Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 18.aprīlīNr. 181

protokols Nr. 4, 38. punkts

Par būvju nojaukšanu Indrānu ielā 1, Jūrmalā

Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) 2019.gada 4.februārī saņemts nekustamā īpašuma Indrānu ielā 1, Jūrmalā īpašnieces Vārds Uzvārds iesniegums (reģistrēts Domes lietvedības sistēmā ar Nr.14-3/479; turpmāk - iesniegums) ar lūgumu atļaut nojaukt tai piederošo dzīvojamās mājas jaunbūvi (būves kadastra apzīmējums 1300 007 5303 001), šķūni (būves kadastra apzīmējums 1300 007 5303 002) un garāžu (būves kadastra apzīmējums 1300 007 5303 003) Indrānu ielā 1, Jūrmalā (turpmāk – būves).

Dome, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietu, datus Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000145779, būvju foto fiksācijas, apbūves plānu, būves arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju, pilnvaru un ņemot vērā būvju īpašnieka izteikto vēlēšanos, atbalsta būvju nojaukšanu.

Būves atrodas vietējās nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, ievērojot Ministru kabineta 2004.gada 9.novembra noteikumos Nr.916 “Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas nolikums” tai noteikto kompetenci, 2019.gada 2.aprīļa vēstulē Nr.11-06.1/1611 norādījusi, ka piekrīt būvju nojaukšanai.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu un Domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas, kas izveidota saskaņā ar Domes 2016.gada 21.janvāra nolikumu Nr.4 “Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”, 2019.gada 5.februāra atzinumu (protokols Nr.14 – 20/02), Attīstības un vides jautājumu komitejas atzinumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Neiebilst dzīvojamās mājas jaunbūves (būves kadastra apzīmējums 1300 007 5303 001), šķūņa (būves kadastra apzīmējums 1300 007 5303 002) un garāžas (būves kadastra apzīmējums 1300 007 5303 003) Indrānu ielā 1, Jūrmalā nojaukšanai.

2. Būvvaldei kontrolēt, lai dzīvojamās mājas jaunbūves (būves kadastra apzīmējums 1300 007 5303 001), šķūņa (būves kadastra apzīmējums 1300 007 5303 002) un garāžas (būves kadastra apzīmējums 1300 007 5303 003) Indrānu ielā 1, Jūrmalā nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 ,,Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai saskaņā ar Domes Būvvaldes komisijas izdoto būvatļauju.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF