Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2019.gada 25.jūlijāNr. 24

protokols Nr. 10, 10. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra nolikumā Nr.72
“Majoru vidusskolas nolikums”

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu
un Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra nolikumā Nr.72 “Majoru vidusskolas nolikums” šādus grozījumus:

1. Papildināt ar 7. 1 punktu šādā redakcijā:

“7. 1 Dibinātāja juridiskā adrese: Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015, Latvija.”.

2. Aizstāt 8.1. apakšpunktā vārdus “Valsts pirmsskolas izglītības programmā” ar vārdiem “Valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās”.

3. Papildināt ar 10.10. apakšpunktu šādā redakcijā:

“10.10. attīstīt izglītojamo kā atbildīgu un aktīvu sabiedrības dalībnieku, lojālu valstij, personību ar pašapziņu, kurš ciena un rūpējas par sevi un citiem, radošu darītāju un lietpratēju izaugsmē, kam mācīšanās kļuvusi par ieradumu.”.

4. Papildināt 11. punktu ar teikumu šādā redakcijā:

“ Vispārējās pirmsskolas izglītības programmas saturu un īstenošanu reglamentē Valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas.”.

5. Papildināt ar 12.5., 12.6., 12.7., 12.8., 12.9. un 12.10. apakšpunktiem šādā redakcijā:

“12.5. pamatizglītības otrā posma (7.-9. klase) izglītības programmu – kods 23011112

12.6. pamatizglītības otrā posma mazākumtautību izglītības programmu – kods 23011122;

12.7. vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu – kods 31011013;

12.8. vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programmu – kods 31011023;

12.9. pamatizglītības otrā posma (7.- 9.klase) izglītības programmu – kods 23011113;

12.10. pamatizglītības otrā posma (7.- 9.klase) mazākumtautību izglītības programmu – kods 23011123.”.

6. Izteikt 14. punktu šādā redakcijā:

“14. Pedagogi ir tiesīgi izstrādāt mācību priekšmetu programmu vai izmantot kādu no piedāvātajām paraugprogrammām, uz kuru pamata skolotāji veido tematiskos plānus.”.

7. Papildināt 16.punktu ar teikumu šādā redakcijā:

“Mazākumtautību izglītības programmās dzimto valodu un literatūru apgūst krievu valodā, latviešu valodā apgūstami ne mazāk kā 80 apjomā no kopējās mācību stundu slodzes mācību gadā, ieskaitot svešvalodas, un mācību priekšmetus, kas apgūstami mazākumtautības valodā un bilingvāli.”.

8. Izteikt 23.punkta pirmo un otro teikumu šādā redakcijā:

“23. Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda, tās ilgums ir 40 minūtes. Neklātienes izglītības programmā mācību stunda – konsultācija, tās ilgums ir 40 minūtes. Pirmsskolas izglītībā galvenā mācību organizācijas forma ir rotaļnodarbība, tā tiek īstenota visas dienas garumā, nodrošinot vienmērīgu slodzi, atpūtu un bērnu darbošanos atbilstoši individuālajām spējām.”.

9. Izteikt 24.punktu šādā redakcijā:

“24. Mācību stundu slodzes sadalījumu izglītojamajiem pa nedēļas dienām nosaka Skolas direktora apstiprināts mācību priekšmetu stundu vai mācību stundu – konsultāciju saraksts. Pirmsskolā integrētas mācības par izglītojamajam aktuālu tematu ne īsāku par vienu mēnesi apgūst visas dienas garumā.

10. Izteikt 27.punktu šādā redakcijā:

“27. Mācību nedēļas ilgums ir piecas dienas. Skola strādā divās maiņās.”.

11. Izteikt 29. un 30.punktu šādā redakcijā:

“29. Fakultatīvās un interešu izglītības nodarbības organizē ārpus mācību stundu laika pēc brīvprātības principa, pamatojoties uz izglītojamā likumiskā pārstāvja, vai pilngadību sasnieguša izglītojamā rakstisku iesniegumu un Skolas iespējām.

30. Konsultācijas, individuālās un grupu nodarbības organizē ārpus mācību stundu laika pēc brīvprātības principa.”.

12. Izteikt 32.punktu šādā redakcijā:

”32. Mācību gada laikā Skola ir tiesīga, valsts pamatizglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanai, izmantot daudzveidīgas mācību un audzināšanas darba formas, variējot to īstenošanas ilgumu atbilstoši mērķim un izglītojamo mācīšanās vajadzībām. Izglītojamajam plānotos sasniedzamos rezultātus sasniedz vienotā mācību un audzināšanas procesā, kas ietver gan darbu mācību stundās, gan ārpus kopējās mācību slodzes iekļautos pasākumus.”.

13. Izteikt 45.punktu šādā redakcijā:

“45. Izglītojamā tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, citos ārējos normatīvajos aktos un Skolas iekšējās kārtības noteikumos.”.

14. Aizstāt visā tekstā vārdus “Izglītības un Zinātnes ministrija” attiecīgajā locījumā ar vārdiem “Izglītības un zinātnes ministrija” attiecīgajā locījumā.

15. Papildināt ar 62.1 punktu šādā redakcijā:

“62.1 Skolas izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu iestādes Dibinātājam ”.

16. Izteikt 66.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

“66.1. valsts finansējums;”.

17. Izteikt 69.punktu šādā redakcijā:

“69. Valsts piedalās Skolas finansēšanā normatīvos aktos noteiktā kārtībā.”.

18. Svītrot 80.punktu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF