Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2019.gada 18.aprīlīNr. 11

protokols Nr. 4, 5. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra nolikumā Nr.48
“Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas kapi” nolikums”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta
pirmās daļas 1.punktu un likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 8.punktu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra nolikumā Nr.48 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas kapi” nolikums” šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Iestāde ir Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk - dome) izveidota Jūrmalas pilsētas pašvaldības (turpmāk - pašvaldība) padotībā esoša iestāde, kas tieši pakļauta pašvaldības izpilddirektoram un nolikumā 9.4., 9.11., 9.22. un 9.26.apakšpunktos noteikto uzdevumu izpildē ir domes Īpašumu pārvaldes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas pārraudzībā.”.

2. Izteikt 9.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

“9.3. nosprauž, uzmērī un ierāda jaunus zemes iecirkņus kapsētā”.

3. Svītrot 9.13.apakšpunktu.

4. Izteikt 9.14., 9.15., 9.16. un 9.17.apakšpunktu šādā redakcijā:

“9.14. sniedz iedzīvotājiem maksas pakalpojumus un iekasē noteikto maksu, atbilstoši domes saistošajiem noteikumiem par kapsētu uzturēšanu pašvaldībā, kā arī nodrošina savlaicīgu darbu ar debitoriem.

9.15. veic normatīvos aktos noteiktā kārtībā nekoptas zemes iecirkņa aktēšanu pašvaldības kapsētās.

9.16. izsniedz atļaujas iebraukšanai ar mehāniskiem transportlīdzekļiem pašvaldības kapsētu teritorijā, atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem par kapsētu uzturēšanu pašvaldībā un pamatojoties uz motivētu iesniegumu.

9.17. izsniedz atļaujas komersantiem sniegt amatnieka pakalpojumus un/vai zemes iecirkņa kopēja darbu veikšanai pašvaldības kapsētās, atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem par kapsētu uzturēšanu pašvaldībā un pamatojoties uz motivētu iesniegumu”.

5. Papildināt ar 15.6. un 15.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

“15.6. pieņemt lēmumus par zemes iecirkņa piešķiršanu vai atteikumu piešķirt zemes iecirkni atbilstoši domes saistošajiem noteikumiem par kapsētu uzturēšanu pašvaldībā.

15.7. nolikuma 9.4., 9.11., 9.22. un 9.26. apakšpunktos noteikto uzdevumu izpildi saskaņot ar iestādes pārraugošo struktūrvienību, kā arī citu uzdevumu izpildi saskaņot ar iestādes pārraugošo struktūrvienību, ja tas noteikts citos Jūrmalas pilsētas domes iekšējos normatīvajos aktos, lēmumos vai rīkojumos .”

6. Izteikt 22.punktu šādā redakcijā:

“22. Iestāde savas kompetences ietvaros sniedz priekšlikumus domes Pilsētsaimniecības un drošības jautājumu komitejai un pilda tās noteiktos uzdevumus.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF