Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 21.martāNr. 137

protokols Nr. 3, 43. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.oktobra lēmuma Nr.526
“Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam
Oļģerta ielā 8, Jūrmalā,” atzīšanu par spēku zaudējušu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 39.3.apakšpunktu, 96.punktu un 98.punktu un saskaņā a r Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2018.gada 18.oktobra lēmumu Nr.526 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Oļģerta ielā 8, Jūrmalā” tika uzsākta detālplānojuma izstrāde zemesgabalam Oļģerta ielā 8, Jūrmalā, kadastra Nr.13000161110 un apstiprināts darba uzdevums detālplānojuma izstrādei.

2019.gada 5.februārī Domē ir saņemts zemesgabala īpašnieka pilnvarotā pārstāvja iesniegums, ar lūgumu atcelt detālplānojuma izstrādi zemesgabalam Oļģerta ielā 8, Jūrmalā.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Teritorijas plānojums) Oļģerta ielā 8, Jūrmalā atrodas Savrupmāju apbūves teritorija (DzS11).

2018.gada 30.oktobrī tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.665 “ Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumos Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem””, kuru 39.punkts neparedz detālplānojuma izstrādes nepieciešamību savrupmāju apbūves teritorijā DzS, ja plānota triju vai vairāk jaunu apbūvei paredzētu zemes vienību izveide.

Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2019.gada 13.marta sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/3), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par spēku zaudējušu 2018.gada 18.oktobra Domes lēmumu Nr.526 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Oļģerta ielā 8, Jūrmalā”.

2. Detālplānojuma izstrādes vadītājam ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā lēmumu un paziņojumu par šā lēmuma 1.punktā minētā lēmuma atzīšanu par spēku zaudējušu.

3. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu par šā lēmuma 1.punktā norādītā lēmuma atzīšanu par spēku zaudējušu, vietējā pašvaldības laikrakstā un ievietot Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv .

4. Domes Administratīvi Juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai piecu darbdienu laikā pēc šā lēmuma spēkā stāšanās, nodrošināt lēmuma ievietošanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv .

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF