Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 18.aprīlīNr. 168

protokols Nr. 4, 23. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumā Nr.109
“Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ceļu
infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas
izbūve Ķemeros” īstenošanu”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2018.gada 11.aprīlī starp Jūrmalas pilsētas domi un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, reģistrācijas Nr.900000812928, noslēgtās Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.5.6.2.0/18/I/002 1.punktu un Vienošanās vispārīgo noteikumu 2.1.19.punktu, Jūrmalas pilsētas domes īstenotā iepirkuma ID Nr.JPD 2018/106 “Būvdarbi Ķemeru parka teritorijā” rezultātiem un iepirkuma ID Nr.JPD 2019/22/A45/IP10/A62/IP12/A196/IP82 “Būvuzraudzība būvdarbiem Ķemeru parka teritorijā” rezultātiem, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8.punktā noteiktajam, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumā Nr.109 “ Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros” īstenošanu ” (turpmāk – lēmums) šādus grozījumus:

1. Izteikt lēmuma 4.punktu šādā redakcijā:

“4.Noteikt projekta darbību īstenošanas laiku no 2017.gada 1.marta līdz 2020.gada 10.jūnijam (39 (trīsdesmit deviņi) mēneši un 10 (desmit) dienas), tai skaitā:

4.1. projekta darbību, kas veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas un Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu noslēgšanas ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru , īstenošanas laiks no 2017.gada 1.marta līdz 2019.gada 10.aprīlim (25 (divdesmit pieci) mēneši un 10 (desmit) dienas);

4.2. projekta darbību, kas tiks veiktas pēc Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu noslēgšanas ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un projekta īstenošanas uzsākšanas, īstenošanas laiks no 2019.gada 11.aprīļa līdz 2020.gada 10.jūnijam (14 (četrpadsmit) mēneši).”

2. Izteikt lēmuma 5.punktu šādā redakcijā:

“5.Noteikt Jūrmalas pilsētas domes kopējās projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksas 1 822 899.71 EUR (viens miljons astoņi simti divdesmit divi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit deviņi euro un 71 cents), saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, tai skaitā:

5.1. projekta attiecināmās izmaksas 1 495 771.00 EUR (viens miljons četri simti deviņdesmit pieci tūkstoši septiņi simti septiņdesmit viens euro un 00 centi), kur:

5.1.1.Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 81.56% jeb 1 220 000.00 EUR (viens miljons divi simti divdesmit tūkstoši euro un 00 centi);

5.1.2.nacionālais publiskais līdzfinansējums ir 18.44 % jeb 275 771.00EUR (divi simti septiņdesmit pieci tūkstoši setiņi simti septiņdesmit viens euro un 00 centi), no tā:

5.1.2.1. valsts budžeta dotācija ir 15% (2.77% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas) jeb 41 365.65 EUR (četrdesmit viens tūkstotis trīs simti sešdesmit pieci euro un 65 centi);

5.1.2.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 85% (15.67% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas) jeb 234 405.35 EUR (divi simti trīsdesmit četri tūkstoši četri simti pieci euro un 35 centi).

5.2. projekta neattiecināmo izmaksu summa, kas nepieciešama elektrības pieslēguma ierīkošanai, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvei, Ķemeru parka kultūrvēsturiskās daļas – ciļņa “Tautu deja” restaurācijai, labiekārtojuma elementu (velo statīvu, informācijas stendu un norāžu zīmju) uzstādīšanai un būvdarbu iepirkuma rezultātā noteikto attiecināmo būvdarbu izmaksu sadārdzinājuma segšanai, un ko sedz Jūrmalas pilsētas pašvaldība ir 327 128.71 EUR (trīs simti divdesmit tūkstoši viens simts divdesmit astoņi euro un 71 cents).”

3. Izteikt lēmuma 6.punktu šādā redakcijā:

“6.Projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu nodrošināt šādi:

6.1. priekšfinansējums, kas nodrošināts projekta īstenošanai nepieciešamo būvprojektu izstrādei un būvprojektu ekspertīzes veikšanai un segts no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada un 2018.gada budžeta līdzekļiem ir 75 050.25 EUR (septiņdesmit pieci tūkstoši piecdesmit euro un 25 centi), atbilstoši lēmuma 5.1.punktā noteiktajai proporcijai tiek sadalīts:

6.1.1. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma daļa ir 11 761.28 EUR (vienpadsmit tūkstoši septiņi simti sešdesmit viens euro un 28 centi);

6.1.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma daļa ir 61 213.45 EUR (sešdesmit viens tūkstotis divi simti trīspadsmit euro un 45 centi);

6.1.3. Valsts budžeta dotācijas daļa ir 2 075.52 EUR (divi tūkstoši septiņdesmit pieci euro un 52 centi).

6.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums lēmuma 5.1.2.2.apakšpunktā noteikto projekta attiecināmo izmaksu segšanai, ņemot vērā lēmuma 6.1.punktā minēto, ir 159 355.10 EUR (viens simts piecdesmit deviņi tūkstoši trīs simti piecdesmit pieci euro un 10 centi), un, atbilstoši projekta finansēšanas plānam, ir sedzams no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019. – 2020.gada budžeta;

6.3. līdzfinansējum s lēmuma 5.2.punktā noteikto neattiecināmo izmaksu segšanai, ir 327 128.71 EUR (trīs simti divdesmit tūkstoši viens simts divdesmit astoņi euro un 71 cents), un atbilstoši projekta finansēšanas plānam, ir sedzams no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.-2020.gada budžeta;

6.4. priekšfinansējums 10% apmērā no lēmuma 5.1.1.apakšpunktā noteiktās summas un daļa no lēmuma 5.1.2.1.apakšpunktā noteiktās summas jeb 134 289.01 EUR (viens simts trīsdesmit četri tūkstoši divi simti astoņdesmit deviņi euro un 01 cents) , atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 17.marta noteikumu Nr.130 “Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā” 19.pantā noteiktajam, ir sedzams no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.-2020.gada budžeta;

6.5. noteikt, ka šī lēmuma 6.2., 6.3. un 6.4.punktā minētās izmaksas Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanai, kas nepieciešamas projektā ietverto būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības darbu veikšanai, kā arī lēmuma 6.4.punktā noteiktā priekšfinansējuma nodrošināšanai 617 669,75 EUR (seši simti septiņpadsmit tūkstoši seši simti sešdesmit deviņi euro un 75 centi) apmērā tiek segtas, piesaistot aizņēmumu. ”

4. Aizstāt lēmuma pielikumu ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums XLS


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF