Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 18.aprīlīNr. 159

protokols Nr. 4, 12. punkts

Par Starpreģionu sadarbības programmas URBACT III
2014.-2020.gadam labās prakses pārneses projekta
“KARTE VISIEM” īstenošanas turpināšanu II fāzē

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 14.jūnija lēmuma Nr.288 “Par Starpreģionu sadarbības programmas URBACT III 2014.-2020.gadam labās prakses pārneses projekta “KARTE VISIEM” īstenošanu” 2.punktu, Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļa sadarbībā ar projektā iesaistītajiem partneriem izstrādāja labās prakses pārnesamības pētījumu, kurā tika iekļauta situācijas priekšizpēte iespējai paplašināt Jūrmalas iedzīvotāja kartes lietošanas iespējas un izstrādāja priekšlikumus kartes funkcionalitātes papildināšanai ar uzņēmēju un pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem. Lai nodrošinātu izpētē veikto pakalpojumu pārnesi tika piesaistīts ārštata darbinieks – projektu vadītājs IT jautājumos, kas sniedza ieteikumus informācijas sistēmu tehnoloģiskajiem risinājumiem, veica sasaistes veidošanu ar valsts uzturētajiem reģistriem par viedkaršu lietotāju aktuālajiem statusiem un sniedza priekšlikumus uzņēmēju rīcībā esošo IT sistēmu integrācijai ar personalizētās viedkartes informācijas sistēmu, nodrošinot Jūrmalas iedzīvotāja kartes lietotājiem priekšrocības un atlaides pie uzņēmējiem un turpinot izstrādāt sistēmu pašvaldības dotāciju uzskaitei. Lai nodrošinātu iesākto darbību nepārtrauktību, pamatojoties uz 2018.gada 10.decembrī saņemto apstiprinājumu no Starpreģionu sadarbības programmas URBACT III 2014.-2020.gadam (turpmāk – URBACT) projekta “KARTE VISIEM”, Synergie-CTE 3938 (turpmāk – projekts) vadošā partnera par projekta īstenošanas turpinājuma apstiprināšanu II fāzē (Jūrmalas pilsētas domes lietvedībā reģistrēts 2018.gada 8.janvārī ar Nr. 1.1-23/370), tika sagatavots projekta pieteikums URBACT labās prakses pārneses projekta konkursa II fāzei.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, URBACT labās prakses pārneses projektu konkursa vadlīnijām, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P3.1. “Uz nākotni orientēta pilsētas pārvaldība, kas atbalsta pilsonisko iniciatīvu” rīcības virziena R3.1.5. “Pilsētas pārvaldības infrastruktūras pilnveide” aktivitāti Nr.139 “Jūrmalas kartes ieviešana”, Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmuma Nr.98 “Par personalizētas viedkartes ieviešanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 2.punktu , Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 3.punktu, lai nodrošinātu projekta I fāzē izstrādāto ieteikumu pielietošanu un labās prakses pārnesi Jūrmalas iedzīvotāja kartes attīstībai no citām pašvaldībām, nodrošinot projekta rezultātu ilgtspēju, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Turpināt īstenot URBACT projektu II fāzē partnerībā ar projekta vadošo partneri no Spānijas - Hihonas pilsētas pašvaldības (Gijón City council) un projekta partneriem no Rumānijas – Sučavas apgabala pašvaldības (Suceava Municipality), Beļģijas – Antverpenes pilsētas pašvaldības (Antwerp Municipality), Itālijas - Sasāri pilsētas pašvalības (Sassari Municipality), Portugāles – Aveiru pilsētas pašvaldības (Aveiro Municiplaity), Francijas – Klermonferānas pilsētas pašvaldības (Clermont-Ferrand Municipality).

2. Noteikt projekta mērķi II fāzei – paplašināt Jūrmalas iedzīvotāja kartes funkcionalitāti, nodrošinot tās izmantošanu personām, kuras nesaņem pašvaldības sociālo atbalstu un/vai atvieglojumus, tādējādi sekmējot iedzīvotājiem nepieciešamu pakalpojumu ieviešanu Jūrmalas iedzīvotāju kartes pakalpojumu klāstā, lai iedzīvotāji saņemtu daudzveidīgus pakalpojumus tiem ērtā veidā un nodrošinātu izmantoto pakalpojumu uzskaiti to attīstības plānošanai.

3. Noteikt ieguvumus no projekta II fāzes īstenošanas – speciālista piesaiste darbam pie Jūrmalas iedzīvotāja kartes ieviešanas, kas, balstoties uz projekta ietvaros gūto starptautisko pieredzi un URBACT atzīto labo praksi, strādā pie iedzīvotāju kartes ieviešanas projekta Jūrmalas pilsētā, tajā skaitā sniedzot priekšlikumus informācijas tehnoloģiju risinājumiem; Jūrmalas iedzīvotāja kartes papildināšana ar uzņēmēju un pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, balstoties uz projekta ietvaros izstrādāto metodoloģiju un iepazīstot Eiropas pašvaldību pieredzi un labo praksi pilsētas kartes ieviešanā.

4. Pieņemt zināšanai, ka projekta īstenošanas laiks un izmaksu attiecināmības periods ir noteikts no 2018.gada 4.aprīļa līdz 2020.gada 4.decembrim (I fāze no 2018.gada 4.aprīļa līdz 2018.gada 4.oktobrim; II fāze no 2018.gada 4.decembra līdz 2020.gada 4.decembrim).

5. Noteikt Jūrmalas pilsētas domes kā projekta partnera kopējās attiecināmās izmaksas 85 693,48 EUR (astoņdesmit pieci tūkstoši seši simti deviņdesmit trīs euro, 48 centi), t.sk. I fāze – 8 528,80 EUR (astoņi tūkstoši pieci simti divdesmit astoņi euro, 80 centi); II fāzē – 77 164,68 EUR (septiņdesmit septiņi tūkstoši viens simts sešdesmit četri euro, 68 centi) saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, kur:

5.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 85% jeb 72 839,46 EUR (septiņdesmit divi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit deviņi euro, 46 centi);

5.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 14,5% jeb 12 427,58 EUR (divpadsmit tūkstoši četri simti divdesmit septiņi euro, 58 centi), t.sk.:

5.2.1. projekta I fāzē – 852,88 EUR (astoņi simti piecdesmit divi euro, 88 centi);

5.2.2. projekta II fāzē – 11 574,70 EUR (vienpadsmit tūkstoši pieci simti septiņdesmit četri euro, 70 centi);

5.3. valsts budžeta dotācija projekta I fāzē ir 426,44 EUR (četri simti divdesmit seši euro, 44 centi) jeb 0,5% no projekta kopējām izmaksām.

6. Projekta priekšfinansējums līdz 74,68% jeb līdz 54 715,00 EUR (piecdesmit četri tūkstoši septiņi simti piecpadsmit euro, 00 centi) apmērā no 5.1. un 5.3. apakšpunktā noteikto izmaksu summas tiek segts no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta, paredzot, ka projekta I fāzes ietvaros atmaksātais priekšfinansējums un saņemtā valsts budžeta dotācija tiek novirzīta projekta II fāzes priekšfinansēšanai.

7. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu atbilstoši precizētajam aktivitāšu ieviešanas kalendārajam plānam, ja netiek pārsniegts šī lēmuma 5.punktā norādītā finansējuma apjoms.

8. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļai:

8.1. organizēt līguma par projekta īstenošanu noslēgšanu ar Hihonas pilsētas pašvaldību un projekta partneriem;

8.2. organizēt līguma noslēgšanu par valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanu URBACT projekta I fāzē.

9. Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļai nodrošināt pieteikuma par valsts budžeta līdzfinansējuma pieprasījumu projekta II fāzes īstenošanai sagatavošanu un iesniegšanu triju mēnešu laikā pēc līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas ar projekta partneriem vai pēc finansēšanas līguma noslēgšanas, ja tas noslēgts pēc partnerības līguma, saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 22.aprīļa noteikumiem Nr.200 “Valsts budžeta līdzekļu piešķiršanas kārtība Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu finansējuma saņēmējiem no Latvijas”.

10. Projekta ieviešanu uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļai.

11. Projekta norises gaitu pārraudzīt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu nodaļai.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums XLS


Lejupielāde: DOC un PDF