Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 18.aprīlīNr. 176

protokols Nr. 4, 33. punkts

Par dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības
(KA2) „Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas
prakses apmaiņa” atklātā projektu konkursā

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktam un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014. – 2020.gadam prioritātes P3.2. “Kvalitatīva un sociāli pieejama izglītība” rīcības virziena R3.2.3. “Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr. 161 “Starptautiskās sadarbības attīstība” un Jūrmalas pilsētas izglītības attīstības koncepcija 2015.-2020.gadam rīcības virziena R3.2.3. “Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr. 8 “Starptautiskās sadarbības attīstība”, saskaņā ar Eiropas Komisijas 2018.gada 24.oktobra uzsaukumu „Call for Proposals 2019 – Erasmus+ Programme”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas Valsts ģimnāzijas dalību Europas Savienības Erasmus+ programmas 2. pamatdarbības (KA2) „Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa” atklātā projektu iesniegumu konkursā ar projekta iesniegumu „Vietējā pilsētvide – praktiskā pētniecība dabaszinātnēs” (Urban Environment – Practical Research in the Natural Sciences) (turpmāk - projekts) kā projekta vadošajam partnerim partnerībā ar projekta partneriem – Tibble Fristaende ģimnāziju (Zviedrija), Birštonas ģimnāziju (Lietuva) un Tartu Jaan Poska ģimnāziju (Igaunija).

2. Noteikt šādu projekta mērķi:

2.1. veicināt inovāciju ieviešanu zinātnes, tehnoloģiju, inženierijas un matemātikas (turpmāk - STEM) jomās vispārizglītojošās skolās;

2.2. veicināt starptautisko sadarbību vispārizglītojošo skolu starpā;

2.3. veicināt skolēnu līdzdarbību pilsoniskajā un sociālajā dzīvē apgūstot uz nākotni vērstas prasmes ekonomiskajai un sociālajai attīstībai vides aizsardzības jomā.

3. Noteikt šādus ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. veicināta inovatīvu ideju STEM jomās izstrāde un izplatīšana vispārizglītojošajās skolās;

3.2. attīstīta starptautiskā sadarbība skolu, skolēnu un pedagogu starpā;

3.3. popularizētas STEM jomas skolēnu vidū;

3.4. apgūtas uz nākotni vērstas prasmes ekonomiskajai un sociālajai attīstībai.

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2019.gada 1.septembra līdz 2022.gada 31.augustam.

5. Noteikt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 244 665,00 EUR (divi simti četrdesmit četri tūkstoši seši simti sešdesmit pieci eiro un 00 centi), t.sk., Jūrmalas Valsts ģimnāzijas kā projekta vadošā partnera projekta izmaksas 77 330,00 EUR (septiņdesmit septiņi tūkstoši trīs simti trīsdesmit eiro un 00 centi), kur Eiropas Savienības budžeta finansējums ir 100% jeb 244 665,00 EUR (divi simti četrdesmit četri tūkstoši seši simti sešdesmit pieci un 00 centi).

6. Projekta priekšfinansējumu līdz 15 466,00 EUR (piecpadsmit tūkstoši četri simti sešdesmit seši eiro un 00 centi) jeb līdz 20% no 5. punktā noteiktās Jūrmalas Valsts ģimnāzijas kā projekta vadošā partnera projekta izmaksu daļas paredzēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2022.gada budžeta.

7. Pieņemt zināšanai, ka Jūrmalas Valsts ģimnāzija ir veikusi projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu Valsts izglītības un attīstības aģentūrai līdz 2019.gada 21.martam.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF