Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 18.aprīlīNr. 157

protokols Nr. 4, 10. punkts

Par izstāšanos no biedrības “Latvijas kūrortpilsētu asociācija”

Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – dome) 2018.gada 13.novembrī ir saņemta biedrības “Latvijas kūrortpilsētu asociācija” (reģ.Nr. 40008131781, turpmāk - biedrība) vēstule “Par dalības maksu izmaiņām asociācijas biedriem/pašvaldībām” (domes reģistrācijas Nr.1.1-36/11834), kurā dome tiek informēta, ka biedrības kopsapulce ir pieņēmusi lēmumu paaugstināt biedra maksu pašvaldībām, t.i., attiecīgi Jūrmalas pilsētas pašvaldībai sākot ar 2019.gadu 4000 EUR gadā, kas līdz 2018.gada beigām bija 852 EUR gadā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, tiek konstatēts, ka pašvaldība 2008.gada 24.aprīlī pieņēma lēmumu Nr.341 “Par biedrības “Latvijas kūrortpilsētu asociācija” dibināšanu”, kas tika reģistrēta biedrību un nodibinājumu reģistrā tā paša gada 11.septembrī. Biedrības mērķi atbilstoši tās statūtiem ir:

- veicināt kūrortus reglamentējošo normatīvo aktu izstrādi un pieņemšanu Latvijas Republikā, lai veidotu skaidru un sakārtotu vidi kūrortpilsētu ilgtspējīgai attīstībai;

- attīstīt un paplašināt Latvijas Republikas kūrortpilsētu darbību, palielinot Latvijas kūrortu un dabas vērtības, to pievilcību Latvijas iedzīvotāju, kā arī vietējo un ārvalstu tūristu starpā un veicinot dabas veselības resursu izmantošanu rekreācijas un rehabilitācijas nolūkā;

- pārstāvēt un aizstāvēt vispārējās biedru intereses valsts Latvijas publiskā un privātā sektora institūcijās, kā arī citās organizācijās, kuras darbojas tūrisma, it sevišķi veselības tūrisma nozarē Eiropas Savienības valstu un citu ārvalstu kūrortos, kā arī citās ar kūrortu jomu saistītās starptautiskajās organizācijās;

- sadarboties ar Latvijas un ārvalstu partneriem, kā arī piedalīties starptautisko projektu sagatavošanā un realizēšanā zinātniskajā, juridiskajā, profesionālajā, ekonomiskajā, sociālajā un kultūras sfērās, kā arī piešķirt iespēju lietot visus dabiskus resursus iedzīvotāju veselības aprūpē un uzlabošanā.

Šobrīd biedrības biedri ir Jūrmalas, Siguldas, Saulkrastu, Ogres, Salacgrīvas, Liepājas pašvaldības un 60 asociētie biedri (juridiskas personas), kuru darbība ir saistīta ar kūrortārstniecību, rekreāciju vai rehabilitāciju Latvijas valsts teritorijā.

Saskaņā ar biedrības sniegto informāciju, asociētajiem biedriem ir noteikta biedra maksa 300 EUR gadā. Biedrībā ir 12 asociētie biedri, kas savu darbības vietu norādījuši pilsētu Jūrmala, no kuriem divas ir valsts iestādes. Pārējie asociētie biedrības biedri ir komersanti, kas darbojas Rīgas pilsētā (kopā 25 uzņēmumi) un pa vienam komersantam no šādām pašvaldībām – Tērvete, Zosna, Līgatne, Liepāja, Sigulda (3 komersanti), Babīte, Ventspils un Strenči.

Jūrmalas pilsētas pašvaldība ir biedrs biedrībā “Latvijas Pašvaldību savienība” kopš 1992.gada, kuras mērķis ir veicināt Latvijas iedzīvotāju vietējo un reģionālo interešu pilnīgāku pārstāvību, veicinot iedzīvotāju līdzdalību publiskajā pārvaldē un nostiprinot pašvaldību demokrātiju un pašvaldību institūciju veiktspēju, un biedrībā “Latvijas Lielo pilsētu asociācija” kopš 2001.gada, kuras mērķis ir īstenot republikas pilsētu tiesisko interešu aizsardzību un veicināt republikas pilsētu savstarpējo sadarbību.

Izvērtējot biedrību “Latvijas Lielo pilsētu asociācija” un “Latvijas Pašvaldību savienība” mērķus un līdzšinējo darbību, secināms, ka tās savā darbībā, pārstāvot biedru intereses, neaprobežojas ar vienas nozares vai atsevišķu pašvaldības interešu aizstāvēšanu kā tas ir biedrības “Latvijas kūrortpilsētu asociācija” gadījumā, līdz ar to Jūrmalas pilsētas pašvaldība spēj savas intereses aizstāvēt un pārstāvēt ar šo divu iepriekšminēto biedrību atbalstu.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta otro daļu, 95.panta ceturto daļu un Apvienotās Tūrisma un kurortoloģijas jautājumu un Pilsētsaimniecības un drošības jautājumu komitejas 2019.gada 9.aprīļa atzinumu Nr.1.2-28/3, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izstāties no biedrības “Latvijas kūrortpilsētu asociācija”, reģistrācijas Nr.40008131781.

2. Uzdot Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļai nosūtīt domes lēmuma norakstu biedrībai “Latvijas kūrortpilsētu asociācija”.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF