Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 18.aprīlīNr. 167

protokols Nr. 4, 22. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.556
“Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā
atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas
ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, iepirkuma “Būvdarbi Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolā” ID Nr.JPD 2019/23/A165/IP70 rezultātiem, iepirkuma “Būvuzraudzība būvdarbiem Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolā” ID Nr.JPD 2019/36/A165/IP70 rezultātiem un 2018.gada 20.decembrī starp Jūrmalas pilsētas domi un Centrālā finanšu un līguma aģentūru noslēgto Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.4.2.2.0/18/I/011 1.pielikuma “Vienošanās vispārīgie noteikumi” 2.1.20.punktu, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8.punktā noteiktajam, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.556 “ Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu” (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:

1. Izteikt Lēmuma 4.punktu šādā redakcijā:

“4. Noteikt projekta darbību īstenošanas laiku no 2017.gada 1.jūnija līdz 2020.gada 31.martam (33 (trīsdesmit trīs) mēneši), tai skaitā:

4.1. projekta darbību, kas veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas un projekta īstenošanas uzsākšanas, īstenošanas laiks no 2017.gada 1.jūnija līdz 2018.gada 19.decembrim (18 (astoņpadsmit) mēneši);

4.2. projekta darbību, kas tiks veiktas pēc Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu noslēgšanas ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un projekta īstenošanas uzsākšanas, īstenošanas laiks no 2018.gada 20.decembra līdz 2020.gada 31.martam (15 (piecpadsmit) mēneši).”.

2. Izteikt Lēmuma 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Noteikt Jūrmalas pilsētas domes kopējās projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksas 1 444 644,39 EUR (viens miljons četri simti četrdesmit četri tūkstoši seši simti četrdesmit četri euro un 39 centi), saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, tai skaitā:

5.1. projekta attiecināmās izmaksas 1 094 020.57 EUR (viens miljons deviņdesmit četri tūkstoši divdesmit euro un 57 centi), kur:

5.1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 46.86% jeb 512 648,60 EUR (pieci simti divpadsmit tūkstoši seši simti četrdesmit astoņi euro un 60 centi);

5.1.2. nacionālais publiskais līdzfinansējums ir 53.14% jeb 581 371.97 EUR (pieci simti astoņdesmit viens tūkstotis trīs simti septiņdesmit viens euro un 97 centi), no tā:

5.1.2.1. valsts budžeta dotācija ir 7.97% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas jeb 87 204,38 EUR (astoņdesmit septiņi tūkstoši divi simti četri euro un 38 centi);

5.1.2.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 45.17% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas jeb 494 167.59 EUR (četri simti deviņdesmit četri tūkstoši viens simts sešdesmit septiņi euro un 59 centi).

5.2. projekta neattiecināmo izmaksu summa, ko sedz Jūrmalas pilsētas pašvaldība ir 350 623.82 EUR (trīs simti piecdesmit tūkstoši seši simti divdesmit trīs euro un 82 centi ).”.

3. Izteikt Lēmums 6.3.un 6.4.punktu šādā redakcijā:

“6.3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums, lēmuma 5.2.punktā noteikto projekta neattiecināmo izmaksu segšanai, ņemot vērā 6.1.4.punktā minēto, ir 348 183.76 EUR (trīs simti četrdesmit astoņi tūkstoši viens simts astoņdesmit trīs euro un 76 centi), un, atbilstoši projekta finansēšanas plānam, ir sedzams no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta, t.sk. 342 953.30 EUR (trīs simti četrdesmit divi tūkstoši deviņi simti piecdesmit trīs euro un 30 centi) piesaistot aizņēmumu.

6.4. priekšfinansējums, 10% apmērā no lēmuma 5.1.1.apakšpunktā un 5.1.2.1.apakšpunktā noteiktās summas, ņemot vērā 6.1.2. un 6.1.3. apakšpunktā minēto līdzfinansējumu, jeb 48 997.62 EUR (četrdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit septiņi euro un 62 centi), atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 17.marta noteikumu Nr.130 “Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā” 19.pantā noteiktajam, ir sedzams no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžeta, piesaistot aizņēmumu. ”

Priekšsēdētājs

G. TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2019.gada 18.aprīļa lēmumam Nr.167

(protokols Nr.4, 22.punkts)

Projekta

"Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana"

finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs: Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļa

Funkcionālās klasifikācijas kods: 09.210

1 444 644.39 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 1 094 020.57 EUR, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums ir 512 648.60 EUR jeb 46.86%, Valsts budžeta dotācija ir 87 204.38 EUR jeb 7.97%, Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 494 167.59 EUR jeb 45.17%; neattiecināmās izmaksas 350 623.82 EUR apmērā tiek segtas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta. Atbilstoši projekta konkursa nosacījumiem, projekta īstenošanai ir nepieciešams nodrošināt priekšfinansējumu 10% jeb 59 985.30 EUR apmērā.

Pozīcija / gads

2017. un 2018.gada izpilde

2019.gads

2020. gads

Kopā

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

22 480

0

336 505

452 619

403 703

1 083 523

403 793

1 504 631

Atlikums perioda sākumā, t.sk.

0

0

55 223

54 081

0

5 165

no pašvaldības budžeta

-153 540

no valsts budžeta

31 110

8 623

1 512

no Eiropas Savienības fonda

177 653

45 458

3 653

no ārvalstu finanšu palīdzības/cits finansējuma avots

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

10 988

0

48 998

59 986

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

9 052

221 678

136 482

358 160

126 956

494 168

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

2 440

164 730

96 386

261 116

87 068

350 624

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.)

0

0

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.)

0

336 505

10 988

116 754

464 247

135 606

599 853

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

0

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

0

0

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

0

Cits ieņēmumu veids atbilstoši ieņēmumu klasifikācijai (norādīt)

0

0

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

22 480

0

336 505

452 619

403 703

1 083 523

403 793

1 504 631

IZDEVUMI projekta aktivitāšu īstenošanai

22 480

281 282

398 538

398 538

1 078 358

343 807

1 444 645

Atlikums perioda beigās, t.sk:

0

0

55 223

54 081

5 165

5 165

59 986

59 986

kases apgrozības līdzekļi

55 223

54 081

5 165

5 165

0

atgriežamie līdzekļi pašvaldības budžeta

0

0

59 986

59 986


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF