Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 18.aprīlīNr. 182

protokols Nr. 4, 39. punkts

Par būves nojaukšanu Imantas ielā 7, Jūrmalā

Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) 2019.gada 1.aprīlī saņemts nekustamā īpašuma Imantas ielā 7, Jūrmalā īpašnieces Vārds Uzvārds iesniegums (reģistrēts Domes lietvedības sistēmā ar Nr.14-3/1589; turpmāk - iesniegums) ar lūgumu atļaut nojaukt tai piederošo palīgceltni (būves kadastra apzīmējums 1300 016 2004 002) Imantas ielā 7, Jūrmalā (turpmāk – būve).

Dome, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietu, datus Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4205, būvju foto fiksācijas, apbūves plānu, būves tehnisko apsekošanas atzinumu, bankas piekrišanu un ņemot vērā būves īpašnieka izteikto vēlēšanos, atbalsta būves nojaukšanu.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu un Domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas, kas izveidota saskaņā ar Domes 2016.gada 21.janvāra nolikumu Nr.4 “Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”, 2019.gada 2.aprīļa atzinumu (protokols Nr.14 – 20/04), Attīstības un vides jautājumu komitejas atzinumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Neiebilst palīgceltnes (būves kadastra apzīmējums 1300 016 2004 002) Imantas ielā 7, Jūrmalā nojaukšanai.

2. Būvvaldei kontrolēt, lai palīgceltnes (būves kadastra apzīmējums 1300 016 2004 002) Imantas ielā 7, Jūrmalā nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 ,,Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai saskaņā ar Domes Būvvaldes komisijas izdoto būvatļauju.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF