Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 21.februārīNr. 69

protokols Nr. 2, 27. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.559
“Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē”

Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk - dome) 2019.gada 28.janvārī tika saņemts 1 (viens) iesniegums par atteikšanos no piešķirtā reņģu, brētliņu un salaku tīkla 100 m limita pašpatēriņa zvejai 2019.gadā. Līdz ar to šo tīkla limitu var pārdalīt citiem zvejniekiem, kuriem ar domes 2018.gada 22.novembra lēmumu Nr.559 ”Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē” reņģu, brētliņu un salaku tīkla limits nebija iedalīts, jo domē saņemto pieprasījumu skaits pārsniedza Jūrmalas pašvaldībai ar Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1375 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” piešķirto šī zvejas rīka skaita limitu. Domes Attīstības pārvaldes Vides nodaļa ir izskatījusi pašpatēriņa zvejai 2019.gadam domē iesniegtos iesniegumus un noteikusi rūpnieciskās zvejas tiesību nomnieku, kuram pārdalīt reņģu, brētliņu un salaku tīkla limitu, saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 71.punkta prasību.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumu Nr.1375 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” prasībām un Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 73.punktu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2019.gada 13.februāra atzinumu (protokola Nr.1.2-21/2) Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmuma Nr.559 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē” pielikumā šādus grozījumus:

11. un 51.punktu izteikt saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2019.gada 21.februāra lēmumam Nr.69

(protokols Nr.2, 27.punkts)

N.p.k.

Iesnieguma

datums

Nomnieks (juridiska vai fiziska persona)

Reģistrācijas numurs

Adrese

2019. gads

Zivju tīkls,

garāks par 50 m, bet nepārsniedz 100 m

Reņģu, brētliņu un salaku tīkls, garāks par 50 m, bet nepārsniedz 100 m

Reņģu

tīkls specializētai salaku zvejai no 01.12. līdz 15.04.

Lucīšumurds

Zivju

murds

Reņģu

stāvv.

Zivju

āķi

11.

23.10.2018.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

1

-

-

-

-

-

51.

28.01.2019.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

-

-

-

-

-

-

Piešķirts

88

85

30

40

5

9

900

Limits 2019. gadam

105

85

30

40

18

15

1200

2019. gada limita atlikums

17

-

-

-

13

6

300


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF