Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2019.gada 19.decembra 648.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2019.gada 18.aprīlīNr. 162

protokols Nr. 4, 16. punkts

Par dalību Latvijas Universitātes Efektīvas sadarbības projektu konkursā

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Latvijas Universitātes 2019.gada 11.aprīļa uzaicinājumu Jūrmalas pilsētas domei kā partnerim piedalīties projektā (reģistrēts Jūrmalas pilsētas domes lietvedības sistēmā DKOR-SAN-JUR/6402) atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktam, atsaucoties uz “Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam” noteiktās prioritātes P1.6.“Aktīvā un dabas tūrisma attīstība” rīcības virziena R1.6.1. “Dabas tūrisma infrastruktūras attīstība” aktivitāti Nr.21 “Daudzfunkcionāla, interaktīva dabas tūrisma objekta izveide Ķemeros”, un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra lēmumu Nr.49 “Par nodomu protokola noslēgšanu ar Latvijas Universitāti”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes kā partnera dalību Latvijas Universitātes Efektīvas sadarbības projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Zinātnieks Ķemeros” un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā (turpmāk – projekts) ar projekta vadošo partneri Latvijas Universitāti.

2. Noteikt projekta mērķi – sniegt skolas vecuma bērniem un jauniešiem mūsdienīgā un kvalitatīvā veidā iespēju iegūt praktiskas iemaņas dabas zinībās un veicināt skolēnu interesi un motivāciju apgūt dabaszinātnes.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. izstrādāti interešu izglītības mācību moduļi – darba lapas ar mērķi skolēniem saprotamā, mūsdienīgā un iesaistošā veidā veidot izpratni par dabas un cilvēka mijiedarbību, dabaszinātni cilvēka dzīvē un sabiedrības attīstībā.

3.2. īstenoti vismaz trīs interaktīvi pasākumi dabā - Ķemeros, kur katrā paralēli veiktas trīs veidu aktivitātes, Latvijas Universitātes zinātnieku vadībā.

4. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2019.gada 2.maija līdz 2020.gada 30.aprīlim. Grozīts ar domes 2019.gada 19.decembra 648.lēmumu

5. Noteikt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 9 166,67 EUR (deviņi tūkstoši viens simts sešdesmit seši euro un 67 centi), kur Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums 60% jeb 5 500,00 EUR (pieci tūkstoši pieci simti euro un 00 centi) un Latvijas Universitātes finansējums 40% jeb 3 666,67 EUR (trīs tūkstoši seši simti sešdesmit seši euro un 67 centi).

6. Projekta apstiprināšanas gadījumā projekta īstenošanai nepieciešamo Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu 5 500,00 EUR (pieci tūkstoši pieci euro un 00 centi) segt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžeta, paredzot to Attīstības pārvaldes Projektu nodaļas budžetā.

7. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu nodaļai līdz 2019.gada 23.aprīlim sagatavot un iesniegt projekta vadošajam partnerim Latvijas Universitātei projekta iesnieguma sagatavošanai nepieciešamo dokumentāciju.

8. Projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā uzdot Attīstības pārvaldes Projektu nodaļai, slēdzot partnerības līgumu par projekta īstenošanu ar Latvijas Universitāti.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis