Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 18.aprīlīNr. 179

protokols Nr. 4, 36. punkts

Par debitoru parādu norakstīšanu

Atbilstoši likuma “Par grāmatvedību” 2.pantam, Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumu Nr.87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 187.pantam, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 4.aprīļa kārtību Nr.1.1-14/101 “Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldībā tiek veikta debitoru, nākamo periodu izdevumu, avansu par pakalpojumiem, projektiem un īstermiņa finanšu ieguldījumu (prasību) uzskaite un norakstīšana” un Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.jūlija kārtību Nr.1.1-14/298 “Kārtība, kādā tiek izveidoti iespējamie uzkrājumi nedrošiem avansiem, prasībām, paredzamām saistībām un uzkrātām īstermiņa saistībām”, lai nodrošinātu Jūrmalas Sporta skolas bilances uzskaitē esošo prasību apmēru (turpmāk – debitora parāds) precīzu atspoguļošanu bilances uzkaitē, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Norakstīt no Jūrmalas Sporta skolas bilances uzskaites debitoru parādus par kopējo summu 199.20 EUR (viens simts deviņdesmit deviņi euro un 20 centi) saskaņā ar pielikumu.

Priekšsēdētājs

G. TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2019.gada 18.aprīļa lēmumam Nr.179

(protokols Nr.4, 36.punkts)

Nr.p.k.

Debitors

Reģistrācijas Nr.

Pakalpojuma nosaukums, pamatojums

Norakstāmais pamatparāds EUR

Norakstāmā kavējuma nauda EUR

Parāda rašanās brīdis (datums, mēnesis, gads vai periods)

Darbības, kas veiktas parāda atgūšanai

Piezīmes

1.

SIA “KK Media” (līdz 06.03.2017 SIA “Vityaz Boxing Promotion Ltd”

40103613738

Majoru sporta laukuma izmantošana boksa sacensību organizēšanai, 2013.gada 22.jūlija līgums Nr.5-24/11

199.20

-

05.08.2013

Jūrmalas Sporta skolas 2017.gada 5.aprīļa brīdinājums Nr.1-15/212, 2017.gada 2.oktobra prasība pret SIA “KK Media” par 199.20 EUR piedziņu.

2018.gada 13.aprīļa Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas lēmuma noraksts civillietā Nr.C29235418, kurā norādīts, ka tiesvedība ir apturēta sakarā ar atbildētāja maksātnespējas procesa pasludināšanu.

2019.gada 23.janvāra Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas lēmuma noraksts civillietā Nr.C29537917, kurā norādīts, ka tiesvedība ir izbeidzama sakarā ar atbildētāja likvidēšanu. Kreditora prasījums netika iesniegts.

Uzņēmums ir likvidēts 2018.gada 30.oktobrī

Norakstāmais parāds EUR

199.20

Kopējais norakstāmais parāds EUR

199.20

Saskaņā ar Ministru kabineta 2003 gada 21.oktobra noteikumu Nr.585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 241. punktu, darījums ir attiecināms uz 2018.gada pārskata periodu.


Lejupielāde: DOC un PDF