Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 21.martāNr. 134

protokols Nr. 3, 40. punkts

Par detālplānojuma zemesgabalam Krastciems 0501, Jūrmalā, izstrādes
pārtraukšanu un Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija
lēmuma Nr.277 “Par detālplānojuma projekta izstrādes
uzsākšanu zemesgabalam Krastciems 0501,
Jūrmalā” atcelšanu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – Noteikumi Nr.628) 98.punktu un, izskatot Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “JŪRMALAS KAPI” iesniegumu (turpmāk – Iestāde), Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2016.gada 8.jūnijā pieņēma lēmumu Nr.277 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Krastciems 0501, Jūrmalā” (turpmāk – Lēmums Nr.277). Detālplānojuma izstrādes nepieciešamību noteica Noteikumu Nr.628 39.1.punkts, kā arī Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošo noteikumu Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 2411.punkta un 2451.6.apakšpunkts. Detālplānojuma izstrādes mērķis – izvērtēt un izstrādāt risinājumus kapsētu teritorijas un ar to saistītu ceremoniālo ēku un krematoriju apbūvei pamatojoties uz Iestādes sniegtajām prognozēm par pieejamo “Meža kapsētas” teritoriju nodrošinājumu tradicionālo apbedījumu veikšanai un aicinājumu uzsākt savlaicīgu kapsētas teritoriju tālāku plānošanu.

Detālplānojuma izstrādei tika veikta iepirkuma procedūra un pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu un iepirkuma ar identifikācijas ID Nr.JPD 2017/86 rezultātiem, 2017.gada 30.oktobrī starp Domi un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Reģionālie projekti” noslēgts pakalpojumu līgums Nr.1.2-16.4.3/1453 par detālplānojuma zemesgabalam Krastciems 0501, Jūrmalā, izstrādi.

Tika izstrādāta detālplānojuma redakcija, kurai saskaņā ar Domes 2018.gada 26.jūlija lēmumu Nr.355 “Par detālplānojuma zemesgabalam Krastciems 0501, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” tika veikta publiskā apspriešana. Ir apkopoti publiskās apspriešanas ietvaros saņemtie 722 iesniegumi, kuru iesniedzēji neatbalsta krematorijas un/vai kapsētas izveidi detālplānojuma teritorijā, kā arī viena atbalsta vēstule. Iedzīvotāji kopumā iebilst pret kapsētas un/vai krematorijas izveidi, koku izciršanu, dabas teritorijas pārveidi, pauž uzskatu, ka teritorija ir nepiemērota kapsētas izveidei dēļ augstā gruntsūdens līmeņa, aizsargājamu augu un biotopu klātbūtnes, ka krematorijas darbība apdraudēs gaisa kvalitāti. Daļā iesniegumu pausts viedoklis, ka iecerētā teritorijas izmantošana nav savienojama ar Jūrmalas kūrortpilsētas statusu.

Iestāde, 2018.gada novembrī sniedzot atzinumus par izstrādāto detālplānojuma redakciju, informēja Domi par to, ka tika veikta padziļināta prognozējamo no jauna piešķiramo kapa vietu aprēķināšana un aktēto kapa vietu prognoze un iesniedza Domē aprēķinu pieejamo kapa vietu skaitam līdz 2026.gadam.

Ziņojums par detālplānojuma zemesgabalam Krastciems 0501, Jūrmalā, izstrādes norisi, publiskās apspriešanas rezultātiem un institūciju atzinumiem 2018.gada 12.decembrī tika izskatīts Domes Attīstības un vides jautājumu komitejā, kur tika pieņemts lēmums, ņemot vērā iedzīvotāju iebildumus un Iestādes precizēto informāciju par apbedījumu vietu pietiekamību līdz 2026.gadam, pārtraukt detālplānojuma zemesgabalam Krastciems 0501, Jūrmalā, izstrādi.

Ņemot vērā iepriekš minēto un Iestādes sniegtās ziņas par kapa vietu pietiekamību līdz 2026.gadam, saskaņā ar 2018.gada 12.decembra Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.2-21/12), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pārtraukt detālplānojuma zemesgabalam Krastciems 0501, Jūrmalā, izstrādi un atcelt Domes 2016.gada 8.jūnija lēmumu Nr.277 “Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Krastciems 0501, Jūrmalā”.

2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram veikt nepieciešamās darbības 2017.gada 30.oktobrī starp Domi un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Reģionālie projekti” noslēgtā pakalpojumu līguma Nr.1.2-16.4.3/1453 par detālplānojuma zemesgabalam Krastciems 0501, Jūrmalā, izstrādi, darbības izbeigšanai, ievērojot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Reģionālie projekti” faktiski izpildītos un jau apmaksātos darbus.

3. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, ievietot to Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē, un publicēt paziņojumu vietējā pašvaldības laikrakstā un ievietot Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē.

4. Detālplānojuma izstrādes vadītājam ievietot paziņojumu un šo lēmumu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

5. Noteikt, ka šis lēmums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF