Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 18.aprīlīNr. 175

protokols Nr. 4, 32. punkts

Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 1.pamatdarbības
(KA1) “Mācību mobilitātes skolu sektorā” projekta “Mācies
zaļāk-pārbīdi klases robežas” noslēgumu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam rīcības plāna rīcības virziena R3.2.3.“Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.8 “Starptautiskās sadarbības attīstība” un Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam prioritātes P3.2. “Kvalitatīva un sociāli pieejama izglītība” rīcības virziena R.3.2.3. “Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.161 “Starptautiskās sadarbības attīstība”, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 11.punktam, saskaņā ar Valsts izglītības attīstības aģentūras un Pumpuru vidusskolas 2017.gada 5.jūlija noslēgto līgumu Nr.2017-1-LV01-KA101-035345 par programmas “Erasmus+” projekta “Mācies zaļāk-pārbīdi klases robežas” īstenošanu un Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 17.augusta lēmumu Nr.373 “Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 1.pamatdarbības (KA1) “Mācību mobilitātes skolu sektorā” projekta “Mācies zaļāk-pārbīdi klases robežas” īstenošanu” un pamatojoties uz Valsts izglītības attīstības aģentūras 2019.gada 28.februāra paziņojumu Nr.8.-10.1/1062 “Par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) projekta Nr.2017-1-LV01-KA101-035345 noslēguma atskaites apstiprināšanu”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 1.pamatdarbības (KA1) “Mācību mobilitātes skolu sektorā” projektu “Mācies zaļāk-pārbīdi klases robežas” (turpmāk-projekts) īstenošanu, saskaņā ar 1.pielikumu “Projekta noslēguma ziņojums”.

2. Apstiprināt projekta kopējās faktiskās izmaksas 11 838,00 EUR (vienpadsmit tūkstoši astoņi simti trīsdesmit astoņi euro un 00 centi) (2.pielikums “Projekta “Mācies zaļāk-pārbīdi klases robežas” budžeta kopsavilkums” un 3.pielikums “Pārskats par projekta “Mācies zaļāk-pārbīdi klases robežas” finanšu līdzekļu apguvi”), t.sk. attiecināmo izmaksu summa 100% jeb 11 838,00 EUR (vienpadsmit tūkstoši astoņi simti trīsdesmit astoņi euro un 00 centi), apmērā ir Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” finansējums.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2019.gada 18.aprīļa lēmumam Nr.175

(Protokols Nr.4, 32.punkts)

Projekta noslēguma ziņojums

Pamata informācija [1]

Projekta nosaukums

“Mācies zaļāk- pārbīdi klases robežas”

Līguma/vienošanās Nr.

2017-1-LV01-KA101-035345

Darbības programmas nosaukums:

Eiropas Savienības Erasmus+ programma

Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:

Pamatdarbība Nr.1 (KA1) “Mācību mobilitātes skolu sektorā”Projekta mērķis

Apgūt jaunas mācību satura apguves formas ārpus klases telpām.

Iegūt jaunu pieredzi, kā lietot dažādas mobilās digitālās ierīces mācību darbā citā vidē.

Iepazīt Portugāles, Ungārijas un Itālijas skolotāju pieredzi, kā uzlabot skolēnu lasītprasmi un kā izvērtēt līdzsvaru starp tradicionālo lasīt un rakstīt mācīšanu un mūsdienu digitālām ierīcēm mācību procesā.

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte

Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Piezīmes/ dalībnieki

Mācību mobilitāte “zaļās klases”mācīšanas prasmju pilnveidei dabaszinātnēs Portugālē.

Apgūt jaunas zināšanas un prasmes, kā veicināt skolēnu motivāciju mācīties dabaszinātnes ārpus klases.

Fizikas un astronomijas skolotāja apguva jaunas zināšanas un prasmes, kā veicināt skolēnu motivāciju mācīties

dabaszinātnes ārpus klases, piedaloties kursos “Science centers in educational context”. Tas sekmēja skolēnu

iesaistīšanos starptautiskos projektos “Eratosthenes Experiment 2018” un “Catch a Star2018”.

Izvirzītais mērķis tika sasniegts. Aktivitātē piedalījās fizikas un astronomijas skolotāja Ausma Bruņeniece.

Mācību mobilitāte latviešu valodas skolotāju kompetences pilnveidei Portugālē.

Latviešu valodas skolotājas kompetences paaugstināšana digitālo ierīču lietošanai mācību procesā.

Latviešu valodas skolotāja pilnveidoja angļu valodas prasmes, guva izpratni, kā skolēni praktiski var lietot dažādas digitālas ierīces mācību procesā arī ārpus klases un izveidoja priekšstatu par citas mentalitātes un kultūras bērnu apmācību. Tika apgūti dažādi rīki un interneta vietnes, kuras jēgpilni izmantot

mācību procesā, piemēram, Youtube, Google, Edmodo, Pinterest, Studystack, Socrative. No šīm projekta aktivitātēm galvenais ieguvums bija jaunas platformas, ko izmantot mācību procesā.

Izvirzītais mērķis tika sasniegts. Aktivitātē piedalījās latviešu valodas skolotāja Agrita Brūna.

Mācību mobilitāte sākumskolas skolotāju kompetences pilnveidei Portugālē.

Apgūt dažādus paņēmienus, kā plānot un organizēt sākumskolas skolēnu darbu ārpus klases.

Sākumskolas skolotāja kursos apguva dažādus paņēmienus, kā plānot un organizēt skolēnu darbu ārpus klases, kas jau tika likti lietā gan sagatavojot projekta rezultātu apmācību programmu "Mācies zaļāk- pārbīdi klases robežas", gan to aprobējot.

Izvirzītais mērķis tika sasniegts. Aktivitātē piedalījās sākumskolas skolotāja Aija Liģere.

Mācību mobilitāte angļu valodas skolotāju kompetences pilnveidei Itālijā.

Apgūt aktivitātes, kas veicina arī citas mentalitātes un kultūras bērnu motivāciju un vēlmi iesaistīties

apmācībās.

Angļu valodas skolotāja apguvusi aktivitātes, kas veicina arī citas mentalitātes un kultūras bērnu motivāciju un

iesaistīšanos apmācībās.

Izvirzītais mērķis tika sasniegts. Aktivitātē piedalījās angļu valodas skolotāja Madara Gedrovica.

Mācību mobilitāte mājturības un tehnoloģiju skolotāja kompetences pilnveidei Ungārijā.

Mājturības un tehnoloģiju skolotājam apgūt prasmes kā skolēniem mācīt kritiskās domāšanas un problēmrisināšanu pamatus,

izmantojot spēles ārpus klases.

Mājturības un tehnoloģiju skolotājs ir apguvis, kā skolēniem mācīt kritiskās domāšanas un problēmrisināšanas pamatus, izmantojot spēles ārpus klases. Apgūtas dažādas metodes un didaktiskie principi,

pilnveidota angļu valodas prasme.

Izvirzītais mērķis tika sasniegts. Aktivitātē piedalījās mājturības un tehnoloģiju skolotājs Jānis Aizups .

Mobilitāšu gūtās pieredzes labās prakses piemēru apkopošana “Zaļās klases” apmācību programmā.

Gūto pieredzi un labās prakses piemērus apkopot  “Zaļās klases” apmācību programmā.

Ir izveidota “zaļās klases”

apmācību programma

 “Mācies zaļāk- pārbīdi klases robežas" un uzsākta tās aprobācija, paredzot dažādu digitālo ierīču izmantošanu

mācību procesā no pirmsskolas līdz vidusskolai.

Izvirzītais mērķis tika sasniegts. Aktivitātē piedalījās projekta mobilitāšu dalībnieki.

Projekta noslēguma pasākums.

Organizēt projekta noslēguma pasākumu visiem, kurā izvērtē projekta sasniegtos rezultātus.

 Projekta noslēguma pasākums tika organizēts kā izbraukuma pasākums visiem skolas skolotājiem, kurā katrs mobilitātē iesaistītais skolotājs vadīja radošo darbnīcu, izmantojot kursos apgūtās metodes. Koordinatore prezentāja projekta mobilitāšu izvērtējumus.

Izvirzītais mērķis tika sasniegts. Pasākumā piedalījās 45 skolotāji, kuri atzinīgi novērtēja šāda veida profesionālo pilnveidi.

Projektā veiktie grozījumi

Projektā nav veikti grozījumi.

Projekta ieviešanas laiks

Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks

Faktiskais ieviešanas laiks

Piezīmes/ skaidrojumi

01.09.2017.- 31.12.2018.

01.09.2017.- 31.12.2018.

Līgums ar Valsts izglītības attīstības aģentūru noslēgts

2017.gada 5.jūlijā.

Projekta laika grafika izmaiņas

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks 2017. gadā

9

10

11

12

Mobilitāte uz Portugāli

X

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks 2018. gadā

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Mobilitāte uz Itāliju

X

Mobilitāte uz Portugāli

X

Mobilitāte uz Portugāli

X

Mobilitāte uz Ungāriju

X

Mobilitāšu gūtās pieredzes labās prakses piemēru izmantošana “Zaļās klases” apmācību programmas izveidē

X

X

X

Projekta noslēguma pasākums

X

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

Kursu grupas nenokomplektēšanas dēļ, paredzētā mobilitāte Portugālē no 2017. gada oktobra tika pārcelta uz 2018. gada aprīli, bet tas būtiski neietekmēja projekta norises gaitu un mērķu īstenošanu.

Faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks 2018. gadā

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Mobilitāte uz Itāliju

X

Mobilitāte uz Portugāli

X

Mobilitāte uz Portugāli

X

Mobilitāte uz Ungāriju

X

Mobilitāte uz Portugāli

X

Mobilitāšu gūtās pieredzes labās prakses piemēru izmantošana “Zaļās klases” apmācību programmas izveidē

X

X

X

Projekta noslēguma pasākums

X

Projekta komanda

Skolas direktore Irēna Kausiniece

Koordinatore: fizikas skolotāja Ausma Bruņeniece

Latviešu valodas skolotāja Agrita Brūna

Sākumskolas dabaszinību skolotāja Aija Liģere

Angļu valodas skolotāja Madara Gedrovica

Mājturības un tehnoloģiju skolotājs Jānis Aizups

Grāmatvede Janīna Jakimova.

Projekta komanda strādāja saliedēti un profesionāli. Mobilitātēs iegūtās prasmes un mācīšanās rezultāti atbilst plānotajam.

Secinājumi un priekšlikumi

Projekta mērķi ir sasniegti.

Valsts izglītības attīstības aģentūra, izvērtējot projekta noslēguma atskaiti, to novērtējā kā ļoti labu- atskaites vērtējums 83 punkti no 100. Vienlaikus ar noslēguma atskaites pārbaudi veikta arī tai pievienoto dokumentu detalizētā pārbaude.

Projekta izvērtējuma anketu apkopojums parādīja nozīmīgu ietekmi uz skolotāju motivāciju, iegūtajām svešvalodu zināšanām un jaunām prasmēm mācību priekšmeta metodikā, kā arī informātikas tehnoloģiju prasmēm. Projekta rezultātā tika izveidota “Zaļās klases” apmācību programma un uzsākta tās aprobācija.


[1] Pamatinformācijas sadaļu var papildināt/mainīt atbilstoši projekta vajadzībām.


Pielikums Nr.2 XLS

Pielikums Nr.3 XLS


Lejupielāde: DOC un PDF