Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 18.aprīlīNr. 155

protokols Nr. 4, 8. punkts

Par Jūrmalas Mūzikas vidusskolas telpu
nodošanu bezatlīdzības lietošanā

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Strēlnieku prospektā 30, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 010 2713, kas sastāv no zemes gabala 9991 m2 platībā (kadastra apzīmējums 1300 010 2713), Centrālās bibliotēkas ēkas (kadastra apzīmējums 1300 010 2713 004), Mākslas skolas ēkas (kadastra apzīmējums 1300 010 2713 002) un Mūzikas vidusskolas ēkas (kadastra apzīmējums 1300 010 2713 005) ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2019.gada 8.janvāra lēmumu nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000484009.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2019. gada 21. februāra lēmumu Nr.102 “Par nekustamā īpašuma Strēlnieku prospektā 30, Jūrmalā, daļas nodošanu Jūrmalas Mūzikas vidusskolas valdījumā” Jūrmalas Mūzikas vidusskolas valdījumā uz nenoteiktu laiku ir nodota nekustamā īpašuma Strēlnieku prospektā 30, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 010 2713, daļa un ar to neatdalāmi saistītās mantas un inženierbūves.

Domē 2019.gada 22.janvārī saņemta valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Koncerti” (turpmāk – VSIA “Latvijas Koncerti”) 2019.gada 17.janvāra vēstule (reģistrēta ar lietas Nr.1.1-37/1166) un 2019.gada 20.februārī saņemta VSIA “Latvijas Koncerti” 2019.gada 18.februāra vēstule Nr. 1.2.-6/66 (reģistrēta ar lietas Nr.1.1-37/2734) ar lūgumu ļaut izmantot bez atlīdzības Jūrmalas Mūzikas vidusskolas telpas Latvijas 100gades jauniešu simfoniskā orķestra radošajam meistarklašu ciklam laika posmā no 2019.gada 14. jūlija līdz 2019.gada 22. jūlijam. Minētajā laika posmā Jūrmalas Mūzikas vidusskolas telpas netiek noslogotas ar mācību nodarbībām un to nodošana lietošanā atbilstu labai nekustamā īpašuma pārvaldības praksei.

Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punkts noteic, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību.

Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 5.punktu publiskas personas mantu var nodot privātpersonai vai kapitālsabiedrībai bezatlīdzības lietošanā, ja publiska persona savu mantu nodod privātpersonai vai kapitālsabiedrībai tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu pildīšanai . Savukārt minētā likuma 5.panta trešā prim daļa noteic, ka tiesību subjekts, kuram nodota manta bezatlīdzības lietošanā, nodrošina attiecīgās mantas uzturēšanu, arī sedz ar to saistītos izdevumus.

Starp Kultūras ministriju un VSIA „Latvijas Koncerti” 2018.gada 2.janvārī noslēgts Līdzdarbības līgums Nr.2.5.8-4 “Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanu kultūras jomā”, lai nodrošinātu tautas kultūras vajadzības, celtu tās garīgo līmeni un pašapziņu, kā arī nodrošinātu profesionālās mūzikas mākslas daudzveidību un pieejamību visiem sabiedrības locekļiem .

Dzintaru koncertzālē 2019.gada 23.jūlijā notiks koncerts „Dzimuši Latvijā”, kurā uzstāsies Latvijas 100gades jauniešu simfoniskais orķestris un spēlēs arī Jūrmalas Mūzikas vidusskolas Stīgu nodaļas audzēkņi. Latvijas mūzikas skolu talantīgāko audzēkņu dalība 100gades orķestra radošo meistarklašu ciklā un mēģinājumos, kā arī uzstāšanās koncertā veicinās Jūrmalas pilsētas publicitāti, nodrošinās profesionālās mūzikas mākslas popularizēšanu un kultūras dzīves attīstību. Tā kā laika periodā no 2019.gada 14.jūlija līdz 22.jūlijam Jūrmalas Mūzikas vidusskolas telpās nodarbības nenotiks, ir lietderīgi nodot VSIA “Latvijas Koncerti” bezatlīdzības lietošanā Jūrmalas Mūzikas vidusskolas valdījumā nodotās telpas nr. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 12., 22., lielo zāli, kamerzāli, mēģinājumu studiju, skolotāju istabu un 3. stāva foajē (kopējā platība 1150,30 m2 ) ar tajās esošo aprīkojumu, laika periodā no 2019.gada 14.jūlija līdz 22.jūlijam Latvijas 100gades jauniešu simfoniskā orķestra radošo meistarklašu darbībai.

Minētās telpas VSIA “Latvijas Koncerti” tiek nodotas bezatlīdzības lietošanā, lai VSIA “Latvijas Koncerti” īstenotu tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu kultūras jomā.

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 5.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5. panta otrās daļas 5.punktu, Domes 2016.gada 14.jūlija noteikumu Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi” 12.punktu, Jūrmalas pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2019.gada 4.aprīļa atzinumu (protokols Nr.1.2-22/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atļaut Jūrmalas Mūzikas vidusskolai nodot bezatlīdzības lietošanā VSIA „Latvijas koncerti”, reģ. Nr.40003374610, telpas nr. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 12., 22., lielo zāli, kamerzāli, mēģinājumu studiju, skolotāju istabu un 3. stāva foajē (kopējā platība 1150,30 m2)  ar tajās esošo aprīkojumu (turpmāk visas kopā – Telpas), Strēlnieku prospektā 30, k-1, Jūrmalā, no 2019.gada 14.jūlija līdz 2019.gada 22.jūlijam.

2. Telpu nodošanas bezatlīdzības lietošanā mērķis ir Latvijas 100gades jauniešu simfoniskā orķestra radošo meistarklašu cikla darbības nodrošināšana.

3. Līgums par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā tiek izbeigts un Telpas nododamas atpakaļ, ja:

3.1. VSIA ” Latvijas Koncerti ” Telpas izmanto citam mērķim nekā tas ir paredzēts līgumā vai arī pārkāpj to izmantošanas noteikumus;

3.2. VSIA ” Latvijas Koncerti ” Telpās veic prettiesiskas darbības;

3.3. VSIA ” Latvijas Koncerti ” bojā vai posta Telpas;

3.4. Jūrmalas Mūzikas vidusskola zaudē valdījuma tiesības.

4. Pilnvarot Jūrmalas Mūzikas vidusskolas direktori parakstīt līgumu par Telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā (pielikums).

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF