Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 21.februārīNr. 65

protokols Nr. 2, 23. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.556
“Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā
atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas
energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 8.marta noteikumiem Nr.152 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” īstenošanas noteikumi”, Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 15.marta lēmumu Nr.98 “Par dalību Darbības programmas 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē (Kauguru vidusskola)” un Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijas 2018.gada 1.novembra lēmumu Nr.1.1.2-3/23 “Lēmums par projekta iesnieguma “Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” (Nr.4.2.2.0/18/I/011) nosacījumu izpildi” atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8.punktam, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P2.6 “Energoapgādes un sakaru attīstība”, rīcības virziena R2.6.2. “Racionālas un videi draudzīgas energoapgādes sistēmas attīstība” aktivitāti Nr.89 “Ilgtspējīga atjaunojamo energoresursu izmantošana, energoefektivitātes paaugstināšana un energopārvaldības sistēmas ieviešana un sertificēšana Jūrmalas pašvaldības teritorijā”, prioritātes P3.2 “Kvalitatīva un sociāli pieejama izglītība” rīcības virziena R3.2.3. “Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.165 “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana”, Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam rīcības virziena R3.2.3. “Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.18 “Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas atjaunošana”, Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas 2013.-2020.gadam 4.3. pasākuma “Pasākumi ēku sektorā” aktivitāti 4.3.2. “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana pašvaldības ēkās, piesaistot līdzfinansējumu, tai skaitā trešās puses finansējumu”, Jūrmalas pilsētas investīciju plāna 2018.-2020.gadam projektu Nr.92 “Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana un telpu atjaunošana (ITI SAM 4.2.2. un ITI SAM 8.1.2.)”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.556 “ Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu” (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:

1. Izteikt Lēmuma 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Noteikt Jūrmalas pilsētas domes kopējās projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksas 1 103 948.22 EUR (viens miljons viens simts trīs tūkstoši deviņi simti četrdesmit astoņi euro un 22 centi), saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, tai skaitā:

5.1. projekta attiecināmās izmaksas 1 094 020,57 EUR (viens miljons deviņdesmit četri tūkstoši divdesmit euro un 57 centi), kur:

5.1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 46,86% jeb 512 648,60 EUR (pieci simti divpadsmit tūkstoši seši simti četrdesmit astoņi euro un 60 centi);

5.1.2. nacionālais publiskais līdzfinansējums ir 53,14% jeb 581 371,97 EUR (četri simti septiņdesmit tūkstoši astoņi simti sešdesmit četri euro un 25 centi), no tā:

5.1.2.1. valsts budžeta dotācija ir 15% (7,97% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas) jeb 87 204,38 EUR (astoņdesmit septiņi tūkstoši divi simti četri euro un 38 centi);

5.1.2.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 85% (45,17% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas) jeb 494 167,59 EUR (četri simti deviņdesmit četri tūkstoši viens simts sešdesmit septiņi euro un 59 centi).

5.2. projekta neattiecināmo izmaksu summa, ko sedz Jūrmalas pilsētas pašvaldība ir 9 927.65 EUR (deviņi tūkstoši deviņi simti divdesmit septiņi euro un 65 centi )”.

2. Izteikt Lēmuma 6.3. un 6.4.punktu šādā redakcijā:

“6.3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums , lēmuma 5.2.punktā noteikto projekta neattiecināmo izmaksu segšanai, ņemot vērā 6.1.4.apakšpunktā minēto, ir 7 487.59 EUR (septiņi tūkstoši četri simti astoņdesmit septiņi euro un 59 centi), un, atbilstoši projekta finansēšanas plānam, ir sedzams no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta, piesaistot aizņēmumu.

6.4. priekšfinansējums, 10% apmērā no lēmuma 5.1.1.apakšpunktā un 5.1.2.1.apakšpunktā noteiktās summas, ņemot vērā 6.1.2. un 6.1.3. apakšpunktā minēto līdzfinansējumu, jeb 48 997.62 EUR (četrdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit septiņi euro un 62 centi), atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 17.marta noteikumu Nr.130 “Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā” 19.pantā noteiktajam, ir sedzams no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžeta, piesaistot aizņēmumu”.

3. Aizstāt Lēmuma pielikumu ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums XLS


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF