Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 18.aprīlīNr. 163

protokols Nr. 4, 18. punkts

Par Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta “Mārtiņa Pormaņa kolekcijas
izpēte un pieejamības nodrošināšana” īstenošanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam prioritātes P3.3. “Daudzveidīga kultūras un sporta vide” rīcības virziena R3.3.1. “Pilsētas kultūras iestāžu un muzeju darbības pilnveide” aktivitāti Nr.193 “Jūrmalas kā kultūras un mākslas pilsētas identitātes un konkurentspējas nostiprināšana ” un aktivitāti Nr.199 “Jūrmalas muzeju popularizēšana”, Jūrmalas pilsētas Kultūrvides attīstības plāna 2017.-2020.gadam 2.rīcības virziena “Kultūras piedāvājuma izcilība un daudzveidība Jūrmalā: kvalitatīva un sistemātiska kultūras piedāvājuma veidošana dažādām mērķauditorijas grupām vietējā, nacionālā un starptautiskā mērogā” uzdevuma U2.1. “Rīkot kvalitatīvas un daudzveidīgas kultūras norises konkrētiem auditorijas segmentiem (jūrmalniekiem, vietēja mēroga un starptautiskiem tūristiem) katrā sezonā” pasākumu P2.1.1. “Nodrošināt dažādu mērķauditorijas segmentu vajadzībām atbilstošas profesionālās mākslas pieejamību Jūrmalā” un 3.rīcības virziena “Jūrmalas kultūras mantojums: kultūras mantojuma saglabāšana, mūsdienīga interpretācija un popularizēšana” uzdevuma U3.2. “Palielināt pilsētas muzeju lomu kultūrvēsturiskā mantojuma mūsdienīgā interpretācijā” pasākumu P3.2.2. “Muzeju krājuma pieejamības veicināšana, veicot krājuma digitalizāciju, izstāžu un tematisku izdevumu veidošanu”, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 3.punktam, Valsts Kultūrkapitāla fonda 2019.gada 27.februāra vēstuli Nr.2019-1-KMA-M04036-P “Par Valsts Kultūrkapitāla fonda kultūras projektu konkursa rezultātiem”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot Valsts Kultūrkapitāla fonda Kultūras mantojuma nozares mērķprogrammas “Muzeju nozares attīstības programma un muzejisko priekšmetu iepirkums” projektu konkursā atbalstīto projektu “Mārtiņa Pormaņa kolekcijas izpēte un pieejamības nodrošināšana” (turpmāk – projekts).

2. Noteikt projekta mērķi – nostiprinot Jūrmalas kā kultūras un mākslas pilsētas identitāti, izveidot mākslinieciski kvalitatīvu, reprezentatīvu Jūrmalas pilsētas muzeja mākslas kolekcijas izstādi modernizētā izstāžu telpā, ilgtermiņā nodrošinot mākslas darbiem saudzīgus eksponēšanas apstākļus un pieejamību, veicinot mākslas profesionāļu, pilsētas viesu un Latvijas iedzīvotāju interesi par Jūrmalas kultūras mantojumu un muzejiem.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. pilnveidota Jūrmalas pilsētas muzeja darbība, modernizēta muzeja kamīna zāle, ilgtermiņā nodrošinot izstāžu eksponēšanas kvalitāti un mākslas darbiem saudzīgus eksponēšanas apstākļus, veicinot to pieejamību apmeklētājiem;

3.2. izveidota mākslinieciski kvalitatīva un reprezentatīva Jūrmalas pilsētas muzeja mākslas kolekcijas izstāde, nostiprinot Jūrmalas kā kultūras un mākslas pilsētas identitāti, veicināta mākslas profesionāļu, pilsētas viesu un Latvijas iedzīvotāju interese par Jūrmalas kultūras mantojumu un muzejiem.

4. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2019.gada 1.maija līdz 2019.gada 31.decembrim.

5. Noteikt projekta kopējās izmaksas 4000,00 EUR (četri tūkstoši euro un 00 centi) saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, t.sk., attiecināmo izmaksu summa 4000,00 EUR (četri tūkstoši euro un 00 centi), kur Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums ir 100% .

6. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu atbilstoši precizētajam aktivitāšu ieviešanas kalendārajam plānam, ja netiek pārsniegts šī lēmuma 5.punktā norādītā finansējuma apjoms.

7. Uzdot Jūrmalas pilsētas muzejam organizēt līguma par projekta īstenošanu noslēgšanu ar Valsts Kultūrkapitāla fondu un ieviest projektu.

8. Projekta norises gaitu pārraudzīt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu nodaļai.

Priekšsēdētājs

G. TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2019.gada 18.aprīļa lēmumam Nr.163

(protokols Nr.4, 18.punkts)

Projekta

"Mārtiņa Pormaņa kolekcijas izpēte un pieejamības nodrošināšana"

finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs: Jūrmalas pilsētas muzejs

Funkcionālās klasifikācijas kods: 08.620

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar apstiprināto projekta iesniegumu: 4000,00 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 4000,00 EUR, no kurām Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums ir 4000,00 EUR jeb 100%.

Pozīcija / gads

2019. gads /budžeta gads

201_.gads

Kopā

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

0

4 000

0

0

4 000

0

4000

Atlikums perioda sākumā, t.sk.

0

0

0

0

no pašvaldības budžeta

no valsts budžeta

no Eiropas Savienības fonda

no ārvalstu finanšu palīdzības/cits finansējuma avots

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

0

0

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

0

0

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

0

0

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.)

4 000

4 000

4 000

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.)

0

0

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

0

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

0

0

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

0

Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti (18.6.9.0.)

0

0

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

0

4 000

0

0

4 000

0

4000

IZDEVUMI projekta aktivitāšu īstenošanai

4 000

4 000

4 000

Atlikums perioda beigās, t.sk:

0

0

0

0

0

0

0

kases apgrozības līdzekļi

0

0

0

0

0

atgriežamie līdzekļi pašvaldības budžeta

0

0

0

0

0

0


Lejupielāde: DOC un PDF