Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 18.aprīlīNr. 173

protokols Nr. 4, 30. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. specifiskā atbalsta
mērķa projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu
radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” īstenošanai –
Ķemeru ūdenstorņa pārbūvei un restaurācijai

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumiem Nr.322 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” īstenošanas noteikumi”, Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra rīkojumu Nr.779 “Par 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projektu iesniegumu iesniedzēju saraksta apstiprināšanu”, pamatojoties uz Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (reģ.Nr.90000812928) 2018.gada 16.oktobra atzinumu “Par projekta iesnieguma Nr.5.5.1.0/17/I/010 nosacījumu izpildi (otrās atlases kārtas ietvaros)”, ievērojot likuma “Par valsts budžetu 2019.gadam” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un piektās daļas 3.punktu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 6. un 7.punktu, Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P3.3. “Daudzveidīgas kultūras un sporta vide” rīcības virziena R3.3.1. “Pilsētas kultūras iestāžu un muzeju darbības pilnveide” aktivitāti Nr.196 “Ķemeru ūdenstorņa restaurācija un pārbūve”, Jūrmalas pilsētas investīciju plāna 2018.-2020.gadam projektu Nr.119 “Ķemeru ūdenstorņa pārbūve un restaurācija (SAM 5.5.1.)”, Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plānā 2017.-2020.gadam noteiktā 5.rīcības virziena “Kultūras pieejamība Jūrmalā: ģeogrāfiski līdzsvarota kultūras infrastruktūras attīstība un kultūras pieejamības sekmēšana”, uzdevuma U5.2.“Aktualizēt kūrorta un tikšanās vietas tēlu” pasākumu P5.2.1.“Ķemeru ūdenstorņa atjaunošana (SAM 5.5.1.)”, Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plāna 2018.-2020.gadam īstermiņa apakšmērķa AM1 “Atpūtas, rekreācijas un viesmīlības pakalpojumu pilnveidošana un kvalitāte” uzdevuma U1.3.“Izziņas, kultūrizglītojošā tūrisma piedāvājuma pilnveide” pasākumu P1.3.1.“Ķemeru ūdenstorņa atjaunošana” , Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei pieņemt lēmumu, kurā atbalstīts Jūrmalas pilsētas pašvaldības lēmums ņemt vidēja termiņa aizņēmumu līdz 769 229 euro ar izņemšanu 2019.- 2020.gadā Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi pie nosacījuma, ka gada procentu likmes fiksēšanas periods tiek noteikts ik pēc gada, vai citā kredītinstitūcijā ar izdevīgākiem nosacījumiem Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” īstenošanai – Ķemeru ūdenstorņa pārbūvei un restaurācijai.

2. Noteikt, ka aizņēmums atmaksājams 12 gadu laikā no līguma noslēgšanas brīža ar atlikto pamatsummas maksājumu uz 2 gadiem.

3. Noteikt, ka aizņēmuma atmaksa tiek garantēta ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF