Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 18.aprīlīNr. 166

protokols Nr. 4, 21. punkts

Par atbalstu dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda Literatūras
nozares projektu pieteikumu konkursā

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, Valsts kultūrkapitāla fonda regulāro projektu konkursu nolikumu (apstiprināts Valsts kultūrkapitāla fonda padomes 2004. gada 25. marta sēdē (protokols Nr. 6 (146), ar grozījumiem, kas apstiprināti līdz Valsts kultūrkapitāla fonda padomes 2018. gada 20. decembra sēdei (protokols Nr. 12 (372)), atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 1. februāra rīkojuma Nr. 1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1. punktam, un atsaucoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020. gadam noteiktās prioritātes P3.3. “Daudzveidīga kultūras un sporta vide” rīcības virziena R3.3.1.”Pilsētas kultūras iestāžu un muzeju darbības pilnveide” aktivitāti Nr.191 “Daudzveidīgu kultūras pasākumu pieejamība Jūrmalas iedzīvotājiem Jūrmalas pilsētā” un “Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017.-2020.gadam” 1.rīcības virzienu “Radošā Jūrmala: apkaimju unikalitātes stiprināšana un iedzīvotāju līdzdalības sekmēšana” uzdevuma U.1.2. “Stiprināt bibliotēku lomu kā apkaimju izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centrus” pasākumu P.1.2.2. “Lasīšanas veicināšanas pasākumu organizēšana, aktivizējot bibliotēkas kā tikšanās vietas apkaimju iedzīvotājiem”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas Centrālās bibliotēkas dalību Valsts kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā ar projekta pieteikumu “Literārie vakari kopā ar autoru” un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā (turpmāk – projekts).

2. Noteikt projekta mērķi – organizēt Jūrmalas Centrālajā bibliotēkā piecas literārās tikšanās ar latviešu grāmatu autoriem, popularizējot latviešu oriģinālliteratūru.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. veicināta interese lasīt un iepazīt latviešu oriģinālliteratūru Jūrmalas iedzīvotāju vidū;

3.2. piesaistīti jauni lasītāji un apmeklētāji;

3.3. celta Jūrmalas Centrālās bibliotēkas nozīme sabiedrībā.

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2019.gada 1.augusta līdz 2019.gada 31.decembrim.

5. Noteikt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 750,00 EUR (septiņi simti piecdesmit eiro un nulle centi), kas 100% apmērā ir Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums.

6. Projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu Valsts kultūrkapitāla fonda projektu konkursā līdz 2019.gada 26.aprīlim uzdot Jūrmalas Centrālajai bibliotēkai.

7. Projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā uzdot Jūrmalas Centrālajai bibliotēkai, slēdzot līgumu par projekta īstenošanu ar Valsts kultūrkapitāla fondu.

8. Projekta norises gaitu pārraudzīt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu nodaļai.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF