Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 18.aprīlīNr. 165

protokols Nr. 4, 20. punkts

Par dalību Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02
“Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”
atklātā projektu iesniegumu konkursā

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktu, atbilstoši biedrības “Partnerība laukiem un jūrai” publicētajam paziņojumam par atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 84.kārtu Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” 3.mērķa “Dabas resursu un kultūrvēsturiskā mantojuma ilgtspējīga apsaimniekošana un izmantošana” 3.rīcībā “Atbalsts zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanai un izmantošanas veicināšanai”, ievērojot Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra noteikumu Nr.605 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumam “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” nosacījumus un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P3.3. “Daudzveidīga kultūras un sporta vide” rīcības virziena R3.3.1. “Pilsētas kultūras iestāžu un muzeju darbības pilnveide” aktivitāti Nr.200 “Jūrmalas brīvdabas muzeja attīstība” un Jūrmalas pilsētas Kultūrvides attīstības plāna 2017.-2020.gadam 3.rīcības virziena “Jūrmalas kultūras mantojums: kultūras mantojuma saglabāšana, mūsdienīga interpretācija un popularizēšana” uzdevuma U3.2. “Palielināt pilsētas muzeju lomu kultūrvēsturiskā mantojuma mūsdienīgā interpretācijā” pasākumu P3.2.1. “Jūrmalas pilsētas muzeju pamatdarbības nodrošināšana, krājuma papildināšana un saglabāšana, veidojot atbilstošus glabāšanas apstākļus, krājuma izpēte un popularizēšana” un 5.rīcības virziena “Kultūras pieejamība Jūrmalā: ģeogrāfiski līdzsvarota kultūras infrastruktūras attīstība un kultūras pieejamības sekmēšana” uzdevuma U5.1. “Attīstīt kultūras tūrismu Jūrmalā” pasākumu P5.1.1. “Jūrmalas brīvdabas muzeja infrastruktūras attīstība, tai skaitā autostāvvietas izbūve un jaunas ēkas izbūve administratīvām un apmeklētāju vajadzībām”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas muzeja dalību Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” 3.mērķa “Dabas resursu un kultūrvēsturiskā mantojuma ilgtspējīga apsaimniekošana un izmantošana” 3.rīcības “Atbalsts zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanai un izmantošanas veicināšanai” atklātajā projektu iesniegumu konkursā (turpmāk – konkurss) ar projekta iesniegumu “Jūrmalas brīvdabas muzeja infrastruktūras attīstība un zvejas kuģa atjaunošana” (turpmāk – projekts).

2. Noteikt projekta mērķi – sekmēt Jūrmalas brīvdabas muzeja attīstību, kā arī zvejas un jūras kultūras mantojuma izmantošanu un saglabāšanu, veidojot Jūrmalas brīvdabas muzeju par populāru kultūras tūrisma objektu.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas – muzeja eksponāta – zvejas kuģa “Undīne” atjaunošana, tā tuvumā esošo koku un zaru nozāģēšana, kuģu vraku nojumes projekta izstrāde un izbūve, uzlabojot eksponātu saglabāšanas apstākļus un to pieejamību apmeklētājiem, sekmēs kopējo muzeja apmeklējuma kvalitāti; muzeja centrālā eksponāta ēkas signalizācijas atjaunošana un modernizācija, izveidojot kvalitatīvu un vienotu signalizācijas sistēmu muzejā, veicinās eksponātu saglabāšanu un drošību.

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2019. gada 20. septembra līdz 2021.gada 20. martam.

5. Noteikt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 131 791, 05 EUR (viens simts trīsdesmit viens tūkstotis septiņi simti deviņdesmit viens euro un 05 centi), t.sk.:

5.1. attiecināmo izmaksu summa 131 791, 05 EUR (viens simts trīsdesmit viens tūkstotis, septiņi simti deviņdesmit viens euro un 05 centi), kur:

5.1.1. Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējums ir 90% jeb 118 611, 94 EUR (viens simts astoņpadsmit tūkstoši seši simti vienpadsmit euro un 94 centi);

5.1.2. Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums ir 10% jeb 13 179, 11 EUR (trīspadsmit tūkstoši viens simts septiņdesmit deviņi euro un 11 centi).

6. Projekta priekšfinansējumu līdz 94 889, 55 EUR (deviņdesmit četri tūkstoši astoņi simti astoņdesmit deviņi euro un 55 centi) jeb līdz 80% apmērā no šī lēmuma 5.1.1.apakšpunktā noteiktās summas paredzēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta.

7. Projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu dalībai konkursā līdz 2019. gada 10. maijam uzdot Jūrmalas pilsētas muzejam.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF