Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 18.aprīlīNr. 164

protokols Nr. 4, 19. punkts

Par Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta “Laivu būves attīstība
Rīgas jūras līča piekrastē” īstenošanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam prioritātes P3.3. “Daudzveidīga kultūras un sporta vide” rīcības virziena R3.3.1. “Pilsētas kultūras iestāžu un muzeju darbības pilnveide” aktivitāti Nr.198 “Zvejniecības amatu kultūras mantojuma saglabāšana”, un Jūrmalas pilsētas Kultūrvides attīstības plāna 2017.-2020.gadam 3.rīcības virziena “Jūrmalas kultūras mantojums: kultūras mantojuma saglabāšana, mūsdienīga interpretācija un popularizēšana” uzdevuma U3.2. “Palielināt pilsētas muzeju lomu kultūrvēsturiskā mantojuma mūsdienīgā interpretācijā” pasākumu P3.2.2. “Muzeju krājuma pieejamības veicināšana, veicot krājuma digitalizāciju, izstāžu un tematisku izdevumu veidošanu” un uzdevuma U3.3. “Izstrādāt mantojumā balstītus kultūrtūrisma produktus un pakalpojumus” pasākumu P3.3.1. “Jaunu pakalpojumu (vēsturiski izglītojošas, radoši izzinošas, aktīvā tūrisma programmas, tematiski pasākumi u.tml.) ieviešana vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem, īpaši skolēnu-tūristu un ģimeņu piesaistei” un pasākumu P3.3.2. “Amatu prasmju apguves darbnīca Jūrmalas brīvdabas muzejā”, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 3.punktam, Valsts Kultūrkapitāla fonda 2019.gada 27.februāra vēstuli Nr.2019-1-KMA-M04035-P “Par Valsts Kultūrkapitāla fonda kultūras projektu konkursa rezultātiem”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot Valsts Kultūrkapitāla fonda Kultūras mantojuma nozares mērķprogrammas “Muzeju nozares attīstības programma un muzejisko priekšmetu iepirkums” projektu konkursā atbalstīto projektu “Laivu būves attīstība Rīgas jūras līča piekrastē” (turpmāk– projekts).

2. Noteikt projekta mērķi – pilnveidot Jūrmalas brīvdabas muzeja darbību, izstrādājot zvejniecības amatu kultūras mantojumā balstītu jaunu kultūrtūrisma produktu – ekspozīciju par laivu būvniecības tradīcijām Jūrmalā un laivu būves darbnīcu.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. pilnveidota Jūrmalas brīvdabas muzeja darbība, izstrādāts jauns kultūras tūrisma produkts – ekspozīcija par laivu būvniecības tradīcijām Jūrmalā un laivu būves darbnīca;

3.2. saglabāts un popularizēts zvejniecības amatu kultūras mantojums Jūrmalā, nodrošināta tā pieejamība, izzinot un apgūstot amatu prasmes laivu būves darbnīcā.

4. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2019.gada 1.maija līdz 2019.gada 27.decembrim.

5. Noteikt projekta kopējās izmaksas 2423,00 EUR (divi tūkstoši četri simti divdesmit trīs euro un 00 centi) saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, t.sk., attiecināmo izmaksu summa 2423,00 EUR (divi tūkstoši četri simti divdesmit trīs euro un 00 centi), kur Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums ir 100%.

6. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu atbilstoši precizētajam aktivitāšu ieviešanas kalendārajam plānam, ja netiek pārsniegts šī lēmuma 5.punktā norādītā finansējuma apjoms.

7. Uzdot Jūrmalas pilsētas muzejam organizēt līguma par projekta īstenošanu noslēgšanu ar Valsts Kultūrkapitāla fondu un ieviest projektu.

8. Projekta norises gaitu pārraudzīt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu nodaļai.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis
Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2019.gada 18.aprīļa lēmumam Nr.164

(protokols Nr.4, 19.punkts)

Projekta

"Laivu būves attīstība Rīgas jūras līča piekrastē"

finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs: Jūrmalas pilsētas muzejs

Funkcionālās klasifikācijas kods: 08.620

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar apstiprināto projekta iesniegumu: 2423,00 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 2423,00 EUR, no kurām Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums ir 2423,00 EUR jeb 100%.

Pozīcija / gads

2019. gads /budžeta gads

201_.gads

Kopā

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

0

2 423

1 212

1 212

2 423

0

2423

Atlikums perioda sākumā, t.sk.

1 212

1 212

0

no pašvaldības budžeta

no valsts budžeta

1 212

1 212

no Eiropas Savienības fonda

no ārvalstu finanšu palīdzības/cits finansējuma avots

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

0

0

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

0

0

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

0

0

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.)

2 423

2 423

2 423

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.)

0

0

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

0

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

0

0

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

0

Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti (18.6.9.0.)

0

0

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

0

2 423

1 212

1 212

2 423

0

2423

IZDEVUMI projekta aktivitāšu īstenošanai

1 211

1 212

2 423

2 423

Atlikums perioda beigās, t.sk:

1 212

1 212

0

0

0

kases apgrozības līdzekļi

1 212

1 212

0

0

atgriežamie līdzekļi pašvaldības budžeta

0

0

0

0

0

0


Lejupielāde: DOC un PDF