Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 18.aprīlīNr. 156

protokols Nr. 4, 9. punkts

Par Jūrmalas Mākslas skolas telpu
nodošanu bezatlīdzības lietošanā

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Strēlnieku prospektā 30, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 010 2713, kas sastāv no zemes gabala 9991 m2 platībā (kadastra apzīmējums 1300 010 2713), Centrālās bibliotēkas ēkas (kadastra apzīmējums 1300 010 2713 004), Mākslas skolas ēkas (kadastra apzīmējums 1300 010 2713 002) un Mūzikas vidusskolas ēkas (kadastra apzīmējums 1300 010 2713 005) ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2019.gada 8.janvāra lēmumu nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000484009.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2019. gada 21. februāra lēmumu Nr.104 “Par nekustamā īpašuma Strēlnieku prospektā 30, Jūrmalā, daļas nodošanu Jūrmalas Mākslas skolas valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu” Jūrmalas Mākslas skolas valdījumā uz nenoteiktu laiku ir nodota nekustamā īpašuma Strēlnieku prospektā 30, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 010 2713, daļa un ar to neatdalāmi saistītās mantas un inženierbūves.

Domē 2019.gada 20.februārī saņemta VSIA “Latvijas Koncerti” 2019.gada 18.februāra vēstule Nr. 1.2.-6/66 (reģistrēta ar lietas Nr.1.1-37/2734) ar lūgumu ļaut izmantot bez atlīdzības Jūrmalas Mākslas skolas telpas Latvijas 100gades jauniešu simfoniskā orķestra radošajam meistarklašu ciklam laika posmā no 2019.gada 15. jūlija līdz 2019.gada 22. jūlijam. Savukārt 2019.gada 29.martā Domē saņemta VSIA “Latvijas Koncerti” 2019.gada 28.marta vēstule Nr. 1.2.-6/126 (reģistrēta ar lietas Nr. 1.1-37/5374 ) ar precizētu Jūrmalas Mākslas skolas telpu izmantošanas grafiku.

Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punkts noteic, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību.

Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 5.punktu publiskas personas mantu var nodot privātpersonai vai kapitālsabiedrībai bezatlīdzības lietošanā, ja publiska persona savu mantu nodod privātpersonai vai kapitālsabiedrībai tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu pildīšanai . Savukārt minētā likuma 5.panta trešā prim daļa noteic, ka tiesību subjekts, kuram nodota manta bezatlīdzības lietošanā, nodrošina attiecīgās mantas uzturēšanu, arī sedz ar to saistītos izdevumus.

Starp Kultūras ministriju un VSIA „Latvijas Koncerti” 2018.gada 2.janvārī noslēgts Līdzdarbības līgums Nr.2.5.8-4 “Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanu kultūras jomā”, lai nodrošinātu tautas kultūras vajadzības, celtu tās garīgo līmeni un pašapziņu, kā arī nodrošinātu profesionālās mūzikas mākslas daudzveidību un pieejamību visiem sabiedrības locekļiem .

Dzintaru koncertzālē 2019.gada 23.jūlijā notiks koncerts „Dzimuši Latvijā”, kurā uzstāsies Latvijas 100gades jauniešu simfoniskais orķestris un spēlēs arī Jūrmalas Mūzikas vidusskolas Stīgu nodaļas audzēkņi. Latvijas mūzikas skolu talantīgāko audzēkņu dalība 100gades orķestra radošo meistarklašu ciklā un mēģinājumos, kā arī uzstāšanās koncertā veicinās Jūrmalas pilsētas publicitāti, nodrošinās profesionālās mūzikas un mākslas popularizēšanu un kultūras dzīves attīstību. Tā kā Jūrmalas Mākslas skola atrodas Dubultu kultūras kvartālā, Strēlnieku prospektā 30, Jūrmalā, kopā ar Jūrmalas Mūzikas vidusskolu, Jūrmalas Mākslas skolā laika periodā no 2019.gada 15.jūlija līdz 22.jūlijam telpās nr. 308., 310. un aktu zālē nodarbības nenotiek, bet VSIA “Latvijas Koncerti” ir nepieciešamas papildus telpas Latvijas 100gades jauniešu simfoniskā orķestra radošajam meistarklašu ciklam, ir lietderīgi nodot VSIA “Latvijas Koncerti” bezatlīdzības lietošanā Jūrmalas Mākslas skolas valdījumā nodotās telpas nr. 308., 310. un aktu zāli (kopējā platība 301,1 m2) ar tajās esošo aprīkojumu, laika periodā no 2019.gada 15.jūlija līdz 22.jūlijam Latvijas 100gades jauniešu simfoniskā orķestra radošo meistarklašu darbībai.

Minētās telpas VSIA “Latvijas Koncerti” tiek nodotas bezatlīdzības lietošanā, lai VSIA “Latvijas Koncerti” īstenotu tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu kultūras jomā.

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 5.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5. panta otrās daļas 5.punktu, Domes 2016.gada 14.jūlija noteikumu Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi” 12.punktu, Jūrmalas pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2019.gada 4. aprīļa atzinumu (protokols Nr. Nr.1.2-22/5 ), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atļaut Jūrmalas Mākslas skolai nodot bezatlīdzības lietošanā VSIA „Latvijas koncerti”, reģistrācijas Nr.40003374610, telpas nr. 308., 310., aktu zāli (kopējā platība 301,1 m2)  ar tajās esošo aprīkojumu (turpmāk visas kopā – Telpas), Strēlnieku prospektā 30, k-2, Jūrmalā, no 2019.gada 15.jūlija līdz 2019.gada 22.jūlijam.

2. Telpu nodošanas bezatlīdzības lietošanā mērķis ir Latvijas 100gades jauniešu simfoniskā orķestra radošo meistarklašu cikla darbības nodrošināšana.

3. Līgums par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā tiek izbeigts un Telpas nododamas atpakaļ, ja:

3.1. VSIA ” Latvijas Koncerti ” Telpas izmanto citam mērķim nekā tas ir paredzēts līgumā vai arī pārkāpj to izmantošanas noteikumus;

3.2. VSIA ” Latvijas Koncerti ” Telpās veic prettiesiskas darbības;

3.3. VSIA ” Latvijas Koncerti ” bojā vai posta Telpas;

3.4. Jūrmalas Mākslas skola zaudē valdījuma tiesības.

4. Pilnvarot Jūrmalas Mākslas skolas direktori parakstīt līgumu par Telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā (pielikums).


Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2019.gada 18.aprīļa lēmumam Nr.156

(protokols Nr.4, 9.punkts)

LĪGUMS PAR TELPU NODOŠANU BEZATLĪDZĪBAS LIETOŠANĀ

Jūrmalā 2019.gada ___.__________

Jūrmalas Mākslas skola , reģ. Nr. 90000053670, (turpmāk – VALDĪTĀJS), tās direktores Taigas Vaišļas personā, kura rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 201__.gada __._______ lēmumu Nr.____ “ Par Jūrmalas Mākslas skolas telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā” , no vienas puses, un

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību ”Latvijas koncerti” , reģ. Nr. 40003374610 , (turpmāk – LIETOTĀJS), tās valdes locekļa Guntara Ķirša personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem no otras puses, turpmāk katrs atsevišķi vai abi kopā saukti arī PUSE/-ES,

pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 201__.gada __._______ lēmumu Nr.____ „_ Par Jūrmalas Mākslas skolas telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā ” (lēmuma noraksts 1.pielikumā), savā starpā noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. VALDĪTĀJS nodod un LIETOTĀJS pieņem bezatlīdzības lietošanā – Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošās nekustamā īpašuma telpas un to aprīkojumu, kas atrodas Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 30, k - 2:

1.1.1. Klasi nr.308 48,04 m2 platībā;

1.1.2. Klasi nr.310 48,04 m2 platībā;

1.1.3. Aktu zāli 205,02 m2 platībā;

(turpmāk viss kopā saukts – TELPAS), tādā apjomā kāds noteikts nodošanas – pieņemšanas aktā (2.pielikums).

1.2. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Strēlnieku prospektā 30, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 010 2713, kas sastāv no zemes gabala 9991 m2 platībā (kadastra apzīmējums 1300 010 2713), Centrālās bibliotēkas ēkas (kadastra apzīmējums 1300 010 2713 004), Mākslas skolas ēkas (kadastra apzīmējums 1300 010 2713 002) un Mūzikas vidusskolas ēkas (kadastra apzīmējums 1300 010 2713 005) ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2019.gada 8.janvāra lēmumu nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000484009.

1.3. TELPAS tiek nodotas LIETOTĀJAM ar nodošanas - pieņemšanas aktu, kam pievienotas telpu stāvokļa fotofiksācijas, kuru paraksta abas PUSES un kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

1.4. VALDĪTĀJS apliecina, ka tam uz Līguma noslēgšanas brīdi ir tiesības slēgt Līgumu un uzņemties tajā paredzētās saistības. VALDĪTĀJS apliecina, ka TELPAS līdz Līguma noslēgšanai nav nevienam atsavinātas, nav ieķīlātas un tām nav uzlikts aizliegums.

1.5.TELPAS tiek nodotas bezatlīdzības lietošanā ar mērķi, lai LIETOTĀJS nodrošinātu Latvijas 100gades jauniešu simfoniskā orķestra radošo meistarklašu cikla darbību saskaņā ar radošo meistarklašu grafiku (3. pielikums).

1.6. LIETOTĀJS , parakstot Līgumu, apliecina, ka tam ir zināms TELPU un to aprīkojuma stāvoklis.

2. PUŠU SAISTĪBAS

2.1. LIETOTĀJA pienākumi :

2.1.1. izmantot TELPAS tikai Līguma 1.5. punktā noteiktajiem mērķiem;

2.1.2. TELPĀS nodrošināt sanitāri higiēnisko, ugunsdrošības, vides aizsardzības noteikumus un citu valsts un pašvaldības institūciju prasību ievērošanu;

2.1.3. atbilstoši Līguma noteikumiem, saglabāt un uzturēt TELPAS labā stāvoklī, kā arī nodot tās tādā stāvoklī, kādā saņemtas, kas fiksēts nodošanas pieņemšanas aktā;

2.1.4. ievērot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības un TELPU iekšējās kārtības noteikumus;

2.1.5. avārijas situāciju gadījumā veikt visus nepieciešamos pasākumus tās novēršanai un bez kavēšanās paziņot institūcijai, kas nodrošina attiecīgo komunikāciju apkalpi vai avāriju novēršanu, kā arī informēt VALDĪTĀJU;

2.1.6. pēc VALDĪTĀJA pieprasījuma bez kavēšanās sniegt informāciju jautājumos, kas saistīti ar TELPU lietošanu;

2.1.7. nekavēt VALDĪTĀJU vai tā pilnvaroto pārstāvi veikt TELPU tehnisko pārbaudi, nodrošinot LIETOTĀJA pārstāvju piedalīšanos;

2.1.8. Līguma darbības laikā veikt visas nepieciešamās darbības, lai nepasliktinātu lietoto TELPU stāvokli;

2.1.9. atbildēt par visiem zaudējumiem, kas rodas VALDĪTĀJAM LIETOTĀJA prettiesisku, tiešu vai netiešu rīcību vai ar VALDĪTĀJU rakstiski nesaskaņotu darbību rezultātā.

2.1.10. veikt VALDĪTĀJA noteikto telpu uzturēšanas un komunālo pakalpojumu maksu.

2.2. LIETOTĀJA tiesības:

2.2.1. Līguma darbības laikā bez atlīdzības lietot TELPAS, ievērojot Līguma nosacījumus

2.3. LIETOTĀJAM nav tiesības:

2.3.1. nodot TELPAS vai tā daļu apakšnomā trešajai personai, ieķīlāt savas lietošanas tiesības, slēgt sadarbības vai cita veida līgumus, kuru rezultātā trešā persona iegūtu tiesības uz TELPU lietošanu;

2.3.2. veikt TELPU rekonstrukciju, pārbūvi, pārplānošanu vai izbūvi.

3. VALDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1. VALDĪTĀJAM ir pienākums:

3.1.1. netraucēt LIETOTĀJA darbību TELPĀS, ja tā atbilst Līgumā paredzētajiem nosacījumiem;

3.2. VALDĪTĀJA tiesības:

3.2.1. veikt kontroli pār TELPU ekspluatāciju un izmantošanu atbilstoši Līguma prasībām un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, pieaicinot ar rakstveida paziņojumu LIETOTĀJA pārstāvi, bet tā neierašanās gadījumā – bez viņa klātbūtnes, par ko tiek sastādīts akts;

3.2.2. VALDĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji mainīt TELPU iekšējās kārtības noteikumus. Par izmaiņām VALDĪTĀJS informē LIETOTĀJU, nosūtot tos elektroniski un izvietojot TELPĀS visiem pieejamā vietā;

3.2.3. pieprasīt no LIETOTĀJA paskaidrojumus par TELPU stāvokli;

3.2.4. dot norādījumus LIETOTĀJAM sakarā ar TELPU lietošanu un uzturēšanu;

3.2.5. ārkārtēju avāriju vai dabas stihiju gadījumā iekļūt TELPĀS bez iepriekšēja brīdinājuma un saskaņošanas ar LIETOTĀJU;

3.2.6. TELPU vai tā aprīkojuma bojājuma gadījumā, kas radies LIETOTĀJA vainas dēļ, sastādot aktu, pieprasīt LIETOTĀJAM bojājumu novēršanu vai atlīdzināšanu. LIETOTĀJAM jānovērš bojājumi vai jāatlīdzina bojājumu vērtība naudā 15 (piecpadsmit) darbdienu laikā no apsekošanas un akta sastādīšanas dienas.

3.3. VALDĪTĀJS nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies LIETOTĀJAM vai trešajām personām, LIETOTĀJA, tā darbinieku, pilnvaroto vai trešo personu darbības vai bezdarbības rezultātā.

3.4. VALDĪTĀJAM nav pienākums atlīdzināt LIETOTĀJAM nekādus LIETOTĀJA izdarītos TELPĀS uzlabojumus un labiekārtošanas darbus, ja par to nav bijusi rakstiska vienošanās ar VALDĪTĀJU.

4. NORĒĶINU KĀRTĪBA

4.1. Par patērēto elektroenerģiju un ūdeni samaksa tiek veikta pēc faktiskā patēriņa, fiksējot skaitītāju rādījumus nodošanas – pieņemšanas aktā, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc VALDĪTĀJA piestādītā rēķina, saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja tarifiem.

4.2. Par sadzīves atkritumu izvešanu samaksa tiek veikta pēc faktiskā patēriņa, fiksējot sadzīves atkritumu svaru saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja mērījumiem pieņemšanas – nodošanas aktā, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc VALDĪTĀJA piestādītā rēķina, saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja tarifiem.

4.3. Par telpu uzturēšanu, saimnieciskajiem līdzekļiem un pamatlīdzekļu nolietojumu LIETOTĀJS maksā 415.53 EUR (četri simti piecpadsmit euro 53 centi) 10 (desmit) darba dienu laikā no VALDĪTĀJA rēķina izsniegšanas brīža, kas tiek nosūtīts uz LIETOTĀJA e-pasta adresi: koncerti@latvijaskoncert.lv.

4.4. Samaksa tiek veikta ar bankas pārskaitījumu uz VALDĪTĀJA norādīto norēķinu kontu. Par maksājumu veikšanas dienu uzskatāms datums, kad bankā iesniegts attiecīgs maksājuma uzdevums (bankas atzīme).

5. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, GROZĪJUMI UN IZBEIGŠANA

5.1. Līgums stājas spēkā 2019.gada 15.jūlijā un tiek noslēgts līdz 2019.gada 22.jūlijam.

5.2. Parakstītais Līgums pilnībā apliecina PUŠU vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par Līguma noteikumiem. Jebkuri grozījumi Līgumā stājas spēkā tikai pēc tam, kad tie noformēti rakstiski un tos parakstījušas abas PUSES.

5.3. Līgums izbeidzas, ja VALDĪTĀJS zaudē valdījuma tiesības.

5.4. VALDĪTĀJAM ir tiesības, rakstiski informējot LIETOTĀJU 3 (trīs) dienas iepriekš, vienpusēji izbeigt Līgumu neatlīdzinot LIETOTĀJAM zaudējumus, ja:

5.4.1. LIETOTĀJS TELPAS izmanto citam mērķim nekā tas ir paredzēts L īgumā vai arī pārkāpj to izmantošanas noteikumus;

5.4.2. LIETOTĀJS TELPĀS veic prettiesiskas darbības;

5.4.3. LIETOTĀJS bojā vai posta TELPAS.

5.5.  Līgums var tikt izbeigts PUSĒM savstarpēji par to rakstiski vienojoties.

5.6.  Pēc Līguma termiņa beigām vai izbeidzot Līgumu pirms termiņa, LIETOTĀJS nodod TELPAS VALDĪTĀJAM vai tā pilnvarotajam pārstāvim ar pieņemšanas – nodošanas aktu un tam pievienotām fotofiksācijām 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma izbeigšanas vai termiņa izbeigšanās dienas.

5.7. Ja šī Līguma 5.6.punktā noteiktajā termiņā TELPAS netiek nodots un LIETOTĀJS TELPAS nav atbrīvojis, VALDĪTĀJS ir tiesīgs, sastādot aktu, TELPAS pieņemt vienpusēji.

5.8. Jebkāda LIETOTĀJA atstāta manta pēc LĪGUMA izbeigšanās tiek uzskatīta par pamestu, un VALDĪTĀJS to var izvākt un no tās atbrīvoties tādā veidā, kādā vēlas.

5.9. Jebkādi apstākļi un Līguma izbeigšana nevar būt par pamatu zaudējumu atlīdzināšanai VALDĪTĀJAM .

6. CITI NOTEIKUMI

6.1. PUŠU strīdi tiek izskatīti PUSĒM savstarpēji vienojoties, bet, ja vienoties nav iespējams, strīdus jautājumi izskatāmi Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

6.2. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību.

6.3. Zaudējumu samaksa neatbrīvo PUSES no saistību pienācīgas izpildes.

6.4. Ja kāda no PUSĒM maina adresi vai citus rekvizītus, kas minēti Līgumā, tam 2 (divu) dienu laikā elektroniski jāinformē otra PUSE, pretējā gadījumā tā sedz visus zaudējumus, kas nodarīti otrai PUSEI par nosacījuma neizpildi.

6.5. Visi paziņojumi, brīdinājumi un atgādinājumi tiek nosūtīti uz Līgumā norādītajām PUŠU elektroniskā pasta adresēm, kur to pienākums ir sūtījumus saņemt.

6.6. Ja LIETOTĀJS tiek reorganizēts vai likvidēts, vai LIETOTĀJAM ir saistību un tiesību pārņēmējs, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši PUSES tiesību pārņēmējam.

6.7. PUSES nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par Līguma saistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ viena PUSE rakstiski informē otru 2 (divu) dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku Līguma izpildes kārtību vai izbeigšanu.

6.8. Visiem jautājumiem, kas nav noregulēti Līgumā, PUSES piemēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

6.9. Līgums sagatavots uz 4 (četrām) lapām un pielikumiem uz __ (________) lapām 2 ( divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, viens – VALDĪTĀJAM, viens – LIETOTĀJAM.

6.10. Līgumam kā neatņemamas tā sastāvdaļas pievienoti:

1.pielikums – Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada _____________ lēmuma Nr. _____________ noraksts uz __ (_____) lapas ;

2.pielikums – Telpu Nodošanas - pieņemšanas akts uz 1 (vienas) lapas;

3.pielikums – Telpu izmantošanas grafiks uz 1 (vienas) lapas.

7. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

ValDĪTĀJS:

Jūrmalas Mākslas skola

Nodokļu maks. Reģ.Nr. 90000053670

Konta Nr.: LV62PARX0002484572009  Banka: AS „Citadele banka”

Bankas kods:PARXLV22 Adrese: Strēlnieka pr.30 k-2, Jūrmalā,

LV-2015

Tālr.:67769257

jmsk@edu.jurmala.lv

____________________________ T.Vaišļa

LIETOTĀJS:

VSIA “Latvijas Koncerti”

Nodokļu maks. Reģ.Nr. 40003374610

Konta nr. LV10TREL9225718004000

Banka: Valsts kase

Bankas kods: TRELLV22

Adrese: Maskavas iela 4, Rīga, LV-1050

Tālr.: 67205485

gatis@latvijaskoncerti.lv

____________________

G. Ķirsis


2.pielikums

2019.gada __.___

Līgumam  par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā Nr.

Nodošanas – pieņemšanas akts Nr.____

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada ____._____lēmumu Nr.__” Par Jūrmalas Mākslas skolas telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā”, starp Jūrmalas Mākslas skolu, reģistrācijas numurs 90000053670  un VSIA ”Latvijas koncerti”, reģ. Nr. 40003374610 2019.gada ___.___noslēgto līgumu Nr. ___par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā,

Jūrmalas Mākslas skola, tās direktores Taigas Vaišļas personā nodod un

VSIA ”Latvijas koncerti”, tās valdes locekļa Guntara Ķirša personā pieņem bezatlīdzības lietošanā šādu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu :

Nr.p.k..

TELPA un tās aprīkojums

Nodeva

Pieņēma

1.

308. klase, kurā atrodas:

· plaukts ar 5 nodalījumiem (inv.nr. 000470)

· Slēdzams skapis (inv.nr. 000469)

2.

310. klase, kurā atrodas:

· plaukts ar 5 nodalījumiem (inv.nr. 000470)

· plaukts ar 5 nodalījumiem (inv.nr. 000470)

· Slēdzams skapis (inv.nr. 000469)

3.

Aktu zāle, kurā atrodas:

· Projektors (inv.nr.12390844)

· Ekrāns (inv.nr. 12390830)

· Aizkari, izmērs 1200x4000 (inv.nr. 12320771)

· Aizkari, izmērs 1200x4000 (inv.nr. 12320772)

· Digitālās klavieres Kawai CA”(inv.nr. 12390905)

· 60 krēsli (inv.nr 000480)

saskaņā ar pielikumā pievienotajām TELPU fotofiksācijām.

Elektroenerģijas skaitītāja rādījumi nododot TELPAS __________________

Ūdens skaitītāja rādījumi nododot TELPAS __________________

LIETOTĀJAM bija zināms TELPU tehniskais stāvoklis Līguma noslēgšanas brīdī, pret ko tam pretenziju nav. LIETOTĀJS pieņem TELPAS tādā stāvoklī, kādā tās atrodas šī nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdi.

Šis akts sagatavots uz 1 (vienas) lapas 2 ( divos) eksemplāros, katrai pusei pa vienam eksemplāram.

Jūrmalā, 2019.gada ___.___________

Nodeva: Pieņēma:
Jūrmalas Mākslas skolas VSIA “Latvijas Koncerti”
direktore valdes loceklis
_______________________ ________________________
(T.Vaišļa) (G.Ķirsis)

3.pielikums

2019.gada __.___

Līgumam  par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā Nr.

Telpu izmantošanas grafiks

1. 15.07.2019.- pirmdiena:

9:00 – 18:00 tehniskie sagatavošanas darbi/ skolas iekārtošana mēģinājumiem

2. 16.07.2019.– otrdiena

14:00 – 17:00 orķestra mēģinājums (Kontrabasu mēģinājums - Aktu zāle, Altu mēģinājums - klase nr.308, 310)

3. 17.07.2019..– trešdiena

14:00 – 16:00 grupu darbi (Kontrabasu mēģinājums - Aktu zāle, Altu mēģinājums - klase nr.308, 310)

4. 18.07.2019.– ceturtdiena

14:00 – 16:00 grupu darbi (Kontrabasu mēģinājums - Aktu zāle, Altu mēģinājums - klase nr.308, 310)

5. 19.07.2019.– piektdiena

14:00 – 17:00 grupu darbi (Kontrabasu mēģinājums - Aktu zāle, Altu mēģinājums - klase nr.308, 310)

6. 20.07.2019.– sestdiena

14:00 – 16:00 grupu darbi (Kontrabasu mēģinājums - Aktu zāle, Altu mēģinājums - klase nr.308, 310)

7. 21.07.2019.– svētdiena

14:00 – 16:00 grupu darbi (Kontrabasu mēģinājums - Aktu zāle, Altu mēģinājums - klase nr.308, 310)

8. 22.07.2019.– pirmdiena

9:00 – 19:00 nobūve, telpu izvākšana


Lejupielāde: DOC un PDF