Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 18.aprīlīNr. 174

protokols Nr. 4, 31. punkts

Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības
(KA2) “Starpskolu stratēģiskās partnerības” atklātā projektu konkursā

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam rīcības virziena R3.2.3. “Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.8 “Starptautiskās sadarbības attīstība” un Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam prioritātes P3.2. “Kvalitatīva un sociāli pieejama izglītība” rīcības virziena R.3.2.3 “Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.157 “Pašvaldības atbalsts pedagogu tālākizglītībai” un aktivitāti Nr.161 “Starptautiskās sadarbības attīstība”, kā arī pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plāna 2018.-2020.gadam apakšmērķa AM2 “Paplašināt un attīstīt jauniešu un sabiedrības informētību par jaunatnes jomu” uzdevuma U2.1. “Nodrošināt jauniešiem aktuālu, kvalitatīvu, pieejamu un saistošu informāciju, balstoties uz jauniešu vajadzībām” pasākumu P2.1.2. “Medijpratības popularizēšana, viltus ziņu atpazīšana un kritiskā domāšana izvērtējot informāciju”, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā 1.punktam, un ievērojot Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” vadlīnijas, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Pumpuru vidusskolas dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) “Starpskolu stratēģiskās partnerības” atklātā projektu konkursā ar projekta iesniegumu “Eiropas jaunieši DOMĀ. DARA. ZINA. NOVĒRTĒ”/”Young Europeans THINK. DO. KNOW. ASSESS” (turpmāk-projekts) kā projekta vadošajam partnerim sadarbībai ar projekta partneriem Montessorischule Ingolstadt (Vācija), Osnovna sola Valentina Vodnika (Slovēnija), Luunja Keskkool (Igaunija), Toholammin Lukio (Somija).

2. Noteikt projekta mērķus:

2.1. iesaistīt skolēnus aktīvā mācīšanās procesā starpnacionālā vidē, apgūstot medijprasmes, izmantojot pētniecībā balstītas metodes un stundas ārpus klases;

2.2. sekmēt skolotāju labās prakses apmaiņu formatīvā vērtēšanā un pilnveidot svešvalodu prasmes;

2.3. nodrošināt skolotāju un skolēnu starptautiskas pieredzes ilgtspēju.

3. Noteikt šādus ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. paaugstināta skolēnu kritiskā domāšana, uzlabotas svešvalodu un informācijas tehnoloģiju prasmes;

3.2. paplašinātas svešvalodu zināšanas skolotājiem, sekmēta jauno skolotāju pedagoģiskā izaugsme un metodisko paņēmienu bāze;

3.3. sekmēta transnacionālā sadarbība starp izglītības iestādēm Eiropā;

3.4. nodrošināta skolotāju starptautiskas pieredzes ilgtspēja.

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2019.gada 1.septembra līdz 2021.gada 30.jūnijam.

5. Noteikt Pumpuru vidusskolas kā projekta vadošā partnera projekta kopējās indikatīvās izmaksas 35 019,00 EUR (trīsdesmit pieci tūkstoši deviņpadsmit euro un 00 centi), kur Eiropas Savienības budžeta finansējums ir 100% jeb 35 019,00 EUR (trīsdesmit pieci tūkstoši deviņpadsmit euro un 00 centi).

6. Projekta priekšfinansējumu līdz 7 003,80 EUR (septiņi tūkstoši trīs euro un 80 centi) jeb līdz 20% apmērā no 5.punktā noteiktās summas paredzēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2021.gada budžeta.

7. Pieņemt zināšanai, ka Pumpuru vidusskola ir veikusi projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu Valsts izglītības attīstības aģentūrai līdz 2019.gada 21.martam.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF