Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 21.februārīNr. 56

protokols Nr. 2, 11. punkts

Par Jūrmalas sākumskolas “Atvase” pievienošanu Jūrmalas Valsts ģimnāzijai

Jūrmalas pilsētas pašvaldības padotībā ir Jūrmalas sākumskola “Atvase” (turpmāk – sākumskola), kas īsteno šādas izglītības programmas:

1) pamatizglītības pirmā posma (1. – 6. klase) izglītības programma. Kods 11011111;

2) pamatizglītības pirmā posma (1. – 6. klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma. Kods 11013111;

3) Speciālās pamatizglītības pirmā posma (1. – 6.klase) programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem. Kods 11015611.

2018./2019.mācību gadā sākumskolā izglītību iegūst 342 izglītojamie, no tiem: 1.klasēs – 53, 2.klasēs – 67, 3.klasēs – 56, 4.klasēs – 54, 5.klasēs – 59, 6.klasēs – 53.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības padotībā ir Jūrmalas Valsts ģimnāzijas (turpmāk – ģimnāzija), kas īsteno šādas izglītības programmas:

1) vispārējās pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) matemātikas, dabaszinības un tehnikas virziena programma. Kods 23013111;

2) vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programma. Kods 31013011;

3) vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena (komerczinības) izglītības programma. Kods 31014011;

4) vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena (valodas) izglītības programma. Kods 31012011;

5) vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma. Kods 31011011.

Ģimnāzijas ēkā 2018./2019.mācību gadā izglītību iegūst 318 izglītojamie (no tiem 10. – 12.klasēs – 132 izglītojamie), bet ēkas kapacitāte ir 910 izglītojamajiem.

Izglītojamo skaits ir nepietiekams, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2001.gada 21.marta noteikumu Nr.129 “Ģimnāzijas un valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība un kritēriji” (turpmāk – noteikumi) 3.2.1. apakšpunktā noteiktās prasības izpildi, proti, uz republikas pilsētas ģimnāzijas statusu var pretendēt izglītības iestāde, kuras cita starpā 10. līdz 12.klasē mācās ne mazāk par 180 izglītojamiem. Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas sniegto informāciju 2017.gadā izglītojamo mācību rezultātu vidējais procentuālais novērtējums valsts centralizētajos eksāmenos bija 58,31% (vidēji valstī – 49,11%), tādejādi netika izpildīts arī noteikumu 5.4.1.apakšpunktā noteiktais kvalitātes kritērijs, kas nosaka, ka izglītojamo mācību sasniegumu vidējais procentuālais novērtējums centralizētajos eksāmenos ir vismaz par 10 procentiem augstāks nekā vidējais procentuālais novērtējums valstī.

Ievērojot faktu, ka, sākot ar nākamo mācību gadu izglītojamo skaits, kuriem jāuzsāk mācības 1.klasē palielināsies vidēji par 40 izglītojamajiem, sākumskolai nepieciešams turpināt nodrošināt iespēju palielināt izglītojamo skaitu, kas nebūtu mazāks par 70 izglītojamajiem katrā klašu grupā. Apkopotie dati liecina, ka līdz šim ik gadu vidēji vairāk kā 80% sākumskolas izglītojamie turpina iegūt izglītību ģimnāzijā.

Vēsturiski sākumskolas telpās Raiņa iela 53, Jūrmalā tika īstenota pirmsskolas izglītība. Esošās ēkas kapacitāte ir 330 izglītojamajiem, kas ir nepietiekama izglītojamo skaita palielinājumam. Sākumskolas izglītojamajiem ir augsti sasniegumi ikdienas mācību procesā un atklātajās matemātikas olimpiādēs pilsētas līmenī. Šādus augstus sasniegumus mācību procesā sākumskola spētu veiksmīgi turpināt ne tikai 1.-6.klasē, bet arī pamatizglītības 2.posmā (7.-9.klase), tādējādi nodrošinot pēctecību izglītojamajiem nodrošinot iegūstot pamatizglītību. Savukārt izglītojamajiem iegūstot kvalitatīvu izglītību pamatizglītības posmā būtu lielāka vēlme turpināt izglītības ieguvi ģimnāzijā, jo tiktu nodrošināta izglītības kvalitātes pēctecība. Lai īstenotu iepriekš minēto pēctecību sākumskolai ir nepieciešamas papildu mācību telpas. Tas dotu iespēju izglītojamo dalīšanai grupās, tādējādi nodrošinot individuālāku pieeju mācību procesā. Līdzšinējā sākumskolas pieredze rāda, ka tas ir viens no būtiskiem aspektiem, lai nodrošinātu padziļinātu mācību priekšmetu apguvi. Lielākas telpas dotu arī plašākas iespējas pedagogiem klases iekārtojuma transformēšanai dažādu mācību stratēģiju īstenošanai, kam jaunā, kompetenču pieejā veidotā mācību satura īstenošanā ir liela nozīme.

Ievērojot Vispārējās izglītības likuma 40 .panta ceturtajā daļā noteikto, ka Valsts ģimnāzija ir tiesīga īstenot arī vispārējās pamatizglītības otrā posma izglītības programmu vai pilnu pamatizglītības programmu, lai nodrošinātu vienotu pieeju daudzpusīgu izglītības programmu īstenošanai, racionālu un efektīvu materiāli tehnisko, finanšu resursu izmantošanu, vairāku izglītības programmu īstenošanas koncentrēšanu vienā izglītības iestādē, kas ir par pamatu administratīvo izdevumu samazināšanai, kā arī, lai izveidotu optimālu un kvalitatīvu izglītības sistēmu Jūrmalas pilsētā, lietderīgi būtu sākumskolas īstenotās izglītības programmas pievienot īstenošanai ģimnāzijai, kā rezultātā sākumskola beidz pastāvēt, bet izglītojamie turpinātu saņemt līdzvērtīgi kvalitatīvu izglītību ģimnāzijā. Šādas pārmaiņas nepasliktinās izglītojamo mācību procesu un izglītojamajiem neradīs papildu apgrūtinājumus, jo izglītības programmu īstenošanas vieta atradīsies tajās pašās ēkās, kur tas notiek līdz šim.

Jūrmalas pilsētas domes ieskatā lietderīgākais un efektīvākais risinājums ir pievienot sākumskolu ģimnāzijai.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības likuma 23.panta otro un piekto daļu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta ceturtās daļas 1.punktu, 30.panta otro daļu Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Likvidēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības padotībā esošo iestādi Jūrmalas sākumskolu “Atvase” (reģistrācijas Nr. 90001175873), tās funkcijas pievienojot Jūrmalas pilsētas pašvaldības padotībā esošajai iestādei Jūrmalas valsts ģimnāzija (reģistrācijas Nr. 90000051487).

2. Šī lēmuma 1.punktā minēto likvidāciju pabeigt līdz 2019.gada 23.augustam.

3. Noteikt, ka Jūrmalas Valsts ģimnāzija ir izglītības programmu, funkciju, tiesību, saistību, prasību, finanšu līdzekļu, bilancē esošās mantas, lietvedības un arhīva pārņēmējs atbilstoši šī lēmuma 4.punktā noteiktās likvidācijas komisijas priekšlikumiem.

4. Uzdot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram trīs darba dienu laikā pēc šī lēmuma stāšanās spēkā izveidot Jūrmalas sākumskolas “Atvase” likvidācijas komisiju (turpmāk – komisija) piecu cilvēku sastāvā, iekļaujot šī lēmuma 1.punktā minēto iestāžu vadītājus. Komisijai līdz 2019. gada 1. jūnijam nodrošināt Jūrmalas sākumskolas “Atvase” materiālo un finanšu līdzekļu inventarizāciju, mantas vērtības un saistību apjoma noteikšanu un bilancē esošās mantas, saistību, nodošanu Jūrmalas Valsts ģimnāzijai.

5. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldei:

5.1. koordinēt komisijas darbību un organizatorisko pasākumu veikšanu;

5.2. līdz 2019.gada 1.martam nosūtīt Izglītības un zinātnes ministrijai saskaņošanai šo lēmumu, pievienojot nepieciešamos dokumentus;

5.3. 10 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēt Izglītības iestāžu reģistru par šī lēmuma 1.punktā minētās iestādes likvidāciju.

6. Uzdot Jūrmalas Valsts ģimnāzijas direktoram:

6.1. nodrošināt Jūrmalas sākumskolas “Atvase” izglītības programmu pēctecību;

6.2. līdz 2019.gada 1.augustam veikt darbības, kas saistītas ar izglītības programmu licenču grozīšanu, kas tiks pārņemtas no Jūrmalas sākumskolas “Atvase”, atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.775 „Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība” noteiktajai kārtībai;

6.3. līdz 2019.gada 1.jūlijam iesniegt Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldei saskaņošanai Jūrmalas valsts ģimnāzijas nolikuma grozījumu projektu.

7. Uzdot Jūrmalas sākumskolas “Atvase” direktoram:

7.1. līdz 2019.gada 1.martam organizēt un nodrošināt iestādes darbinieku, izglītojamo un vecāku informēšanu par Jūrmalas sākumskolas “Atvase” likvidāciju;

7.2. Uzņemot izglītojamos 1.klasē 2019./2020.mācību gadam, iesnieguma veidlapā papildus iekļaut norādi, ka vecāki vai likumiskie pārstāvji ir informēti par lēmuma 1.punktā minēto un piekrīt izglītojamo izglītības ieguves turpināšanai Jūrmalas Valsts ģimnāzijā.

7.3. neuzņemties jaunas saistības bez saskaņošanas ar Jūrmalas pilsētas domi;

7.4. sakārtot Jūrmalas sākumskolas “Atvase” pastāvīgi un ilgtermiņā glabājamos dokumentus un personāla dokumentus par periodu līdz 2018./2019. mācību gada beigām saskaņā ar Arhīvu likuma prasībām un līdz 2019.gada 15.augustam nodot tos Jūrmalas Valsts ģimnāzijai;

7.5. Jūrmalas sākumskolas “Atvase” pastāvīgi un ilgtermiņā glabājamos dokumentus un personāla dokumentus par periodu no 2018./2019. mācību gada beigām līdz 2019.gada 23.augustam ar sarakstu līdz 2019.gada 23. augustam nodot Jūrmalas Valsts ģimnāzijai.

8. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldi līdz 2019.gada 1.martam publicēt informāciju par Jūrmalas sākumskolas “Atvase” pievienošanu Jūrmalas Valsts ģimnāzijai Jūrmalas pilsētas mājaslapā.

9. Noteikt, ka ar Jūrmalas sākumskolas “Atvase” likvidāciju saistītie izdevumi sedzami no Jūrmalas sākumskolas “Atvase” finanšu līdzekļiem.

10. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

11. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punkts stājas spēkā pēc Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojuma likvidācijas veikšanai saņemšanas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF