Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 18.aprīlīNr. 154

protokols Nr. 4, 4. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma ieguldīšanu sabiedrības
ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas Siltums” pamatkapitālā

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.septembra lēmumu Nr.418 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” pamatkapitālā” kapitālsabiedrības pamatkapitālā tika ieguldīts kā mantiskais ieguldījums Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošais nekustamais Slokas ielā 47a, Jūrmalā ar kadastra Nr.1300 010 3507, kas sastāv no zemesgabala 9665.kv.m. platībā un apbūves - katlu māja (kadastra apzīmējums 1300 010 3507 001), mazuta sūkņu stacija (kadastra apzīmējums 1300 010 3507 002), administratīvā ēka (kadastra apzīmējums 1300 010 3507 008), noliktava (kadastra apzīmējums 1300 010 3507 011), kā arī uz zemes gabala esošo nekustamā īpašuma apbūvi Slokas ielā 47a k-9, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 510 3513), kas sastāv no noliktavas (kadastra apzīmējums 1300 010 3507 009) (turpmāk - nekustamais īpašums). Ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 1.augusta lēmumu Nr.415 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas Siltums” pamatkapitāla samazināšanu un pamatkapitālā ieguldītā nekustamā īpašuma iegūšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā” Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā tika iegūta nekustamā īpašuma apbūve Slokas ielā 47a k-9, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 510 3513), kas sastāv no noliktavas (kadastra apzīmējumu1300 010 3507 009) 396,7 kv.m. platībā.

Pamatojoties uz Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2017.gada 14.septembra spriedumu lietā Nr.C04210011 par sabiedrība ar ierobežotu atbildību “DUBULTU ŠĶELDA” celto prasību pret atbildētājiem Jūrmalas pilsētas domi un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” par klusās vietniecības uzteikumu un īpašuma tiesību atzīšanu, prasība tika noraidīta un tādejādi atceļams ar Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesneša 2011.gada 27.janvāra lēmumu piemērotais prasības nodrošinājums nekustamajam īpašumam Jūrmalā, Slokas ielā 47a k-9 (kadastra Nr.1300 510 3513). Saskaņā ar Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2018.gada 20.septembra lēmumu lietā Nr.C04210011, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatā attiecīgā nekustamā īpašuma nodalījumā 2018.gada 6.novembrī dzēsta aizlieguma atzīme uz Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo noliktavu Slokas ielā 47a k-9, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 510 3513.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vindeks”, atbilstoši mantisko ieguldījumu novērtēšanas eksperta novērtējumam Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Slokas ielā 47a k-9, Jūrmalā ar kadastra Nr.1300 510 3513, kas sastāv no noliktavas ēkas 396,7 kv.m. platībā ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3507 009 , vērtība noteikta 20 300 EUR (divdesmit tūkstoši trīs simti euro ).

Noliktavas ēka Slokas ielā 47a k-9, Jūrmalā ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3507 009 atrodas Jūrmalas pilsētas domes Centralizētās grāmatvedības bilancē ar bilances atlikušo vērtību 2019.gada 31.martā 50 953.41 EUR (piecdesmit tūkstoši deviņi simti piecdesmit trīs euro 41 cents).

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu un otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 40.pantu un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 63.panta pirmo daļu un, lai nodrošinātu vienota nekustamā īpašuma izveidošanu un racionālu tā pārvaldīšanu un izmantošanu sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanai siltumapgādes jomā Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Ieguldīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” ( vienotais reģistrācijas numurs 42803008058) pamatkapitālā kā mantisko ieguldījumu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Slokas ielā 47a k-9, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 510 3513), kas sastāv no noliktavas ēkas (kadastra apzīmējums1300 010 3507 009) un, kuras vērtība atbilstoši mantisko ieguldījumu novērtēšanas eksperta – sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vindeks” , kas iekļauta komercreģistra iestādes apstiprinātajā sarakstā, novērtējumam ir noteikta 20 300 EUR (divdesmit tūkstoši trīs simti euro ), tādējādi palielinot Jūrmalas pilsētas pašvaldības ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums ” pamatkapitālā par 20 300 EUR (divdesmit tūkstoši trīs simti euro).

2. Noteikt, ka šā lēmuma 1.punktā norādītais nekustamais īpašums pēc tā ieguldīšanas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” pamatkapitālā, izmantojams vienīgi sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” saimnieciskās darbības nodrošināšanai.

3. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” valdei atbilstoši normatīvo aktu prasībām nodrošināt pieteikuma par pamatkapitāla palielināšanu iesniegšanu komercreģistra iestādei.

4. Svītrot Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 1.augusta lēmuma Nr.415 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas Siltums” pamatkapitāla samazināšanu un pamatkapitālā ieguldītā nekustamā īpašuma iegūšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā” 2.10.apakšpunktu.

5. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājam G.Truksnim, kurš ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF