Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2020.gada 23.aprīļa 155.lēmumu
Grozījumi ar domes 2019.gada 19.decembra 655.lēmumu
Grozījumi ar domes 2019.gada 20.jūnija 284.lēmumu
Grozījumi ar domes 2019.gada 18.aprīļa 168.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2019.gada 21.martāNr. 109

protokols Nr. 3, 11. punkts

Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā
atbalsta mērķa projekta “Ceļu infrastruktūras atjaunošana
un autostāvvietas izbūve Ķemeros” īstenošanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 10.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra noteikumiem Nr.645 “Darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” īstenošanas noteikumi”, Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.februāra lēmumu Nr.47 “ Par dalību Darbības programmas 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē” un Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijas (turpmāk – Vērtēšanas komisija) 2019.gada 4.marta lēmumu Nr.1.1.2-3/8 “Lēmums par projekta iesnieguma “ Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros ” (5.6.2.0/18/I/002) nosacījumu izpildi”, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 3.punktam, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P2.1. “ Ceļu un ielu, to apgaismojuma kvalitātes uzlabošana, satiksmes drošības uzlabojumi, veloceliņu un gājēju celiņu attīstība ”, rīcības virziena R2.1.1. “ Ielu un ceļu rekonstrukcija, satiksmes drošības uzlabošana ” aktivitāti Nr.63 “ Jūrmalas ielu kompleksa, to apgaismojuma uzturēšana, drošības un kvalitātes uzlabošana, t.sk. izstrādājot un īstenojot plānu viedā apgaismojuma uzstādīšanai pilsētā ” un prioritātes P1.7. “Kultūras tūrisma attīstība” rīcības virziena R1.7.2. “Kultūras tūrisma infrastruktūras attīstība” aktivitāti Nr.45 “Ķemeru teritorijas un Ķemeru parka infrastruktūras atjaunošana un pilnveide”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” projektu “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros” (turpmāk - projekts).

2. Noteikt projekta mērķi – revitalizēt daļu Jūrmalas pilsētas Ķemeru degradētās teritorijas, veicot ieguldījumus publiski pieejamas ceļu satiksmes infrastruktūras pilnveidē, tai skaitā jauna automašīnu stāvlaukuma izbūvē un teritorijas labiekārtošanā, sekmējot saimniecisko darbību un jaunu darba vietu radīšanu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. izbūvēta jauna publiski pieejama automašīnu stāvvieta, paredzot vietu 49 automašīnu novietošanai Emīla Dārziņa iela 17, Jūrmalā;

3.2. atjaunots Tukuma ielas, Emīla Dārziņa ielas un Tūristu ielas Jūrmalā posms, veicot šo ielu krustojuma, virszemes un pazemes komunikāciju pārbūvi un tūristu autobusu stāvvietas izbūvi;

3.3. atjaunots skvērs Tūristu ielā 2A, Jūrmalā;

3.4. sasniegti projekta rezultatīvie rādītāji:

3.4.1. revitalizēta degradēta teritorija 4.3077 ha platībā;

3.4.2. komersantu skaits, kuri guvuši labumu no projekta ietvaros izveidotās infrastruktūras - 1 līdz 3 komersanti;

3.4.3. jaunizveidoto darba vietu skaits komersantos, kuri guvuši labumu no investīcijām infrastruktūrā – 20 darba vietas;

3.4.4. no projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā, atbilstoši 5.1.1.apakšpunktā noteiktajai summai, labumu guvušo komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos – 1 220 000.00 EUR (viens miljons divi simti divdesmit tūkstoši euro un 00 centi).

4. Noteikt projekta darbību īstenošanas laiku no 2017.gada 1.marta līdz 2020.gada 10.decembrim (45 (četrdesmit pieci) mēneši un 10 (desmit) dienas), tai skaitā: Grozīts ar domes 2019.gada 19.decembra 655.lēmumu

4.1. projekta darbību, kas veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas un Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu noslēgšanas ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru , īstenošanas laiks no 2017.gada 1.marta līdz 2019.gada 10.aprīlim (25 (divdesmit pieci) mēneši un 10 (desmit) dienas);

4.2. projekta darbību, kas tiks veiktas pēc Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu noslēgšanas ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un projekta īstenošanas uzsākšanas, īstenošanas laiks no 2019.gada 11.aprīļa līdz 2020.gada 10.decembrim (20 (divdesmit) mēneši).

5. Noteikt Jūrmalas pilsētas domes kopējās projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksas 1 873 370.80 EUR (viens miljons astoņi simti septiņdesmit trīs tūkstoši trīs simti septiņdesmit euro un 80 centi), saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, tai skaitā: Grozīts ar domes 2020.gada 23.aprīļa 155.lēmumu

5.1. projekta attiecināmās izmaksas 1 495 090.37 EUR (viens miljons četri simti deviņdesmit pieci tūkstoši deviņdesmit euro un 37 centi), kur:

5.1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 81.56% jeb 1 219 444.86 EUR (viens miljons divi simti deviņpadsmit tūkstoši četri simti četrdesmit četri euro un 86 centi);

5.1.2. nacionālais publiskais līdzfinansējums ir 18.44% jeb 275 645.51 EUR (divi simti septiņdesmit pieci tūkstoši seši simti četrdesmit pieci euro un 51 cents), no tā:

5.1.2.1. valsts budžeta dotācija ir 15% (2.77% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas) jeb 41 346.82 EUR (četrdesmit viens tūkstotis trīs simti četrdesmit seši euro un 82 centi);

5.1.2.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 85% (15.67% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas) jeb 234 298.69 EUR (divi simti trīsdesmit četri tūkstoši divi simti deviņdesmit astoņi euro un 69 centi).

5.2. projekta neattiecināmo izmaksu summa, kas nepieciešama elektrības pieslēguma ierīkošanai, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvei, Ķemeru parka kultūrvēsturiskās daļas – ciļņa “Tautu deja” restaurācijai, labiekārtojuma elementu (velo statīvu, informācijas stendu un norāžu zīmju) uzstādīšanai un būvdarbu iepirkuma rezultātā noteikto attiecināmo būvdarbu izmaksu sadārdzinājuma segšanai, un ko sedz Jūrmalas pilsētas pašvaldība ir 330 531.89 EUR (trīs simti trīsdesmit tūkstoši pieci simti trīsdesmit viens euro un 89 centi);

5.3. Vienošanās par projekta īstenošanu neiekļauto - ārpus projekta izmaksu summa, kas netiek norādītas projekta iesniegumā, bet ir nepieciešamas būvprojektu izmaiņu risinājumu izstrādei un realizācijai, paredzot sadzīves kanalizācijas spiedvada izbūvi Ķemeru ūdenstornī plānotās, publiski pieejamās tualetes un stāvvietas teritorijā plānotā pārvietojamā tualetes konteinera funkciju nodrošināšanai, un papildus būvuzraudzības pakalpojumu apmaksai, kā arī CFLA atzinumā norādīto būvprojekta dokumentācijas un autoruzraudzības izmaksu segšanai, un ko sedz Jūrmalas pilsētas pašvaldība ir 47 748.54 EUR (četrdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti četrdesmit astoņi euro un 54 centi).

6. Projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu nodrošināt šādi: Grozīts ar domes 2020.gada 23.aprīļa 155.lēmumu

6.1. priekšfinansējums, kas nodrošināts projekta īstenošanai nepieciešamo būvprojektu izstrādei un būvprojektu ekspertīzes veikšanai un segts no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada un 2018.gada budžeta līdzekļiem ir 75 050.25 EUR (septiņdesmit pieci tūkstoši piecdesmit euro un 25 centi), atbilstoši lēmuma 5.1.punktā noteiktajai proporcijai un lēmuma 5.3.punktā minētajam, tiek sadalīts:

6.1.1. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma daļa ir 11 654.62 EUR (vienpadsmit tūkstoši septiņi simti piecdesmit četri euro un 62 centi);

6.1.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības Vienošanās par projekta īstenošanu neiekļauto - ārpus projekta izmaksu daļa ir 680.63 EUR (seši simti astoņdesmit euro un 63 centi);

6.1.3. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma daļa ir 60 658.32 EUR (sešdesmit tūkstoši seši simti piecdesmit astoņi euro un 32 centi);

6.1.4. Valsts budžeta dotācijas daļa ir 2 056.68 EUR (divi tūkstoši piecdesmit seši euro un 68 centi).

6.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums lēmuma 5.1.2.2.apakšpunktā noteikto projekta attiecināmo izmaksu segšanai, ņemot vērā lēmuma 6.1.punktā minēto, ir 222 644.07 EUR (divi simti divdesmit divi tūkstoši seši simti četrdesmit četri euro un 07 centi), un, atbilstoši projekta finansēšanas plānam, ir sedzams no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžeta;

6.3. līdzfinansējums lēmuma 5.2.punktā noteikto neattiecināmo izmaksu segšanai, ir 330 531.89 EUR (trīs simti trīsdesmit tūkstoši pieci simti trīsdesmit viens euro un 89 centi), un atbilstoši projekta finansēšanas plānam, ir sedzams no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžeta;

6.4. līdzfinansējums lēmuma 5.3.punktā noteikto Vienošanās par projekta īstenošanu neiekļauto - ārpus projekta izmaksu segšanai, ņemot vērā lēmuma 6.1.punktā minēto, ir 47 748.54 EUR (četrdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti četrdesmit astoņi euro un 54 centi), un atbilstoši projekta finansēšanas plānam, ir sedzams no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžeta;

6.5. priekšfinansējums 10% apmērā no lēmuma 5.1.1.apakšpunktā noteiktās summas un daļa no lēmuma 5.1.2.1.apakšpunktā noteiktās summas, ņemot vērā lēmuma 6.1.punktā minēto, jeb 87 515.98 EUR (astoņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti piecpadsmit euro un 98 centi), atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 17.marta noteikumu Nr.130 “Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā” 19.pantā noteiktajam, ir sedzams no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžeta.

7. Projekta naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu, atbilstoši precizētajam projekta darbību ieviešanas kalendārajam plānam. Projekta izmaksu sadārdzinājuma gadījumā, ja tiek pārsniegts šī lēmuma 5.punktā noteiktais projekta izmaksu apjoms līdz 1% no projekta kopsummas, izmaiņas tiek precizētas veicot budžeta grozījumus.

8. Pamatojoties uz Vērtēšanas komisijas lēmumā noteikto , uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļai organizēt Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu noslēgšanu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru līdz 2019.gada 1.aprīlim.

9. Projekta ieviešanu uzdot Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļai.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2019.gada 21.marta lēmumam Nr.109

(Protokols Nr.2, 11.punkts)
Grozīts ar domes 2020.gada 23.aprīļa 155.lēmumu

Pielikums XLSX