Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2019.gada 20.jūnija 284.lēmumu
Grozījumi ar domes 2019.gada 18.aprīļa 168.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2019.gada 21.martāNr. 109

protokols Nr. 3, 11. punkts

Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā
atbalsta mērķa projekta “Ceļu infrastruktūras atjaunošana
un autostāvvietas izbūve Ķemeros” īstenošanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 10.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra noteikumiem Nr.645 “Darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” īstenošanas noteikumi”, Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.februāra lēmumu Nr.47 “ Par dalību Darbības programmas 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē” un Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijas (turpmāk – Vērtēšanas komisija) 2019.gada 4.marta lēmumu Nr.1.1.2-3/8 “Lēmums par projekta iesnieguma “ Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros ” (5.6.2.0/18/I/002) nosacījumu izpildi”, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 3.punktam, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P2.1. “ Ceļu un ielu, to apgaismojuma kvalitātes uzlabošana, satiksmes drošības uzlabojumi, veloceliņu un gājēju celiņu attīstība ”, rīcības virziena R2.1.1. “ Ielu un ceļu rekonstrukcija, satiksmes drošības uzlabošana ” aktivitāti Nr.63 “ Jūrmalas ielu kompleksa, to apgaismojuma uzturēšana, drošības un kvalitātes uzlabošana, t.sk. izstrādājot un īstenojot plānu viedā apgaismojuma uzstādīšanai pilsētā ” un prioritātes P1.7. “Kultūras tūrisma attīstība” rīcības virziena R1.7.2. “Kultūras tūrisma infrastruktūras attīstība” aktivitāti Nr.45 “Ķemeru teritorijas un Ķemeru parka infrastruktūras atjaunošana un pilnveide”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” projektu “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros” (turpmāk - projekts).

2. Noteikt projekta mērķi – revitalizēt daļu Jūrmalas pilsētas Ķemeru degradētās teritorijas, veicot ieguldījumus publiski pieejamas ceļu satiksmes infrastruktūras pilnveidē, tai skaitā jauna automašīnu stāvlaukuma izbūvē un teritorijas labiekārtošanā, sekmējot saimniecisko darbību un jaunu darba vietu radīšanu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. izbūvēta jauna publiski pieejama automašīnu stāvvieta, paredzot vietu 49 automašīnu novietošanai Emīla Dārziņa iela 17, Jūrmalā;

3.2. atjaunots Tukuma ielas, Emīla Dārziņa ielas un Tūristu ielas Jūrmalā posms, veicot šo ielu krustojuma, virszemes un pazemes komunikāciju pārbūvi un tūristu autobusu stāvvietas izbūvi;

3.3. atjaunots skvērs Tūristu ielā 2A, Jūrmalā;

3.4. sasniegti projekta rezultatīvie rādītāji:

3.4.1. revitalizēta degradēta teritorija 4.3077 ha platībā;

3.4.2. komersantu skaits, kuri guvuši labumu no projekta ietvaros izveidotās infrastruktūras - 1 līdz 3 komersanti;

3.4.3. jaunizveidoto darba vietu skaits komersantos, kuri guvuši labumu no investīcijām infrastruktūrā – 20 darba vietas;

3.4.4. no projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā, atbilstoši 5.1.1.apakšpunktā noteiktajai summai, labumu guvušo komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos – 1 220 000.00 EUR (viens miljons divi simti divdesmit tūkstoši euro un 00 centi).

4.Noteikt projekta darbību īstenošanas laiku no 2017.gada 1.marta līdz 2020.gada 10.jūnijam (39 (trīsdesmit deviņi) mēneši un 10 (desmit) dienas), tai skaitā: Grozīts ar domes 2019.gada 18.aprīļa 168.lēmumu

4.1. projekta darbību, kas veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas un Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu noslēgšanas ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru , īstenošanas laiks no 2017.gada 1.marta līdz 2019.gada 10.aprīlim (25 (divdesmit pieci) mēneši un 10 (desmit) dienas);

4.2. projekta darbību, kas tiks veiktas pēc Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu noslēgšanas ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un projekta īstenošanas uzsākšanas, īstenošanas laiks no 2019.gada 11.aprīļa līdz 2020.gada 10.jūnijam (14 (četrpadsmit) mēneši).

5. Noteikt Jūrmalas pilsētas domes kopējās projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksas 1 829 409.51 EUR (viens miljons astoņi simti divdesmit deviņi tūkstoši četri simti deviņi euro un 51 cents), saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, tai skaitā: Grozīts ar domes 2019.gada 20.jūnija 284.lēmumu

5.1. projekta attiecināmās izmaksas 1 495 771.00 EUR (viens miljons četri simti deviņdesmit pieci tūkstoši septiņi simti septiņdesmit viens euro un 00 centi), kur:

5.1.1.Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 81.56% jeb 1 220 000.00 EUR (viens miljons divi simti divdesmit tūkstoši euro un 00 centi);

5.1.2.nacionālais publiskais līdzfinansējums ir 18.44% jeb 275 771.00EUR (divi simti septiņdesmit pieci tūkstoši setiņi simti septiņdesmit viens euro un 00 centi), no tā:

5.1.2.1. valsts budžeta dotācija ir 15% (2.77% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas) jeb 41 365.65 EUR (četrdesmit viens tūkstotis trīs simti sešdesmit pieci euro un 65 centi);

5.1.2.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 85% (15.67% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas) jeb 234 405.35 EUR (divi simti trīsdesmit četri tūkstoši četri simti pieci euro un 35 centi).

5.2. projekta neattiecināmo izmaksu summa, kas nepieciešama elektrības pieslēguma ierīkošanai, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvei, Ķemeru parka kultūrvēsturiskās daļas – ciļņa “Tautu deja” restaurācijai, labiekārtojuma elementu (velo statīvu, informācijas stendu un norāžu zīmju) uzstādīšanai un būvdarbu iepirkuma rezultātā noteikto attiecināmo būvdarbu izmaksu sadārdzinājuma segšanai, un ko sedz Jūrmalas pilsētas pašvaldība ir 333 638.51 EUR (trīs simti trīsdesmit trīs tūkstošo seši simti trīsdesmit astoņi euro un 51 cents).

6.Projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu nodrošināt šādi: Grozīts ar domes 2019.gada 20.jūnija 284.lēmumu

6.1. priekšfinansējums, kas nodrošināts projekta īstenošanai nepieciešamo būvprojektu izstrādei un būvprojektu ekspertīzes veikšanai un segts no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada un 2018.gada budžeta līdzekļiem ir 75 050.25 EUR (septiņdesmit pieci tūkstoši piecdesmit euro un 25 centi), atbilstoši lēmuma 5.1.punktā noteiktajai proporcijai tiek sadalīts:

6.1.1. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma daļa ir 11 761.28 EUR (vienpadsmit tūkstoši septiņi simti sešdesmit viens euro un 28 centi);

6.1.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma daļa ir 61 213.45 EUR (sešdesmit viens tūkstotis divi simti trīspadsmit euro un 45 centi);

6.1.3. Valsts budžeta dotācijas daļa ir 2 075.52 EUR (divi tūkstoši septiņdesmit pieci euro un 52 centi).

6.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums lēmuma 5.1.2.2.apakšpunktā noteikto projekta attiecināmo izmaksu segšanai, ņemot vērā lēmuma 6.1.punktā minēto, ir 159 355.10 EUR (viens simts piecdesmit deviņi tūkstoši trīs simti piecdesmit pieci euro un 10 centi), un, atbilstoši projekta finansēšanas plānam, ir sedzams no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019. – 2020.gada budžeta;

6.3. līdzfinansējums lēmuma 5.2.punktā noteikto neattiecināmo izmaksu segšanai, ir 333 638.51 EUR (trīs simti trīsdesmit trīs tūkstošo seši simti trīsdesmit astoņi euro un 51 cents), un atbilstoši projekta finansēšanas plānam, ir sedzams no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.-2020.gada budžeta;

6.4. priekšfinansējums 10% apmērā no lēmuma 5.1.1.apakšpunktā noteiktās summas un daļa no lēmuma 5.1.2.1.apakšpunktā noteiktās summas jeb 127 779.21 EUR (viens simts divdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti septiņdesmit deviņi euro un 21 cents), atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 17.marta noteikumu Nr.130 “Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā” 19.pantā noteiktajam, ir sedzams no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.-2020.gada budžeta.

6.5. noteikt, ka šī lēmuma 6.2., 6.3. un 6.4.punktā minētās izmaksas Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanai, kas nepieciešamas projektā ietverto būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības darbu veikšanai, kā arī lēmuma 6.4.punktā noteiktā priekšfinansējuma nodrošināšanai 617 669,75 EUR (seši simti septiņpadsmit tūkstoši seši simti sešdesmit deviņi euro un 75 centi) apmērā tiek segtas, piesaistot aizņēmumu.

7. Projekta naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu, atbilstoši precizētajam projekta darbību ieviešanas kalendārajam plānam. Projekta izmaksu sadārdzinājuma gadījumā, ja tiek pārsniegts šī lēmuma 5.punktā noteiktais projekta izmaksu apjoms līdz 1% no projekta kopsummas, izmaiņas tiek precizētas veicot budžeta grozījumus.

8. Pamatojoties uz Vērtēšanas komisijas lēmumā noteikto , uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļai organizēt Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu noslēgšanu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru līdz 2019.gada 1.aprīlim.

9. Projekta ieviešanu uzdot Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļai.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2019.gada 21.marta lēmumam Nr.109

(Protokols Nr.2, 11.punkts)
Grozīts ar domes 2019.gada 20.jūnija 284.lēmumu

Finansēšanas plāns DOC