Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 18.aprīlīNr. 161

protokols Nr. 4, 15. punkts

Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Atbalsts
integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas
pilsētas pašvaldībā” noslēgumu

Pamatojoties uz Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likuma 10.panta otrās daļas 17.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 25.augusta noteikumu Nr.485 „Noteikumi par darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 2.10. prioritārā virziena „Tehniskā palīdzība „Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai””, 2.11. prioritārā virziena „Tehniskā palīdzība „Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai”” un 2.12. prioritārā virziena „Tehniskā palīdzība “Kohēzijas fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai”” projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu”, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 11.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.decembra lēmumu Nr.527 “Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta „Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” īstenošanu” un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 2019.gada 12.februāra vēstuli Nr. NOS/1429 “Par vienošanās Nr.11.1.1.0/15/TP/009 noslēguma maksājuma pieprasījuma Nr.12 apstiprināšanu, maksājuma veikšanu un vienpusējo paziņojumu par projekta attiecināmo izdevumu gala summu”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” (turpmāk – Projekts) īstenošanu saskaņā ar šī lēmuma 1.pielikumu “Projekta noslēguma ziņojums”.

2. Apstiprināt Projekta kopējās faktiskās izmaksas 16 010,40EUR (sešpadsmit tūkstoši desmit euro un 40 centi) (2.pielikums “Projekta “Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” budžeta kopsavilkums (EUR)” un 3.pielikums “Pārskats par projekta “Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” finanšu līdzekļu apguvi”), t.sk. attiecināmo izmaksu summa ir 16 010,40EUR (sešpadsmit tūkstoši desmit euro un 40 centi), kur:

2.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 13 608,84 EUR (trīspadsmit tūkstoši seši simti astoņi euro un 84 centi);

2.2. valsts budžeta finansējums ir 2 401,56 EUR (divi tūkstoši četri simti viens euro, 56 centi).

Priekšsēdētājs

G. Truksnis1. pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2019.gada 18.aprīļa lēmumam Nr.161

(Protokols Nr.4, 15.punkts)

Projekta noslēguma ziņojums

Projekta nosaukums

Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā

Projekta Nr.

11.1.1.0/15/TP/009

Darbības programmas nosaukums:

Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība”

Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:

2.11. prioritārais virziens "Tehniskā palīdzība "Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" 11.1.1. specifiskais atbalsta mērķis "Atbalstīt un pilnveidot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli"Pamata informācija

Projekta mērķis

atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes kapacitātes palielināšanu, Deleģēšanas līgumā par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanu, noteikto uzdevumu izpildei.

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte

Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Faktiskie projekta rezultāti

 (to skaits un mērvienība)

Piezīmes

Atlīdzība Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sekretāram un piemaksa tā aizvietotājam

Nodrošināta atlīdzība Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sekretāram un piemaksa par aizvietošanu sekretāra aizvietotājam.

0.3 slodze

Nodrošināta atlīdzība Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sekretāram un piemaksa par aizvietošanu sekretāra aizvietotājam.

0.5 slodze

Laikā no 2016.gada novembra līdz 2017.gada novembrim atlīdzība netika nodrošināta, jo saskaņā ar nacionāla līmeņa normatīvo aktu izstrādes kavēšanos – nebija iespējas uzsākt projektu iesniegumu atlasi.

Ar Vienošanās grozījumiem Nr.1 tika panākta vienošanās slodzi palielināt un piesaistīt speciālistu uz darba līguma pamata ārpus JPD struktūras.

Ārējo ekspertu piesaiste Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas nodrošināšanai

Izvērtēti Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumi.

11 projektu iesniegumi

Izvērtēti Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumi.

9 projektu iesniegumi

- Vērtēšanas komisija izvērtēja savu kapacitāti un sniedza viedokli, ka šī projekta ietvaros paredzētie vērtēšanas pakalpojumi nebūs nepieciešami.

- Sākotnēji tika paredzēts, ka tiks izvērtēti 11 projekta iesniegumi, bet saskaņā ar nacionāla līmeņa normatīvo aktu izstrādes kavēšanos – nebija iespējas uzsākt projektu iesniegumu atlasi, līdz ar to faktiski tika izvērtēts mazāks skaits projektu iesniegumu un faktiskākie rezultāti arī bez ārējo ekspertu piesaistes tika sasniegti saskaņotajā mazākajā apjomā.

Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlasē (tai skaitā vērtēšanā) iesaistīto personu dalība apmācībās

Nodrošināta apmācība Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sekretāram un tā vietniekam.

2 personas

Nodrošināta apmācība Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sekretāram un tā vietniekam.

2 personas

Projektā veiktie grozījumi

Projekta īstenošanas laikā tika veikti divi vienošanās grozījumi:

1. 2018.gada 13.februāra vienošanās Nr. 11.1.1.0/15/TP/009 grozījumi Nr.1 (spēkā stājas 2017.gada 1.novembrī);

Pamatojums grozījumiem - ar 2017.gada 1.novembri Jūrmalas pilsētas domē tika izveidota jauna amata vienība - Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijas sekretārs, 0,5 slodzes ietvaros.

Ņemot vērā, ka grozījumi neietekmēja kopējo projekta budžetu un īstenošanas termiņu - Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.decembra lēmumā Nr.527 “Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta „Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” īstenošanu” grozījumi netika veikti

2. 2018.gada 5.novembra vienošanās Nr. 11.1.1.0/15/TP/009 grozījumi Nr.2 (stājas spēkā 2018.gada 23.jūlijā);

Pamatojums grozījumiem - Vērtēšanas komisija izvērtēja savu kapacitāti un sniedza viedokli, ka šī projekta ietvaros paredzētie vērtēšanas pakalpojumi nebūs nepieciešami, tādēļ tika virzīts priekšlikums samazināt projekta budžetu par summu, kas tika paredzēta ekspertu pakalpojumiem.

Ņemot vērā, ka grozījumi skar kopējo projekta budžetu 2018.gada 18.oktobrī pieņemts Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr.507 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.decembra lēmumā Nr.527 “Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta „Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” īstenošanu””

3. 2019.gada 12.februāra vienošanās Nr. 11.1.1.0/15/TP/009 grozījumi Nr.3 (stājas spēkā 2019.gada 12.februārī);

Grozījumus iniciēja un vienpersoniski akceptēja Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes iesniegto noslēguma Maksājuma pieprasījumu Nr.12. Grozījumu būtība ir definēt faktiskās projekta īstenošanas izmaksas, nosakot tās atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes iesniegtajam noslēguma maksājuma pieprasījumam Nr.12.

Projekta ieviešanas laiks

Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks

Faktiskais ieviešanas laiks

Piezīmes/ skaidrojumi

01.01.2016.-31.12.2018.

04.02.2016.-31.12.2018.

Atbilstoši 2016.gada 4.februāra Vienošanās Nr. Nr. 11.1.1.0/15/TP/009, kas noslēgta starp Jūrmalas pilsētas domi un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta īstenošanu.

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks (pa ceturkšņiem)

2016.gads

2017.gads

2018.gads

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Atlīdzība Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sekretāram un piemaksa tā aizvietotājam

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ārējo ekspertu piesaiste Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas nodrošināšanai

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlasē (tai skaitā vērtēšanā) iesaistīto personu dalība apmācībās

x

x

x

x

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

Lai gan sekretāram laikā no 2016.gada novembra līdz 2017.gada novembrim atlīdzība netika nodrošināta, jo saskaņā ar nacionāla līmeņa normatīvo aktu izstrādes kavēšanos – nebija iespējas uzsākt projektu iesniegumu atlasi – aktivitāte tiek uzskatīta par īstenotu, jo šajā laikā spēkā bija noslēgtā vienošanās starp Jūrmalas pilsētas domi un vērtēšanas sekretāru.

Vērtēšanas komisija izvērtēja savu kapacitāti un sniedza viedokli, ka šī projekta ietvaros paredzētie vērtēšanas pakalpojumi (ārējie eksperti) nebūs nepieciešami, tādēļ pēc Vienošanās grozījumiem Nr.2 šī aktivitāte tika izņemta no projekta laika grafika, atstājot šo aktivitāti kā īstenotu 2018.gada I ceturksnī, jo Jūrmalas pilsētas dome iesniedzot atskaiti (Maksājuma pieprasījumu) Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai sniedza informāciju, ka tā strādā pie iepirkuma veikšanas, tādēļ uzskatāms, ka aktivitāte šajā laikā ir tikusi veikta.

Apmācības īstenotas saskaņā ar pieejamo apmācību un semināru grafiku, kas atšķīrās no Jūrmalas pilsētas domes sākotnēji plānotā laika grafika.

Faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks (pa ceturkšņiem)

2016.gads

2017.gads

2018.gads

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Atlīdzība Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sekretāram un piemaksa tā aizvietotājam

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ārējo ekspertu piesaiste Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas nodrošināšanai

x

Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlasē (tai skaitā vērtēšanā) iesaistīto personu dalība apmācībās

x

x

x

Projekta komanda

Projekta vadītāja

04.02.2016.- 23.07.2018. Baiba Birzniece, Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas vadītāja p.i.

24.07.2018. -31.12.2018. Ieva Strazdiņa, Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu nodaļas vadītāja p.i.

Projekta grāmatvede – Ināra Kundziņa, Jūrmalas pilsētas domes Centralizētās grāmatvedības vadītāja, galvenā grāmatvede;

Secinājumi un priekšlikumi

Noteiktais mērķis – atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes kapacitātes palielināšanu, Deleģēšanas līgumā par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanu, noteikto uzdevumu izpildei, projekta īstenošanas laikā tika sasniegts.

Projekta kopējās faktiskās izmaksas ir 16 010,40EUR sākotnēji plānoto 46 666,00EUR vietā (pēc vienošanās grozījumiem Nr.2 tās tika noteiktas 16 300,00 EUR, taču faktiskā izpilde ir par 289,60EUR mazāka, jo radās ietaupījums uz piemaksām par prombūtnē esoša vērtēšanas komisijas sekretāra aizvietošanu.

Projektā, kur tiek paredzētas personāla izmaksas, plānojot budžetu, tas jāplāno maksimāli elastīgs un ar rezervēm noteiktos ekonomiskās klasifikācijas kodos, lai pie neplānotas darbinieku prombūtnes nebūtu jāvirza steidzami budžeta grozījumi.


Pielikums Nr.2 XLS

Pielikums Nr.3 XLS


Lejupielāde: DOC un PDF