Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 18.aprīlīNr. 172

protokols Nr. 4, 29. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta
mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas
energoefektivitātes paaugstināšana” un Darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa
projekta “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības
iestāžu infrastruktūras pilnveide” īstenošanai

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 8.marta noteikumiem Nr.152 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” īstenošanas noteikumi”, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijas 2018.gada 1.novembra lēmumam Nr.1.1.2-3/23 “Lēmums par projekta iesnieguma “Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” (Nr.4.2.2.0/18/I/011) nosacījumu izpildi”, Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumiem Nr.323 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” īstenošanas noteikumi”, Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijas (turpmāk – Vērtēšanas komisija) 2019.gada 18.janvāra lēmumu Nr.1.1.2-3/2 “Lēmums par projekta iesnieguma “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” (Nr.8.1.2.0/18/I/006) nosacījumu izpildi” ievērojot likuma “Par valsts budžetu 2019.gadam” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un piektās daļas 3.punktu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 6. un 7.punktu, Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P2.6 “Energoapgādes un sakaru attīstība”, rīcības virziena R2.6.2. “Racionālas un videi draudzīgas energoapgādes sistēmas attīstība” aktivitāti Nr.89 “Ilgtspējīga atjaunojamo energoresursu izmantošana, energoefektivitātes paaugstināšana un energopārvaldības sistēmas ieviešana un sertificēšana Jūrmalas pašvaldības teritorijā” prioritātes P3.2 “Kvalitatīva un sociāli pieejama izglītība” rīcības virziena R3.2.3. Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.165 “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana”, Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam rīcības virziena R3.2.3. “Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.16 “Jūrmalas Valsts ģimnāzijas pārbūve” un aktivitāti Nr.18 “Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas atjaunošana”, Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas 2013.-2020.gadam pasākuma 4.3. “Pasākumi ēku sektorā” aktivitāti 4.3.2. “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana pašvaldības ēkās, piesaistot līdzfinansējumu, tai skaitā trešās puses finansējumu”, Jūrmalas pilsētas investīciju plāna projektu Nr.70 “Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana un telpu atjaunošana (ITI SAM 4.2.2. un SAM 8.1.2.)”, Jūrmalas pilsētas investīciju plāna 2.pielikuma “Integrētās teritoriju investīcijas” projektu Nr.16 “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” (ITI SAM 8.1.2.), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei pieņemt lēmumu, kurā atbalstīts Jūrmalas pilsētas pašvaldības lēmums ņemt vidēja termiņa aizņēmumu līdz 2 744 517 euro ar izņemšanu 2019.- 2021.gadā Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi pie nosacījuma, ka gada procentu likmes fiksēšanas periods tiek noteikts ik pēc gada, vai citā kredītinstitūcijā ar izdevīgākiem nosacījumiem Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” un Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” īstenošanai.

2. Noteikt, ka aizņēmums atmaksājams 13 gadu laikā no līguma noslēgšanas brīža ar atlikto pamatsummas maksājumu uz 3 gadiem.

3. Noteikt, ka aizņēmuma atmaksa tiek garantēta ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF