Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 21.martāNr. 135

protokols Nr. 3, 41. punkts

Par lokālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 1801, Jūrmalā,
nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2018.gada 15.februārī pieņēma lēmumu Nr.75 „Par lokālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 1801, Jūrmalā, izstrādes uzsākšanu grozījumu Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā izdarīšanai un darba uzdevuma apstiprināšanu” ar mērķi izvērtēt iespēju šajā zemesgabalā noteikt funkcionālo zonu ar atļauto izmantošanu savrupmāju apbūvei un izdarīt grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”.

Domes Pilsētplānošanas nodaļā 2019.gada 22.februārī ir iesniegts sagatavotais lokālplānojuma projekts zemesgabalam Vārnukrogs 1801, Jūrmalā. Ņemot vērā to, ka atbilstoši Vides pārraudzības valsts biroja 2018.gada 11.jūlija lēmumam Nr.4-02/33, ir veikts lokālplānojuma ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums un sagatavots vides pārskata projekts, tā apspriešanu ir lietderīgi organizēt vienlaikus ar lokālplānojuma publisko apspriešanu.

Lokālplānojuma izstrādes vadītāja ir sagatavojusi ziņojumu par lokālplānojuma redakcijas izstrādi, kurā norādīts, ka lokālplānojums izstrādāts, ievērojot apstiprināto darba uzdevumu lokālplānojuma izstrādei. Par lokālplānojumu nav saņemti fizisko un juridisko personu priekšlikumi.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 82.punktu un Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2019.gada 13.marta lēmumu (protokols Nr.1.2-21/3), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai lokālplānojumu zemesgabalam Vārnukrogs 1801, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 001 1801, nosakot publiskās apspriešanas termiņu 30 dienas.

2. Noteikt, ka ar šī lēmuma 1.punktā minētā lokālplānojuma paskaidrojuma rakstu, apbūves nosacījumiem un grafisko daļu personas var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv, un ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem izdrukas veidā var iepazīties Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75.

3. Lokālplānojuma izstrādes vadītājam organizēt šī lēmuma 1.punktā minētā lokālplānojuma un tā vides pārskata publisko apspriešanu.

4. Lokālplānojuma izstrādes vadītājam ievietot paziņojumu par šī lēmuma 1.punktā minētā lokālplānojuma publisko apspriešanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (turpmāk – Sistēma) un paziņot darba uzdevumā minētajām institūcijām par sagatavoto lokālplānojuma redakciju un nepieciešamību sniegt par to atzinumu.

5. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā minētā lokālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš sākas ne agrāk kā piecas darbdienas pēc paziņojuma publicēšanas Sistēmā.

6. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu vietējā pašvaldības laikrakstā un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv par šī lēmuma 1.punktā minētā lokālplānojuma publisko apspriešanu un iespēju personām iepazīties ar lokālplānojuma saturu atbilstoši šī lēmumā 2.punktā noteiktajam.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Saistītā informācija:

Paskaidrojuma raksts PDF

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi PDF

Grafiskā daļa: PDF, PDF

Vides pārskats: PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF

Ainavu analīze: PDF, PDF


Lejupielāde: DOC un PDF