no kritērijiem iegūtais vērtējums ir 0 tad projekts ir neatbalstāms.


5.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2019.gada 21.marta nolikumam Nr.9

(protokols Nr.3, 29.punkts)
Grozīts ar domes 2021.gada 25.februāra 2.nolikumu

Jūrmalas jauniešu iniciatīvu konkurss

Piekrišana

Jūrmalas pilsētas dome ir izsludinājusi konkursu “Jūrmalas jauniešu iniciatīvu konkurss” (turpmāk – konkurss), kura mērķis ir finansiāli atbalstīt jauniešu iniciatīvas, kas veicina Jūrmalas jauniešu iekļaušanos pilsētas kultūras, sporta un izglītības procesos, sekmējot viņu fiziskās aktivitātes, vērtīborientāciju un aktīvu līdzdalību, un kas nav saistītas ar citiem projektiem.

Informācija par konkursu un tā nolikums pieejams Jūrmalas pilsētas pašvaldības mājas lapā www.jurmala.lv vai papildus zvanot Jūrmalas jaunatnes iniciatīvu centram, tālr. 25728797.

Piedaloties konkursā, projekta iesniedzējs var tikt fotografēts vai filmēts projekta īstenošanas laikā un iegūtie vizuālie materiāli var tikt izmantoti Jūrmalas pilsētas pašvaldības un tās iestāžu darba publicitātei un atpazīstamībai.

Es, _____________________ (vecāka vai aizbildņa vārds, uzvārds), esmu informēts/-a par konkursu un piekrītu, ka mans (atbilstošo pasvītrot) dēls, meita, aizgādnībā esoša persona ________________ _________________ (dalībnieka vārds, uzvārds) piedalās konkursā ar projektu __________________________________ (projekta nosaukums).

Apliecinu, ka šajā piekrišanā un projekta pieteikumā sniegtie personas dati ir sniegti brīvprātīgi, un piekrītu, ka Jūrmalas pilsētas dome un Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs veic manu un/vai mana bērna/aizbilstamā personas datu apstrādi un šajā piekrišanā un projekta pieteikumā ietvertie personas dati tiks apstrādāti gan manuāli, gan elektroniski (tai skaitā atbilstoši konkursa nolikumam publicēta informācija par līdzfinansējuma piešķiršanu konkrētajam projekta iesniedzējam) ar mērķi sagatavot nepieciešamos dokumentus konkursa ietvaros.

Apzinos, ka savu piekrišanu varu atsaukt līdz Vienošanās parakstīšanai, tādā gadījumā arī atsaucot dalībnieka dalību konkursā.

Vecāka vai aizbildņa paraksts: _____________________

Kontaktinformācija (tālrunis): _____________________

Datums: ____________

Personas datu apstrādes pārzinis: Jūrmalas pilsētas dome, Jomas iela 1/5, Jūrmalā, tālr. 67093816.

Personas datu apstrādes mērķis: konkursa publicitātes nodrošināšana, kā arī nepieciešamo dokumentu sagatavošana konkursa un projekta īstenošanas ietvaros Datu apstrādes tiesiskais pamats Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts. Vairāk informācijas www.jurmala.lv

6.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2019.gada 21.marta nolikumam Nr.9

(protokols Nr.3, 29.punkts)
Grozīts ar domes 2021.gada 25.februāra 2.nolikumu

VIENOŠANĀS PAR LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU Nr. __________________

Jūrmalā 20__.gada________________

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs, reģ. Nr. 90009226256 (turpmāk –Finansētājs), kura vārdā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 18.augusta nolikumu Nr.35 „Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra nolikums” rīkojas tā direktore Evijas Majores personā __________, no vienas puses un

__________________________, personas kods___________ (turpmāk – Projekta iesniedzējs ), dzīvojošs (adrese)____________ _____________, no otras puses, turpmāk katrs atsevišķi vai abi kopā saukti Puse/-es,

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 4.daļu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 201_.gada _____ saistošajiem noteikumiem Nr. __ „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 201_.gada budžetu”, Jūrmalas pilsētas domes 201_.gada __.________ nolikumu Nr. __ “Jūrmalas jauniešu iniciatīvu konkursa nolikums” (turpmāk – Konkurss) darba grupas (turpmāk – Darba grupa) lēmumu (___.___.201_. protokols Nr. ____) , noslēdz šādu vienošanos (turpmāk - Vienošanos):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

Finansētājs piešķir Projekta iesniedzējam finansējumu ___ EUR (_____ euro un ___ centi) Konkursa ietvaros apstiprinātā projekta „__________” Nr. ___ (turpmāk – Projekts) īstenošanai. Projekta iesniedzējs atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām nodrošina Projekta īstenošanu saskaņā ar apstiprināto Projekta pieteikuma veidlapu (1. pielikums; turpmāk – Pieteikums) un apstiprināto Budžeta izmaksu veidlapu (2. pielikums; turpmāk – Tāme), kas ir Vienošanās neatņemamas sastāvdaļas.

2. FINANSĒJUMS UN TĀ PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

2.1. Projekta finansējums atbilstoši Vienošanās 1. punktā minētajam netiek pārskaitīts Projekta iesniedzējam.

2.2. Projekta iesniedzējs atbilstoši Pieteikumam un Tāmei izvēlas pakalpojumus un preces tikai pie Finansētāja izvēlēta pakalpojumu sniedzēja vai preču piegādātāja. Visus maksājumus projekta ietvaros veic Finansētājs.

2.3. Vismaz 10 (desmit) darba dienas pirms maksājuma veikšanas Projekta iesniedzējs, saskaņojot ar Finansētāju, pasūta preces vai pakalpojumu atbilstoši apstiprinātā projekta budžeta Tāmei pie Finansētāja saskaņota pakalpojuma sniedzēja vai preču piegādātāja.

2.4. Visiem Projekta izdevumus attaisnojošiem grāmatvedības dokumentiem jābūt sagatavotiem atbilstoši normatīvajiem aktiem, norādot Vienošanās 7. punktā minētos Finansētāja rekvizītus un 1. punktā minēto Projekta numuru.

2.5. Finansētājam, pamatojoties uz Darba grupas lēmumu, ir tiesības ieturēt vai pieprasīt Projekta iesniedzējam atmaksāt piešķirto un izlietoto Finansētāja finansējumu kā Projekta neattiecināmās izmaksas, ja:

2.5.1. Projekta iesniedzējs nepienācīgi pilda Vienošanās noteikumus;

2.5.2. Tāmē norādītajām un no Finansētāja puses apmaksātajām izmaksu pozīcijām ir saņemts dubults finansējums;

2.5.3. Finansētājs, pārbaudot iesniegtos izdevumus attaisnojuma dokumentus, konstatē krāpniecības pazīmes;

2.5.4. Projekta iesniedzēja iesniegtajiem dokumentiem nav juridiska spēka.

2.6. Finansētājs par Vienošanās 2.5. punktā konstatētajiem faktiem sagatavo un nosūta Projekta iesniedzējam aktu par faktu konstatēšanu ar pieprasījumu 10 (desmit) darba dienu laikā no akta saņemšanas brīža sniegt rakstiskus paskaidrojumus un novērst pārkāpumu.

2.7. Darba grupa lēmumu par neattiecināmo izmaksu apmēru pieņem, pamatojoties uz Finansētāja sagatavotu aktu par konstatētiem faktiem un Projekta iesniedzēja sniegtu paskaidrojumu. Ja Projekta iesniedzējs paskaidrojumu Finansētājam neiesniedz Vienošanās 2.6. punktā noteiktajā termiņā, Darba grupa lēmumu par neattiecināmo izmaksu apmēru pieņem, pamatojoties uz Finansētāja sastādītu aktu par konstatētajiem faktiem. Par Darba grupas pieņemto lēmumu Finansētājs rakstiski informē Projekta iesniedzēju.

2.8. Projekta aktivitāšu īstenošanas laikā izmaiņas Pieteikumā un Tāmē var veikt tikai pirms konkrēto aktivitāšu īstenošanas uzsākšanas, par to rakstiski informējot Finansētāju un iesniedzot precizētu attiecīgo dokumentu. Šādas izmaiņas 10 (desmit) darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža izvērtē un apstiprina Finansētājs. Par izmaiņu apstiprināšanu Finansētājs rakstiski informē Projekta iesniedzēju.

2.9. Jebkādas izmaiņas (gan finansējuma samazinājums, gan pieaugums) Tāmē noteiktajās izmaksu pozīcijās bez iepriekšēja saskaņojuma ar Finansētāju nav pieļaujamas.

2.10. Ja faktiskās Projekta aktivitāšu īstenošanas izmaksas ir mazākas kā sākotnēji tika plānots, tad Finansētāja finansējuma summa tiek samazināta atbilstoši reālajām izmaksām. Savukārt, ja faktiskās Projekta aktivitāšu īstenošanas izmaksas ir lielākas kā sākotnēji tika plānots, tad Finansētāja finansējuma summa saglabājas nemainīga.

2.11. Projekta aktivitāšu īstenošanas laikā konstatēto sadārdzinājumu, neattiecināmās izmaksas vai līgumsodu Projekta iesniedzējs finansē no saviem līdzekļiem.

2.12. Ja projekts netiek īstenots, Projekta iesniedzējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no fakta konstatēšanas, informē Finansētāju un atmaksā Finansētājam summas par veiktajiem pirkumiem, ja tādi ir veikti.

3. PUŠU SAISTĪBAS

3.1.Projekta iesniedzējs:

3.1.1. ir atbildīgs par Projekta aktivitāšu īstenošanu un Projektam piešķirtā finansējuma izlietojumu saskaņā ar apstiprināto Pieteikumu.

3.1.2. ir tiesīgs iecelt savā vietā citu Projekta iesniedzēju tikai pēc Finansētāja rakstiskas piekrišanas saņemšanas;

3.1.3. nekavējoties informē Finansētāju, ja:

3.1.3.1 Projekta iesniedzējs nespēj (slimības, ilgstošas prombūtnes u.c. iemeslu dēļ), nevar (dzīvesvietas maiņas u.c. iemeslu dēļ) vai nevēlas pildīt Projekta iesniedzēja pienākumus;

3.1.3.2. mainās Projekta iesniedzēja deklarētā dzīves vietas adrese, mācību iestāde vai kontaktinformācija;

3.1.3.3. rodas objektīvi apstākļi, kā rezultātā Projekta īstenošana var tikt būtiski traucēta vai pārtraukta.

3.1.4. ir atbildīgs par piešķirtā Projekta finansējuma izlietojumu vienīgi Projektā paredzētajiem darbiem un aktivitātēm;

3.1.5. ir atbildīgs par Projekta aktivitāšu īstenošanai nepieciešamo saskaņojumu veikšanu ar atbildīgajām institūcijām;

3.1.6. ir atbildīgs par jebkāda veida kaitējumu, tai skaitā par zaudējumu kompensēšanu, kas radušies Projekta īstenošanas laikā veikto darbību rezultātā vai Projekta īstenotāja vai viņa iesaistītās trešās personas vainas vai neuzmanības dēļ;

3.1.7. nodrošina atskaites iesniegšanu Finansētājam, kas sagatavota atbilstoši Vienošanās 3. pielikumam, ne vēlāk kā līdz 20__.gada __._____. Projekta aktivitātēs iesaistīto dalībnieku reģistrācijas un uzskaites lapas, norādot personu datus un piekrišanu šo datu apstrādei, kā arī fotoattēlus, video un audio failus, kas sagatavoti ievērojot fizisko personu aizsardzības principus, nododot tiesības Finansētājam tos izmantot savām vajadzībām;

3.1.8. pēc pieprasījuma nodrošina ar Projekta aktivitāšu īstenošanu saistīto dokumentu un rakstisku paskaidrojumu iesniegšanu Finansētājam 10 (desmit) darba dienu laikā;

3.1.9. bez iepriekšējas saskaņošanas ar Finansētāju neveic izmaiņas Projekta aktivitātēs, tai skaitā aktivitāšu īstenošanas termiņos un/vai Tāmē, izņemot Vienošanās 2.11. punktā noteikto gadījumu;

3.1.10. nodrošina iegādātā mazvērtīgā inventāra nodošanu Finansētājam;

3.1.11. nodrošina, ka Projekta īstenošanas vietā tiek izvietota vizuālā informācija, kā arī sagatavo un izplata informāciju sociālajos tīklos par Projekta mērķi, norisi, sabiedrības līdzdalības iespējām un ieguvumiem, ietverot atsauci uz Jūrmalas pilsētas domes piešķirto finansējumu un Jūrmalas pilsētas logotipu, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.20 “Par Jūrmalas pilsētas simboliku”. Pirms publikācijas izvietošanas to saskaņo ar Finansētāja kontaktpersonu – Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvu centra jaunatnes lietu speciālisti (e-pasts: jurmalasjauniesi@jurmala.lv, tālr. +371 25728797), kā arī sagatavi nosūta uz prese@jurmala.lv un marketings@jurmala.lv .

3.2. Finansētājs:

3.2.1. apņemas veikt Vienošanās paredzētos maksājumus un koordinē preces iegādi vai pakalpojuma saņemšanu, ja ir izpildītas Vienošanās minētās Projekta iesniedzēja saistības;

3.2.2. ir tiesīgs veikt Projekta iesniedzēja darbību un aktivitāšu norises un dokumentu pārbaudes visā Projekta īstenošanas laikā, pieprasot informāciju vai ierodoties Projekta īstenošanas vietā;

3.2.3. ir tiesīgs uzaicināt Projekta iesniedzēju 3 (trīs) darba dienu laikā ierasties pie Finansētāja, lai novērtētu Projekta norisi un Finansētāja finansējuma izlietojuma pamatotību;

3.2.4. nav atbildīgs par sūdzībām, kas izriet no Vienošanās un kas ir saistītas ar Projekta iesniedzēja vai viņa iesaistītās trešās personas radītiem zaudējumiem vai kaitējumu Projekta īstenošanas gaitā. Finansētājs nepieņem kompensāciju, zaudējumu, atlīdzības vai citu maksājumu pieprasījumus, kas balstīti uz šādām sūdzībām.

4. PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU RISINĀŠANA

4.1. Par Vienošanās saistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi Puses ir atbildīgas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Vienošanās noteikumiem.

4.2. Ja Projekta iesniedzējs nepienācīgi pilda Vienošanās paredzētās saistības, Finansētājam ir tiesības aprēķināt Projekta īstenotājam līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no Vienošanās 1. punktā noteiktās Finansētāja finansējuma summas par katru pārkāpuma dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit procentus), un turpmāk 2 (divus) gadus liegt piedalīties Jūrmalas jauniešu iniciatīvu konkursā.

4.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību pienācīgas izpildes.

4.4. Puses apņemas bez iepriekšējas saskaņošanas ar otru Pusi neizpaust trešajām personām informāciju, kas saistīta ar Vienošanos un ko tās saņēmušas Vienošanās izpildes laikā no otras Puses, izņemot gadījumus, kad informācijas izpaušanu pieprasa piemērojamie normatīvie akti.

4.5. Puses vienojas, ka iesniegtie personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām un Finansētāja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, Finansētāja noteikto mērķu īstenošanai,

4.6. Puses apņemas personas datus nenodoti trešajām personām izņemot normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

4.7. Visus ar Vienošanos saistītos strīdus un domstarpības Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja nav panākta vienošanās pārrunu ceļā, strīdus jautājumi tiek izskatīti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

5. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, GROZĪŠANAS UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA

5.1. Vienošanās stājas spēkā no tās parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz pilnīgai Pušu savstarpējo saistību izpildei.

5.2. Projekta īstenošanas termiņš ir no 20__.gada __.______ līdz 20__.gada __.______.

5.3. Vienošanos var grozīt vai izbeigt pirms tajā noteikto saistību izpildes, Pusēm vienojoties rakstveidā, saskaņā ar Vienošanos un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

5.4. Neviena no Pusēm neatbild par Vienošanās noteikto saistību neizpildīšanu, ja tas noticis nepārvaramas varas rezultātā, piemēram, dabas katastrofas, sociālie konflikti, kā arī jaunu normatīvo aktu ieviešana, kas aizliedz Vienošanās paredzēto darbību.

5.5. Katra no Pusēm trīs dienu laikā informē otru Pusi par augstāk minētās
nepārvaramas varas iestāšanos. Puses savstarpēji vienojas par Vienošanās noteikto termiņu pagarināšanu vai Vienošanās izbeigšanu.

5.6. Projekta iesniedzējam ir tiesības vienpusēji atkāpties un izbeigt Vienošanos pirms tajā noteikto saistību izpildes jebkurā laikā, iesniedzot Finansētājam piecas darba dienas iepriekš rakstveida paziņojumu un atmaksājot Finansētāja Projekta ietvaros veiktos maksājumus.

5.7. Finansētājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Vienošanos pirms tajā noteikto saistību izpildes, šādos gadījumos:

5.7.1. Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta neizpildes gadījumā, iepriekš par to brīdinot Projekta iesniedzēju;

5.7.2. ja tiek konstatēts, ka Domes finansējums ir piešķirts uz nepatiesu vai nepilnīgu datu pamata;

5.7.3. Projekta iesniedzējs nepilda Vienošanās noteikumus un pēc Finansētāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas turpina tos nepildīt.

5.8. Vienpusējas Vienošanās izbeigšanas gadījumā no Finansētāja puses, Finansētājs nosūta Projekta iesniedzējam paziņojumu, norādot Vienošanās izbeigšanas datumu.

6. CITI NOTEIKUMI

6.1. Ja kāds no Vienošanās noteikumiem zaudē spēku, tad tas neietekmē citus Vienošanās noteikumus.

6.2. Projekta iesniedzēja kontaktinformācija par Vienošanās nosacījumu izpildi ir ______ (tel.:_____ e-pasts: ____).

6.3. Finansētāja kontaktpersona Vienošanās nosacījumu izpildei ir ______ (tel.:____ e-pasts: ___ ).

6.4. Vienošanās ir sagatavota latviešu valodā uz __ ( _____ ) lapām, tajā skaitā pielikumi uz __ ( _____ ) lapām, divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, pa vienam eksemplāram katrai Pusei.

6.5. Vienošanās pievienoti šādi pielikumi:

1. pielikums – Projekta pieteikums uz __ ( ___ ) lapām;

2. pielikums – Darba grupas apstiprinātā Budžeta izmaksu veidlapa uz __ (____) lapām;

3. pielikums – Atskaites veidlapa uz __ (_____) lapām.

7. PUŠU REKVIZĪTI

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs

_____________________________

Zemgales iela 4, Jūrmala, LV-2008

Vārds, Uzvārds

Reģ. Nr. 90009226256

Personas kods__________________

Akciju sabiedrība „Citadele banka”

PARXLV22

LV32PARX0002484572064

Pases vai ID kartes numurs

_____________________________

Adrese _______________________

_____________________________

_______________________

Evija Majore

___________________

/vārds, uzvārds/


Lejupielāde: DOC un PDF