Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 18.aprīlīNr. 186

protokols Nr. 4, 43. punkts

Par pārjaunojuma līguma noslēgšanu zemesgabala
Sporta ielā 1/3, Jūrmalā, apbūvei

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2013.gada 26.septembrī pieņēma lēmumu Nr.566 “Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Sporta ielā 1/3 apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums Nr.566), tā pielikumā apstiprinot administratīvā līguma projektu par detālplānojuma īstenošanu.

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” 2013.gada 3.oktobrī, un detālplānojums ir stājies spēkā 2013.gada 4.oktobrī. Atbilstoši Lēmumam Nr.566 Īstenotājam detālplānojuma īstenošana jāuzsāk līdz 2017.gada 3.oktobrim.

Ievērojot Lēmuma Nr.566 2.punktu 2013. gada 11.decembrī starp Domi un Īstenotāju tika noslēgts Līgums Nr. 1.1-16.5.3/1243 par detālplānojuma zemesgabalam Sporta ielā 1/3, Jūrmalā, īstenošanas kārtību (turpmāk – Līgums) saskaņā ar kuru detālplānojuma Īstenotājs apņēmās detālplānojumā paredzētās apbūves īstenošanu uzsākt 4 gadu laikā pēc detālplānojuma spēkā stāšanās, un detālplānojumā paredzēto apbūvi īstenot līdz 2023.gada 31.decembrim.

Būvvalde 2017.gada 11.aprīlī ir akceptējusi “Atpūtas un brīvdienu pavadīšanas ēku kompleksa” būvniecības ieceri un izdevusi būvatļauju Nr.715 (turpmāk Būvatļauja Nr.715). Līdz ar to detālplānojuma īstenošana tika uzsākta Lēmuma Nr.566 noteiktajā termiņā. Būvatļaujā Nr.715 ir noteikts projektēšanas nosacījumu izpildes termiņš 2019.gada 10.aprīlis. Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 “ Vispārīgie būvnoteikumi” 77.punktu un 77.1.apakšpunktu, būvatļaujā ietverto projektēšanas nosacījumu maksimālais izpildes termiņš otrās grupas būvēm ir divi gadi, kas nozīmē, ka Būvatļaujai Nr.715 uz šī lēmuma pieņemšanas brīdi ir notecējis termiņš un Jūrmalas pilsētas būvvaldei ir jāizdod jauna būvatļauja.

Dome 2019.gada 5.aprīlī ir saņēmusi Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LATUZVIS” iesniegumu ar lūgumu pagarināt detālplānojumā paredzētās apbūves īstenošanas uzsākšanas termiņu un īstenošanas termiņu, sniedzot paskaidrojumu, ka divu gadu laikā nav iespējams izpildīt Būvatļaujā Nr.715 ietvertos projektēšanas nosacījumus - veikt zemesgabala atmežošanu, kā arī ir notikusi nekustamā īpašuma Sporta ielā 1/3, Jūrmalā īpašnieka maiņa. Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.848 ierakstu šobrīd nekustamā īpašuma īpašnieks ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LATUZVIS”, reģistrācijas numurs 40103848159.

Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu, un saskaņā ar 2019.gada 10.aprīļa Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas atzinumu (protokols Nr.1.2-21/4), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pārjaunot 2013.gada 11.decembrī noslēgto līgumu Nr.11-16.5.3/1243 par detālplānojuma zemesgabala Sporta ielā 1/3, Jūrmalā, īstenošanas kārtību, nosakot, ka Jura Savicka vietā iestājas jaunais zemesgabala Sporta ielā 1/3, Jūrmalā, īpašnieks sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LATUZVIS”.

2. Ar Domes 2013.gada 26.septembra lēmumu Nr.566 apstiprinātā detālplānojumā paredzētās zemesgabala Sporta ielā 1/3, Jūrmalā, apbūves īstenošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “LATUZVIS uzsākt 4 (četru) gadu laikā pēc pārjaunojuma līguma parakstīšanas, detālplānojumā paredzēto apbūvi īstenot līdz 2029.gada 31.decembrim.

3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram atbilstoši šī lēmuma 1.punktā minētajam noslēgt pārjaunojuma līgumu, vienlaikus izdarot grozījumus līguma 2.1.2.apakšpunktā.

4. Domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai, piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, nodrošināt lēmuma ievietošanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv .

5. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt paziņojuma par šo lēmumu ievietošanu Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv un publicēt to vietējā pašvaldības laikrakstā.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF