Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 21.februārīNr. 64

protokols Nr. 2, 22. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.oktobra lēmumā Nr.506
“Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.
specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas
Jaundubultu vidusskolas ēkas k-1 (autoskolas ēka)
energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 8.marta noteikumiem Nr.152 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” īstenošanas noteikumi”,), Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 14.decembra lēmumu Nr.568 “Par dalību Darbības programmas 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē” un Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijas 2018.gada 25.septembra lēmumu Nr. 1.1.2-3/20 “Lēmums par projekta iesnieguma “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkask-1 (autoskolas ēka) energoefektivitātes paaugstināšana” (Nr. 4.2.2.0/17/I/110) nosacījumu izpildi”, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8.punktam, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P2.6 “Energoapgādes un sakaru attīstība”, rīcības virziena R2.6.2. “Racionālas un videi draudzīgas energoapgādes sistēmas attīstība” aktivitāti Nr.89 “Ilgtspējīga atjaunojamo energoresursu izmantošana, energoefektivitātes paaugstināšana un energopārvaldības sistēmas ieviešana un sertificēšana Jūrmalas pašvaldības teritorijā” prioritātes P3.2 “Kvalitatīva un sociāli pieejama izglītība” rīcības virziena R3.2.4. “Profesionālās ievirzes un interešu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.185 “Profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana”, un Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas 2013.-2020.gadam 4.3.pasākuma “Pasākumi ēku sektorā” aktivitāti 4.3.2. “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana pašvaldības ēkās, piesaistot līdzfinansējumu, tai skaitā trešās puses finansējumu”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.oktobra lēmumā Nr.506 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas k-1 (autoskolas ēka) energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu” (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:

1. Izteikt Lēmuma 5.punktu šādā redakcijā:

“5.Noteikt Jūrmalas pilsētas domes kopējās projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksas 172 935.33 EUR (viens simts septiņdesmit divi tūkstoši deviņi simti trīsdesmit pieci euro un 33 centi), saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, tai skaitā:

5.1. projekta attiecināmās izmaksas 154 576,87 EUR (viens simts piecdesmit četri tūkstoši pieci simti septiņdesmit seši euro un 87 centi), kur:

5.1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 50,96% jeb 78 773,39 EUR (septiņdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti septiņdesmit trīs euro un 39 centi);

5.1.2. nacionālais publiskais līdzfinansējums ir 49,04% jeb 75 803,48 EUR (septiņdesmit pieci tūkstoši astoņi simti trīs euro un 48 centi), no tā:

5.1.2.1. valsts budžeta dotācija ir 15% (7,36% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas) jeb 11 370,67 EUR (vienpadsmit tūkstoši trīs simti septiņdesmit euro un 67 centi);

5.1.2.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 85% (41,68% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas) jeb 64 432,81 EUR (sešdesmit četri tūkstoši četri simti trīsdesmit divi euro un 81 cents).

5.2. projekta neattiecināmo izmaksu summa, ko sedz Jūrmalas pilsētas pašvaldība ir 18 358,46 EUR (astoņpadsmit tūkstoši trīs simti piecdesmit astoņi euro un 46 centi).

2. Izteikt Lēmuma 6.2., 6.3. un 6.4.punktu šādā redakcijā:

“ 6.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums lēmuma 5.1.2.2.apakšpunktā noteikto projekta attiecināmo izmaksu segšanai, ņemot vērā lēmuma 6.1.1.apakšpunktā minēto, ir 62 426,21 EUR (sešdesmit divi tūkstoši četri simti divdesmit seši euro un 21 cents), un, atbilstoši projekta finansēšanas plānam, ir sedzams no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžeta.

6.3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums , lēmuma 5.2.punktā noteikto projekta neattiecināmo izmaksu segšanai, ņemot vērā 6.1.4.apakšpunktā minēto, ir 18 275,96 EUR (astoņpadsmit tūkstoši divi simti septiņdesmit pieci euro un 96 centi), un, atbilstoši projekta finansēšanas plānam, ir sedzams no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta.

6.4. priekšfinansējums, 10% apmērā no lēmuma 5.1.1.apakšpunktā un 5.1.2.1.apakšpunktā noteiktās summas, ņemot vērā 6.1.2. un 6.1.3.apakšpunktā minēto līdzfinansējumu, jeb 6 207,10 EUR (seši tūkstoši divi simti septiņi euro un 10 centi), atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 17.marta noteikumu Nr.130 “Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā” 19.pantā noteiktajam, ir sedzams no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžeta.”.

3. Aizstāt Lēmuma pielikumu ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums XLS


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF