Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 18.aprīlīNr. 177

protokols Nr. 4, 34. punkts

Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”
pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Personu mobilitāte mācību nolūkos”
atklātā projektu konkursā

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Jaunatnes likuma 12.panta trešo daļu, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktam, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plāna 2018.-2020.gadam apakšmērķa AM1 “Jauniešu līdzdalības veicināšana jaunatnes politiku ietekmējošu lēmumu pieņemšanā pašvaldības un valsts mērogā, sekmēt jauniešu līdzdalību pārstāvniecības demokrātijā un attīstot jauniešu iesaistīšanos organizācijās, sabiedriskajā un kultūras dzīvē” uzdevuma U1.1. “Pašvaldībai jānodrošina jauniešu līdzdalība pilsētas, valsts un pasaules sabiedriski politiskajos, sociāli ekonomiskajos, kultūras, sporta un izglītības procesos, izstrādājot priekšlikumus un iniciējot attiecīgās darbības to īstenošanai” pasākumu P 1.1.3. “Finansiāls un/vai materiāls atbalsts jauniešu dalībai nacionālās un starptautiskās konferencēs, semināros, pasākumos”, apakšmērķa AM3 “Radīt iespēju ikvienam Jūrmalas jaunietim pavadīt brīvo laiku atbilstoši vecumam, vajadzībām un interesēm” uzdevuma U3.3. “Veidot izpratni par neformālās izglītības būtību un izmantošanas iespējām” pasākumu P 3.3.1 “Organizēt neformālās izglītības seminārus, apmācības, projektus”, apakšmērķa AM5 “Veicināt sociālo palīdzību, drošību un veselību jauniešiem vecumā no 13 - 25 gadiem” uzdevuma U5.4. “Veicināt, jauniešus no riska grupām, iesaistīšanos dažādos pasākumos, projektos” pasākumu P 5.4.2. “Jauniešu ar īpašām vajadzībām un sabiedrībā atstumto grupu jauniešu iesaistīšana pasākumos, kas veicina šo jauniešu iesaistīšanos aktivitātēs un sabiedriskajos procesos”, atsaucoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P3.2. “Kvalitatīva un sociāli pieejama izglītība” rīcības virziena R3.2.4.: “Profesionālās ievirzes un interešu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.180 “Jauniešu līdzdalība pilsētas sabiedriski politiskajos, sociāli ekonomiskajos, kultūras, sporta un izglītības procesos, izstrādājot priekšlikumus un iniciējot attiecīgās darbības to īstenošanai” un aktivitāti Nr.170 “Starptautiskās sadarbības attīstība”, un ievērojot Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” programmas vadlīnijas, pamatojoties uz 2019.gada 4.aprīļa Izglītības un kultūras jautājumu komitejas atzinuma protokolu Nr.1.2-22/5, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas internātpamatskolas dalību “Erasmus+: Jaunatne darbībā” pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Personu mobilitāte mācību nolūkos” atklātā projektu iesniegumu konkursā ar projekta iesniegumu „Ūdens mūs vieno!” (Water unites us!) (turpmāk - projekts) kā projekta vadošajam partnerim partnerībā ar projekta partneriem no Grieķijas, Atēnu jaunatnes apvienību “Jaunatne Eiropai”, un Itālijas, Neapoles pavāru profesionālo skolu.

2. Noteikt projekta mērķi - veikt pieredzes apmaiņu jauniešu ar speciālām vajadzībām sociālās iekļaušanas jomā caur starpkultūru dimensiju un aktivitātēm pie ūdens.

3. Noteikt šādus ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. tiks sekmēta kvalitātes uzlabošana darbā ar jaunatni, jo īpaši uzlabojot sadarbību starp jaunatnes jomas organizācijām, veicināta visu jauniešu iekļaušana, neatkarīgi no viņu izglītības, veselības, sociālā stāvokļa vai kultūras vides;

3.2. tiks paaugstināta Jūrmalas pilsētas internātpamatskolas izglītības speciālistu profesionālā pieredze;

3.3. tiks uzlabota Jūrmalas jauniešu ar īpašām vajadzībām sociālā iekļaušana;

3.4. tiks popularizēta starptautiskā sadarbība ar Jūrmalas pilsētu, veicinot pilsētas atpazīstamību, kā arī veicināta sadarbības ar Grieķijas un Itālijas skolām.

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2019.gada 1.augusta līdz 2020.gada 30.jūlijam.

5. Noteikt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 15 000,00 EUR (piecpadsmit tūkstoši eiro un 00 centi), kas 100% apmērā ir Eiropas Savienības budžeta finansējums, kuru piešķir Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

6. Projekta priekšfinansējumu līdz 3 000,00 EUR (trīs tūkstoši eiro un 00 centi) jeb līdz 20% apmērā no 5.punktā noteiktās summas paredzēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžeta.

7. Projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā līdz 2019.gada 30.aprīlim uzdot Jūrmalas pilsētas internātpamatskolai.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF