Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 18.aprīlīNr. 183

protokols Nr. 4, 40. punkts

Par būves nojaukšanu Rīgas ielā 90, Jūrmalā

Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) 2019.gada 4.martā saņemts nekustamā īpašuma Rīgas ielā 90, Jūrmalā īpašnieka sabiedrības ar ierobežotu atbildību “R90” iesniegums (reģistrēts Domes lietvedības sistēmā ar Nr.14-3/1033; turpmāk - iesniegums) ar lūgumu atļaut nojaukt tai piederošo dzīvojamo māju (būves kadastra apzīmējums 1300 007 6903 001) Rīgas ielā 90, Jūrmalā (turpmāk – būve).

Dome, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietu, datus Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2198, būvju foto fiksācijas, apbūves plānu, būves arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju, tehnisko apskošanas atzinumu un ņemot vērā būves īpašnieka izteikto vēlēšanos, atbalsta būves nojaukšanu.

Būve atrodas vietējās nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, ievērojot Ministru kabineta 2004.gada 9.novembra noteikumos Nr.916 “Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas nolikums” tai noteikto kompetenci, 2019.gada 21.marta vēstulē Nr.11-06.1/1348 norādījusi, ka piekrīt būves nojaukšanai.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu un Domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas, kas izveidota saskaņā ar Domes 2016.gada 21.janvāra nolikumu Nr.4 “Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”, 2019.gada 5.marta atzinumu (protokols Nr.14 – 20/03), Attīstības un vides jautājumu komitejas atzinumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Neiebilst dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 007 6903 001) Rīgas ielā 90, Jūrmalā nojaukšanai.

2. Būvvaldei kontrolēt, lai dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 007 6903 001) Rīgas ielā 90, Jūrmalā nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai saskaņā ar Domes Būvvaldes komisijas izdoto būvatļauju.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF